Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

РОЛЬ МУСУЛЬМАНСКОГО БЮРО РКП(б) В ДЕЛЕ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ ТУРКЕСТАНСКОГО КРАЯ

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 27, 57 - 73, 17.09.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.09500

Öz

Колонизаторская политика Советской власти в Туркестане и действия, направленные на сильную централизацию всех ветвей власти стали причиной усиления недовольства представителей местного населения в органах управления ТАСР. В то время когда русские коммунисты проводили политику притеснения и игнорирования местного народа, многие представители местных национальностей Туркестана хотели претворить «идеи Октября» в жизнь своего народа и приспособить их к особенностям региона. В этом плане особенное место имеет «Мусульманское бюро» ЦК РКП (б), которое состояло из национальных коммунистов, как Турор Рискулов, Кайгусиз Отабоев, Абдулла Рахимбоев, Санжар Исфандиёров, Назир Туракулов, Иномжон Хидиралиев, Султонбек Хужанов, Низомиддин Хужаев, Абдулла Авлоний. Действия сторонников идеи о единстве судьбы Туркестана - «Мусульманского бюро» были приняты в штыки большевиками – представителями европейских национальностей. А также шовинистическая политика Советской власти оскорбляла национальные и религиозные чувства, интересы простого народа, и привела к тому, что первоначально отдельные местные коммунисты, а затем и другие перестали доверять большевистской власти. В результате этого национальные коммунисты стали в открытую выступать против политики большевиков в крае. 

RKP (RUSYA KOMÜNİST PARTİSİ) B (BOLŞEVİK) MÜSLÜMANLARI BÜROSUNUN TÜRKİSTAN BÖLGESİNDEKİ YEREL HALKIN HAKLARINI KORUMADAKİ ROLÜ

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 27, 57 - 73, 17.09.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.09500

Öz

1917 yılki Ekim devrimi sonucu Rusya’da hâkimiyeti ele geçiren Sovyet iktidarının Türkistanda güçlü bir merkezleşmeye yönelik girişimi yerel nüfusun Türkistan Otonom Sovyet Cumhuriyeti yönetim organlarındaki vekillerinin büyük hoşnutsuzluğuna yol açmıştı. Rus komünistler yerel halka baskı ve görmezden gelme politikası uygularken, yerel halkın birçok vekilleri Türkistan halklarının hayatına "Ekim devrimi ideallerini" yerleştirmek ve onları bölgenin özelliklerine adapte etmek istemişlerdi. Bu bağlamda Rusya Komünist Partisinin "Müslüman Bürosu" üyeleri - Turar Riskulov, Kaygusiz Atabayev, Abdullah Rahimbayev, Sancar Isfandiyarov, Nazir Turakulov, Inamcan Hidiraliyev, Sultanbek Hucanov, Nizamiddin Hoca, Abdullah Avlani gibi yerel komünistlerden oluşan hayet’in özel bir yeri vardı.
"Müslüman Bürosu" üyelerinin Türkistan’ın kader birliği hakkındaki gaye ve eylemleri Türkistan’ın Avrupalı nüfusunun temsilcileri Bolşevikler tarafından düşmanlıkla kabul edilmiştir. Sovyet iktidarının şövenist politikası sıradan insanların ulusal veya dini duygularını rencide etmiş, başlangıçta bazı yerel komünistler ve sonra başka kesimler Bolşevik hükümetine güvenini yitirmiştir. Sonuç olarak, ulusal komünistler Bolşeviklerin ülkede uygulanan politikasına açıkça karşı çıkmaya başlamıştır.

THE ROLE OF MUSLIM BUREAU OF THE RCP (B) IN PROTECTING OF INTERESTS OF THE LOCAL POPULATION OF TURKESTAN

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 27, 57 - 73, 17.09.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.09500

Öz

Colonialist policy of Soviet power in Turkestan and actions aimed at a strong centralization of all branches of power has led to greater dissatisfaction among representatives of local population in ruling bodies of TASR. When Russian communists carried out a policy of oppression and disregard towards the local people, many representatives of local ethnicities in Turkestan began to implement "the ideas of October" among their own people in order to adapt them to the peculiarities of this region. In this regard, the "Muslim Bureau" of the RCP (B), which is composed of such national Communists as Turor Riskulov, Kaygusiz Otaboev, Abdullah Rahimboev, Sanjar Isfandiyarov, Nazir Turakulov, Inomjon Hidiraliev, Sultonbek Hujanov, Nizomiddin Huja and Abdullah Avloniy, played a crucial role. Actions supporters of the idea of the unity of Turkestan - "Muslim Bureau" were accepted with hostility by the Bolsheviks - representatives of new-comer European nations of the region. The chauvinist policy of Soviet authorities to offend national or religious feelings of the local population and interests of the common people led to the fact that, first some local Communists, and then others distrusted the Bolshevik government. As a result, national Communists began to openly oppose the policy of Bolsheviks in the region. 

Ayrıntılar

Birincil Dil Rusça
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zebiniso AKBAYEVA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 17 Eylül 2015
Başvuru Tarihi 17 Eylül 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 27

Kaynak Göster

APA Akbayeva, Z. (2015). РОЛЬ МУСУЛЬМАНСКОГО БЮРО РКП(б) В ДЕЛЕ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ ТУРКЕСТАНСКОГО КРАЯ . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , 1 (27) , 57-73 . DOI: 10.17498/kdeniz.09500