Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

FERİT EDGÜ’NÜN “NE” ADLI KÜÇÜREK ÖYKÜSÜNDE MODERNİZM ELEŞTİRİSİ

Yıl 2015, Sayı: 26, 148 - 152, 13.07.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.62205

Öz

İnsan yaşamını her alanda etkileyen modernizm, bir insan ürünü olan, onun etkisinde gelişen edebiyatı da hem içerik hem biçim olarak şekillendirmiştir. Modern yaşamla birlikte hız, üretim ve ilerleme önem kazanır. Bu anlayışla küçürek öyküler anlık duyguların patlaması olarak ortaya çıkan oldukça kısa anlatılardır. Bu türün Türk edebiyatındaki en önemli temsilcilerinden biri Ferit Edgü’dür. Yazarın “Ne” adlı küçürek öyküsü modern insanın “birey” olma yolundaki sancılı sürecini, yalnızlığını, topluma yabancılaşma, kaçma ve sığınma evrelerini, yurtsuzluğunu, iletişimsizliğini, değerleriyle var olma çabasını işler. Modern insanın trajedisi, “siz” ve “onlar” arasında kalmışlığı dağ başındaki anlatı kişisi vasıtasıyla anlatılır.

Kaynakça

 • DEVECİ, Mutlu, “Ferit Edgü’nün Küçürek Öykücülüğü”, Sözcük Ekonomisi Kısa Kısa , (Küçürek Öykü) 1., Hece Öykü, Şubat-Mart 2007, S. 19, s. 73-82.
 • EĞRİLMEZ, Ayhan, “Yabancılaşmanın Kökleri”, Psikeart, S.: 17, Eylül-Ekim, 2011, s. 24-27.
 • FREUD, Sigmund, Uygarlığın Huzursuzluğu, Metis Yayınları, İstanbul 2013. GASSET, Ortega
 • y, İnsan ve Herkes, Metis Yayınları, İstanbul 2011. GIDDENS, Anthony, Modernliğin
 • Sonuçları, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2014. KILIÇ, Sadık, Yabancılaşma, Rahmet Yayıncılık, İstanbul 1984.
 • KORKMAZ, Ramazan ve Mutlu Deveci, Türk Edebiyatında Yeni Bir Tür Küçürek Öykü, Grafiker Yayınları, Ankara 2011.
 • KORKMAZ, Ramazan, “Yurtsuzluk İtkisi ve Anayurt Oteli”, İlmi Araştırmalar, S. 20, 2005, s. 139-148.
 • SARTRE, Jean-Paul, Varoluşçuluk, Say Yayınları, İstanbul 2013.
 • ŞAHİN, Veysel, Ferit Edgü’nün “Yolcu” Adlı Küçürek Öyküsünde Yurtsuzluk İtkisi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, S. 2/2, Haziran 2014, s. 234-242.
 • UÇAN, Hilmi, “Modernizm/Postmodernizm ve J. Derrida’nın Yapısökümcü Okuma ve Anlamlandırma Önerisi”, Turkish Studies, Volume 4/8 Fall 2009, s.2283-2306.

CRITIQUE OF MODERNISM IN FERİT EDGÜ’S SHORT SHORT STORY NAMED “WHAT”

Yıl 2015, Sayı: 26, 148 - 152, 13.07.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.62205

Öz

Affecting human life in all areas, Modernism, which is a human product, also shapes
literature, itself a product of modernism, in both content and form. Speed, production and
progress come into prominence with modern life. Short short stories are very short stories
emerging as an instant burst of emotion. One of the most significant representatives of this
type in Turkish literature is Ferit Edgü. The writer of “What”, works on the painful process
of modern human’s becoming an individual, loneliness, alienation to society, escape and
refuge stages, rootlessness, lack of communication, efforts to exist with one’s own values.
The tragedy of modern man, remaining between “you” and “them”, is reflected by means of
a protagonist on the summit of a mountain. 

