Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE VOICE OF FILIBE TURKS HAMIYET NEWSPAPER (R.1312–1313/M. 1896–1897)

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17, 165 - 181, 01.02.2013

Öz

It is seen that 95 editions of Hamiyet Newspaper which started its publication life in Stara Planina Printing House in Plovdiv on 25th of November, 1896 were published until 11th of October, 1897. Each copy of the newspaper was 4 pages. However it wasn’t published regularly, it was published two times until 17th edition and from 17th edition it was published three times in a week. The newspaper included the policy which Europen Countries monitored against Ottoman Empire and the relations between Balkan Countries with dissolutions in Balkans. Besides it gives information about the education activities of Ottoman Empire. In this study,the content of Hamiyet Newspaper which played an important role in cultural life of Balkan Turks is dealed. 

 
 

Kaynakça

 • I. Süreli Yayın
 • HAMİYET (1896–1897) I. Kitaplar
 • ACAROĞLU, Mehmet Türker: (1990) Bulgaristan’da 120 Yıllık Türk Gazeteciliği (1865–1985), İstanbul, Gazeteciler Cemiyeti.
 • ADIYEKE, Ayşe Nükhet: (2000), Osmanlı İmparatorluğu ve Girit Bunalımı (1896– 1908), Ankara, Türk Tarih Kurumu.
 • ARMAOĞLU, Fahir: (2003), 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789–1914), Ankara, Alkım Yayınevi.
 • AYDIN, Ramazan: (2009), Hilâl Gazetesine Göre Şarkî Rumeli Türkleri (1883–1885), Konya, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • BAL, İdris, Çufalı, Mustafa: (2003), Dünden Bugüne Türk Ermeni İlişkileri, Ankara, Nobel Yayın Dağıtımı.
 • HÜLAGÜ, Metin: (2001), Türk-Yunan İlişkileri Çerçevesinde 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, Kayseri, Erciyes Üniversitesi Yayınları, No:31.
 • KARAL, Enver Ziya: (1995), Osmanlı Tarihi, C. VIII, Ankara, Türk Tarih Kurumu.
 • KOCABAŞ, Süleyman: (1984), Tarihte ve Günümüzde Türk-Yunan Mücadelesi, İstanbul, Bayrak Yayımcılık.
 • MEMİŞOĞLU, Hüseyin: (1995), Bulgaristan’da Türk Kültürü, Ankara, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları.
 • ŞİMŞİR, Bilal N.,: (1986), Bulgaristan Türkleri, İstanbul, Bilgi Yayınevi.
 • ______________; (1986), Osmanlı Ermenileri, İstanbul, Bilgi Yayınevi.
 • TOKAY, Gül: (1996), Makedonya Sorunu Jön Türk İhtilalinin Kökenleri (1903–1908), İstanbul, AFA Yayınları. II. Makaleler
 • Meydan Larousse, (1992), “Santim”, Büyük Lügat ve Ansiklopedi, C. 17, (b.s.y. yok), s. 306.
 • Türk Ansiklopedisi, (1969), “Gladstone”, C. XVII, Ankara, Milli Eğitim Basımevi, s. 396. KARADENİZ
 • (Black Sea-Черное Море) Yıl 5 Sayı 17
 • TÜRKMEN, Zekeriya: (2002), “Girit Adasını Osmanlı İdaresinden Ayırma Çabaları: Yunan İsyanını Takip Eden Dönemdeki Gelişmeler (1821–1869)”, Türkler Ansiklopedisi, C. 12, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, s. 219–244.
 • YENİSOY, Hayriye S., (2002), “Bulgaristan Türk Edebiyatına Bir Bakış”, Türkler, C. 20, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, s. 417-423.

