Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

REFLECTION OF ANCIENT ALTAI-INDO-EUROPEAN TIES IN CULTURE AND LANGUAGE OF YAKUTS

Yıl 2012, Sayı: 16, - , 01.12.2012

Öz

Ethnogenesis of each nation is a long and diverse ethnic process. This statement is mainly true for people of six language families – Afro-Asiatic, Kartvelian, Indo-European, Uralian, Altaic and Draviysky families- which were closely related to each other in ancient times. Therefore, they are united in one Nostratic language family. Genetic affinity of the Nostratic language family is found in vast variety of related morphemes. The modern Yakuts originated from the synthesis of highly complex processes of ethno-formation, in which ancient, medieval Indo-European and Altaic cultural and language elements take part. 

ОТРАЖЕНИЕ ДРЕВНИХ AЛТАЕ-ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ CВЯЗЕЙ В KУЛЬТУРЕ И ЯЗЫКЕ ЯКУТОВ

Yıl 2012, Sayı: 16, - , 01.12.2012

Öz

Этногенез каждого народа является длительным и разнообразным по этническому составу процессом. Это положение особенно характерно для народов 6 языковых семей - афразийской картвельской, индоевропейской, уральской, алтайской и  дравийской  -  между  которыми  в  глубокой  древности  существовало  близкое родство. Поэтому их объединяют в одну ностратическую общность. Генетическое родство ностратической общности обнаруживается в наличии в ней обширного корпуса родственных морфем. Современные якуты представляют собой итог синтеза очень   сложных   процессов   этнообразования,   в   которых   участвовали   древние, средневековые индоевропейские и алтайские культурно-языковые субстраты. Ключевые слова: ностратическая языковая общность, алтае-индоевропейские связи, якуты, этногенез 

YAKUTLARIN DİLİ VE KÜLTÜRÜNDE ESKİ ALTAY-HİNT-AVRUPA BAĞLANTILARININ İNCELENMESİ

Yıl 2012, Sayı: 16, - , 01.12.2012

Öz

Her bir ulusun etnik genetiği uzun ve çeşitli etnik süreçlerin sonucudur. Bu tespit özellikle altı dil ailesi için geçerlidir: Afrika-asyatik, Karvelyen, Hint-Avrupa, Ural, Altay ve Dravinsky dil aileleri. Eski zamanlarda, bu dil aileleri birbiriyle yakın bir ilişki içinde idiler. Bu yüzden, bu dil aileleri Nostratik dil ailesinde birleşirler. Bu dil dil ailesinin genetic yapısı çok çeşitli bağlantılı hece yapılarında mevcuttur. Etnik-gelişimin oldukça karmaşık süreçlerinin sentezinden ortaya çıkan günümüz Yakutları, etnik kökenlerinde eski ve ortaçağ Hint-Avrupa ve Altay kültürleri ve dil öğelerini barındırırlar.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Prof. Dr. Anatolyı GOGOLEV Bu kişi benim

Yayınlanma Tarihi 1 Aralık 2012
Gönderilme Tarihi 21 Temmuz 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012 Sayı: 16

Kaynak Göster

APA Gogolev, P. D. A. (2012). YAKUTLARIN DİLİ VE KÜLTÜRÜNDE ESKİ ALTAY-HİNT-AVRUPA BAĞLANTILARININ İNCELENMESİ . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , 1 (16) , - . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kdeniz/issue/16859/175489