Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

HOW ARE UNIVERSITY REPUTATION PRACTICES AND REPUTATION PERCEPTIONS RELATED?

Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 15, 19 - 34, 08.07.2017

Öz

The main aim of this study is to explore the relationship between university practices and reputation perceptions in a public university sample. A quantitative study was conducted by using Structural Equation Modeling. The research sample consists of 1021 graduate and undergraduate students. According to the results of the study, the main hypothesis stating that corporate practices are positively related with corporate reputation perceptions is supported. Managerial implications for universities may also be derived from survey results. Universities should be competitive if they want to be selected by students, draw support, and keep qualified academicians. The main contribution of this study is to provide significant comprehension about the importance of developing competent strategies to enhance university reputation. 

Kaynakça

 • Alessandri, S. W., Yang, S. U., & Kinsey, D. F. (2006), An integrative approach to university visual identity and reputation, Corporate Reputation Review, 9(4), 258-270.
 • Alsop, R. (2004), The 18 immutable laws of corporate reputation: creating, protecting and repairing your most valuable assets, Wall Street Journal Books, Free Press, New York.
 • Aras, G. Karaman Akgül, A., Özsözgün Çalişkan, A., & Esen, E. (2014), İşletmelerin ve kar amacı olmayan örgütlerin itibar ölçümünde farklılıklar, Samast, O. & Baybars Hawks, B. (Ed.), Kurumsal itibar: Kavramlar ve uygulamalar içinde (ss. 106-117). Ankara: İtibar Yönetimi Enstitüsü.
 • Argüden, Y. (2003), İtibar yönetimi, Ankara: ARGE Danışmanlık Yayınları.
 • Arpan, L. M., Raney, A. A., & Zivnuska, S. (2003), A cognitive approach to understanding university image, Corporate Communications: An International Journal, 8(2), 97-113.
 • Barnett, M. L., Jermier, J. M., & Lafferty, B. A. (2006), Corporate reputation: The definitional landscape, Corporate Reputation Review, 9(1), 26-38.
 • Brewer, A. & Zhao, J. (2010), The impact of a pathway college on reputation and brand awareness for its affiliated university in Sydney, International Journal of Educational Management, 24(1), 34-47.
 • Casalo, L. V., Flavián, C., & Guinalíu, M. (2007), The influence of satisfaction, perceived reputation and trust on a consumer's commitment to a website, Journal of Marketing Communications, 13(1), 1-17.
 • Castro, G., Lopez, J. N., & Saez, P. L. (2006), Business and social reputation: exploring the concept and main dimensions of corporate reputation, Journal of Business Ethics, 63(4), 361-370.
 • Chun, R. (2005), Corporate reputation: Meaning and measurement, International Journal of Management Review, 7(2), 91-109.
 • Dortok, A. (2006), A managerial look at the interaction between internal communication and corporate reputation, Corporate Reputation Review, 8(4), 322-338.
 • Epstein, M. J. (2008), Making sustainability work, Berrett-Koehler Publisher, USA.
 • Esen, E. (2011), The role of trust on the relationship between organizational engagement and corporate reputation, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Esen, E. (2012), The role of trust on the relationship between organizational engagement and corporate reputation, Journal of Management and Economics, 19(1), 47-58.
 • Fombrun, C. J., (1996), Reputation. Boston: Harvard Business School Press.
 • Fombrun, C. J. (2012), The building blocks of corporate reputation: Definitions, antecedents, consequences, Barnett, Michael L. & Pollock, T. G. (Ed.), in The Oxford handbook of corporate reputation (pp. 94-113). Oxford University Press, UK: Oxford.
 • Fombrun, C. J., & Van Riel, C. B. M. (2003). Fame & Fortune: How the World's Top Companies Develop Winning Reputations. Pearson Education.
