Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

GÖÇ VE TURİZM İLİŞKİSİ: KARS İÇİN TEORİK BİR ANALİZ

Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 15, 151 - 170, 08.07.2017

Öz

İnsanların herhangi bir sebeple yer değiştirmeleri kısaca göç kavramıyla kodlanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında her ne kadar gerekçesi farklı olsa da turizm de bir çeşit göç formu olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle göç ve turizm kavramları birbirleriyle yakından ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı göç-turizm ilişkisini Kars ili özelinde teorik olarak analiz etmektir. Yapılan analizde Kars’ın Batı illerine yoğun bir şekilde verdiği göçün ancak kentin turizm potansiyelinin harekete geçirilmesiyle durdurulabileceği vurgulanmıştır. Çünkü diğer sektörlerdeki geri kalmışlık göçün bizatihi kaynağını oluşturmaktadır. Bu yüzden Kars’ın sosyo-ekonomik gelişmesini sağlayacak olan, tarım ve hayvancılıktan ziyade turizm sektörüdür.  Bu sektörün canlanması beraberinde diğer sektörlerin de gelişmesini sağlayacaktır. Çünkü turist sayısındaki artış, konaklama, ulaşım, yöresel ürün ticareti vb. alanlarda ciddi bir ekonomik canlılık yaratacaktır. Sonuç olarak alternatif turizmdeki gelişmelere bağlı olarak Kars’ın kış turizmi başta olmak üzere diğer turizm alanlarında sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmesi, göçü önemli ölçüde durduracaktır.

