Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

KÜRESELLEŞME VE ULUS-DEVLET SARMALINDA DEVLETLERİN GÖÇMEN POLİTİKASI

Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 15, 197 - 209, 08.07.2017

Öz

Bu çalışmanın amacı devletlerin göçmen politikalarını; sosyal, siyasi ve medeni hakların ulusüstü düzenlemeler ile yapılandırılmasına neden olan küreselleşme ve kendisini ortak tarih, dil, kültür ile açıklayan ulus-devlet bağlamları üzerinden incelemektir. Bu anlamda öncelikle ulus-devletin vatandaşlık anlayışı, ikinci olarak küreselleşmenin bu kavramı ne yönde dönüştürdüğü ve son olarak devletlerin göçmenlerin bu taleplerine karşı ürettikleri siyasaların her iki bağlamda incelenmesi yapılmıştır. Sonuç olarak ulusüstü yapılar, bilim insanları ve baskı gruplarınca sıklıkla dile getirilen konunun, küreselleşmenin ulus-devlet yapısında ve vatandaşlığın tanımında meydana getirdiği değişim ile ulus-devletin ‘ulus’u koruma arasında şekillendiği görülmektedir. Diğer bir ifade ile devletlerin göçmen ve ilişkili olduğu vatandaşlık siyasası, dışarıda kuşatıcı bir olgu olarak küreselleşme ve içeride farklılıkları görünür olan değişik kültürlü göçmen talepleri karşısında, kendisini değiştirmeye direten ‘ulus’ mantığı ile belirlenir.

Kaynakça

 • Aksoy, Z. (2012). Uluslararası göç ve kültürler arası iletişim. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(20), 293-303.
 • Alkan, M. N. (2015). Avrupa’da yükselen ırkçılık: Pegida örneği. Akademik Bakış, 8(16), 275-289.
 • Anderson, B. (2011). Hayali cemaatler. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Atasü-Topçuoğlu, R. (2012). Düzensiz göç-küreselleşmede kısıtlanan insan hareketliliği. S. G. Öner, & N. A. Öner (Ed.) Küreselleşme çağında göç içinde (ss. 501-518). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bakan, S., & Tuncel, G. (2012). Küreselleşmenin ulus devlet üzerindeki etkisi. Birey ve Toplum, 2(3), 51-65.
 • Bauman, Z. (2012). Küreselleşme. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Canatan, K. (2007). Avrupa Ülkelerinin azınlık politikalarında türkçe anadil eğitiminin konumu ‘İsveç, Fransa ve Hollanda örnekleri’. Türkoloji Araştırmaları, 2(3), 159-172.
 • Castles, S., & Miller, M. J. (2008). Göçler çağı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Council of Europe. (2016). Conventions-convention on the participation of foreigners in public life at local level. 26 Ağustos 2016 tarihinde https://www.coe.int/ en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/144/signatures?p_auth= KCE28P7G adresinden erişildi.
 • Dedeoğlu, S., & Gökmen, Ç. E. (2011). Göç ve sosyal dışlanma. Ankara: Efil Yayınları.
 • Demir, O. Ö. (2015). Göç politikaları, toplumsal kaygılar ve suriyeli mülteciler. Ankara: Göç Çalışmaları Merkezi.
 • Ergüven, N. S., & Özturnalı, B. (2013). Uluslararası mülteci hukuku ve türkiye. AÜHFD, 62(4), 1007-1061.
 • Giddens, A. (2012). Sosyoloji. İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • Giddens, A. (2012). Sosyoloji kısa fakat eleştirel bir giriş. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • GMF. (2014). Transatlantik eğilimler. The German Marshall Found of the US.
 • Habermas, J. (2013). "Öteki" olmak, "öteki"yle yaşamak. (İ. Aka, Çev.) İstanbul: YKY.
 • ICMPD. (2016). About us. 25 Ağustos 2016 tarihinde http://www.icmpd.org/about-us/ adresinden erişildi.
 • Ihlamur-Öner, S. G. (2012). Küresel bir göç ve mültei rejimine doğru. S. G. Ihlamur-Öner, & N. A. Öner (Ed.) Küreselleşme çağında göç içinde (ss. 577-600). İstanbul : İletişim Yayınları.
 • Millas, H. (1994). Yunan ulusunun doğuşu. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Smith, A. D. (2002). Küresel çağda milletler ve milliyetçilik. İstanbul: Everest Yayınları.
 • Smith, A. D. (2002). Ulusların etnik kökeni. Ankara: Dost Kitabevi.
 • Sunata, U. (2012). Diasporik kimliğiniz, lütfen!: Abd'deki Çin diasporası. S. G. Ihlamur-Öner, & N. A. Öner (Ed.) Küreselleşme çağında göç içinde (ss. 459-482). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Şirin, N. A. (2012). Çabalar sonuç verecek mi? avrupa birliği'nin ortak bir göç ve sığınma politikası oluşturma girişimleri. S. G. Ihlamur-Öner, & N. A. Öner (Ed.) Küreselleşme Çağında Göç içinde (ss. 539-561). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Tilly, C. (2001). Zor, Sermaye ve avrupa devletlerinin oluşumu. Ankara: İmge Kitabevi.
 • United Nations. (2015). International migration report 2015. 25 Ağustos 2016 tarihinde http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf adresinden erişildi.
 • Unutulmaz, K. K. (2015). Gündemdeki kavram: "göçmen entegrasyonu"- avrupa'daki gelişim ve britanya Örneği. S. G. Ihlamur-Öner, & N. A. Öner (Ed.) Küreselleşme çağında göç içinde (s. 135-159). İstanbul : İletişim Yayınları.
 • Uzunçayır, C. (2014). Göçmen karşıtlığından islamofobiye avrupa aşırı sağı. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, 2(2), 131-147. doi:10.14782/sbd.201439377
 • Yontar, İ. G. (2011). Avrupa konseyi kararlarında yerleşik yabacıların yerel düzeyde seçme ve seçilme Hakları. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 15, 197 - 209, 08.07.2017