 • Ghauri, P., Gronhaug, K. & Kristianslund, I. (1995). Research methods in business studies: A practical guide. Hemel Hempstead, Prentice Hall.
 • Gotsi, M. & Wilson, A. M. (2001), Corporate reputation: Seeking a definition, Corporate Communications: An International Journal, 6(1), 24-30.
 • Günlü, E. (2007), İtibar yönetiminde kültürün önemi, Ramazan, E. & Çukur, C. Ş. (Ed.), Küresel bağlamda yönetsel-örgütsel davranış içinde Türk Psikologlar Derneği Yayınları, No:31, 1. Basım, Ankara.
 • Hannington, T. (2004), How to measure and manage your corporate reputation, Gower Publishing, USA.
 • Herbig, P. & Milewicz, J. (1993), The relationship of reputation and credibility to brand success, Journal of Consumer Marketing, 10(3), 18-24.
 • Karaköse, T. (2007), Kurumların DNA’sı itibar ve yönetimi, Nobel Yayın, İstanbul.
 • Kraatz, M. S. & Love, E. G. (2006), Studying the dynamics of reputation: a framework for research on the reputational consequences of corporate actions, Ketchen, David J. & Bergh, Donald D. (Ed.), in Research methodology in strategy and management (pp. 343-383), Volume 3.
 • Landrum, R. E., Turrisi, R., & Harless, C. (1999), University image: The Benefits of assessment and modeling, Journal of Marketing for Higher Education, 9(1), 53-68.
 • Merchant, A., Rose, G. M., Moody, G., & Mathews, L. (2015), Effect of university heritage and reputation on attitudes of prospective student, International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 20(1), 25-37.
 • Nakip, M. (2006), Pazarlama araştırmaları: Teknikler ve (SPSS destekli) uygulamalar, İstanbul: Seçkin Kitabevi.
 • Oktar, Ö. F. & Çarıkçı, İ. H. (2012), Farklı paydaşlar açısından itibar algılamaları: süleyman demirel üniversitesi’nde bir araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 127-149.
 • O'Loughlin, D., Macphail, A., & Msetfi, R. (2015), The rhetoric and reality of research reputation: ‘Fur coat and no knickers’, Studies in Higher Education, 40(5), 806-820.
 • Özalp, İ., Tonus, H. Z. & Geylan, A. (2010), Paydaşları açısından akademik organizasyonlarda itibar, Organizasyon ve Yönetim Dergisi, 2(1), 99-106.
 • Page, G. & Fearn, H. (2005), Corporate reputation: What do consumers really care about?, Journal of Advertising Research, 45(3), 305-313.
 • Ressler, J. & Abratt, R. (2009), Assessing the impact of university reputation on stakeholder intentions, Journal of General Management, 35(1), 35-45.
 • Ressler, J. M. (2015), An analysis of customer-based university reputation and reputational consequences, in Proceedings of the 2008 Academy of Marketing Science (AMS) Annual Conference (138-142), Springer International Publishing.
 • Roberts, P. W. & Dowling, G. R. (2002), Corporate reputation and sustained superior financial performance, Strategic Management Journal, 23(12), 1077-1093.
 • Safón, V. (2012), Can the reputation of an established business school change?, Management in Education, 26(4), 169-180.
 • Shapiro, C. (1982). Consumer information, product quality, and seller reputation. The Bell Journal of Economics, 13(1), 20-35.
 • Uzunoğlu, E. & Öksüz, B. (2008), Kurumsal itibar risk yönetimi: Halkla ilişkilerin rolü, Selçuk İletişim Dergisi, 5(3), 111-123.
 • Walker, K. (2010), A systematic review of the corporate reputation literature: definition, measurement and theory, Corporate Reputation Review, 12(4), 357-387.
 • Wartick, S. L. (2002), Measuring corporate reputation: definition and data, Business and Society, 41(4), 371-392.
 • Whetten, D. A. (1997), Part II: Where do reputations come from?: theory development and the study of corporate reputation, Corporate Reputation Review, 1(1), 26-34.
 • Yang, S. U., Alessandri, S. W., & Kinsey, D. F. (2008), An integrative analysis of reputation and relational quality: a study of university-student relationships, Journal of Marketing for Higher Education, 18(2), 145-170.

