Yıl 2020, Cilt 11 , Sayı 22, Sayfalar 562 - 596 2020-12-29

STAJ ALGISININ İŞLETMEYLE İLGİLİ FAKTÖRLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: LOJİSTİK EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Sezen BOZYİĞİT [1] , Rukiye ÖZKAN [2]


Staj sırasında yaşanan olumlu veya olumsuz durumlar öğrencilerin hem sektöre yönelik bakış açılarını hem de stajdan duydukları memnuniyet düzeyini etkilemektedir. Bu durumların ortaya çıkmasına neden olan faktörlerden birisi işletmenin özellikleridir. Bu araştırmanın amacı öğrencilerin staja yönelik algılarının işletmelerin sahip olduğu özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın örneklemini Mersin, Hatay, Konya ve Gaziantep illerindeki üniversitelerin lojistik eğitimi veren ön lisans ve lisans bölümlerinde okuyan ve staj programlarını tamamlamış olan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada veriler anket tekniği kullanılarak toplanmış ve sonuç olarak 407 anket formu analize tabi tutulmuştur. Araştırmanın analiz kısmında yüzde ve frekans dağılımlarının yanı sıra, faktör analizi, T testi ve ANOVA yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin stajdan duydukları memnuniyetin farklı departmanlarda görev alma ve çalışılan departman sayısına göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin stajdan duydukları memnuniyet ve sektöre bakış açıları işletmenin türü, yetkililer tarafından sorulara yeterli cevap verilme durumu ve işletmelerin sunduğu imkanlara göre de anlamlı bir farklılık göstermiştir. 

Lojistik Sektörü, Lojistik Eğitimi
 • Akandere, G. (2016). Lojistik sektörü acısından meslek yüksekokullarının önemi ve öğrencilerin lojistik sektörüne yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 19(41), 129-141.
 • Akay, B., Uslu, A., Sancar, M.F. (2018). Turizm eğitimi alan öğrencilerin staj döneminde yaşadıkları sorunlar: Lisans ve ortaöğretim turizm öğrencileri örneği. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8, 212-236.
 • Akçin, N. (2015). Turizmde Staj Sorunları. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Akdemir, H.Y. (2011). Lojistik sektörü iş gücü profilinin değerlendirilmesi İzmir ili örneği. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Akkoca, C. (2012). Türkiye’deki üniversitelerde verilen lojistik eğitimi kapsamı gelişimi ve gelecek öngörüsü. Yüksek Lisans Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Mersin.
 • Akomaning, E., Voogt, J.M., Pieters, J.M. (2011). Internship in vocational education and training: stakeholders’ perceptions of its organisation, Journal of Vocational Education & Training, 63(4), 575-592.
 • Alpert, F., Heaney, J.G., Kuhn, K. (2009). Internships in marketing: goals, structures, and assessment--student, company, and academic perspectives. Australasian Marketing Journal, 17, 36–45.
 • Arpat, B., Kalfa, V.R., Akşit, A., Çamurdan, B. (2017). Meslek yüksekokullarında nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamada yeni arayışlar: 3+1 işbaşı eğitimi Modeli – Honaz meslek yüksekokulu örneği. Çalışma İlişkileri Dergisi, 8(2), 76-94.
 • Aydemir, H.D. (2016). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin yaz stajı uygulamasına bakışı: Sağlık hizmetleri örneği. Türk Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(1), 34-42.
 • Aydoğan, Z.F. (2002). Büro yönetimi ön lisans programlarında staj eğitiminin önemi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Bahadır, M., Oğuz, H. (2012). Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin staj yapma eğilimlerinin belirlenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2, 69-76.
 • Bali, Ö., Enisoğlu, İ., Sezer, F., (2016), Türkiye’de lisansüstü lojistik eğitiminin içerik analizi ile incelenmesi. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(1), 24-36.
 • Bozyiğit, S. (2016). Türkiye’deki lojistikle ilgili lisans bölümlerinin ders programları üzerine bir inceleme. Journal of Yasar University, 11(42), 133-149.
 • Coşkun, R., Altunışık, R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E. (2015). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri spss uygulamalı. Sakarya: Sakarya Kitapevi.
