Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

HASTANELERDE MALİ PERFORMANSIN İNCELENMESİ: ÜMRANİYE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÜZERİNE ÖRNEK BİR UYGULAMA

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17, 148 - 164, 01.02.2013

Öz

Ümraniye Araştırma ve Uygulama Hastanesinin mali performansının incelenmesini konu alan bu çalışmada ilk bölümde devlet hastanesi ile uygulama araştırma hastanesi arasındaki farklar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sonraki bölümde Genel Sağlık Sigortasının kapsamı hakkında bazı bilgiler verilerek bu uygulamanın hastanelere yansıması üzerinde durulmuştur. Son bölümde mali tabloların analiz edilmesinde kullanılan yöntemler hakkında bilgiler verilerek Ümraniye Uygulama ve Araştırma Hastanesinin 2005-2008 yıllarına ait bilanço ve gelir tablosundan elde edilen bilgiler ışığında likidite, karlılık ve kaldıraç rasyoları bulunarak sonuçlar irdelenmiştir. Sonuç bölümünde ise konuyla ilgili çıkarımlar yapılarak öneriler ortaya konulmuştur.

Kaynakça

 • ACAR Aylin; YEĞENOĞLU Selen.:(2006). “Sağlık Ekonomisi Perspektifinden Farma ekonomi”, Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 26 / Sayı 1 / Ocak 2006 / ss. 39-55
 • AKGÜÇ Öztin.:(2011). “ Mali Tablolar Analizi” Avcıol Basım Yayın, 14. Baskı, İstanbul
 • AKGÜÇ Öztin .:(2011). “ Finansal Yönetim” Avcıol Basım Yayın, 8. Baskı, İstanbul
 • AKIN C. Serhat.:(2007). “ Sa ğlık ve Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye’de Sağlık Sektörü” Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Adana
 • ALTUĞ Osman.:(1999). “Maliyet Muhasebesi”, Türkmen Kitabevi, 12. Baskı, İstanbul
 • APAK Sudi; DEMİREL Engin.:(2010). “ Finansal Yönetim Cilt.2” Papatya Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul
 • BÜYÜKMİRZA H. Kamil.: (2010) “Maliyet ve Yönetim Muhasebesi”, Gazi Kitabevi,15. Baskı, Ankara
 • ÇALIŞKAN Zafer.:(2008). “Sağlık Ekonomisi: Kavramsal Bir Yaklaşım” Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı 2, 2008, ss. 29-50
 • ÇELİKAY Ferdi.:(2009).“Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı Açısından Genel Sağlık Sigortası Sisteminin Etkinliği ve Geleceği” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir
 • ÇIRAKLI L. Zeynep; SAYIM Ferhat.:(2009).“Hastanelerdeki Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetim Sistemlerinin Maliyet Fayda, Maliyet Etkilik Analizi Göstergelerinin İncelenmesi” Uluslararası Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi, 19-21 Mart 2009, Antalya, 21.03.2009
 • DURMUŞ A. Hayri; ARAT M. Emin.:(2000). “İşletmelerde Mali Tablolar Tahlili”, Marmara Üniversitesi Nihad Sayar eğitim Vakfı Yayını, 1. Baskı, İstanbul
 • ERSÖZ Filiz.:(2008). “Türkiye ile OECD Ülkelerinin Sağlık Düzeyleri ve Sağlık Harcamalarının Analizi” İstatistikçiler Dergisi, Sayı, 2 ss 95-104
 • GİRAY Burçak.:(2010). “ Sosyal Güvenlik Sistemine Destek Amaçlı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Modeli” Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Sigortacılık Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, İstanbul
 • GÜCENME Ümit.:(1996). “ Mali Tablolar Analizi” Marmara Kitabevi, 1. Baskı, Bursa
 • KAYA Neval .:(2008).“Sağlık Yöneticilerini Sağlık Hizmetleri Finansmanına ve Sunumuna Yönelik Görüşlerini Değerlendirilmesi” Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Ankara
 • OECD.:(2008). “OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri– Türkiye”– ISBN 978-975-590- 282-1 – © OECD ve IBRD/Dünya Bankası
 • ÖZDEMİR Özlem .:(2010).“Türkiye’de Sağlık Sektörünün Değişim Dinamikleri ve Değişen Çalışma İlişkileri”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İ lişkileri Anabilim Dalı Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tez, İstanbul
 • ÖZKARA Yasemin.:(2006).“Birinci Basamak Sağ lık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyetinin Sağlık Ekonomisindeki Yeri ve Önemi: Bir Uygulama”, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Antalya
 • RESMİGAZETE.:(2006). “ 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”, Sayı: 26200, Tarih: 16.6.2006, http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx? Mevzuat Kod=1.5.5510&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=, Erişim Tarihi: 20.04.2012
 • SAYIM Ferhat.:(2011).“Sağlık Hizmetlerinin Finansmanına İlişkin Ulusal Hesaplar ve Sağlık Alanında Belediyelere Verilen Görev İle Yetkiler” Bütçe Dünyası Dergisi, Sayı 35, ss.151-165
 • SERİN İlhan .:(2004). “ Genel Sağlık Sigortası ve Türkiye’de Uygulana bilirliği” Kazancı Kitabevi, 1. Baskı, İstanbul
 • SEVGENER A. Sait; HACIRÜSTEMOĞLU Rüstem.:(2000). “ Yönetim Muhasebesi” Alfa Yayınları, 7. Baskı, İstanbul KARADENİZ (Black Sea-Черное Море) Yıl 5 Sayı 17
 • SIVACI Celalettin .:(2007). “ Genel Sağlık Sigortası ve Türkiye’de Uygulana bilirliği” Bütçe Dünyası Dergisi, Sayı 24, ss.32-40
 • TUTAR Filiz; KILINÇ Nurcan .:(2007).“Türkiye’nin Sağlık Sektöründeki Ekonomik Gelişmişlik Potansiyeli ve Farklı Ülke Örnekleriyle Mukayesesi” Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt IX, Sayı 1, ss.31-54
 • YAŞAR Gülbiye Y.:(2007). “Sağ lığın Finansmanı ve Türkiye İçin Sağlık Finansman Model Önerisi” Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara
 • YILDIRIM Savaş.:(1994).“Sağlık Hizmetlerinde Harcama Ve Maliyet Analizi” Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, Yayın No:2350, Uzmanlık Tezi, Ankara