KURUMSAL İTİBAR UYGULAMALARI İLE KURUMSAL İTİBAR ALGILAMALARI NASIL İLİŞKİLİDİR?

Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 15, 19 - 34, 08.07.2017

Öz

Bu çalışmanın temel amacı, üniversite uygulamaları ile itibar algısı arasında bir ilişki olup olmadığını bir kamu üniversitesi örneklemine dayanarak irdelemektir. Bu amaç doğrultusunda yapısal eşitlik modeli kullanılarak kantitatif bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi 1021 lisans ve yüksek lisans öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırma sonuçları, kurumsal uygulamalar ile kurum itibarı algısı arasında anlamlı bir ilişki olduğu hipotezini desteklemektedir.  Araştırma bulgularına dayanılarak üniversiteler için yönetsel uygulamalarla ilgili sonuçlar çıkarılabilir. Üniversiteler, öğrenciler tarafından tercih edilmek, destek almak ve donanımlı akademisyenlere sahip olmak istiyorlarsa rekabetçi olmalıdırlar. Bu çalışmanın başlıca katkısı,  üniversite itibarının arttırılması için etkin stratejilerin geliştirilmesinin önemli olduğuna işaret etmesidir.

Kaynakça

 • Alessandri, S. W., Yang, S. U., & Kinsey, D. F. (2006), An integrative approach to university visual identity and reputation, Corporate Reputation Review, 9(4), 258-270.
 • Alsop, R. (2004), The 18 immutable laws of corporate reputation: creating, protecting and repairing your most valuable assets, Wall Street Journal Books, Free Press, New York.
 • Aras, G. Karaman Akgül, A., Özsözgün Çalişkan, A., & Esen, E. (2014), İşletmelerin ve kar amacı olmayan örgütlerin itibar ölçümünde farklılıklar, Samast, O. & Baybars Hawks, B. (Ed.), Kurumsal itibar: Kavramlar ve uygulamalar içinde (ss. 106-117). Ankara: İtibar Yönetimi Enstitüsü.
 • Argüden, Y. (2003), İtibar yönetimi, Ankara: ARGE Danışmanlık Yayınları.
 • Arpan, L. M., Raney, A. A., & Zivnuska, S. (2003), A cognitive approach to understanding university image, Corporate Communications: An International Journal, 8(2), 97-113.
 • Barnett, M. L., Jermier, J. M., & Lafferty, B. A. (2006), Corporate reputation: The definitional landscape, Corporate Reputation Review, 9(1), 26-38.
 • Brewer, A. & Zhao, J. (2010), The impact of a pathway college on reputation and brand awareness for its affiliated university in Sydney, International Journal of Educational Management, 24(1), 34-47.
 • Casalo, L. V., Flavián, C., & Guinalíu, M. (2007), The influence of satisfaction, perceived reputation and trust on a consumer's commitment to a website, Journal of Marketing Communications, 13(1), 1-17.
 • Castro, G., Lopez, J. N., & Saez, P. L. (2006), Business and social reputation: exploring the concept and main dimensions of corporate reputation, Journal of Business Ethics, 63(4), 361-370.
 • Chun, R. (2005), Corporate reputation: Meaning and measurement, International Journal of Management Review, 7(2), 91-109.
 • Dortok, A. (2006), A managerial look at the interaction between internal communication and corporate reputation, Corporate Reputation Review, 8(4), 322-338.
 • Epstein, M. J. (2008), Making sustainability work, Berrett-Koehler Publisher, USA.
 • Esen, E. (2011), The role of trust on the relationship between organizational engagement and corporate reputation, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Esen, E. (2012), The role of trust on the relationship between organizational engagement and corporate reputation, Journal of Management and Economics, 19(1), 47-58.
 • Fombrun, C. J., (1996), Reputation. Boston: Harvard Business School Press.
 • Fombrun, C. J. (2012), The building blocks of corporate reputation: Definitions, antecedents, consequences, Barnett, Michael L. & Pollock, T. G. (Ed.), in The Oxford handbook of corporate reputation (pp. 94-113). Oxford University Press, UK: Oxford.
 • Fombrun, C. J., & Van Riel, C. B. M. (2003). Fame & Fortune: How the World's Top Companies Develop Winning Reputations. Pearson Education.
