Yıl 2012, Cilt 1 , Sayı 15, Sayfalar 71 - 77 2012-09-01

ЭМПАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ДИАЛОГА
THE IMPORTANCE OF EMPATHIC COMMUNICATION IN DIALOG PROCESS
DİYALOG SÜRECİNDE EMPATİK İLETİŞİMİN ÖNEMİ

Murat YILDIZ [1]


Следуя за событиями в мире, наблюдаются продолжительные противостояния и напряжения. В некоторых случаях причиной этого является разногласие между разными культурами и религиями. Естественно, для проживания в более безопасной среде в будущем, люди ищут разные методы. В этой связи, в период соотношения между культурами и религиями, для уменьшения предубеждений и с целю установления нормальных отношений, предполагается, что в этом значительную роль может сыграть модель эмпатических отношении. Цель этой статьи, уделить должное внимание изучению и преподаванию навыков эмпатических отношений, отношениям между разными культурами и религиями. Обращая внимание к предубеждениям и конфронтациям в разных отношениях, изучены его основные причины и роль эмпатических отношений для уменьшения противоречивости.

When we observe today’s world, we can safely say that tensions and clashes still continue and that some of them arise from interreligious and intercultural conflicts. In search of a safer future world, man, naturally, looks for a solution. In this context, it is thought that empathic communication model will contribute greatly to the reduction of prejudices and to the formation of a healthy interreligious and intercultural dialog process. The aim of this study is to draw attention towards the importance of learning and teaching of empathic communicaiton skills as a procedural method in interreligious and intercultural relations. In this study, emphasis was placed upon communication conflicts and prejudices and contributions that empathic communication can make in the reduction of prejudices were outlined. Key words: Empathic communication, interreligious dialog, intercultural dialog, prejudices, communication conflicts.
Bugün dünyamızda yaşananları gözlemlediğimizde gerilim ve çatışmaların devam ettiği ve bunların bir kısmının da dinler ve kültürler arası anlaşmazlıklardan kaynaklandığı söylenebilir. Doğal olarak, gelecekte daha güvenli bir dünyada yaşamayı isteyen insanların bu sorunu çözmek için yöntem arayışları içinde oldukları bilinmektedir. Bu bağlamda, dinler ve kültürlerarası iletişim sürecinde, önyargıların azaltılmasında, dolayısıyla diyalog sürecinde sağlıklı bir iletişim kurulmasında, empatik iletişim modelinin önemli katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir. İşte bu çalışmanın amacı, empatik iletişim becerilerinin öğrenilmesi ve öğretilmesinin, dinler ve kültürlerarası ilişkiler açısından çok önemli bir yöntemsel süreç olduğuna dikkat çekmektir. Çalışmada iletişim çatışmaları ve önyargılar üzerinde durularak, bu olumsuzluğun azaltılmasında empatik iletişimin yapabileceği katkılar, dayanaklarıyla birlikte ana hatalarıyla ele alınmıştır.
  • Allport GW: (1954). The Nature of Prejudice. Garden City, NY: Doubleday.
  • Arslan A: (2001). Türk Medya Elitleri: Bir Durum Tespiti. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 8:135-164.
  • Aydın M: (2008). Dinlerarası Diyalog: Mahiyet, İlkeler ve Tartışmalar. İstanbul: Pınar Yay.
  • Budak G & Budak G: (1995). Halkla İlişkiler. İstanbul: Beta Yay.
  • Cüceloğlu D: (1993). Yeniden İnsan İnsana. İstanbul: Remzi Kitabevi.
  • Davis MH: (1983). Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach. J Pers Soc Psychol, 44:113-126.
  • Dökmen U: (2008). İletişim Çatışmaları ve Empati. İstanbul: Sistem Yay.
  • Eren H, Gözaydın N, Parlatır İ, Tekin T & Zülfikar H: (1988). Türkçe Sözlük. Ankara: Türkiye Dil Kurumu Yayınları .
  • Irving P & Dickson D: (2004). Empathy: towards a conceptual framework for health professionals. Int J Health Care Qual Assur Inc Leadersh Health Serv, 17: 212-220. 77
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Murat YILDIZ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Temmuz 2014
Kabul Tarihi : 1 Mart 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2012

APA Yıldız, M . (2012). DİYALOG SÜRECİNDE EMPATİK İLETİŞİMİN ÖNEMİ . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , 1 (15) , 71-77 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kdeniz/issue/16860/175504