Kaynakça

 • Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği. (2014). Turizm istatistikleri. AKTOB
 • Antalya Ticaret ve Sanayi Odası. (2007). Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yayını, Yıl:20, Sayı:230.
 • Boya, O.L. & Kafalı, M.A. (2008). Kars stratejik gelişme raporu. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü, Ankara: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Yayını.
 • Çeken, H. (2016). Turizm ekonomisi. (2.b). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Çeken, H., Ateşoğlu, L. & Dalgın, T. (2008). Turizm talebine bağlı olarak uluslararası turizm hareketlerindeki gelişmeler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(26),71-85.
 • Çeken, H. & Erdem, B. (2003). Turizm sektörünün istihdam yaratmadaki etkisi, İş-Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 5(1) http://www.isguc.org/?p=article&id=23&cilt=5&sayi=1&yil=2003 (Erişim Tarihi:12.03.2017).
 • Çelik, S. (2016). Alternatif turizm, 4th International Symposium on Development of KOP Region, Bildiriler Kitabı içinde (ss.8-27). Karaman: Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi.
 • Değer, M.K. (2006). Turizme ve ihracata dayalı büyüme: 1980-2005 Türkiye deneyimi, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 20(2), 67-86.
 • Demir, Ö. & Acar. M. (2005). Sosyal bilimler sözlüğü, (6.b). Ankara: Adres Yayınları.
 • Eilat, Y., & Einav, L. (2004). Determinants of international tourism: A three-dimension panel data analysis. Applied Economics. 36(12), 1315-1327.
 • Fischer, A.M. (2007). Measuring income elasticity for Swiss money demand: what do the cantons say about financial innovation. European Economic Review, 51(7), 1641-1660.
 • Güllülü, U., Karabulut, K. & Polat D. (2007). Ağrı alt bölgesi’ndeki göç eğilimi ve sosyo-ekonomik nedenleri. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları No:962, İİBF Yayınları No:113.
 • Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (2017). Kars İli Turizm Verileri.
 • Kearney, M. (1996). From the ınvisible feet: Anthropological studies of migration and development. (Ed. Robin Cohen). Theories of migration. England:Edward Elgar Publishing.
 • Kuentzel, W. F. & Ramaswamy, V. M. (2005). Tourism and amenity migration: A longitudinal analysis. Annals of Tourism Research, 32(2), 419–438.
 • Kurt, H. (2006). Göç eğilimleri ve olası etkileri. Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), 148-178.
 • Lee, E. S. (1996). A theory of migration. (Ed. Robin Cohen), In Theories of migration, (ss.14–24), England: Edward Elgar Publishing.
 • Leıtão, N.C. & Shahbaz, M. (2012). Migration and tourism demand. Theoretical and Applied Economics. XIX (567), 39-48.
 • Marshall, G., (1999). Sosyoloji sözlüğü. Ankara: Bilim Sanat Yayınları.
 • Martin, P. & Zürcher, G. (2008). Managing migration: The global challenge. Population Bulletin, 63(1), 1-20.
 • Mervar, A. & Payne, J., (2007). An analysis of foreign tourism demand for croatian destination: Long-run elasticity estimates. Working Paper, 1-20.
 • Oktayer, N., Susam, N. & Çak, M. (2007). Türkiye’de turizm ekonomisi. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayın No:69.
 • Özkaya, Y. (2011). Kars’ın somut olmayan kültürel mirası. (Edit: Yılmaz Özkaya vd.), Kars: Kars Valiliği Kültür Yayınları Dizisi:3.
 • Öztürk, M. (2007), Türkiye’de iç göçe katılanların kent yaşamına ve kentsel emek piyasalarına etkileri. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 52, 243-264.
 • Özyakışır, D. (2013). Göç, kuram ve bölgesel bir uygulama. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Phakdisoth, L., & Kim, D. (2007). The determinants of inbound tourism in Laos. ASEAN Economic Bulletin, 24 (2), 225-237.
 • Serhat Kalkınma Ajansı, (2015). Misafirlerin gözünden TRA2 turizmi, Kars: SERKA Yayınları.
 • Tutar, F., Alpaslan, C., Tutar, E. & Erkan, Ç. (2013). Turizm sektörünün istihdam üzerine etkileri, Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, 2(4), 14-27.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2016). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Nüfus İstatistikleri ve Projeksiyonlar.
 • Türk Dil Kurumu (2017), Güncel Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.58e50a2fbb7ae8.56074330 , (Erişim Tarihi: 15.03.2017).
 • Türkoğlu, K. (2011). Turizm sektöründe istihdam imkanlarının göç üzerindeki etkileri: Fethiye örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Uçar, M., Uçar, H., Kurnaz, A. & Kurnaz, A. H. (2012). Kırsal turizmin sosyo-ekonomik yapıya etkisi ve Fethiye örneği, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (22), 75-82.
 • Uçar, M., Çeken, H. & Ökten, Ş. (2017). Kırsal turizm ve kırsal kalkınma (Fethiye Örneği), (2. b), Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Uğuz, S. Ç. (2012). Göç ve turizm: Türkiye-Almanya örneği, Yönetim Bilimleri Dergisi, 10(19), 1-30.
 • Vargas-Lundiu, R., Lanly, G., Villarreal, M. & Osorio, M. (2008). International migration, remittances and rural development, International Fund for Agricultural Development (IFAD) Italy Publication.
 • Vogt, M., (2008). Determinants of the demand for US exports and imports tourism. Applied Economics, 40 (6), 667-672.
 • Wood , W.B. (1994). Forced migration: Local conflicts and ınternational dilemmas. Annals of the Association of American Geographers, 84(4), 607-634.
 • World Tourism Organization. (2017). Why tourism?, http://www2.unwto.org/content/why-tourism (Erişim Tarihi:10.03.2017).
 • Yıldız, S. & Baştürk. F. (2013). Kars ili marka varlıklarının tüketici temelli değer ölçümü araştırması. Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(4), 75-90.
 • Yıldız, S. (2012). Book review-Introduction to hospitality management. Yönetim Bilimleri Dergisi, 10(20), 195-202.
 • “PKK kış turizminin kalbi Sarıkamış’ta telesiyej ve kafeyi ateşe verdi”, Hürriyet, 13.09.215 http://www.hurriyet.com.tr/pkk-kis-turizminin-kalbi-sarikamista-telesiyej-ve-kafeyi-atese-verdi-30063878 (Erişim Tarihi: 05.03.2017).
 • “Kars’ta bal ve kaşarı terör vurdu”, Milliyet, 18.09.2015 http://www.milliyet.com.tr/kars-ta-bal-ve-kasari-teror-vurdu/ekonomi/detay/2119466/default.htm (Erişim Tarihi: 05.03.2017).
 • “Kars’ta 2 bin 874 kişi göç etti” , Habertürk, 01.02.2017 (Erişim Tarihi: 05.03.2017) http://www.haberturk.com/yerel-haberler/haber/51089362-karsta-2-bin-874-kisi-goc-etti (Erişim Tarihi: 05.03.2017).
 • “Turizm bitti, Manavgat’tan göç başladı”, 4 Mayıs 2016 https://manavgathaberi.com/index.php/2016/05/04/turizm-bitti-manavgattan-goc-basladi/ (Erişim Tarihi:12.03.2017).
 • “Beyaz Hüzün” filminin çekimleri Erzincan'da yapılıyor”, Milliyet, 09.02.2017, http://www.milliyet.com.tr/beyaz-huzun-filminin-cekimleri-erzincan-erzincan-yerelhaber-1830630/ (Erişim Tarihi:12.03.2017).

Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 15, 151 - 170, 08.07.2017

Öz

Kaynakça

 • Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği. (2014). Turizm istatistikleri. AKTOB
 • Antalya Ticaret ve Sanayi Odası. (2007). Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yayını, Yıl:20, Sayı:230.
 • Boya, O.L. & Kafalı, M.A. (2008). Kars stratejik gelişme raporu. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü, Ankara: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Yayını.
 • Çeken, H. (2016). Turizm ekonomisi. (2.b). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Çeken, H., Ateşoğlu, L. & Dalgın, T. (2008). Turizm talebine bağlı olarak uluslararası turizm hareketlerindeki gelişmeler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(26),71-85.
 • Çeken, H. & Erdem, B. (2003). Turizm sektörünün istihdam yaratmadaki etkisi, İş-Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 5(1) http://www.isguc.org/?p=article&id=23&cilt=5&sayi=1&yil=2003 (Erişim Tarihi:12.03.2017).
 • Çelik, S. (2016). Alternatif turizm, 4th International Symposium on Development of KOP Region, Bildiriler Kitabı içinde (ss.8-27). Karaman: Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi.
 • Değer, M.K. (2006). Turizme ve ihracata dayalı büyüme: 1980-2005 Türkiye deneyimi, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 20(2), 67-86.
 • Demir, Ö. & Acar. M. (2005). Sosyal bilimler sözlüğü, (6.b). Ankara: Adres Yayınları.
 • Eilat, Y., & Einav, L. (2004). Determinants of international tourism: A three-dimension panel data analysis. Applied Economics. 36(12), 1315-1327.
 • Fischer, A.M. (2007). Measuring income elasticity for Swiss money demand: what do the cantons say about financial innovation. European Economic Review, 51(7), 1641-1660.
 • Güllülü, U., Karabulut, K. & Polat D. (2007). Ağrı alt bölgesi’ndeki göç eğilimi ve sosyo-ekonomik nedenleri. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları No:962, İİBF Yayınları No:113.
 • Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (2017). Kars İli Turizm Verileri.
 • Kearney, M. (1996). From the ınvisible feet: Anthropological studies of migration and development. (Ed. Robin Cohen). Theories of migration. England:Edward Elgar Publishing.
 • Kuentzel, W. F. & Ramaswamy, V. M. (2005). Tourism and amenity migration: A longitudinal analysis. Annals of Tourism Research, 32(2), 419–438.
 • Kurt, H. (2006). Göç eğilimleri ve olası etkileri. Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), 148-178.
 • Lee, E. S. (1996). A theory of migration. (Ed. Robin Cohen), In Theories of migration, (ss.14–24), England: Edward Elgar Publishing.
 • Leıtão, N.C. & Shahbaz, M. (2012). Migration and tourism demand. Theoretical and Applied Economics. XIX (567), 39-48.
 • Marshall, G., (1999). Sosyoloji sözlüğü. Ankara: Bilim Sanat Yayınları.
 • Martin, P. & Zürcher, G. (2008). Managing migration: The global challenge. Population Bulletin, 63(1), 1-20.
 • Mervar, A. & Payne, J., (2007). An analysis of foreign tourism demand for croatian destination: Long-run elasticity estimates. Working Paper, 1-20.
 • Oktayer, N., Susam, N. & Çak, M. (2007). Türkiye’de turizm ekonomisi. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayın No:69.
 • Özkaya, Y. (2011). Kars’ın somut olmayan kültürel mirası. (Edit: Yılmaz Özkaya vd.), Kars: Kars Valiliği Kültür Yayınları Dizisi:3.
