Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

DEDE KORKUT HİKAYELERİNDEN DİRSE HAN OĞLU BUĞAÇ HAN ANLATISI ÜZERİNE SİMGESEL / ARKETİPSEL BİR ÇÖZÜMLEME

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17, 120 - 132, 01.02.2013

Öz

Bu makalede, Dede Korkut Hikayelerinde geçen Arketiplerin genel bir tanımı ve tespiti yapılarak, Dirse Han Oğlu Buğaç Han anlatısındaki olayların, mekanların ve kişilerin simgesel ve arketipsel bir yorumu yapılacaktır. Üzerinde durulan arketipler olarak “alperen tipi”, “yüce birey tipi”, “ideal eş (kadın) tipi”, “kurtarıcı / uyar ıcı Hızır tipi” ve “gölge tipi” olarak belirlenmiş ve kişilerin yaşadığı olaylar simgesel olarak sosyal ve kültürel çağrışımları ile irdelenmiştir.

АНАЛИЗ СИМВОЛОВ ПО РАССКАЗУ СЫНА ДИРСЕ ХАНА БУГАЧ ХАН ИЗ ПОВЕCТИ “ДЕДЕ КОРКУТ”

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17, 120 - 132, 01.02.2013

Öz

В статье анализируются общие символы из повести “Деде коркут”, описывается история из рассказов сына Дирсе хана Бугач хан, комментируются символы и жилище личностей указанного рассказа. Выделяются следующие символы: тип героя, тип величественного идивида, тип идеальной супруги ( женщины), тип спасителья/хызыра (мус. имя Ильи пророка), тип покровителя и все они исследуются вместе с историей и бытьем героев.

AN ARCHETYPAL ANALYSİS OF SON OF DİRSE KHAN, BUGAÇ KHAN, IN DEDE KORKUT NARRATİVES

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17, 120 - 132, 01.02.2013

Öz

In this article, a symbolic and archetypal analysis of both the events and persona in Dirse Han Oğ lu Buğaç Han Narrative, Dede Korkut, is made. The archetypes dwelled upon in the article are : “alperen type”, “wise old man type”, “ideal wife”, “transcendental being”, and “shadows”. The experiences the characters undergo in the narrative are analyzed in their symbolic dimensions with their social and cultural connotations. 

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Vedi Aşkaroğlu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2013
Başvuru Tarihi 21 Temmuz 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17

Kaynak Göster

APA Aşkaroğlu, V. (2013). DEDE KORKUT HİKAYELERİNDEN DİRSE HAN OĞLU BUĞAÇ HAN ANLATISI ÜZERİNE SİMGESEL / ARKETİPSEL BİR ÇÖZÜMLEME . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , 1 (17) , 120-132 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kdeniz/issue/16858/175478