ГОЛОС ФИЛИБИЙССКИХ ТУРКОВ – ГАЗЕТА “ХАМИЕТ” (МУС.КАЛ. 1312-1313; ХР.КАЛ. 1896-1897)

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17, 165 - 181, 01.02.2013

Öz

В Филибии c 25 ноября 1896 года по11 октября 1897 выходила в свет газета “Хамиет”. Была напечатана всего 95 экземпляров. Каждый номер состоит из четырёх страниц. Газета до 17-го номера выходила два раза в неделю, а после 17-го номера три раза в неделю.  
 В нём рассматривается политика европейских государств в отношений Османского государства и османско-балканские отношения. Кроме этого, газета содержит информацию о системе образования Османского государства.  
 В статье рассматривается содержание данной газеты и вопросы его культурного воздействия среди балканских турков. 
 
 

Kaynakça

 • I. Süreli Yayın
 • HAMİYET (1896–1897) I. Kitaplar
 • ACAROĞLU, Mehmet Türker: (1990) Bulgaristan’da 120 Yıllık Türk Gazeteciliği (1865–1985), İstanbul, Gazeteciler Cemiyeti.
 • ADIYEKE, Ayşe Nükhet: (2000), Osmanlı İmparatorluğu ve Girit Bunalımı (1896– 1908), Ankara, Türk Tarih Kurumu.
 • ARMAOĞLU, Fahir: (2003), 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789–1914), Ankara, Alkım Yayınevi.
 • AYDIN, Ramazan: (2009), Hilâl Gazetesine Göre Şarkî Rumeli Türkleri (1883–1885), Konya, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • BAL, İdris, Çufalı, Mustafa: (2003), Dünden Bugüne Türk Ermeni İlişkileri, Ankara, Nobel Yayın Dağıtımı.
 • HÜLAGÜ, Metin: (2001), Türk-Yunan İlişkileri Çerçevesinde 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, Kayseri, Erciyes Üniversitesi Yayınları, No:31.
 • KARAL, Enver Ziya: (1995), Osmanlı Tarihi, C. VIII, Ankara, Türk Tarih Kurumu.
 • KOCABAŞ, Süleyman: (1984), Tarihte ve Günümüzde Türk-Yunan Mücadelesi, İstanbul, Bayrak Yayımcılık.
 • MEMİŞOĞLU, Hüseyin: (1995), Bulgaristan’da Türk Kültürü, Ankara, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları.
 • ŞİMŞİR, Bilal N.,: (1986), Bulgaristan Türkleri, İstanbul, Bilgi Yayınevi.
 • ______________; (1986), Osmanlı Ermenileri, İstanbul, Bilgi Yayınevi.
 • TOKAY, Gül: (1996), Makedonya Sorunu Jön Türk İhtilalinin Kökenleri (1903–1908), İstanbul, AFA Yayınları. II. Makaleler
 • Meydan Larousse, (1992), “Santim”, Büyük Lügat ve Ansiklopedi, C. 17, (b.s.y. yok), s. 306.
 • Türk Ansiklopedisi, (1969), “Gladstone”, C. XVII, Ankara, Milli Eğitim Basımevi, s. 396. KARADENİZ
 • (Black Sea-Черное Море) Yıl 5 Sayı 17
 • TÜRKMEN, Zekeriya: (2002), “Girit Adasını Osmanlı İdaresinden Ayırma Çabaları: Yunan İsyanını Takip Eden Dönemdeki Gelişmeler (1821–1869)”, Türkler Ansiklopedisi, C. 12, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, s. 219–244.
 • YENİSOY, Hayriye S., (2002), “Bulgaristan Türk Edebiyatına Bir Bakış”, Türkler, C. 20, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, s. 417-423.