Hastanelerde Mali Performansın İncelenmesi: Ümraniye Araştırma ve Uygulama Hastanesi Üzerine Örnek Bir Uygulama

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17, 148 - 164, 01.02.2013

Öz

Inthisstudybeing about the examination of financial performance of Ümraniye Research and Implementation Hospital, differences between state hospital and implementation research hospital were tried to be presented in the first chapter. In the next chapter, some information regarding the scope of General Health Insurance were given and the reflection of the simplementation on hospitals were emphasized. In the last chapter, after giving information about methods used in analysis of financial statements; liquidity, profitability and leverageratios were foundand results were examined in the light of information obtained from balance sheet and income statement of Ümraniye Implementation and Research Hospital belonging to years of 2005-2008. In conclusion chapter, deductions about the subject were made and suggestions were put forth.

Kaynakça

 • ACAR Aylin; YEĞENOĞLU Selen.:(2006). “Sağlık Ekonomisi Perspektifinden Farma ekonomi”, Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 26 / Sayı 1 / Ocak 2006 / ss. 39-55
 • AKGÜÇ Öztin.:(2011). “ Mali Tablolar Analizi” Avcıol Basım Yayın, 14. Baskı, İstanbul
 • AKGÜÇ Öztin .:(2011). “ Finansal Yönetim” Avcıol Basım Yayın, 8. Baskı, İstanbul
 • AKIN C. Serhat.:(2007). “ Sa ğlık ve Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye’de Sağlık Sektörü” Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Adana
 • ALTUĞ Osman.:(1999). “Maliyet Muhasebesi”, Türkmen Kitabevi, 12. Baskı, İstanbul
 • APAK Sudi; DEMİREL Engin.:(2010). “ Finansal Yönetim Cilt.2” Papatya Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul
 • BÜYÜKMİRZA H. Kamil.: (2010) “Maliyet ve Yönetim Muhasebesi”, Gazi Kitabevi,15. Baskı, Ankara
 • ÇALIŞKAN Zafer.:(2008). “Sağlık Ekonomisi: Kavramsal Bir Yaklaşım” Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı 2, 2008, ss. 29-50
 • ÇELİKAY Ferdi.:(2009).“Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı Açısından Genel Sağlık Sigortası Sisteminin Etkinliği ve Geleceği” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir
 • ÇIRAKLI L. Zeynep; SAYIM Ferhat.:(2009).“Hastanelerdeki Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetim Sistemlerinin Maliyet Fayda, Maliyet Etkilik Analizi Göstergelerinin İncelenmesi” Uluslararası Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi, 19-21 Mart 2009, Antalya, 21.03.2009
 • DURMUŞ A. Hayri; ARAT M. Emin.:(2000). “İşletmelerde Mali Tablolar Tahlili”, Marmara Üniversitesi Nihad Sayar eğitim Vakfı Yayını, 1. Baskı, İstanbul
 • ERSÖZ Filiz.:(2008). “Türkiye ile OECD Ülkelerinin Sağlık Düzeyleri ve Sağlık Harcamalarının Analizi” İstatistikçiler Dergisi, Sayı, 2 ss 95-104
 • GİRAY Burçak.:(2010). “ Sosyal Güvenlik Sistemine Destek Amaçlı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Modeli” Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Sigortacılık Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, İstanbul