 • Ghauri, P., Gronhaug, K. & Kristianslund, I. (1995). Research methods in business studies: A practical guide. Hemel Hempstead, Prentice Hall.
 • Gotsi, M. & Wilson, A. M. (2001), Corporate reputation: Seeking a definition, Corporate Communications: An International Journal, 6(1), 24-30.
 • Günlü, E. (2007), İtibar yönetiminde kültürün önemi, Ramazan, E. & Çukur, C. Ş. (Ed.), Küresel bağlamda yönetsel-örgütsel davranış içinde Türk Psikologlar Derneği Yayınları, No:31, 1. Basım, Ankara.
 • Hannington, T. (2004), How to measure and manage your corporate reputation, Gower Publishing, USA.
 • Herbig, P. & Milewicz, J. (1993), The relationship of reputation and credibility to brand success, Journal of Consumer Marketing, 10(3), 18-24.
 • Karaköse, T. (2007), Kurumların DNA’sı itibar ve yönetimi, Nobel Yayın, İstanbul.
 • Kraatz, M. S. & Love, E. G. (2006), Studying the dynamics of reputation: a framework for research on the reputational consequences of corporate actions, Ketchen, David J. & Bergh, Donald D. (Ed.), in Research methodology in strategy and management (pp. 343-383), Volume 3.
 • Landrum, R. E., Turrisi, R., & Harless, C. (1999), University image: The Benefits of assessment and modeling, Journal of Marketing for Higher Education, 9(1), 53-68.
 • Merchant, A., Rose, G. M., Moody, G., & Mathews, L. (2015), Effect of university heritage and reputation on attitudes of prospective student, International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 20(1), 25-37.
 • Nakip, M. (2006), Pazarlama araştırmaları: Teknikler ve (SPSS destekli) uygulamalar, İstanbul: Seçkin Kitabevi.
 • Oktar, Ö. F. & Çarıkçı, İ. H. (2012), Farklı paydaşlar açısından itibar algılamaları: süleyman demirel üniversitesi’nde bir araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 127-149.
 • O'Loughlin, D., Macphail, A., & Msetfi, R. (2015), The rhetoric and reality of research reputation: ‘Fur coat and no knickers’, Studies in Higher Education, 40(5), 806-820.
 • Özalp, İ., Tonus, H. Z. & Geylan, A. (2010), Paydaşları açısından akademik organizasyonlarda itibar, Organizasyon ve Yönetim Dergisi, 2(1), 99-106.
 • Page, G. & Fearn, H. (2005), Corporate reputation: What do consumers really care about?, Journal of Advertising Research, 45(3), 305-313.
 • Ressler, J. & Abratt, R. (2009), Assessing the impact of university reputation on stakeholder intentions, Journal of General Management, 35(1), 35-45.
 • Ressler, J. M. (2015), An analysis of customer-based university reputation and reputational consequences, in Proceedings of the 2008 Academy of Marketing Science (AMS) Annual Conference (138-142), Springer International Publishing.
 • Roberts, P. W. & Dowling, G. R. (2002), Corporate reputation and sustained superior financial performance, Strategic Management Journal, 23(12), 1077-1093.
 • Safón, V. (2012), Can the reputation of an established business school change?, Management in Education, 26(4), 169-180.
 • Shapiro, C. (1982). Consumer information, product quality, and seller reputation. The Bell Journal of Economics, 13(1), 20-35.
 • Uzunoğlu, E. & Öksüz, B. (2008), Kurumsal itibar risk yönetimi: Halkla ilişkilerin rolü, Selçuk İletişim Dergisi, 5(3), 111-123.
 • Walker, K. (2010), A systematic review of the corporate reputation literature: definition, measurement and theory, Corporate Reputation Review, 12(4), 357-387.
 • Wartick, S. L. (2002), Measuring corporate reputation: definition and data, Business and Society, 41(4), 371-392.
 • Whetten, D. A. (1997), Part II: Where do reputations come from?: theory development and the study of corporate reputation, Corporate Reputation Review, 1(1), 26-34.
 • Yang, S. U., Alessandri, S. W., & Kinsey, D. F. (2008), An integrative analysis of reputation and relational quality: a study of university-student relationships, Journal of Marketing for Higher Education, 18(2), 145-170.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Güler ARAS