FİLİBE TÜRKLERİNİN SESİ HAMİYET GAZETESİ (R. 1312–1313/M. 1896–1897)

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17, 165 - 181, 01.02.2013

Öz

Filibe’de, 25 Kasım 1896 tarihinde Stara Planina Basımevi’nde basılarak yayın hayatına başlayan Hamiyet Gazetesi’nin, 11 Ekim 1897 tarihine kadar 95 sayı yayınlanmış olduğu görülmektedir. Her bir nüshası 4 sayfadan oluşan gazete, düzenli bir yayın gerçekleştirmemekle beraber 17. sayıya kadar haftada iki kez, 17. sayıdan itibaren ise haftada üç kez yayınlandığı anlaşılmaktadır. Gazete, Osmanlı Devleti’ne karş ı Avrupa Devletlerinin izlemiş olduğu politikayı ve Balkanlardaki siyasî çözülmeler ile Osmanlı Devleti’nin Balkan Devletleri ile olan ilişkilerini içermektedir. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin eğitim faaliyetleri hakkında da bilgiler vermektedir. 
 Bu çalışmada Balkan Türklüğünün kültürel hayatında büyük katkısı bulunan Hamiyet Gazetesi tanıtılarak, içeriği ele alınacaktır.

Kaynakça

 • I. Süreli Yayın
 • HAMİYET (1896–1897) I. Kitaplar
 • ACAROĞLU, Mehmet Türker: (1990) Bulgaristan’da 120 Yıllık Türk Gazeteciliği (1865–1985), İstanbul, Gazeteciler Cemiyeti.
 • ADIYEKE, Ayşe Nükhet: (2000), Osmanlı İmparatorluğu ve Girit Bunalımı (1896– 1908), Ankara, Türk Tarih Kurumu.
 • ARMAOĞLU, Fahir: (2003), 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789–1914), Ankara, Alkım Yayınevi.
 • AYDIN, Ramazan: (2009), Hilâl Gazetesine Göre Şarkî Rumeli Türkleri (1883–1885), Konya, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • BAL, İdris, Çufalı, Mustafa: (2003), Dünden Bugüne Türk Ermeni İlişkileri, Ankara, Nobel Yayın Dağıtımı.
 • HÜLAGÜ, Metin: (2001), Türk-Yunan İlişkileri Çerçevesinde 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, Kayseri, Erciyes Üniversitesi Yayınları, No:31.
 • KARAL, Enver Ziya: (1995), Osmanlı Tarihi, C. VIII, Ankara, Türk Tarih Kurumu.
 • KOCABAŞ, Süleyman: (1984), Tarihte ve Günümüzde Türk-Yunan Mücadelesi, İstanbul, Bayrak Yayımcılık.
 • MEMİŞOĞLU, Hüseyin: (1995), Bulgaristan’da Türk Kültürü, Ankara, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları.
 • ŞİMŞİR, Bilal N.,: (1986), Bulgaristan Türkleri, İstanbul, Bilgi Yayınevi.
 • ______________; (1986), Osmanlı Ermenileri, İstanbul, Bilgi Yayınevi.
 • TOKAY, Gül: (1996), Makedonya Sorunu Jön Türk İhtilalinin Kökenleri (1903–1908), İstanbul, AFA Yayınları. II. Makaleler
 • Meydan Larousse, (1992), “Santim”, Büyük Lügat ve Ansiklopedi, C. 17, (b.s.y. yok), s. 306.
 • Türk Ansiklopedisi, (1969), “Gladstone”, C. XVII, Ankara, Milli Eğitim Basımevi, s. 396. KARADENİZ
 • (Black Sea-Черное Море) Yıl 5 Sayı 17
 • TÜRKMEN, Zekeriya: (2002), “Girit Adasını Osmanlı İdaresinden Ayırma Çabaları: Yunan İsyanını Takip Eden Dönemdeki Gelişmeler (1821–1869)”, Türkler Ansiklopedisi, C. 12, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, s. 219–244.
 • YENİSOY, Hayriye S., (2002), “Bulgaristan Türk Edebiyatına Bir Bakış”, Türkler, C. 20, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, s. 417-423.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sezgin Topal Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2013
Başvuru Tarihi 21 Temmuz 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17

Kaynak Göster

APA Topal, S. (2013). FİLİBE TÜRKLERİNİN SESİ HAMİYET GAZETESİ (R. 1312–1313/M. 1896–1897) . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , 1 (17) , 165-181 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kdeniz/issue/16858/175481