Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İŞ TATMİNİ İLE İŞGÖREN PERFORMANSI İLİŞKİSİ: ÖĞRETİM ÜYELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 15, 35 - 55, 08.07.2017

Öz

İş tatmini her sektörde iş görenlerin iyi performans göstermesi için vazgeçilmez bir unsurdur. Literatürde, iş tatmini ile iş gören performansı ilişkisini inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır. Ancak, literatürde öğretim üyelerinin iş tatmin düzeyleri ile iş gören performansları arasındaki ilişkiyi inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.  Bu çalışmanın amacı İstanbul’ dakik vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim üyelerinin iş tatmini ile iş gören performansları arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Öğretim üyelerinin iş tatmin düzeyi ölçülürken Minnesota İş Tatmin Ölçeği, iş gören performanslarının ölçülmesinde ise İş Gören Performans Ölçeği’ den yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre, çalışma şartlarından, ödüllendirilmeden ve iş arkadaşlarıyla iletişimden tatmin arttıkça, işe devamsızlık ve disiplinsizlikte azalma görüldüğü için iş tatmininin kısmi olarak düşük iş gören performansını negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Ahmad, H., Ahmad, K. & Shah, I. A. (2010). Relationship between job satisfaction. job performance attitude towards work and organizational commitment, European Journal of Social Sciences, 18 (2), 257-267.
 • Akal, Z. (2002). İşletmelerde performans ölçüm ve denetimi: Çok yönlü performans göstergeleri. Ankara: Milli produktivite merkezi yayınları.
 • Aydemir, P. & Erdoğan, E. (2013). İş görenlerin ücret tatmini, iş tatmini ve performans algısı. Kamu-İş, 13 (2), 127-153.
 • Baytar, Ö., (2010). İş Yaşamında Stresin İş Gören Performansı Üzerindeki Etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Böckermann, P. & Ilmakunnas, P. (2008). Interaction of working conditions, job satisfaction, and sickness absences: Evidence from a representative sample of employees. Social Science and Medicine. 67(4), 520-528.
 • Çabuk, Z.E. (2007). İşletmelerde uygulanan kariyer planlamasının iş gören performansına etkisi üzerine bir araştırma. Gazi Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Ceylan, A. & Ulutürk, Y.H. (2006). Rol belirsizliği, rol çatışması, iş tatmini ve performans arasındaki ilişkiler. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7(1), 48-58.
 • Chao, M.C., Jou, R.C., Liao, C.C. & Kuo, C.W. (2015). Workplace stress, job satisfaction, job performance, and turnover intention of health care workers in rural Taiwan. Asia-Pacific Journal of Public Health, 27(2), 1827-1836.
 • Chen, Z., Sun, H., Lam, W., Hu, Q., Huo, Y., & An Zhong, J. (2012). Chinese hotel employees in the smiling masks: roles of job satisfaction, burnout, and supervisory support in relationships between emotional labor and performance. The International Journal of Human Resource Management, 23(4), 826-845.
 • Crossmann, A. & Abou-Zaki, B. (2003). Job satisfaction and employee performance of Lebanese banking staff. Journal of Managerial Psychology, 18(4), 368-376.
 • Danish, R.Q. & Usman, A. (2010). Impact of reward and recognition on job satisfaction and motivation: An empirical study from Pakistan. International Journal of Business and Management, 5(2), 159-167.
 • Davis, G.L. & Bordieri, J.E. (1988). Perceived autonomy and job satisfaction in occupational therapists. The American Journal of Occopational Therapy, 42(9), 591-585.
 • De Cuyper, N. & De Witte, H. (2006). Autonomy and workload among temporary workers: Their effects on job satisfaction, organizational commitment, life satisfaction, and self-rated performance. International Journal of Stress Management, 13(4), 441-459.
 • Eğimli, A.T. (2009). Çalışanlarda iş doyumu: Kamu ve özel sektör çalışanlarının iş doyumuna yönelik bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(3), 35-51.
 • Erkmen, T. & Şencan H. (1994). Örgüt kültürünün iş doyumu üzerindeki etkisinin otomotiv sanayide faaliyet gösteren farklı büyüklükteki iki işletmede araştırılması. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları.
 • Gillet, N., Colombat, P., Michinov, E., Pronost, A. & Fouquerou, E. (2013). Procedural justice, supervisor autonomy support, work satisfaction, organizational identification and job performance: the mediating role of need satisfaction and perceived organizational support. Journal of Advanced Nursing, 69(11), 2560-2571.