Emel ESEN Bu kişi benim


Arzu ÖZSÖZGÜN ÇALIŞKAN
0000-0001-6209-4952

Yayımlanma Tarihi 8 Temmuz 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 15

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kauiibf579612, journal = {Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4289}, eissn = {2149-9136}, address = {}, publisher = {Kafkas Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {19 - 34}, doi = {}, title = {HOW ARE UNIVERSITY REPUTATION PRACTICES AND REPUTATION PERCEPTIONS RELATED?}, key = {cite}, author = {Aras, Güler and Esen, Emel and Özsözgün Çalışkan, Arzu} }
APA Aras, G. , Esen, E. & Özsözgün Çalışkan, A. (2017). HOW ARE UNIVERSITY REPUTATION PRACTICES AND REPUTATION PERCEPTIONS RELATED? . Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (15) , 19-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kauiibf/issue/37952/579612
MLA Aras, G. , Esen, E. , Özsözgün Çalışkan, A. "HOW ARE UNIVERSITY REPUTATION PRACTICES AND REPUTATION PERCEPTIONS RELATED?" . Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2017 ): 19-34 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kauiibf/issue/37952/579612>
Chicago Aras, G. , Esen, E. , Özsözgün Çalışkan, A. "HOW ARE UNIVERSITY REPUTATION PRACTICES AND REPUTATION PERCEPTIONS RELATED?". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2017 ): 19-34
RIS TY - JOUR T1 - HOW ARE UNIVERSITY REPUTATION PRACTICES AND REPUTATION PERCEPTIONS RELATED? AU - Güler Aras , Emel Esen , Arzu Özsözgün Çalışkan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 34 VL - 8 IS - 15 SN - 1309-4289-2149-9136 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi HOW ARE UNIVERSITY REPUTATION PRACTICES AND REPUTATION PERCEPTIONS RELATED? %A Güler Aras , Emel Esen , Arzu Özsözgün Çalışkan %T HOW ARE UNIVERSITY REPUTATION PRACTICES AND REPUTATION PERCEPTIONS RELATED? %D 2017 %J Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1309-4289-2149-9136 %V 8 %N 15 %R %U
ISNAD Aras, Güler , Esen, Emel , Özsözgün Çalışkan, Arzu . "HOW ARE UNIVERSITY REPUTATION PRACTICES AND REPUTATION PERCEPTIONS RELATED?". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 / 15 (Temmuz 2017): 19-34 .
AMA Aras G. , Esen E. , Özsözgün Çalışkan A. HOW ARE UNIVERSITY REPUTATION PRACTICES AND REPUTATION PERCEPTIONS RELATED?. KAÜİİBFD. 2017; 8(15): 19-34.
Vancouver Aras G. , Esen E. , Özsözgün Çalışkan A. HOW ARE UNIVERSITY REPUTATION PRACTICES AND REPUTATION PERCEPTIONS RELATED?. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 8(15): 19-34.
IEEE G. Aras , E. Esen ve A. Özsözgün Çalışkan , "HOW ARE UNIVERSITY REPUTATION PRACTICES AND REPUTATION PERCEPTIONS RELATED?", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 8, sayı. 15, ss. 19-34, Tem. 2017

Aralık 2022 sayısı için araştırma makalelerinin kabul ve değerlendirmeleri devam etmektedir.