Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ДИМИТРИЯ УЗНАДЗЕ

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17, 53 - 57, 01.02.2013

Öz

В настоящее время, когда развитие психологической науки как у нас, так и во всем мире, достигла того уровня, что действительно может оказать действенную помощь всем областям науки, и в первую очередь, педагогике, из-за укоренившейся в нашем университете традиции, она не изучается в достаточном объеме даже на педагогических специальностях. 
 Согласно Узнадзе, опора педагогики на психологию не должна восприниматься так, будто возможно сведение первой ко второй, их объединение и отождествление. Педагогика – самостоятельная наука, которая помимо психологии опирается на ряд других наук. Психология, как самостоятельная наука, оказывает помощь педагогике в решении ее задач. В свою очередь , педагогика тоже не остается в долгу, поскольку успешная педагогическая практика, как мы смогли убедиться, дает основы развития человека как личности и предоставляет материал для теоретического осмысления фундаментальных вопросов психологии.

DİMİTRİ ÜZNADZE’NİN PSİKOLOJİK DÜŞÜNCELERİNE GÖRE PEDAGOJİ VE PSİKOLOJİ BAĞLILAŞMASI

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17, 53 - 57, 01.02.2013

Öz

Günümüzde gelişen Psikoloji Bilimi diğer bilimlerin, özellikle Pedagoji Biliminin destekçisi olmuştur. Ancak kökleşmiş geleneğe rağmen üniversitemizde Psikoloji dersleri, Eğitim Fakültesi dahil olmak üzere diğer fakültelerde de yeterli derecede verilmemektedir. 
 Uznadze’ye göre Psikolojinin Pedagojiye destek olması birisinin diğeri ile birleşmesi ya da özdeşleşmesi anlamına gelmez. Pedagoji bağımsız bir bilim dalı olarak Psikolojiden başka üç bilim dalına daha dayanmaktadır. Psikoloji belli problemleri çözmek için Pedagojiye yardım etmektedir. Başarılı Pedagoji ise insanın bireysel gelişmesine etken olup Psikolojinin esas konularını incelemek için önemli bir araştırma konusu olarak ortaya koyulmaktadır. 

THE PROBLEM OF INTERRELATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY IN THE PSYCHOLOGICAL CONCEPTION OF DIMITRI UZNADZE

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17, 53 - 57, 01.02.2013

Öz

Though today the development of psychological science in our country as well as throughout the whole world has reached an advanced level, so that it can be highly helpful for all fields of knowledge and especially for pedagogy, it is not tought sufficiently even for pedagogical fields, due to the faulty tradition prevailing at our university. 
 According to Uznadze, the fact that pedagogy relies on psychology can not be understood, so that the first can be combined and identified with the latter. 
 Pedagogy is an absolutely independent science, which relies on many fields of knowledge together with psychology. Psychology as an independent science helps pedagogy also an independent science to fulfill it's tasks. Pedagogy itself can be very helpful as well, as we have seen succesful pedagogical practice shows were basis of the development of a harm a one unity, as a person and provides important material for the theoretical understanding of fundamental subjects of psychology. 
 

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Prof. Dr. İmeri Basiladze Bu kişi benim


Dr. Şalva Kirtadze Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2013
Başvuru Tarihi 21 Temmuz 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17

Kaynak Göster

APA Basiladze, P. D. İ. & Kirtadze, D. Ş. (2013). DİMİTRİ ÜZNADZE’NİN PSİKOLOJİK DÜŞÜNCELERİNE GÖRE PEDAGOJİ VE PSİKOLOJİ BAĞLILAŞMASI . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , 1 (17) , 53-57 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kdeniz/issue/16858/175472