 • Çaçamer, O. (2015). Lojistik eğitiminde deneyimsel öğrenmenin öğrenci tutumu üzerindeki etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Çalışkan, A., Öztürkoğlu, Y. (2014). Türkiye’de lojistik eğitiminde temel eğilimler. III.Ulusal Lojistik Ve Tedarik Zinciri Kongresi, 147-153.
 • Çaylan, D.Ö., Akpınarlı, V., Deveci, D.A. (2016). Öğrencilerin staj programları ile işe alım süreci: denizcilik sektöründe “Rotamız Arkas Projesi” örnek olay incelemesi. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 241-264.
 • Çekerol, G.S., Kurnaz, N. (2011). Küresel kriz ekseninde lojistik sektörü ve rekabet analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 47-59.
 • Çetin, Ş. (2005). Öğrenci stajlarında yararlanılan dersler üzerine ampirik bir değerlendirme: Mersin turizm işletmeciliği ve otelcilik yüksekokulu örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 16(2), 153-169.
 • Çetinkaya, C. (2014). Türkiye’de lojistik ön lisans eğitimi programları sorunlar ve çözüm önerileri. 21.Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 3(8), 173-186.
 • Demir, B. (2015). Meslek yüksekokullarında verilen muhasebe eğitiminde stajın önemi, sorunlar ve çözüm önerileri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 76-80.
 • Dolmacı, N., Duran, Y. (2017). Ön lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin zorunlu staj uygulamasına ilişkin görüşleri, sorunları ve çözüm önerileri: Isparta Meslek Yüksekokulu örneği. 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal Ve Teknik Bilimler Kongresi, 557-571.
 • Emanet H., Kaynak R. (2014). Üniversitelerin lojistik programlarında verilecek eğitim müfredatının bileşenlerine ilişkin bir araştırma. III. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Trabzon.
 • Emir, O., Pelit, E., Arslan, S. (2010). Turizm alanında ön lisans eğitimi alan öğrencilerin staj öncesi ve sonrası görüşlerinin karşılaştırılması (Afyon Kocatepe Üniversitesi örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(33), 141-165.
 • Ercan, İ., Kan, İ. (2004). Ölçeklerde güvenirlik ve geçerlik. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(3),211-216.
 • Erkan, B. (2014). Türkiye’de lojistik sektörü ve rekabet gücü. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergisi, 1, 46-65.
 • Erturgut, R., (2016). Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
 • Gülegül, H.İ., Uygur, F. (2011). İşletmelerde mesleki eğitim ile staj uygulamalarının değerlendirilmesi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma Ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
 • Gürbüz, S., Şahin, F. (2017). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri felsefe-yöntem-analiz. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Hocaoğlu, S., Güner, S., Coşkun, E. (2015). Sektörün lojistik eğitimi veren üniversitelerden beklentilerinin tespit edilmesine yönelik bir çalışma. 7. Uluslar Arası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 775-785.
 • İnce, M., Bozyiğit, S., Çelenk, İ. (2016). Lojistik sektörünün üniversitelerdeki lojistik eğitimini değerlendirmesı üzerine nitel bir çalışma. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 288-306.
 • Kadlubek, M., Krzywda, D., Krzywda, J. (2017). Internshıp in logıstıcs seen from students' perspectıve. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 27(1), 172-180.
 • Karacan, P. Ö., Çeliker, H., Karaca, K.S. (2015). Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı öğrencilerinin staj eğitimi hakkındaki görüşleri üzerine bir araştırma. Electronic Journal of Vocational Colleges, 14, 94-112.
 • Karacan, S., Karacan, E. (2004). Meslek yüksekokullarında (MYO) yapılan staj uygulamalarına ilişkin bir araştırma: Kalite ve verimlilik için iş yerleri – MYO işbirliğinin gereği. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8(2), 168-184.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın. Kaşlı, M., İlban, M.O., Aydemir, N. (2010). Üniversite öğrencilerinin staj sırasında yaşadıkları sorunlar ve stajdan sonra mesleğe bakış açılarını ölçmeye yönelik görgül bir araştırma. 11. Ulusal Turizm Kongresi, 275-289.
 • Kesoğlu, A.M., Ergin, M.G., Buran, K. (2016). Zorunlu staj eğitiminin mesleki yeterliliğe katkısına ilişkin bir araştırma: Teknik Bilimler, Sosyal Bilimler ve Adalet MYO Örneği. Hitit Üniversitesi ISVET2016.
