Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

SOCIAL PROBLEMS AND DESTINY OF MAN IN CHINGIZ AITMATOV’S WORK OF ART

Yıl 2015, Sayı: 26, 32 - 37, 13.07.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.81750

Öz

Social problems have been raised sharply in Chingiz Aitmatov’s works. Researching
reasons and results of the social problems of social life in a literary style, the writer was
able to skillfully describe their significant role in shaping the destiny of man. During the
Soviet period, these problems weren’t paid a special attention in scientific researches or
critical articles written about the writer’s works, or they were covered up and considered
superficially. By means of different metaphors, subtexts and symbols, the writer’s skillfully
and openly discussions about negative phenomena happening due to social problems did
not satisfy the Socialist ideology of that time.
Today is another epoch and another time. Today, in renewal historic condition, Chingiz
Aitmatov’s works are to be read and evaluated from a renewed artistically aesthetic point of
view. One of the main problems to be studied is the social problems.
In our article, Chingiz Aitmatov’s stories “The White Steamer”, “Farewell Gul’sary”
and his novel “The Scaffold ” will be analyzed from this point of view. Scientific
conclusions will be drawn on the fact that the main reason for the characters’ becoming
tragic in the writer’s work mentioned above is that social problems are unsettled and not
directed in a right way.

CENGİZ AYTMATOV’UN SANAT ESERLERİNDE SOSYAL SORUNLAR VE İNSANIN KADERİ

Yıl 2015, Sayı: 26, 32 - 37, 13.07.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.81750

Öz

Cengiz Aytmatov’un eserlerinde sosyal sorunlar çok derin bir biçimde işlenmiştir.
Edebi bir üslup kullanarak, sosyal yaşantı içinde beliren sosyal sorunların sonuçlarını
belirleyen yazar, bu sorunların insanın kaderini belirleme konusunda oynadıkları önemli
rolü de ustaca işler. Sovyet döneminde, akademik çalışmalar bu türden sorunlara önem
vermemiş ya da bu sorunlar görmezden gelinerek üstü kapatılmıştır. Farklı metaforlar, alt
metinler ve simgeler yoluyla, yazar; dönemin olumsuz sosyal olgularını ustaca ve kimi
zaman açık biçimde irdelemiştir, çünkü ona göre bu türden sorunlar dönemin Sosyalist
ideoloji öğretileri ve iddialarıyla örtüşmemektedir. Günümüz farklı bir dönem ve bakış açısıdır. Yenilenen tarihi algıda, Cengiz
Aytmatov’un eserleri estetik bakış açısı ile yeniden okunmalı ve değerlendirilmelidir.
İncelenecek ana konulardan birisi sosyal sorunlardır.
Makalemizde, Cengiz Aytmatov’un “Beyaz Gemi”, “Elveda Gülsarı” hikayeleri ile
“Darağacı” adlı romanı bu açıdan çözümlenecektir. Bilimsel açıdan, trajik bir kişiliğin
ortaya çıkmasının ana nedeninin eserde işlenen sosyal sorunların çözümsüz kalması ve
doğru biçimde yönlendirilmemesi olduğu gösterilecektir.

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Ч. АЙТМАТОВА

Yıl 2015, Sayı: 26, 32 - 37, 13.07.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.81750

Öz

Одной из проблем, остро затрагивающихся в произведениях Чингиза Айтматова,
является социальная проблема. Исследуя причины и следствия социальных проблем
общественной жизни в своих произведениях, писатель сумел искусно описать их
значительную роль в судьбе человека. В советское время в научных исследованиях и
критических статьях, посвященных произведениям писателя, этим проблемам не
было уделено достаточного внимания. Используя различные метафоры, подтексты и
символы, писатель искусно раскрывает отрицательные явления, происходящие из-за
социальных проблем и несогласия с социалистической идеологией того времени.
Сегодня, в новых исторических условиях следует вновь перечитывать
произведения Чингиза Айтматова и анализировать их с новой художественноэстетической точки зрения. Одной из главных проблем все еще остается социальная
проблема.
В настоящей статье анализ произведений Чингиза Айтматова "Белый пароход",
"Прощай Гульсары" и роман "Плаха" будет основан на данных критериях. Научные
выводы будут основываться на выявлении основных причин драматического
трагического персонажа в указанных произведениях, которые заключаются в
неразрешенных социальных проблемах.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Layli Ukubayeva Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 13 Temmuz 2015
Gönderilme Tarihi 13 Temmuz 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Sayı: 26

Kaynak Göster

APA Ukubayeva, L. (2015). SOCIAL PROBLEMS AND DESTINY OF MAN IN CHINGIZ AITMATOV’S WORK OF ART. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 1(26), 32-37. https://doi.org/10.17498/kdeniz.81750