Yıl 2012, Cilt 1 , Sayı 15, Sayfalar 33 - 89 2012-09-01

КАТАЛОГ ДИССЕРТАЦИИ ПО ТУРЕЦКОЙ ФИЛОЛОГИИ АКАДЕМИИ НАУК РОССИИ (В РАМКАХ ПРОЕКТА `БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ ЗАЩИЩЁННЫХ В РОССИИ ПО ТЮРКОЛОГИИ, ЧЕРНОМОРСКОМУ РЕГИОНУ И КРАТКИЙ ПЕРЕВОД ИХ СОДЕРЖАНИЙ НА СОВРЕМЕННЫЙ ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК)
TÜRK FİLOLOJİSİ İLE İLGİLİ RUSYA BİLİMLER AKADEMİSİNDEKİ TEZLERÜZERİNE BİR KATALOG ÇALIŞMASI (GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE RUSYA'DA KARADENİZ VE TÜRKOLOJİ İLE İLGİLİ TEZLER BİBLİYOGRAFYASI VE BUNLARIN ÖZETLERİNİN TÜRKİYE TÜRKÇESİNE ÇEVRİLMESİ PROJESİ)
A CATALOGUE STUDY ON THESES IN RUSSIA SCIENCE ACADEMY ABOUT TURKISH PHILOLOGY (A BIBLIOGRAPHY OF THESES ABOUT BLACK SEA AND TURKOLOGY IN RUSSIA FROM THE PAST TO THE PRESENT AND A PROJECT OF THEIR TRANSLATION INTO TURKISH)

Prof. Dr. Aygün ATTAR [1] , Prof. Dr. Elfine SIBGATULLİNA [2] , Doç. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK [3] , Yrd. Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA [4]


В статье в рамках проекта `Библиография диссертации защищённых в России по тюркологии, черноморскому региону и краткий перевод их содержаний на современный турецкий язык” рассматриваются кандидатские и докторские диссертации российской национальной библиотеки им. Ленина и ХИМКИ. Диссертации расположены по фамилиям авторов, а каталог, по следующему порядку: фамилия автора, имя автора, наименование диссертации, тема, научная сфера, наименование ведущей организации – место и дата, место и дата защиты, имя руководителя диссертации, количество страниц и заглавие на русском языке. Рассматривается неполный список – всего 261 кандидатских и 61 докторских диссертаций. В ведении коротко излагается структура деятельности московских библиотек.
Bu çalışma “Geçmişten Günümüze Rusya’da Karadeniz ve Türkoloji İle İlgili Tezler Bibliyografyası ve Bunların Özetlerinin Türkiye Türkçesine Çevrilmesi” projesi kapsamında hazırlanmıştır. Çalışma, Lenin Adıan Rusya Milli Kütüphanesi ve HİMKİ adlarındaki iki kütüphanede yapılmıştır. Tezler; hazırlayanların soyadlarına göre sıralandırılmıştır. Katalog, tezleri hazırlayanların soyadı, adı, tezin adı, tezin kariyeri, tezin bilim alanı, tezin hazırlatan kurum adı – yeri ve yılı, tezin savunulduğu yer ve yıl, tezin danışmanı, tezin jurileri, tezin dili, tezin sayfa sayısı, ve Rusçası sırasıyla gösterilmiştir. Çalışmanın tamamı bu kadar değildir. Burada 261 kandidatlık ve 61 doktota tezi verilmiştir. Giriş kısmında Moskova, Moskovadaki kütüphanelerde çalışma durumu ile çalışma şekli hakkında bilgi verilmiştir.
This study has been prepared in connection with “A BIBLIOGRAPHY OF THESES ABOUT BLACK SEA AND TURKOLOGY IN RUSSIA FROM THE PAST TO THE PRESENT AND THEIR TRANSLATION INTO TURKISH” Project. This study has been conducted in Lenin Adıan Russian National Library and HIMKI library. The theses are classified according to the surnames of the writers. In the catalogue, the surnames of the writers, their names, the titles of the theses, careers, fields of study, the institution they are written by, its place and date, where and when it was defended, thesis consultant, its jury members, language, number of pages and translation into Russian are presented in an order. In the study, 261 MA and 61 PhD theses are included. In the introduction part, information about Moscow and the case and style of study in Moscow libraries is presented.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Prof. Dr. Aygün ATTAR

Yazar: Prof. Dr. Elfine SIBGATULLİNA

Yazar: Doç. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA

Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Temmuz 2014
Kabul Tarihi : 1 Mart 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2012

APA Attar, P , Sıbgatullina, P , Altınkaynak, D , Sarıkaya, Y . (2012). TÜRK FİLOLOJİSİ İLE İLGİLİ RUSYA BİLİMLER AKADEMİSİNDEKİ TEZLERÜZERİNE BİR KATALOG ÇALIŞMASI (GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE RUSYA'DA KARADENİZ VE TÜRKOLOJİ İLE İLGİLİ TEZLER BİBLİYOGRAFYASI VE BUNLARIN ÖZETLERİNİN TÜRKİYE TÜRKÇESİNE ÇEVRİLMESİ PROJESİ) . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , 1 (15) , 33-89 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kdeniz/issue/16860/175502

Makalenin Yazarları
Prof. Dr. Aygün ATTAR [1]
Prof. Dr. Elfine SIBGATULLİNA [2]
Doç. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK [3]
Yrd. Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA [4]