 • Kırlı, T. (2006). Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde uygulanmakta olan meslek stajlarının öğrenci beklentilerini karşılama düzeyine yönelik bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Knemeyer, A.M., Murphy, P.R. (2002). Logistics internships: Employer and student perspectives. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 32(2), 135-152.
 • Küçük, O. (2016). Lojistik ilkeleri ve yönetimi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Küçüksolak, B. T. (2006). Dünya’da ve Türkiye’de lojistik eğitimi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Mangan, J., Gregory, O., Lalwani, C. (2001). Education, training and the role of logistics managers in ıreland. International Journal of Logistics, 4(3), 313-327.
 • Mankan, E. (2015). Mesleki önlisans proğramlarında staj eğitiminin önemi: Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(10), 734-741.
 • Myers, M., Griffith, D., Daugherty, P., Lusch, R. (2004). Maximising the human capital equation in logistics: Education, experience, and, skill. Journal of Business Logistics, 25(1), 211-232.
 • Naim, M., Lalwani, C., Fortuin, L., Schmidt, T., Taylor, J., Aronsson, H. (2000). A model for logistics systems engineering education in europe. European Journal of Engineering Education, 25, (1), 65-82.
 • Nakip, M., Yaraş, E. (2017). SPSS uygulamalı pazarlamada araştırma teknikleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Nuhoğlu, Ç. (2013). Taşımacılık ve lojistik sektörü yeni şuradan neler bekliyor? 25 Kasım 2018 tarihinde http://www.lojistikhatti.com/haber/2013/07/tasimacilik-ve-lojistik-sektoru-yeni-suradan-neler-bekliyor adresinden erişildi.
 • Olcay, A., Çıkmaz, E., Özekici, Y.K., İnce, E. (2017). Otel sahip ve yöneticilerinin stajyer öğrencilerin performanslarına ilişkin değerlendirmeleri: Gaziantep örneği. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 2(1), 65-85.
 • Orhan, O. Z. (2003). Dünya’da ve Türkiye’de lojistik sektörünün gelişimi. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
 • Özdemir, A. (2012). Lojistik ilkeleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
 • Özdemir, F.S., Gökmen, M.K. (2016). Lojistiğin evrimi ve türkiye’deki önlisans ve lisans programları yönünden lojistik öğretimi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(3), 116-135.
 • Pei, L.Y., Daud, D., Jonathan, K.R. (2012). Perceptions of logistics students on ınternship programme: The case of private higher ınstitution in Malaysia. Canadian Social Science, 8(4), 1-7.
 • Pehlivan, R. (2008). Lisans düzeyinde turizm eğitimi almakta olan öğrencilerin sektör ile ilgili tutumlarının mezuniyet sonrası kariyer seçimlerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Porasmaa, M., Kotonen, U. (2010). Development of logistics thinking and the requirements it sets on logistics skills and competences. Lahti University of Applied Sciences, Faculty of Business Studies, Finland.
 • Sarı, H. (2007). Ortaöğretim düzeyinde mesleki turizm eğitimi alan öğrencilerin staj sürecine adaptasyonu üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Sezen, B., Yılmaz, C., Gezgin, G. (2002). Lojistik işlevinin pazarlama ve üretim birimleri arasındaki bağlayıcı rolü ve işletme performansı üzerindeki etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, 17(2), 133-146.
 • Tanyaş, M. (2014). İstanbul lojistik sektör analizi raporu. MÜSİAD. İstanbul: Mavi Ofset
 • Taşkın, M. (2006). Ortaöğretim turizm eğitiminde staj ve izmir ili anadolu otelcilik turizm meslek liselerinde bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Tekin, M., Zerenler, M., Bilge, A. (2005). Bilişim teknolojileri kullanımının işletme performansına etkileri: Lojistik sektöründe bir uygulama. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4(8), 115-129.
 • Toy, B.Y., Tosunoğlu, N.G. (2007). Sosyal Bilimler alanındaki araştırmalarda bilimsel araştırma süreci, istatistiksel teknikler ve süreci, istatistiksel teknikler ve yapılan hatalar. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi,1, 1-20.
 • Tunç, H., Kırbaş, H., Kaya, M. (2017). Lojistik sektörünün gelişiminde eğitimin rolü: Bir beklenti analizi. 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal Ve Teknik Bilimler Kongresi, 347-354.
