Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY” INVESTIGATION OF THE EFFECT OF CUSTOMER PERCEPTION OF THE BRAND POSITIONING

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17, 9 - 30, 01.02.2013

Öz

This study aims at exploring the effects of brand positioning on consumer perception within the framework of the intellectual property concept by means of an applied analysis. This research has been extended through a literature review in terms of intellectual property. The research includes 100 participants. In the study, 5 point likert analysis and the survey on the demographical characteristics of the participants have been applied. They have been prepared by using previously applied two surveys whose reliability was proved. The first section of the survey consists of 19 questions on demographical characteristics, and the second part consists of the questions on the consumers’ preferences concerning brand positioning. The population of the study is composed of two groups. The sample is composed of the customers of two organizations. Application includes operation which registered its two brands and have been operating in food and cafe sectors since 2010. The characteristics of these operations have been summarised in the application. The research lasted about two months. Data collected at the end of the study have been analysed by using the computer program SSPC (Statistical Package for Social Sciences) 19. In this study, the reliability of Cronbach’s Alpha is 0. 933, which is highly reliable. In the study, anova, one way analysis of variance, tukey test and t- test have been applied. At the end of the study it has been observed that the brand value has a profound effect on consumer perception. 

Kaynakça

 • AKTUĞLU, I. K. :(2004). Marka Yönetimi: Güçlü Ve Başarılı Markalar İçin Temel İlkeler, İstanbul: İletişim Yayınları
 • AAKER, D. :(1996). Building Strong Brands, First Edt. , The Free Press A Division Of Simon & Schuster Inc. , New York. S. 68
 • AYDENIZ A. A. ve SAYDAN, R. :(2004). Markanın Oluşturulmasında Konumlandırma Stratejisi Ve Mavi Jeans Örneği Mevzuat Dergisi, Yıl 7, Sayı:81
 • ALTUNIŞIK, U. :(2010). Www. Marketingturkiye. Com/?Sf=Bilgibankası/Detay&No=162, Erişim. 12. Ağustos. 2010
 • BORÇA, G. :(2005). “ Marka Gücü Nasıl Ölçülür”, Www. Marketingturkiye2. Htm
 • BESEN, B. :(2002). Marka Sermayesinin Oluşumu Ve Tüketici Satın Alma Kararındaki Etkisinin Tüketim Malları Sektöründe İncelenmesi, Doktora Tezi İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, S. 15, Besen, 2002, S. 8
 • BROOKSBANK, R. :(1994). The Anatomy Of Marketing Positioning Strategy, Marketing Intelligence And Planning, Vol:12, Iss:4, S:10-14
 • BUELL, V. P. :(1985). Marketing Management:A Strategic Planning Approach, University Of Massachusetts, S. 222
 • DIBB, S. :(1998). Marketing Segmentation: Strategies For Success, Marketing Intelligence And Planning, Vol:16, Iss:7, S:394-406
 • DOYLE, P. :(2003). Değ er Temelli Pazarlama, , Mediacat Kitapları, İstanbul, S. 421 & Mercer, P. (1994), Marketing , London Blackwell Publishing, S. 177
 • DPT; (2000). Beş Yıllık Kalkınma Planı, Fikri Haklar Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara. S. 261-263
 • DÜNYA TICARET ÖRGÜTÜ (DTÖ). :(2012). Http://Www. Mfa. Gov. Tr/Dunya-Ticaret-Orgutu-İidtoi. Tr. Mfa
 • ERNEST HIRSCH :(2012). Bern Sözleşmesi. 2012. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1950-07-01-02-Hirch. Pdf>, Ss. 134, 135,
 • FARESE, L. Vd. :(1985). Marketing, Second Edition, Macmillan Publishing Company. S. 263
 • GÖKAY, Ç. :(2003). “ Mü şteri Bakış Açısından Marka Yayma Başarısının Modellenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ss. 10-11
 • GÜNGÖR, K. :(2006). “İktisadın Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Merkantilizmden Günümüze İktisadi Düşünceler”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Afyon.
 • HIEBING, R. G. :(2004). One – Day Marketing Plan, The Mc Graw Hill Companies, S. 20