 • Hair, J.F., Anderson, R.E., Tataham, R.L. & Black, W.C. (1998). Multivariate data analysis, 5th. Ed., New York: Prenctice Hall.
 • Hunter, J.E. (1986). Cognitive ability, cognitive aptitudes, job knowledge and job performance. Journal of Vocational Behavior, 29(3), 340-362.
 • Iaffaldano, M.R. & Muchinsky, P.M. (1985). Job satisfaction and job performance: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 97(2), 251–273.
 • Ilies, R. & Judge, T.A. (2002). Understanding the dynamic relationships among personality, mood and job satisfaction: A field experience sampling study. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 89(2), 1119-1139.
 • İmamoğlu, S.Z., Keskin, H. & Erat, S. (2014). Ücret, kariyer ve yaratıcılık ile iş tatmini arasındaki ilişkiler: Tekstil sektöründe bir uygulama. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 11(1), 169-176.
 • Judge, A.T., Heller, D. & Mount, M.K. (2002). Five- factor model of personality and job satisfaction: A meta- analysis. Journal of Applied Psychology, 87(3), 530-541.
 • Judge, A.T., Piccolo, R.F., Podsakoff, N.P., Shaw, J.C. & Rich, B.L. (2010). The relationship between pay and job satisfaction: A meta-analysis of the literature. Journal of Vocational Behavior, 77(2), 157-167.
 • Kaşlı, M. (2007). İş özellikleri modelinin otel işletmelerinde uygulanabilirliğine yönelik bir araştırma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8(2), 159-174.
 • Kaynak, T. (1990). Organizasyonel davranış ve yönlendirilmesi. İstanbul: Alfa Basım Yayın.
 • Kim, S. (2002). Participative management and job satisfaction: Lessons for management leadership. Public Administration Review, 62(2), 231-241.
 • Koç, H., Yazıcıoğlu, İ. & Hatipoğlu, H. (2009). Öğretmenlerin iş doyum algıları ile performansları arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. On dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 13-22.
 • Kök, S.B. (2006). İş tatmini ve örgütsel bağlılığın incelenmesine yönelik bir araştırma. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 291-310.
 • Lam, S.S.K. (1995). Quality management and job satisfaction: An empirical study. International Journal of Quality and Reliability Management, 12(4), 72-78.
 • Nawab, S. & Bhatti, K.K. (2011). Influence of employee compensation on organizational commitment and job satisfaction: A case study of educational sector of Pakistan. International Journal of Business and Social Science, 2(8), 25-32.
 • Organ, D.W. (1988). A restatement of the satisfaction-performance hypothesis. Journal of Management, 14(4), 547–557.
 • Özgör, B. (2008). Toplam kalite yönetiminin işgören performansı üzerine etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Platis, C.H., Reklitis, P. & Zimeras, S. (2015). Relation between job satisfaction and job performance in healthcare services. Social and Behavioral Sciences, 175, 480-487.
 • Qureshi, J.A., Hayat K., Ali, M. & Sarwat, N. (2011). Impact of job satisfaction on organizational commitment on employee performance, evidence from Pakistan. Journal of Contemporary Research in Business, 3(4), 642-657.
 • Rodwell, J.J., Kienzle, R. & Shadur, M.A. (1998). The relationship among work-related perceptions, employee attitudes, and employee performance: The integral role of communications, Human Resource Management, 37(3), 277-293.
 • Riccucci, N.M & Wheeler, G.R. (1987). Positive employee performance: An innovative approach to employee discipline. Review of Public Personnel Administration, 8(1), 49-63.
 • Saal, F.A. & Knight, P.A. (1988). Industrial and organisational psychology, science and practica New York: Brooks/Cole Publishers.
 • Shore, L.M. & Martin, H.J. (1989). Job satisfaction and organizational commitment in relation to work performance and turnover intentions. Human Relations, 42(7), 625-638.
 • Sheridan, J.E. (1985). A catastrophe model of employee withdrawal leading to low job performance, high absenteeism and job turnover during the first year of employment. Academy of Management Journal, 28(2), 88-109.
 • Tekingündüz, S., Top, M. & Seçkin, M. (2015). İş tatmini, performans, iş stresi ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Hastane örneği. Verimlilik Dergisi, 4, 39-64.
 • Trahant, B.B. & Koonce, R. (1997). 12 principles of organizational transformating, Management Review, 86(8), 299-301.
 • Tunçer, P. (2013). Örgütlerde performans değerlendirme ve motivasyon. Sayıştay Dergisi, 88, 87-108.
 • Wright, B.E. & Kim, S. (2004). Participation’s influence on job satisfaction. Review of Public Personnel Administration, 24(1), 18-40.

Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 15, 35 - 55, 08.07.2017

Öz

Kaynakça

 • Ahmad, H., Ahmad, K. & Shah, I. A. (2010). Relationship between job satisfaction. job performance attitude towards work and organizational commitment, European Journal of Social Sciences, 18 (2), 257-267.
 • Akal, Z. (2002). İşletmelerde performans ölçüm ve denetimi: Çok yönlü performans göstergeleri. Ankara: Milli produktivite merkezi yayınları.
 • Aydemir, P. & Erdoğan, E. (2013). İş görenlerin ücret tatmini, iş tatmini ve performans algısı. Kamu-İş, 13 (2), 127-153.
 • Baytar, Ö., (2010). İş Yaşamında Stresin İş Gören Performansı Üzerindeki Etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Böckermann, P. & Ilmakunnas, P. (2008). Interaction of working conditions, job satisfaction, and sickness absences: Evidence from a representative sample of employees. Social Science and Medicine. 67(4), 520-528.
 • Çabuk, Z.E. (2007). İşletmelerde uygulanan kariyer planlamasının iş gören performansına etkisi üzerine bir araştırma. Gazi Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Ceylan, A. & Ulutürk, Y.H. (2006). Rol belirsizliği, rol çatışması, iş tatmini ve performans arasındaki ilişkiler. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7(1), 48-58.
 • Chao, M.C., Jou, R.C., Liao, C.C. & Kuo, C.W. (2015). Workplace stress, job satisfaction, job performance, and turnover intention of health care workers in rural Taiwan. Asia-Pacific Journal of Public Health, 27(2), 1827-1836.
 • Chen, Z., Sun, H., Lam, W., Hu, Q., Huo, Y., & An Zhong, J. (2012). Chinese hotel employees in the smiling masks: roles of job satisfaction, burnout, and supervisory support in relationships between emotional labor and performance. The International Journal of Human Resource Management, 23(4), 826-845.
 • Crossmann, A. & Abou-Zaki, B. (2003). Job satisfaction and employee performance of Lebanese banking staff. Journal of Managerial Psychology, 18(4), 368-376.
 • Danish, R.Q. & Usman, A. (2010). Impact of reward and recognition on job satisfaction and motivation: An empirical study from Pakistan. International Journal of Business and Management, 5(2), 159-167.
 • Davis, G.L. & Bordieri, J.E. (1988). Perceived autonomy and job satisfaction in occupational therapists. The American Journal of Occopational Therapy, 42(9), 591-585.
 • De Cuyper, N. & De Witte, H. (2006). Autonomy and workload among temporary workers: Their effects on job satisfaction, organizational commitment, life satisfaction, and self-rated performance. International Journal of Stress Management, 13(4), 441-459.
 • Eğimli, A.T. (2009). Çalışanlarda iş doyumu: Kamu ve özel sektör çalışanlarının iş doyumuna yönelik bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(3), 35-51.
 • Erkmen, T. & Şencan H. (1994). Örgüt kültürünün iş doyumu üzerindeki etkisinin otomotiv sanayide faaliyet gösteren farklı büyüklükteki iki işletmede araştırılması. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları.
 • Gillet, N., Colombat, P., Michinov, E., Pronost, A. & Fouquerou, E. (2013). Procedural justice, supervisor autonomy support, work satisfaction, organizational identification and job performance: the mediating role of need satisfaction and perceived organizational support. Journal of Advanced Nursing, 69(11), 2560-2571.
 • Hair, J.F., Anderson, R.E., Tataham, R.L. & Black, W.C. (1998). Multivariate data analysis, 5th. Ed., New York: Prenctice Hall.
 • Hunter, J.E. (1986). Cognitive ability, cognitive aptitudes, job knowledge and job performance. Journal of Vocational Behavior, 29(3), 340-362.
 • Iaffaldano, M.R. & Muchinsky, P.M. (1985). Job satisfaction and job performance: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 97(2), 251–273.
 • Ilies, R. & Judge, T.A. (2002). Understanding the dynamic relationships among personality, mood and job satisfaction: A field experience sampling study. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 89(2), 1119-1139.