 • GÜCENME Ümit.:(1996). “ Mali Tablolar Analizi” Marmara Kitabevi, 1. Baskı, Bursa
 • KAYA Neval .:(2008).“Sağlık Yöneticilerini Sağlık Hizmetleri Finansmanına ve Sunumuna Yönelik Görüşlerini Değerlendirilmesi” Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Ankara
 • OECD.:(2008). “OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri– Türkiye”– ISBN 978-975-590- 282-1 – © OECD ve IBRD/Dünya Bankası
 • ÖZDEMİR Özlem .:(2010).“Türkiye’de Sağlık Sektörünün Değişim Dinamikleri ve Değişen Çalışma İlişkileri”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İ lişkileri Anabilim Dalı Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tez, İstanbul
 • ÖZKARA Yasemin.:(2006).“Birinci Basamak Sağ lık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyetinin Sağlık Ekonomisindeki Yeri ve Önemi: Bir Uygulama”, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Antalya
 • RESMİGAZETE.:(2006). “ 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”, Sayı: 26200, Tarih: 16.6.2006, http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx? Mevzuat Kod=1.5.5510&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=, Erişim Tarihi: 20.04.2012
 • SAYIM Ferhat.:(2011).“Sağlık Hizmetlerinin Finansmanına İlişkin Ulusal Hesaplar ve Sağlık Alanında Belediyelere Verilen Görev İle Yetkiler” Bütçe Dünyası Dergisi, Sayı 35, ss.151-165
 • SERİN İlhan .:(2004). “ Genel Sağlık Sigortası ve Türkiye’de Uygulana bilirliği” Kazancı Kitabevi, 1. Baskı, İstanbul
 • SEVGENER A. Sait; HACIRÜSTEMOĞLU Rüstem.:(2000). “ Yönetim Muhasebesi” Alfa Yayınları, 7. Baskı, İstanbul KARADENİZ (Black Sea-Черное Море) Yıl 5 Sayı 17
 • SIVACI Celalettin .:(2007). “ Genel Sağlık Sigortası ve Türkiye’de Uygulana bilirliği” Bütçe Dünyası Dergisi, Sayı 24, ss.32-40
 • TUTAR Filiz; KILINÇ Nurcan .:(2007).“Türkiye’nin Sağlık Sektöründeki Ekonomik Gelişmişlik Potansiyeli ve Farklı Ülke Örnekleriyle Mukayesesi” Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt IX, Sayı 1, ss.31-54
 • YAŞAR Gülbiye Y.:(2007). “Sağ lığın Finansmanı ve Türkiye İçin Sağlık Finansman Model Önerisi” Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara
 • YILDIRIM Savaş.:(1994).“Sağlık Hizmetlerinde Harcama Ve Maliyet Analizi” Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, Yayın No:2350, Uzmanlık Tezi, Ankara

ФИНАНСОВАЯ ПРОЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БОЛЬНИЦ НА ПРИМЕРЕ ЮМРАНИИСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17, 148 - 164, 01.02.2013

Öz

В первой части статьи рассматривается разница финансовой прозводительности между государственной и исследовательско -практической больницей. В следующих частях статьи имеются данные о всеобщей страхований здоровья и его влияния на исследовательско -практические больницы. В последней части статьи рассматриваются методы анализа финансовых таблиц и на основе этого изучены наличные, подаходные рационы и финансовый баланс 2005-2008 годов Юмраниисской исследовательско-практической больницы. В статье высказаны рекомендации по изученному материалу. 
 
 