 • HOOLEY, G. J. , SAUNDERS, J. and PIERCY, N. :(1998). Marketing Strategy And Competitive Positioning, Prentice Hall Europe, London, S. 436
 • JOBBER, D. :(2003). Principles And Practice Of Marketing: Fundamentals Of Modern Marketing Thought, 4th Edition, Mc Graw – Hill Higher Ed. , S. 225
 • JULAR, J. :(2008). “ Tüketicilerin Marka Genişlemesi Üzerindeki Algılamalarına İlişkin Bir Uygulama” Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sbe
 • KIRDAR, Y. :(2002). Marka Stratejilerinin Oluşturulması Coca Cola Örneği, Review Of Social, Economic & Business Studies, Vol. 3/4
 • KINNEAR, T. C. , BERNHART, K. L. and KRENTLER, K. A. :(1996). Principles Of Marketing, Harper Collins Aktaran Erdil,
 • KOTLER, P. and ARMSTRONG, G. :(2002). Principles Of Marketing, Prentice Hall International, S. 207
 • KOCH. R. :(1997). “A Dan Z Ye İşletme Ve Finans”, İstanbul: Dünya Yayıncılık
 • KOTLER, P. :(2000). Marketing Management, Millenium Edition , Prentice Hall International
 • MARANGOZ, M. :(2007). “ Marka Değeri Algılamalarının Marka Yayılmaya Etkileri”, Ege Akademik Bakış, 7(2), 459-483, S. 461
 • MARSDEN, P. :(2002). Brand Positioning: Meme’s The Word, Marketing Intelligence And Planning, Vol:20, Iss:5, S:307-312
 • MUCUK, İ. :(2001). Pazarlama İlkeleri, On üçüncü Basım, İstanbul: Türkmen Kitabevi
 • ODABAŞI Y. ve Oyman, M. :(2002). Pazarlama İletişimi Yönetimi, 3. Baskı, İstanbul: Mediacat Kitapları
 • ÖNCEL, M. :(2010). “Marka Ve Markanın Önemi”, Ankara Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku A. B. Sosyal Bil. Dergisi, Mart, Ankara.
 • ÖZASLAN, N. :(2007). “İşletmelerde Marka Konumlandırma, Tüketicilerin Marka Algılamaları Ve Süt Ürünleri Sektörüne Yönelik Bir Uygulama”, Marmara Ünv. Sos. Bilm. Enstitüsü, Yayınlanmış Yük. Lis. Tezi, İstanbul
 • ÖZGÜNER, H. :(2003). “Kentsel Peyzajda Doğal Stilin Fonksiyonel Değerlerini Ve Bunların Klasik Stille Karşılaştırılması”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:2 Seri:A Isparta.
 • ÖZTRAK, İ. :(1971). Fikir Ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklar, Ankara. Ss. 4-5
 • PALMER. A. :(2004). Introduction To Marketing, Theory And Practice, Oxford University Press, S. 236-237
 • PALUMBO, F. and HERBIG, P. :(2000). The Multicultural Context Of Brand Loyalty , European Journal Of Innovation Management, C:3, S:3, S. 117
 • PETER, P. J. and OLSON, J. :(1999). Consumer Behavior And Marketing Strategy, Irwın Mc Graw Hill, Boston, S. 487
 • PRINGLE, H. and THOMPSON, M. :(2000). Marka Ruhu. Sosyal Sorumluluk Kampanyalarıyla Marka Yaratmak, İstanbul: Scala Yayıncılık Ve Tanıtım A. Ş
 • SABRI, T. :(2004). “Hedef Pazarlarda Konumlandırma Stratejilerinin Belirlenmesi Ve Tüketici Algısının Değerlendirilmesinde Yaşanan Sorunlar”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Cilt:6, Sayı:21, Ocak 2004
 • STANTON, W. J. Vd. :(1981). Fundementals Of Marketing, Tenth Edition, Mcgraw-Hill Inc. S. 263
 • ŞAHIN, A. :(1998). Marka Kimliği, İ. Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, S:8
 • TAN, S. :(1999). Marka Yayma Stratejisi: Tüketici Tutumuna Yönelik Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, S. 8
 • The Coca Cola Company. :(2002). How To Make Successful Brand Positioning, S. 1- 10) KARADENİZ (Black Sea-Черное Море) Yıl 5 Sayı 17
 • TEK, Ö. B. :(1997). Pazarlama İlkeleri: Global Yönetimsel Yaklaşım ve Türkiye Uygulamaları, İzmir: Cem Ofset
 • TEK, Ö. B. :(1999). “Pazarlama &İlkeleri”, İstanbul: Beta Yayınları
 • ÜNER, M. ve ALKIBAY, S. :(2000). Stratejik Pazarlama Kararlarının Alınmasında Görsel Bir Araç Olarak Algılama Haritalarının Kullanımı: Departmanlı Mağazalar Üzerinde Ampirik Bir Araştırma, 5. Ulusal Pazarlama Kongresi, Antalya, S:277-297
 • YAVUZ, E. :(2004). Marka Kişiliğinin Tüketici Algısına Etkisi Ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi Marmara Üniversitesi Sbe, S. 11
 • Http://Www. Wipo. İnt/Portal/İndex. Html. En Erişim: 25. 11. 2012 Www.
 • Brandchannel. Com, 22. 11. 2004
 • Http://Www. Tml. Web. Tr/Download/Pazarlamaya-Giris. Pdf 6102 Türk Ticaret Kanunu

“ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЕ И ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ПРАВО” ЭТИКЕТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ И ЕГО ВАЗДЕЙСТВИЕ НА ПОКУПАТЕЛЬЯ

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17, 9 - 30, 01.02.2013

Öz

В статье рассматривается тема воздействий этикетирования на покупателья. Понятие интелектуальной собственности объясняется и поддерживается разной литературой. В исследований было содействовано 100 человек. Участники заполнили заранее приготовленные анкеты из двух частей. Первая – состояла из 19 вопоросов по демографии, а вторая - из 5 вопросов по этикетированию и выбору продукции. Всеобщность этого исследования состоит из двух направлении. Один из них пример постоянной клиентуры на определённый срок. В исследовании включены две зарегистрированные марки из пищевой и кафейных отраслей. Особенности этих учреждений изложены в нашей исследований. Исследования проводились в течении двух месяцев. Его данные изложены и проонализированы по статистической программе SPSS. По итогам Cronbach’s Alfa была получена цифра стоимости – 0, 933. Она показывает высокую надёжность данного исследования. Кроме этого были проведены следующие тестирования – anova, т. н. односторонный вариант, tukey test и t test. Итоги исследования показывают, что ценные марки имеют сильное воздействие на покупателья. 

Kaynakça

 • AKTUĞLU, I. K. :(2004). Marka Yönetimi: Güçlü Ve Başarılı Markalar İçin Temel İlkeler, İstanbul: İletişim Yayınları
 • AAKER, D. :(1996). Building Strong Brands, First Edt. , The Free Press A Division Of Simon & Schuster Inc. , New York. S. 68
 • AYDENIZ A. A. ve SAYDAN, R. :(2004). Markanın Oluşturulmasında Konumlandırma Stratejisi Ve Mavi Jeans Örneği Mevzuat Dergisi, Yıl 7, Sayı:81
 • ALTUNIŞIK, U. :(2010). Www. Marketingturkiye. Com/?Sf=Bilgibankası/Detay&No=162, Erişim. 12. Ağustos. 2010
 • BORÇA, G. :(2005). “ Marka Gücü Nasıl Ölçülür”, Www. Marketingturkiye2. Htm
 • BESEN, B. :(2002). Marka Sermayesinin Oluşumu Ve Tüketici Satın Alma Kararındaki Etkisinin Tüketim Malları Sektöründe İncelenmesi, Doktora Tezi İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, S. 15, Besen, 2002, S. 8
 • BROOKSBANK, R. :(1994). The Anatomy Of Marketing Positioning Strategy, Marketing Intelligence And Planning, Vol:12, Iss:4, S:10-14
 • BUELL, V. P. :(1985). Marketing Management:A Strategic Planning Approach, University Of Massachusetts, S. 222
 • DIBB, S. :(1998). Marketing Segmentation: Strategies For Success, Marketing Intelligence And Planning, Vol:16, Iss:7, S:394-406
 • DOYLE, P. :(2003). Değ er Temelli Pazarlama, , Mediacat Kitapları, İstanbul, S. 421 & Mercer, P. (1994), Marketing , London Blackwell Publishing, S. 177
 • DPT; (2000). Beş Yıllık Kalkınma Planı, Fikri Haklar Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara. S. 261-263
 • DÜNYA TICARET ÖRGÜTÜ (DTÖ). :(2012). Http://Www. Mfa. Gov. Tr/Dunya-Ticaret-Orgutu-İidtoi. Tr. Mfa
 • ERNEST HIRSCH :(2012). Bern Sözleşmesi. 2012. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1950-07-01-02-Hirch. Pdf>, Ss. 134, 135,
 • FARESE, L. Vd. :(1985). Marketing, Second Edition, Macmillan Publishing Company. S. 263
 • GÖKAY, Ç. :(2003). “ Mü şteri Bakış Açısından Marka Yayma Başarısının Modellenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ss. 10-11
 • GÜNGÖR, K. :(2006). “İktisadın Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Merkantilizmden Günümüze İktisadi Düşünceler”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Afyon.
 • HIEBING, R. G. :(2004). One – Day Marketing Plan, The Mc Graw Hill Companies, S. 20
 • HOOLEY, G. J. , SAUNDERS, J. and PIERCY, N. :(1998). Marketing Strategy And Competitive Positioning, Prentice Hall Europe, London, S. 436