Öz

Kaynakça

 • Aksoy, Z. (2012). Uluslararası göç ve kültürler arası iletişim. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(20), 293-303.
 • Alkan, M. N. (2015). Avrupa’da yükselen ırkçılık: Pegida örneği. Akademik Bakış, 8(16), 275-289.
 • Anderson, B. (2011). Hayali cemaatler. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Atasü-Topçuoğlu, R. (2012). Düzensiz göç-küreselleşmede kısıtlanan insan hareketliliği. S. G. Öner, & N. A. Öner (Ed.) Küreselleşme çağında göç içinde (ss. 501-518). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bakan, S., & Tuncel, G. (2012). Küreselleşmenin ulus devlet üzerindeki etkisi. Birey ve Toplum, 2(3), 51-65.
 • Bauman, Z. (2012). Küreselleşme. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Canatan, K. (2007). Avrupa Ülkelerinin azınlık politikalarında türkçe anadil eğitiminin konumu ‘İsveç, Fransa ve Hollanda örnekleri’. Türkoloji Araştırmaları, 2(3), 159-172.
 • Castles, S., & Miller, M. J. (2008). Göçler çağı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Council of Europe. (2016). Conventions-convention on the participation of foreigners in public life at local level. 26 Ağustos 2016 tarihinde https://www.coe.int/ en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/144/signatures?p_auth= KCE28P7G adresinden erişildi.
 • Dedeoğlu, S., & Gökmen, Ç. E. (2011). Göç ve sosyal dışlanma. Ankara: Efil Yayınları.
 • Demir, O. Ö. (2015). Göç politikaları, toplumsal kaygılar ve suriyeli mülteciler. Ankara: Göç Çalışmaları Merkezi.
 • Ergüven, N. S., & Özturnalı, B. (2013). Uluslararası mülteci hukuku ve türkiye. AÜHFD, 62(4), 1007-1061.
 • Giddens, A. (2012). Sosyoloji. İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • Giddens, A. (2012). Sosyoloji kısa fakat eleştirel bir giriş. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • GMF. (2014). Transatlantik eğilimler. The German Marshall Found of the US.
 • Habermas, J. (2013). "Öteki" olmak, "öteki"yle yaşamak. (İ. Aka, Çev.) İstanbul: YKY.
 • ICMPD. (2016). About us. 25 Ağustos 2016 tarihinde http://www.icmpd.org/about-us/ adresinden erişildi.
 • Ihlamur-Öner, S. G. (2012). Küresel bir göç ve mültei rejimine doğru. S. G. Ihlamur-Öner, & N. A. Öner (Ed.) Küreselleşme çağında göç içinde (ss. 577-600). İstanbul : İletişim Yayınları.
 • Millas, H. (1994). Yunan ulusunun doğuşu. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Smith, A. D. (2002). Küresel çağda milletler ve milliyetçilik. İstanbul: Everest Yayınları.
 • Smith, A. D. (2002). Ulusların etnik kökeni. Ankara: Dost Kitabevi.
 • Sunata, U. (2012). Diasporik kimliğiniz, lütfen!: Abd'deki Çin diasporası. S. G. Ihlamur-Öner, & N. A. Öner (Ed.) Küreselleşme çağında göç içinde (ss. 459-482). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Şirin, N. A. (2012). Çabalar sonuç verecek mi? avrupa birliği'nin ortak bir göç ve sığınma politikası oluşturma girişimleri. S. G. Ihlamur-Öner, & N. A. Öner (Ed.) Küreselleşme Çağında Göç içinde (ss. 539-561). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Tilly, C. (2001). Zor, Sermaye ve avrupa devletlerinin oluşumu. Ankara: İmge Kitabevi.
 • United Nations. (2015). International migration report 2015. 25 Ağustos 2016 tarihinde http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf adresinden erişildi.
 • Unutulmaz, K. K. (2015). Gündemdeki kavram: "göçmen entegrasyonu"- avrupa'daki gelişim ve britanya Örneği. S. G. Ihlamur-Öner, & N. A. Öner (Ed.) Küreselleşme çağında göç içinde (s. 135-159). İstanbul : İletişim Yayınları.
 • Uzunçayır, C. (2014). Göçmen karşıtlığından islamofobiye avrupa aşırı sağı. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, 2(2), 131-147. doi:10.14782/sbd.201439377
 • Yontar, İ. G. (2011). Avrupa konseyi kararlarında yerleşik yabacıların yerel düzeyde seçme ve seçilme Hakları. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Veysel ERAT
0000-0002-0735-5432