Kaynakça

 • DEVECİ, Mutlu, “Ferit Edgü’nün Küçürek Öykücülüğü”, Sözcük Ekonomisi Kısa Kısa , (Küçürek Öykü) 1., Hece Öykü, Şubat-Mart 2007, S. 19, s. 73-82.
 • EĞRİLMEZ, Ayhan, “Yabancılaşmanın Kökleri”, Psikeart, S.: 17, Eylül-Ekim, 2011, s. 24-27.
 • FREUD, Sigmund, Uygarlığın Huzursuzluğu, Metis Yayınları, İstanbul 2013. GASSET, Ortega
 • y, İnsan ve Herkes, Metis Yayınları, İstanbul 2011. GIDDENS, Anthony, Modernliğin
 • Sonuçları, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2014. KILIÇ, Sadık, Yabancılaşma, Rahmet Yayıncılık, İstanbul 1984.
 • KORKMAZ, Ramazan ve Mutlu Deveci, Türk Edebiyatında Yeni Bir Tür Küçürek Öykü, Grafiker Yayınları, Ankara 2011.
 • KORKMAZ, Ramazan, “Yurtsuzluk İtkisi ve Anayurt Oteli”, İlmi Araştırmalar, S. 20, 2005, s. 139-148.
 • SARTRE, Jean-Paul, Varoluşçuluk, Say Yayınları, İstanbul 2013.
 • ŞAHİN, Veysel, Ferit Edgü’nün “Yolcu” Adlı Küçürek Öyküsünde Yurtsuzluk İtkisi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, S. 2/2, Haziran 2014, s. 234-242.
 • UÇAN, Hilmi, “Modernizm/Postmodernizm ve J. Derrida’nın Yapısökümcü Okuma ve Anlamlandırma Önerisi”, Turkish Studies, Volume 4/8 Fall 2009, s.2283-2306.

КРИТИКА МОДЕНИЗМА В НОВЕЛЛЕ ФЕРИТА ЭДГУ “ЧТО”

Yıl 2015, Sayı: 26, 148 - 152, 13.07.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.62205

Öz

Модернизм плод человечества, которое всегда влияет как на него, так и на форму
и содержание литературы. Наряду с современной жизню, придаётся особое значение динамике, производству и развитию. Новеллы являются кратким описанием
моментальных эмоции. Известным новелистом в турецкой литературе считается
Ферит Эдгу. В его новелле “что” описывается одиночество, отчуждение, трудности,
побег современного человека на пути стоновления личности. Трагедия и положение
современного человека отавшего между “вы” и “они” описывается в лице персонажа
жившего на вершине горы. 

Kaynakça

 • DEVECİ, Mutlu, “Ferit Edgü’nün Küçürek Öykücülüğü”, Sözcük Ekonomisi Kısa Kısa , (Küçürek Öykü) 1., Hece Öykü, Şubat-Mart 2007, S. 19, s. 73-82.
 • EĞRİLMEZ, Ayhan, “Yabancılaşmanın Kökleri”, Psikeart, S.: 17, Eylül-Ekim, 2011, s. 24-27.
 • FREUD, Sigmund, Uygarlığın Huzursuzluğu, Metis Yayınları, İstanbul 2013. GASSET, Ortega
 • y, İnsan ve Herkes, Metis Yayınları, İstanbul 2011. GIDDENS, Anthony, Modernliğin
 • Sonuçları, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2014. KILIÇ, Sadık, Yabancılaşma, Rahmet Yayıncılık, İstanbul 1984.
 • KORKMAZ, Ramazan ve Mutlu Deveci, Türk Edebiyatında Yeni Bir Tür Küçürek Öykü, Grafiker Yayınları, Ankara 2011.
 • KORKMAZ, Ramazan, “Yurtsuzluk İtkisi ve Anayurt Oteli”, İlmi Araştırmalar, S. 20, 2005, s. 139-148.
 • SARTRE, Jean-Paul, Varoluşçuluk, Say Yayınları, İstanbul 2013.
 • ŞAHİN, Veysel, Ferit Edgü’nün “Yolcu” Adlı Küçürek Öyküsünde Yurtsuzluk İtkisi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, S. 2/2, Haziran 2014, s. 234-242.
 • UÇAN, Hilmi, “Modernizm/Postmodernizm ve J. Derrida’nın Yapısökümcü Okuma ve Anlamlandırma Önerisi”, Turkish Studies, Volume 4/8 Fall 2009, s.2283-2306.
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yavuz Ulu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 13 Temmuz 2015
Gönderilme Tarihi 13 Temmuz 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Sayı: 26

Kaynak Göster

APA Ulu, Y. (2015). FERİT EDGÜ’NÜN “NE” ADLI KÜÇÜREK ÖYKÜSÜNDE MODERNİZM ELEŞTİRİSİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 1(26), 148-152. https://doi.org/10.17498/kdeniz.62205