 • JOBBER, D. :(2003). Principles And Practice Of Marketing: Fundamentals Of Modern Marketing Thought, 4th Edition, Mc Graw – Hill Higher Ed. , S. 225
 • JULAR, J. :(2008). “ Tüketicilerin Marka Genişlemesi Üzerindeki Algılamalarına İlişkin Bir Uygulama” Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sbe
 • KIRDAR, Y. :(2002). Marka Stratejilerinin Oluşturulması Coca Cola Örneği, Review Of Social, Economic & Business Studies, Vol. 3/4
 • KINNEAR, T. C. , BERNHART, K. L. and KRENTLER, K. A. :(1996). Principles Of Marketing, Harper Collins Aktaran Erdil,
 • KOTLER, P. and ARMSTRONG, G. :(2002). Principles Of Marketing, Prentice Hall International, S. 207
 • KOCH. R. :(1997). “A Dan Z Ye İşletme Ve Finans”, İstanbul: Dünya Yayıncılık
 • KOTLER, P. :(2000). Marketing Management, Millenium Edition , Prentice Hall International
 • MARANGOZ, M. :(2007). “ Marka Değeri Algılamalarının Marka Yayılmaya Etkileri”, Ege Akademik Bakış, 7(2), 459-483, S. 461
 • MARSDEN, P. :(2002). Brand Positioning: Meme’s The Word, Marketing Intelligence And Planning, Vol:20, Iss:5, S:307-312
 • MUCUK, İ. :(2001). Pazarlama İlkeleri, On üçüncü Basım, İstanbul: Türkmen Kitabevi
 • ODABAŞI Y. ve Oyman, M. :(2002). Pazarlama İletişimi Yönetimi, 3. Baskı, İstanbul: Mediacat Kitapları
 • ÖNCEL, M. :(2010). “Marka Ve Markanın Önemi”, Ankara Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku A. B. Sosyal Bil. Dergisi, Mart, Ankara.
 • ÖZASLAN, N. :(2007). “İşletmelerde Marka Konumlandırma, Tüketicilerin Marka Algılamaları Ve Süt Ürünleri Sektörüne Yönelik Bir Uygulama”, Marmara Ünv. Sos. Bilm. Enstitüsü, Yayınlanmış Yük. Lis. Tezi, İstanbul
 • ÖZGÜNER, H. :(2003). “Kentsel Peyzajda Doğal Stilin Fonksiyonel Değerlerini Ve Bunların Klasik Stille Karşılaştırılması”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:2 Seri:A Isparta.
 • ÖZTRAK, İ. :(1971). Fikir Ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklar, Ankara. Ss. 4-5
 • PALMER. A. :(2004). Introduction To Marketing, Theory And Practice, Oxford University Press, S. 236-237
 • PALUMBO, F. and HERBIG, P. :(2000). The Multicultural Context Of Brand Loyalty , European Journal Of Innovation Management, C:3, S:3, S. 117
 • PETER, P. J. and OLSON, J. :(1999). Consumer Behavior And Marketing Strategy, Irwın Mc Graw Hill, Boston, S. 487
 • PRINGLE, H. and THOMPSON, M. :(2000). Marka Ruhu. Sosyal Sorumluluk Kampanyalarıyla Marka Yaratmak, İstanbul: Scala Yayıncılık Ve Tanıtım A. Ş
 • SABRI, T. :(2004). “Hedef Pazarlarda Konumlandırma Stratejilerinin Belirlenmesi Ve Tüketici Algısının Değerlendirilmesinde Yaşanan Sorunlar”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Cilt:6, Sayı:21, Ocak 2004
 • STANTON, W. J. Vd. :(1981). Fundementals Of Marketing, Tenth Edition, Mcgraw-Hill Inc. S. 263
 • ŞAHIN, A. :(1998). Marka Kimliği, İ. Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, S:8
 • TAN, S. :(1999). Marka Yayma Stratejisi: Tüketici Tutumuna Yönelik Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, S. 8
 • The Coca Cola Company. :(2002). How To Make Successful Brand Positioning, S. 1- 10) KARADENİZ (Black Sea-Черное Море) Yıl 5 Sayı 17
 • TEK, Ö. B. :(1997). Pazarlama İlkeleri: Global Yönetimsel Yaklaşım ve Türkiye Uygulamaları, İzmir: Cem Ofset
 • TEK, Ö. B. :(1999). “Pazarlama &İlkeleri”, İstanbul: Beta Yayınları
 • ÜNER, M. ve ALKIBAY, S. :(2000). Stratejik Pazarlama Kararlarının Alınmasında Görsel Bir Araç Olarak Algılama Haritalarının Kullanımı: Departmanlı Mağazalar Üzerinde Ampirik Bir Araştırma, 5. Ulusal Pazarlama Kongresi, Antalya, S:277-297
 • YAVUZ, E. :(2004). Marka Kişiliğinin Tüketici Algısına Etkisi Ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi Marmara Üniversitesi Sbe, S. 11
 • Http://Www. Wipo. İnt/Portal/İndex. Html. En Erişim: 25. 11. 2012 Www.
 • Brandchannel. Com, 22. 11. 2004
 • Http://Www. Tml. Web. Tr/Download/Pazarlamaya-Giris. Pdf 6102 Türk Ticaret Kanunu