Yayımlanma Tarihi 8 Temmuz 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 15

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kauiibf579651, journal = {Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4289}, eissn = {2149-9136}, address = {}, publisher = {Kafkas Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {197 - 209}, doi = {}, title = {KÜRESELLEŞME VE ULUS-DEVLET SARMALINDA DEVLETLERİN GÖÇMEN POLİTİKASI}, key = {cite}, author = {Erat, Veysel} }
APA Erat, V. (2017). KÜRESELLEŞME VE ULUS-DEVLET SARMALINDA DEVLETLERİN GÖÇMEN POLİTİKASI . Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (15) , 197-209 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kauiibf/issue/37952/579651
MLA Erat, V. "KÜRESELLEŞME VE ULUS-DEVLET SARMALINDA DEVLETLERİN GÖÇMEN POLİTİKASI" . Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2017 ): 197-209 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kauiibf/issue/37952/579651>
Chicago Erat, V. "KÜRESELLEŞME VE ULUS-DEVLET SARMALINDA DEVLETLERİN GÖÇMEN POLİTİKASI". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2017 ): 197-209
RIS TY - JOUR T1 - KÜRESELLEŞME VE ULUS-DEVLET SARMALINDA DEVLETLERİN GÖÇMEN POLİTİKASI AU - Veysel Erat Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 197 EP - 209 VL - 8 IS - 15 SN - 1309-4289-2149-9136 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi KÜRESELLEŞME VE ULUS-DEVLET SARMALINDA DEVLETLERİN GÖÇMEN POLİTİKASI %A Veysel Erat %T KÜRESELLEŞME VE ULUS-DEVLET SARMALINDA DEVLETLERİN GÖÇMEN POLİTİKASI %D 2017 %J Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1309-4289-2149-9136 %V 8 %N 15 %R %U
ISNAD Erat, Veysel . "KÜRESELLEŞME VE ULUS-DEVLET SARMALINDA DEVLETLERİN GÖÇMEN POLİTİKASI". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 / 15 (Temmuz 2017): 197-209 .
AMA Erat V. KÜRESELLEŞME VE ULUS-DEVLET SARMALINDA DEVLETLERİN GÖÇMEN POLİTİKASI. KAÜİİBFD. 2017; 8(15): 197-209.
Vancouver Erat V. KÜRESELLEŞME VE ULUS-DEVLET SARMALINDA DEVLETLERİN GÖÇMEN POLİTİKASI. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 8(15): 197-209.
IEEE V. Erat , "KÜRESELLEŞME VE ULUS-DEVLET SARMALINDA DEVLETLERİN GÖÇMEN POLİTİKASI", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 8, sayı. 15, ss. 197-209, Tem. 2017

Aralık 2022 sayısı için araştırma makalelerinin kabul ve değerlendirmeleri devam etmektedir.