Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

THE THEME OF CITY IN THE POETRY OF BRYUSOV, BLOK AND MAYAKOVSKY

Yıl 2012, Sayı: 16, - , 01.12.2012

Öz

From the past to present, the theme of city has been discussed in almost every genre of literature. While the author of prose describes the city in an epical language, this language gives its way to lyric expression in poetry. The common trait of poets, who treat this subject is that they feel both fear and admiration towards to city. The city is something that the poet wants to destroy on the one hand, and he springs to life on the other. City theme in Russian literature begins with Alexander Pushkin and Fyodor Dostoyevsky together with Realism Movement in the 19th century and is continued by Nikolai Gogol and Mikhail Bulgakov. As for the poetry, starting with Nikolai Nekrasov, city theme creates identity with Valery Bryusov, Alexander Blok and Vladimir Mayakovsky. The aim of the assesment is to give information about how the famous Silver Age poets approach the city in their poems. Especially I hope this research would be helpful due to the lack of researches performed in our country. The theme is revealed with quoting from the best intensed quatrains and verses of the city theme by the respective poets. 

ГОРОДСКАЯ TЕМА В CТИХОТВОРЕНИЯХ БРЮСОВА, БЛОКА И МАЯКОВСКОГО

Yıl 2012, Sayı: 16, - , 01.12.2012

Öz

Городская тема с минувших времён является одной из основных тем литературы. В прозе город описывается эпическим языком, а в поэзии лирическим. Общей особенностью поэтов, в творчестве которых особое место занимает городская тема, является  некая  боязнь  и  восхищение  от  городской  жизни,  там,  где  совместно обитают уничтожение и существование. Городская тема в Русской литературе была выдвинута в XIX веке совместно с началом периода реализма и в прозаических произведениях связано с именем Александра Пушкина и Фёдора Достоевского, и продолжается Николаем Гоголем и Михаилом   Булгаковым.   В   поэзии   городская   тема   начинается   с   Николаем Некрасовым и обретает свою личность в стихотворениях поэтов т.н. “Серебрянного века” Валерия Брюсова, Александра Блока и Владимира Маяковского. Цель  этой  статьи  ознакомить  читателей  с  темой  города  в  поэзии  известных поэтов “Серебренного века”. В связи с тем, что в нашей стране не уделено должное внимание произведениям русских поэтов указанного периода, надеюсь наша статья занесёт маленький вклад в деле заполнения этого недостатка. Приведённых в статье отрывках более конкретно показано глубокое ощущение городской темы. 

BRYUSOV, BLOK VE MAYAKOVSKİ ŞİİRLERİNDE ŞEHİR TEMASI

Yıl 2012, Sayı: 16, - , 01.12.2012

Öz

Şehir teması geçmişten günümüze edebiyatın hemen hemen her türünde işlenmiştir. Düzyazı yazarı şehri epikleşen bir dille anlatırken, bu dil şiirde yerini liriğe bırakır. Bu temayı işleyen şairlerin ortak özelliği ise şehre karşı hem korku hem de hayranlık duymalarıdır. Şehir, şairin hem yok etmek istediği hem de varlık bulduğu bir şeydir. Rus  edebiyatında  şehir  teması  XIX.  yüzyılda  realizm  akımıyla  beraber  düzyazı alanında Aleksandr Puşkin ve Fyodor Dostoyevski ile başlar; Nikolay Gogol ve Mihail Bulgakov ile devam eder. Şiirde ise Nikolay Nekrasov ile başlayan şehir teması, Gümüş Çağı  şairleri  Valeriy  Bryusov,  Alensandr  Blok  ve  Vladimir  Mayakovski  ile  kimliğini bulur. Çalışmada ünlü Gümüş Çağı şairlerinin şiirlerinde şehri nasıl ele aldığı konusunda okuyucuyu bilgilendirmek amaçlanmaktadır. Ülkemizde Rus şiiri özellikle Gümüş Çağı Rus şiiri üzerine yapılan araştırmaların yetersiz olması sebebiyle bu çalışmanın az da olsa bu eksikliği gidermesini umuyorum. Tema, söz konusu şairlerin şehir temasının yoğun hissedildiği kıta ve dizelerinden alıntılar yapılarak gözler önüne serilmiştir. 

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Arş. Gör. Kevser TETİK

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2012
Gönderilme Tarihi 21 Temmuz 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Sayı: 16

Kaynak Göster

APA
TETİK, A. G. K. (2012). BRYUSOV, BLOK VE MAYAKOVSKİ ŞİİRLERİNDE ŞEHİR TEMASI. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 1(16).