“FİKRİ ve SINAİ HAKLAR” MARKA KONUMLANDIRMANIN MÜŞTERİ ALGISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17, 9 - 30, 01.02.2013

Öz

Uygulamalı olarak gerçekleştirilen bu çalışmada marka konumlandırmanın müşteri algısı üzerine etkisi araştırılmıştır. Bu araştırma fikri mülkiyet kavramı açısından literatür destekli olarak genişletilmiştir. Araştırmaya toplam 100 kişi katılım gerçekleştirmiştir. Katılımcılara daha önce güvenirliliği sağlanmış iki anketten yararlanılarak hazırlanmış olan 5’li likertli ve katılımcıların demografik özelliklerini belirleyen bir anket uygulanmıştır. Anketin ilk bölümü 19 sorulu demografik bölümdür. İkinci bölümde ise likert 5’li sorudan oluşan katılımcıların marka konumlandırmaya yönelik tercihlerini etkileyen sorular yer almaktadır. Araştırmanın evrenini iki işletme oluşturmaktadır. Örneklem ise bu iki işletmenin sürekli ve belirli dönemlerde gelen müşterileridir. Uygulama iki marka tescili yapılmış ve 2010 yılından buyana faaliyet gösteren gıda ve cafe alanında hizmet veren işletmeden oluşmaktadır. Bu işletmelerin özellikleri uygulamada özetlenmiştir. Araştırma yaklaşık olarak iki ay sürmüştür. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 19 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Analizde güvenirlilik analizi Cronbach’s Alfa sonucunda 0. 933 değeri elde edilmiştir. Bu değere göre çalışmanın güvenirliliği oldukça yüksektir. Ayrıca anova, tekyönlü varyans, tukey testi ve t testleri yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda marka değerinin müşteri algısı üzerinde etkili olduğu sonucu saptanmıştır. 

