Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ ВЕРОВАНИЯ В БОГА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГНИЙ В ГРУЗИИ

Yıl 2015, Sayı: 27, 139 - 149, 17.09.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.34208

Öz

В статье излагаются итоги эмпирического исследования системы ценностей
православных христиан, католиков, последователей Армянской апостольской церкви,
мусульман и последователей иудаизма, проживающих в Грузии. При проведении
данного исследования были использованы т.н. “Анкеты ценностей Шварца”. По
заключениям Шварца, разность между ценностями отражается в их же целях и
мотивациях. Каждая из них имеет психологическое, практическое и социальное
содержание, которые иной раз противоречат друг-другу или же, наоборот,
гармонируют друг с другом и стимулируют взаимное развитие.
По нашей гипотезе, каждая религия имеет большое воздействие на
формирование системы ценностей у человека, которое отражается в его поступкахх.
Целью нашего опроса была проверка данной гипотезы.
Следствия показали, что система ценностей у верующих из всех пяти
представителей традиционных реллигиозных групп в Грузии, является прочной и
совместимой. Она не допускает появление мотивационных конфликтов и,
соответственно, развитие психологических проблем.
Таким образом, итоги нашего исследования подтверждают правильность
гипотезы, что религия действительно оказывает влияние на формирование системы
ценностей у человека: верующие имеют прочную систему ценностей, при котором
исключены мотивационные конфликты и в итоге, диссориентация. 

THE PROPERTIES OF THE VALUE SYSTEMS AMONG THE BELIEVERS OF TRADITIONAL RELIGIONS IN GEORGIA

Yıl 2015, Sayı: 27, 139 - 149, 17.09.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.34208

Öz

The article presents the results of an empirical survey of the value systems of Orthodox
Christians, Catholics, Armenian Apostolic Church, Muslims and Judaists. The survey is
carried out by using Schwartz’s Survey questionnaire of values. Schwartz referred to the
opinion that the difference between values is based on the types of motivational aims they
express. The actions of each type has psychological, practical and social results, which
could oppose or, on the contrary, compatible with each other and stimulate each other’s
development.

According to our hypothesis, every religion has a great influence on the formation of a
person’s value system, which is reflected on one’s actions. The goal of our survey is to
check up this hypothesis.
The results have shown that the value system structure of the believers in God living in
Georgia, the members of all five traditional religious groups, is coherent and compatible,
and that it excludes motivational conflicts and correspondingly any development of
psychological problems.
Thus, the results obtained confirm the hypothesis that religion affects the formation of
a person’s value system structure: religious people have coherent value systems, which
hinder motivational conflict and, therefore, creation of disorientation. 

GÜRCİSTAN’DA GELENEKSEL İNANÇLARA MENSUP OLAN VATANDAŞLARIN İNANÇ SİSTEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Yıl 2015, Sayı: 27, 139 - 149, 17.09.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.34208

Öz

Makalede Gürcistan’da yaşayan Ortodoks Hiristiyanların, Katoliklerin,
Müslümanların, Ermenilerin ve Yahudilerin değerler sistemini empirik araştırmalara göre
yaparak sonuçları yer almaktadır. Araştırmamızda “Schvartz Değerler Anketi”
kullanılmıştır. Schvartz’ın elde ettiği anket sonuçlarına göre, değerler arasındaki farklılık
bu değerlerin amaç ve gerekçelerinden belli olmaktadır. Bu değerlerin her bir tipinde
psikolojik, pratik ve sosyal kökenli sonuçlar vardır ve bunlar bazı hallerde birbirine zıt
gelir, bazı hallerde ise örtüşerek ortak gelişmeleri teşvik ederler.
Tahminimize göre, bütün dinler insanın değer sisteminin oluşmasında fazlasıyla
etkendir ve bu etkileşim de insanın hareketlerinden belli olmaktadır. Makalemizin amacı
anılan tahminlerin denetlenmesidir.
Elde edindiğimiz sonuçlara göre, Gürcistan’da yaşayan her beş geleneksel din
temsilcilerinin değer sistemleri sağlam ve kabili teliftir. Bu sistem gerçekçi ihtilafları
engelliyor ve psikolojik problemlerin meydana gelmesine de karşı çıkıyor.
Sonuç olarak denilebilir ki, yaptığımız araştırmalara göre bütün dinler insanın değer
sisteminin oluşmasında etken olmuştur. Dindar insanlarda gerçekçi ihtilaflara ve ters
yönelimlere meydan vermeyen sağlam değer sistemi bulunmaktadır.  

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Khatia Tsiklauri Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 17 Eylül 2015
Gönderilme Tarihi 17 Eylül 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Sayı: 27

Kaynak Göster

APA Tsiklauri, K. (2015). THE PROPERTIES OF THE VALUE SYSTEMS AMONG THE BELIEVERS OF TRADITIONAL RELIGIONS IN GEORGIA. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 1(27), 139-149. https://doi.org/10.17498/kdeniz.34208