 • Öztürk, M. (2007), Türkiye’de iç göçe katılanların kent yaşamına ve kentsel emek piyasalarına etkileri. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 52, 243-264.
 • Özyakışır, D. (2013). Göç, kuram ve bölgesel bir uygulama. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Phakdisoth, L., & Kim, D. (2007). The determinants of inbound tourism in Laos. ASEAN Economic Bulletin, 24 (2), 225-237.
 • Serhat Kalkınma Ajansı, (2015). Misafirlerin gözünden TRA2 turizmi, Kars: SERKA Yayınları.
 • Tutar, F., Alpaslan, C., Tutar, E. & Erkan, Ç. (2013). Turizm sektörünün istihdam üzerine etkileri, Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, 2(4), 14-27.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2016). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Nüfus İstatistikleri ve Projeksiyonlar.
 • Türk Dil Kurumu (2017), Güncel Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.58e50a2fbb7ae8.56074330 , (Erişim Tarihi: 15.03.2017).
 • Türkoğlu, K. (2011). Turizm sektöründe istihdam imkanlarının göç üzerindeki etkileri: Fethiye örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Uçar, M., Uçar, H., Kurnaz, A. & Kurnaz, A. H. (2012). Kırsal turizmin sosyo-ekonomik yapıya etkisi ve Fethiye örneği, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (22), 75-82.
 • Uçar, M., Çeken, H. & Ökten, Ş. (2017). Kırsal turizm ve kırsal kalkınma (Fethiye Örneği), (2. b), Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Uğuz, S. Ç. (2012). Göç ve turizm: Türkiye-Almanya örneği, Yönetim Bilimleri Dergisi, 10(19), 1-30.
 • Vargas-Lundiu, R., Lanly, G., Villarreal, M. & Osorio, M. (2008). International migration, remittances and rural development, International Fund for Agricultural Development (IFAD) Italy Publication.
 • Vogt, M., (2008). Determinants of the demand for US exports and imports tourism. Applied Economics, 40 (6), 667-672.
 • Wood , W.B. (1994). Forced migration: Local conflicts and ınternational dilemmas. Annals of the Association of American Geographers, 84(4), 607-634.
 • World Tourism Organization. (2017). Why tourism?, http://www2.unwto.org/content/why-tourism (Erişim Tarihi:10.03.2017).
 • Yıldız, S. & Baştürk. F. (2013). Kars ili marka varlıklarının tüketici temelli değer ölçümü araştırması. Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(4), 75-90.
 • Yıldız, S. (2012). Book review-Introduction to hospitality management. Yönetim Bilimleri Dergisi, 10(20), 195-202.
 • “PKK kış turizminin kalbi Sarıkamış’ta telesiyej ve kafeyi ateşe verdi”, Hürriyet, 13.09.215 http://www.hurriyet.com.tr/pkk-kis-turizminin-kalbi-sarikamista-telesiyej-ve-kafeyi-atese-verdi-30063878 (Erişim Tarihi: 05.03.2017).
 • “Kars’ta bal ve kaşarı terör vurdu”, Milliyet, 18.09.2015 http://www.milliyet.com.tr/kars-ta-bal-ve-kasari-teror-vurdu/ekonomi/detay/2119466/default.htm (Erişim Tarihi: 05.03.2017).
 • “Kars’ta 2 bin 874 kişi göç etti” , Habertürk, 01.02.2017 (Erişim Tarihi: 05.03.2017) http://www.haberturk.com/yerel-haberler/haber/51089362-karsta-2-bin-874-kisi-goc-etti (Erişim Tarihi: 05.03.2017).
 • “Turizm bitti, Manavgat’tan göç başladı”, 4 Mayıs 2016 https://manavgathaberi.com/index.php/2016/05/04/turizm-bitti-manavgattan-goc-basladi/ (Erişim Tarihi:12.03.2017).
 • “Beyaz Hüzün” filminin çekimleri Erzincan'da yapılıyor”, Milliyet, 09.02.2017, http://www.milliyet.com.tr/beyaz-huzun-filminin-cekimleri-erzincan-erzincan-yerelhaber-1830630/ (Erişim Tarihi:12.03.2017).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Deniz ÖZYAKIŞIR