Kaynakça

 • AKTUĞLU, I. K. :(2004). Marka Yönetimi: Güçlü Ve Başarılı Markalar İçin Temel İlkeler, İstanbul: İletişim Yayınları
 • AAKER, D. :(1996). Building Strong Brands, First Edt. , The Free Press A Division Of Simon & Schuster Inc. , New York. S. 68
 • AYDENIZ A. A. ve SAYDAN, R. :(2004). Markanın Oluşturulmasında Konumlandırma Stratejisi Ve Mavi Jeans Örneği Mevzuat Dergisi, Yıl 7, Sayı:81
 • ALTUNIŞIK, U. :(2010). Www. Marketingturkiye. Com/?Sf=Bilgibankası/Detay&No=162, Erişim. 12. Ağustos. 2010
 • BORÇA, G. :(2005). “ Marka Gücü Nasıl Ölçülür”, Www. Marketingturkiye2. Htm
 • BESEN, B. :(2002). Marka Sermayesinin Oluşumu Ve Tüketici Satın Alma Kararındaki Etkisinin Tüketim Malları Sektöründe İncelenmesi, Doktora Tezi İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, S. 15, Besen, 2002, S. 8
 • BROOKSBANK, R. :(1994). The Anatomy Of Marketing Positioning Strategy, Marketing Intelligence And Planning, Vol:12, Iss:4, S:10-14
 • BUELL, V. P. :(1985). Marketing Management:A Strategic Planning Approach, University Of Massachusetts, S. 222
 • DIBB, S. :(1998). Marketing Segmentation: Strategies For Success, Marketing Intelligence And Planning, Vol:16, Iss:7, S:394-406
 • DOYLE, P. :(2003). Değ er Temelli Pazarlama, , Mediacat Kitapları, İstanbul, S. 421 & Mercer, P. (1994), Marketing , London Blackwell Publishing, S. 177
 • DPT; (2000). Beş Yıllık Kalkınma Planı, Fikri Haklar Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara. S. 261-263
 • DÜNYA TICARET ÖRGÜTÜ (DTÖ). :(2012). Http://Www. Mfa. Gov. Tr/Dunya-Ticaret-Orgutu-İidtoi. Tr. Mfa
 • ERNEST HIRSCH :(2012). Bern Sözleşmesi. 2012. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1950-07-01-02-Hirch. Pdf>, Ss. 134, 135,
 • FARESE, L. Vd. :(1985). Marketing, Second Edition, Macmillan Publishing Company. S. 263
 • GÖKAY, Ç. :(2003). “ Mü şteri Bakış Açısından Marka Yayma Başarısının Modellenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ss. 10-11
 • GÜNGÖR, K. :(2006). “İktisadın Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Merkantilizmden Günümüze İktisadi Düşünceler”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Afyon.
 • HIEBING, R. G. :(2004). One – Day Marketing Plan, The Mc Graw Hill Companies, S. 20
 • HOOLEY, G. J. , SAUNDERS, J. and PIERCY, N. :(1998). Marketing Strategy And Competitive Positioning, Prentice Hall Europe, London, S. 436
 • JOBBER, D. :(2003). Principles And Practice Of Marketing: Fundamentals Of Modern Marketing Thought, 4th Edition, Mc Graw – Hill Higher Ed. , S. 225
 • JULAR, J. :(2008). “ Tüketicilerin Marka Genişlemesi Üzerindeki Algılamalarına İlişkin Bir Uygulama” Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sbe
 • KIRDAR, Y. :(2002). Marka Stratejilerinin Oluşturulması Coca Cola Örneği, Review Of Social, Economic & Business Studies, Vol. 3/4
 • KINNEAR, T. C. , BERNHART, K. L. and KRENTLER, K. A. :(1996). Principles Of Marketing, Harper Collins Aktaran Erdil,
 • KOTLER, P. and ARMSTRONG, G. :(2002). Principles Of Marketing, Prentice Hall International, S. 207
 • KOCH. R. :(1997). “A Dan Z Ye İşletme Ve Finans”, İstanbul: Dünya Yayıncılık
 • KOTLER, P. :(2000). Marketing Management, Millenium Edition , Prentice Hall International
 • MARANGOZ, M. :(2007). “ Marka Değeri Algılamalarının Marka Yayılmaya Etkileri”, Ege Akademik Bakış, 7(2), 459-483, S. 461