 • İmamoğlu, S.Z., Keskin, H. & Erat, S. (2014). Ücret, kariyer ve yaratıcılık ile iş tatmini arasındaki ilişkiler: Tekstil sektöründe bir uygulama. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 11(1), 169-176.
 • Judge, A.T., Heller, D. & Mount, M.K. (2002). Five- factor model of personality and job satisfaction: A meta- analysis. Journal of Applied Psychology, 87(3), 530-541.
 • Judge, A.T., Piccolo, R.F., Podsakoff, N.P., Shaw, J.C. & Rich, B.L. (2010). The relationship between pay and job satisfaction: A meta-analysis of the literature. Journal of Vocational Behavior, 77(2), 157-167.
 • Kaşlı, M. (2007). İş özellikleri modelinin otel işletmelerinde uygulanabilirliğine yönelik bir araştırma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8(2), 159-174.
 • Kaynak, T. (1990). Organizasyonel davranış ve yönlendirilmesi. İstanbul: Alfa Basım Yayın.
 • Kim, S. (2002). Participative management and job satisfaction: Lessons for management leadership. Public Administration Review, 62(2), 231-241.
 • Koç, H., Yazıcıoğlu, İ. & Hatipoğlu, H. (2009). Öğretmenlerin iş doyum algıları ile performansları arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. On dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 13-22.
 • Kök, S.B. (2006). İş tatmini ve örgütsel bağlılığın incelenmesine yönelik bir araştırma. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 291-310.
 • Lam, S.S.K. (1995). Quality management and job satisfaction: An empirical study. International Journal of Quality and Reliability Management, 12(4), 72-78.
 • Nawab, S. & Bhatti, K.K. (2011). Influence of employee compensation on organizational commitment and job satisfaction: A case study of educational sector of Pakistan. International Journal of Business and Social Science, 2(8), 25-32.
 • Organ, D.W. (1988). A restatement of the satisfaction-performance hypothesis. Journal of Management, 14(4), 547–557.
 • Özgör, B. (2008). Toplam kalite yönetiminin işgören performansı üzerine etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Platis, C.H., Reklitis, P. & Zimeras, S. (2015). Relation between job satisfaction and job performance in healthcare services. Social and Behavioral Sciences, 175, 480-487.
 • Qureshi, J.A., Hayat K., Ali, M. & Sarwat, N. (2011). Impact of job satisfaction on organizational commitment on employee performance, evidence from Pakistan. Journal of Contemporary Research in Business, 3(4), 642-657.
 • Rodwell, J.J., Kienzle, R. & Shadur, M.A. (1998). The relationship among work-related perceptions, employee attitudes, and employee performance: The integral role of communications, Human Resource Management, 37(3), 277-293.
 • Riccucci, N.M & Wheeler, G.R. (1987). Positive employee performance: An innovative approach to employee discipline. Review of Public Personnel Administration, 8(1), 49-63.
 • Saal, F.A. & Knight, P.A. (1988). Industrial and organisational psychology, science and practica New York: Brooks/Cole Publishers.
 • Shore, L.M. & Martin, H.J. (1989). Job satisfaction and organizational commitment in relation to work performance and turnover intentions. Human Relations, 42(7), 625-638.
 • Sheridan, J.E. (1985). A catastrophe model of employee withdrawal leading to low job performance, high absenteeism and job turnover during the first year of employment. Academy of Management Journal, 28(2), 88-109.
 • Tekingündüz, S., Top, M. & Seçkin, M. (2015). İş tatmini, performans, iş stresi ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Hastane örneği. Verimlilik Dergisi, 4, 39-64.
 • Trahant, B.B. & Koonce, R. (1997). 12 principles of organizational transformating, Management Review, 86(8), 299-301.
 • Tunçer, P. (2013). Örgütlerde performans değerlendirme ve motivasyon. Sayıştay Dergisi, 88, 87-108.
 • Wright, B.E. & Kim, S. (2004). Participation’s influence on job satisfaction. Review of Public Personnel Administration, 24(1), 18-40.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özgür ATILGAN