Kaynakça

 • ACAR Aylin; YEĞENOĞLU Selen.:(2006). “Sağlık Ekonomisi Perspektifinden Farma ekonomi”, Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 26 / Sayı 1 / Ocak 2006 / ss. 39-55
 • AKGÜÇ Öztin.:(2011). “ Mali Tablolar Analizi” Avcıol Basım Yayın, 14. Baskı, İstanbul
 • AKGÜÇ Öztin .:(2011). “ Finansal Yönetim” Avcıol Basım Yayın, 8. Baskı, İstanbul
 • AKIN C. Serhat.:(2007). “ Sa ğlık ve Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye’de Sağlık Sektörü” Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Adana
 • ALTUĞ Osman.:(1999). “Maliyet Muhasebesi”, Türkmen Kitabevi, 12. Baskı, İstanbul
 • APAK Sudi; DEMİREL Engin.:(2010). “ Finansal Yönetim Cilt.2” Papatya Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul
 • BÜYÜKMİRZA H. Kamil.: (2010) “Maliyet ve Yönetim Muhasebesi”, Gazi Kitabevi,15. Baskı, Ankara
 • ÇALIŞKAN Zafer.:(2008). “Sağlık Ekonomisi: Kavramsal Bir Yaklaşım” Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı 2, 2008, ss. 29-50
 • ÇELİKAY Ferdi.:(2009).“Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı Açısından Genel Sağlık Sigortası Sisteminin Etkinliği ve Geleceği” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir
 • ÇIRAKLI L. Zeynep; SAYIM Ferhat.:(2009).“Hastanelerdeki Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetim Sistemlerinin Maliyet Fayda, Maliyet Etkilik Analizi Göstergelerinin İncelenmesi” Uluslararası Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi, 19-21 Mart 2009, Antalya, 21.03.2009
 • DURMUŞ A. Hayri; ARAT M. Emin.:(2000). “İşletmelerde Mali Tablolar Tahlili”, Marmara Üniversitesi Nihad Sayar eğitim Vakfı Yayını, 1. Baskı, İstanbul
 • ERSÖZ Filiz.:(2008). “Türkiye ile OECD Ülkelerinin Sağlık Düzeyleri ve Sağlık Harcamalarının Analizi” İstatistikçiler Dergisi, Sayı, 2 ss 95-104
 • GİRAY Burçak.:(2010). “ Sosyal Güvenlik Sistemine Destek Amaçlı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Modeli” Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Sigortacılık Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, İstanbul
 • GÜCENME Ümit.:(1996). “ Mali Tablolar Analizi” Marmara Kitabevi, 1. Baskı, Bursa
 • KAYA Neval .:(2008).“Sağlık Yöneticilerini Sağlık Hizmetleri Finansmanına ve Sunumuna Yönelik Görüşlerini Değerlendirilmesi” Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Ankara
 • OECD.:(2008). “OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri– Türkiye”– ISBN 978-975-590- 282-1 – © OECD ve IBRD/Dünya Bankası
 • ÖZDEMİR Özlem .:(2010).“Türkiye’de Sağlık Sektörünün Değişim Dinamikleri ve Değişen Çalışma İlişkileri”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İ lişkileri Anabilim Dalı Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tez, İstanbul
 • ÖZKARA Yasemin.:(2006).“Birinci Basamak Sağ lık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyetinin Sağlık Ekonomisindeki Yeri ve Önemi: Bir Uygulama”, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Antalya
 • RESMİGAZETE.:(2006). “ 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”, Sayı: 26200, Tarih: 16.6.2006, http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx? Mevzuat Kod=1.5.5510&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=, Erişim Tarihi: 20.04.2012
 • SAYIM Ferhat.:(2011).“Sağlık Hizmetlerinin Finansmanına İlişkin Ulusal Hesaplar ve Sağlık Alanında Belediyelere Verilen Görev İle Yetkiler” Bütçe Dünyası Dergisi, Sayı 35, ss.151-165
 • SERİN İlhan .:(2004). “ Genel Sağlık Sigortası ve Türkiye’de Uygulana bilirliği” Kazancı Kitabevi, 1. Baskı, İstanbul
 • SEVGENER A. Sait; HACIRÜSTEMOĞLU Rüstem.:(2000). “ Yönetim Muhasebesi” Alfa Yayınları, 7. Baskı, İstanbul KARADENİZ (Black Sea-Черное Море) Yıl 5 Sayı 17
 • SIVACI Celalettin .:(2007). “ Genel Sağlık Sigortası ve Türkiye’de Uygulana bilirliği” Bütçe Dünyası Dergisi, Sayı 24, ss.32-40
 • TUTAR Filiz; KILINÇ Nurcan .:(2007).“Türkiye’nin Sağlık Sektöründeki Ekonomik Gelişmişlik Potansiyeli ve Farklı Ülke Örnekleriyle Mukayesesi” Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt IX, Sayı 1, ss.31-54
 • YAŞAR Gülbiye Y.:(2007). “Sağ lığın Finansmanı ve Türkiye İçin Sağlık Finansman Model Önerisi” Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara
 • YILDIRIM Savaş.:(1994).“Sağlık Hizmetlerinde Harcama Ve Maliyet Analizi” Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, Yayın No:2350, Uzmanlık Tezi, Ankara

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat Korkmaz Bu kişi benim


Selami Güney Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2013
Başvuru Tarihi 21 Temmuz 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17

Kaynak Göster

APA Korkmaz, M. & Güney, S. (2013). HASTANELERDE MALİ PERFORMANSIN İNCELENMESİ: ÜMRANİYE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÜZERİNE ÖRNEK BİR UYGULAMA . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , 1 (17) , 148-164 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kdeniz/issue/16858/175480