 • MARSDEN, P. :(2002). Brand Positioning: Meme’s The Word, Marketing Intelligence And Planning, Vol:20, Iss:5, S:307-312
 • MUCUK, İ. :(2001). Pazarlama İlkeleri, On üçüncü Basım, İstanbul: Türkmen Kitabevi
 • ODABAŞI Y. ve Oyman, M. :(2002). Pazarlama İletişimi Yönetimi, 3. Baskı, İstanbul: Mediacat Kitapları
 • ÖNCEL, M. :(2010). “Marka Ve Markanın Önemi”, Ankara Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku A. B. Sosyal Bil. Dergisi, Mart, Ankara.
 • ÖZASLAN, N. :(2007). “İşletmelerde Marka Konumlandırma, Tüketicilerin Marka Algılamaları Ve Süt Ürünleri Sektörüne Yönelik Bir Uygulama”, Marmara Ünv. Sos. Bilm. Enstitüsü, Yayınlanmış Yük. Lis. Tezi, İstanbul
 • ÖZGÜNER, H. :(2003). “Kentsel Peyzajda Doğal Stilin Fonksiyonel Değerlerini Ve Bunların Klasik Stille Karşılaştırılması”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:2 Seri:A Isparta.
 • ÖZTRAK, İ. :(1971). Fikir Ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklar, Ankara. Ss. 4-5
 • PALMER. A. :(2004). Introduction To Marketing, Theory And Practice, Oxford University Press, S. 236-237
 • PALUMBO, F. and HERBIG, P. :(2000). The Multicultural Context Of Brand Loyalty , European Journal Of Innovation Management, C:3, S:3, S. 117
 • PETER, P. J. and OLSON, J. :(1999). Consumer Behavior And Marketing Strategy, Irwın Mc Graw Hill, Boston, S. 487
 • PRINGLE, H. and THOMPSON, M. :(2000). Marka Ruhu. Sosyal Sorumluluk Kampanyalarıyla Marka Yaratmak, İstanbul: Scala Yayıncılık Ve Tanıtım A. Ş
 • SABRI, T. :(2004). “Hedef Pazarlarda Konumlandırma Stratejilerinin Belirlenmesi Ve Tüketici Algısının Değerlendirilmesinde Yaşanan Sorunlar”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Cilt:6, Sayı:21, Ocak 2004
 • STANTON, W. J. Vd. :(1981). Fundementals Of Marketing, Tenth Edition, Mcgraw-Hill Inc. S. 263
 • ŞAHIN, A. :(1998). Marka Kimliği, İ. Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, S:8
 • TAN, S. :(1999). Marka Yayma Stratejisi: Tüketici Tutumuna Yönelik Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, S. 8
 • The Coca Cola Company. :(2002). How To Make Successful Brand Positioning, S. 1- 10) KARADENİZ (Black Sea-Черное Море) Yıl 5 Sayı 17
 • TEK, Ö. B. :(1997). Pazarlama İlkeleri: Global Yönetimsel Yaklaşım ve Türkiye Uygulamaları, İzmir: Cem Ofset
 • TEK, Ö. B. :(1999). “Pazarlama &İlkeleri”, İstanbul: Beta Yayınları
 • ÜNER, M. ve ALKIBAY, S. :(2000). Stratejik Pazarlama Kararlarının Alınmasında Görsel Bir Araç Olarak Algılama Haritalarının Kullanımı: Departmanlı Mağazalar Üzerinde Ampirik Bir Araştırma, 5. Ulusal Pazarlama Kongresi, Antalya, S:277-297
 • YAVUZ, E. :(2004). Marka Kişiliğinin Tüketici Algısına Etkisi Ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi Marmara Üniversitesi Sbe, S. 11
 • Http://Www. Wipo. İnt/Portal/İndex. Html. En Erişim: 25. 11. 2012 Www.
 • Brandchannel. Com, 22. 11. 2004
 • Http://Www. Tml. Web. Tr/Download/Pazarlamaya-Giris. Pdf 6102 Türk Ticaret Kanunu

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Berkan YANAR Bu kişi benim


Murat KORKMAZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2013
Başvuru Tarihi 21 Temmuz 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17

Kaynak Göster

APA Yanar, B. & Korkmaz, M. (2013). “FİKRİ ve SINAİ HAKLAR” MARKA KONUMLANDIRMANIN MÜŞTERİ ALGISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , 1 (17) , 9-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kdeniz/issue/16858/175469