 • Türk Dil Kurumu. (2018). 10 Mart 2018 tarihinde http://www.tdk.gov.tr/. adresinden erişildi.
 • Türkseven, E. (2012). Turizm eğitiminde yaşanan staj sorunları: lisans öğrencilerinin görüşlerine yönelik bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Van Hoek, R.I. (2001). Logistics education: Achieving market and research driven skill development. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 31(7/8), 505-519.
 • Wu, Y. (2007). Contemporary logistics education: An international perspective. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 37(7), 504-528.
 • Yücekaya, P., Gürol, P., Kara, K. (2016). Lojistik bölümü öğrencilerinin staj yeri seçiminin analitik hiyerarşi prosesi (ahp) yardımıyla tespit edilmesi. Journal of Life Economics, 236-254.
 • Zopiatis, A. (2007). Hospitality internships in cyprus: A genuine academic experience or a continuing frustration?. International Journal Of Contemporary Hospitality Management, 19(1),65–7.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0951-3588
Yazar: Sezen BOZYİĞİT (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1246-0306
Yazar: Rukiye ÖZKAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { kauiibf629743, journal = {Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4289}, eissn = {2149-9136}, address = {}, publisher = {Kafkas Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {11}, pages = {562 - 596}, doi = {10.36543/kauiibfd.2020.025}, title = {STAJ ALGISININ İŞLETMEYLE İLGİLİ FAKTÖRLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: LOJİSTİK EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Bozyiğit, Sezen and Özkan, Rukiye} }
APA Bozyiğit, S , Özkan, R . (2020). STAJ ALGISININ İŞLETMEYLE İLGİLİ FAKTÖRLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: LOJİSTİK EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 11 (22) , 562-596 . DOI: 10.36543/kauiibfd.2020.025
MLA Bozyiğit, S , Özkan, R . "STAJ ALGISININ İŞLETMEYLE İLGİLİ FAKTÖRLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: LOJİSTİK EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" . Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (2020 ): 562-596 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kauiibf/issue/58936/629743>
Chicago Bozyiğit, S , Özkan, R . "STAJ ALGISININ İŞLETMEYLE İLGİLİ FAKTÖRLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: LOJİSTİK EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (2020 ): 562-596
RIS TY - JOUR T1 - STAJ ALGISININ İŞLETMEYLE İLGİLİ FAKTÖRLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: LOJİSTİK EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Sezen Bozyiğit , Rukiye Özkan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.36543/kauiibfd.2020.025 DO - 10.36543/kauiibfd.2020.025 T2 - Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 562 EP - 596 VL - 11 IS - 22 SN - 1309-4289-2149-9136 M3 - doi: 10.36543/kauiibfd.2020.025 UR - https://doi.org/10.36543/kauiibfd.2020.025 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi STAJ ALGISININ İŞLETMEYLE İLGİLİ FAKTÖRLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: LOJİSTİK EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Sezen Bozyiğit , Rukiye Özkan %T STAJ ALGISININ İŞLETMEYLE İLGİLİ FAKTÖRLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: LOJİSTİK EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2020 %J Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1309-4289-2149-9136 %V 11 %N 22 %R doi: 10.36543/kauiibfd.2020.025 %U 10.36543/kauiibfd.2020.025
ISNAD Bozyiğit, Sezen , Özkan, Rukiye . "STAJ ALGISININ İŞLETMEYLE İLGİLİ FAKTÖRLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: LOJİSTİK EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 / 22 (Aralık 2020): 562-596 . https://doi.org/10.36543/kauiibfd.2020.025
AMA Bozyiğit S , Özkan R . STAJ ALGISININ İŞLETMEYLE İLGİLİ FAKTÖRLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: LOJİSTİK EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020; 11(22): 562-596.
Vancouver Bozyiğit S , Özkan R . STAJ ALGISININ İŞLETMEYLE İLGİLİ FAKTÖRLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: LOJİSTİK EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020; 11(22): 562-596.
IEEE S. Bozyiğit ve R. Özkan , "STAJ ALGISININ İŞLETMEYLE İLGİLİ FAKTÖRLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: LOJİSTİK EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 11, sayı. 22, ss. 562-596, Ara. 2021, doi:10.36543/kauiibfd.2020.025