AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KARADENİZ BÖLGESİ POLİTİKASI
ПОЛИТИКА ЕВРОСОЮЗА К ЧЕРНОМОРСКОМУ РЕГИОНУ
THE EUROPEAN UNION’S BLACK SEA REGION POLICY

Assist. Prof. Dr. Haydar EFE [1]


Bulgaristan ve Romanya’nın AB’ye girmesinden sonra, Karadeniz bölgesi Avrupa Birliği için çok önemli hale geldi. İlk olarak, Karadeniz Bölgesinde istikrar ve güvenlik AB için önemlidir. Bu bölge organize suçlar ve terörizmin yayılmasını önlemede Avrupa Birliği için bir endişe kaynağıdır. Öte yandan, bu bölge AB için enerji ve ulaşım için önemli bir terminaldir. AB Karadeniz ülkelerinin önemli bir ekonomik ve ticari ortağıdır ve tüm bölgede bölgesel kalkınmayı desteklemekte ve demokratik ve ekonomik reformları teşvik etmek için çok çaba harcamaktadır. Bu kapsamda, 2007’de “Karadeniz Sinerjisi” Programı bir AB girişimi olarak başlatıldı ve sonuç olarak AB bölge ülkeleriyle yakın siyasi ve ekonomik bağları teşvik etmek için “Doğu Ortaklığı” planını benimsedi. 
После вступления Болгарии и Румынии в ЕС, черноморский регион приобрёл особое значение для Европейского Союза. Впервые для ЕС безопасность и стабилизация в черноморском регионе стал важнейшим фактором. Этот регион для ЕС является источником опасения на пути предотвращения организованной преступности и распространения терроризма. С другой стороны, он для ЕС значительный терминал энергоносителей и транспортирований. ЕС важный партнёр государств черноморского региона в сферах экономики и торговли, он поддерживает их на пути развития демократических и экономических реформ. В рамках этого проекта в 2007 году по инициативе ЕС началась программа “Черноморское синержи” и в итоге ЕС принял план “Восточное партнёрство” для поддержания близких политических и экономических связей со странами черноморского региона. Ключевые слова: Европейский Союз, черноморский регион, черноморское синержи, восточное партнёрство
After Romania and Bulgaria entrance in to the EU, the Black Sea region has become very important for the European Union. First of all, stability and security in the Black Sea region is important for the EU. This region is also a main concern for the European Union regarding of preventing the spread of organized crime and terrorism. On the other hand, this region is an important hub for energy and transport flows for the EU. The EU is an important economic and trading partner for the Black Sea countries and makes many efforts to stimulate democratic and economic reforms and supports regional development of the whole region. In this context, “Black Sea Synergy” Programme as an EU initiative was launched in 2007, and finally in May 2009, the EU adopted the “Eastern Partnership” a plan to foster closer political and economic ties with these countries of the region. 
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Assist. Prof. Dr. Haydar EFE

Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Temmuz 2014
Kabul Tarihi : 24 Şubat 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2012

APA Efe, A . (2012). AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KARADENİZ BÖLGESİ POLİTİKASI . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , 1 (15) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kdeniz/issue/16860/175508