Yayımlanma Tarihi 8 Temmuz 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 15

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kauiibf579620, journal = {Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4289}, eissn = {2149-9136}, address = {}, publisher = {Kafkas Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {35 - 55}, doi = {}, title = {İŞ TATMİNİ İLE İŞGÖREN PERFORMANSI İLİŞKİSİ: ÖĞRETİM ÜYELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Atılgan, Özgür} }
APA Atılgan, Ö. (2017). İŞ TATMİNİ İLE İŞGÖREN PERFORMANSI İLİŞKİSİ: ÖĞRETİM ÜYELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA . Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (15) , 35-55 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kauiibf/issue/37952/579620
MLA Atılgan, Ö. "İŞ TATMİNİ İLE İŞGÖREN PERFORMANSI İLİŞKİSİ: ÖĞRETİM ÜYELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA" . Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2017 ): 35-55 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kauiibf/issue/37952/579620>
Chicago Atılgan, Ö. "İŞ TATMİNİ İLE İŞGÖREN PERFORMANSI İLİŞKİSİ: ÖĞRETİM ÜYELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2017 ): 35-55
RIS TY - JOUR T1 - İŞ TATMİNİ İLE İŞGÖREN PERFORMANSI İLİŞKİSİ: ÖĞRETİM ÜYELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA AU - Özgür Atılgan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 55 VL - 8 IS - 15 SN - 1309-4289-2149-9136 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi İŞ TATMİNİ İLE İŞGÖREN PERFORMANSI İLİŞKİSİ: ÖĞRETİM ÜYELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA %A Özgür Atılgan %T İŞ TATMİNİ İLE İŞGÖREN PERFORMANSI İLİŞKİSİ: ÖĞRETİM ÜYELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA %D 2017 %J Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1309-4289-2149-9136 %V 8 %N 15 %R %U
ISNAD Atılgan, Özgür . "İŞ TATMİNİ İLE İŞGÖREN PERFORMANSI İLİŞKİSİ: ÖĞRETİM ÜYELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 / 15 (Temmuz 2017): 35-55 .
AMA Atılgan Ö. İŞ TATMİNİ İLE İŞGÖREN PERFORMANSI İLİŞKİSİ: ÖĞRETİM ÜYELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. KAÜİİBFD. 2017; 8(15): 35-55.
Vancouver Atılgan Ö. İŞ TATMİNİ İLE İŞGÖREN PERFORMANSI İLİŞKİSİ: ÖĞRETİM ÜYELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 8(15): 35-55.
IEEE Ö. Atılgan , "İŞ TATMİNİ İLE İŞGÖREN PERFORMANSI İLİŞKİSİ: ÖĞRETİM ÜYELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 8, sayı. 15, ss. 35-55, Tem. 2017

Aralık 2022 sayısı için araştırma makalelerinin kabul ve değerlendirmeleri devam etmektedir.