Yayımlanma Tarihi 8 Temmuz 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 15

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { kauiibf579642, journal = {Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4289}, eissn = {2149-9136}, address = {}, publisher = {Kafkas Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {151 - 170}, doi = {}, title = {GÖÇ VE TURİZM İLİŞKİSİ: KARS İÇİN TEORİK BİR ANALİZ}, key = {cite}, author = {Özyakışır, Deniz} }
APA Özyakışır, D. (2017). GÖÇ VE TURİZM İLİŞKİSİ: KARS İÇİN TEORİK BİR ANALİZ . Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (15) , 151-170 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kauiibf/issue/37952/579642
MLA Özyakışır, D. "GÖÇ VE TURİZM İLİŞKİSİ: KARS İÇİN TEORİK BİR ANALİZ" . Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2017 ): 151-170 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kauiibf/issue/37952/579642>
Chicago Özyakışır, D. "GÖÇ VE TURİZM İLİŞKİSİ: KARS İÇİN TEORİK BİR ANALİZ". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2017 ): 151-170
RIS TY - JOUR T1 - GÖÇ VE TURİZM İLİŞKİSİ: KARS İÇİN TEORİK BİR ANALİZ AU - Deniz Özyakışır Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 151 EP - 170 VL - 8 IS - 15 SN - 1309-4289-2149-9136 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi GÖÇ VE TURİZM İLİŞKİSİ: KARS İÇİN TEORİK BİR ANALİZ %A Deniz Özyakışır %T GÖÇ VE TURİZM İLİŞKİSİ: KARS İÇİN TEORİK BİR ANALİZ %D 2017 %J Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1309-4289-2149-9136 %V 8 %N 15 %R %U
ISNAD Özyakışır, Deniz . "GÖÇ VE TURİZM İLİŞKİSİ: KARS İÇİN TEORİK BİR ANALİZ". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 / 15 (Temmuz 2017): 151-170 .
AMA Özyakışır D. GÖÇ VE TURİZM İLİŞKİSİ: KARS İÇİN TEORİK BİR ANALİZ. KAÜİİBFD. 2017; 8(15): 151-170.
Vancouver Özyakışır D. GÖÇ VE TURİZM İLİŞKİSİ: KARS İÇİN TEORİK BİR ANALİZ. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 8(15): 151-170.
IEEE D. Özyakışır , "GÖÇ VE TURİZM İLİŞKİSİ: KARS İÇİN TEORİK BİR ANALİZ", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 8, sayı. 15, ss. 151-170, Tem. 2017

Aralık 2022 sayısı için araştırma makalelerinin kabul ve değerlendirmeleri devam etmektedir.