Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE GUNEY REGION (SUNNY AREA) OF POSOF SANJAK OF CHILDIR PROVINCE IN XVI CENTURY

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 28, 108 - 150, 08.01.2016
https://doi.org/10.17498/kdeniz.56796

Öz

Today Posof is an administrative entity of the province of Ardahan. It is on the route that connects Anatolia to Georgia and the Caucasus. Posof and its environment had been the residential area of the Persian, Roman, Byzantine, Umayyad, Seljuk, Ilkhanid, Karakoyuns, Aqqoyunlu, Timurid, Samtskhe Atabeyleys and Ottoman civilizations. It became the part of Ottoman state after the battle of Childir on 9th August, 1578. In this study we identified and evaluated the socio-economic structure of the Guney region (sunny area) of Posof Sanjak of Childir province according the Ottoman State Recordings: “Defter-i Mufassal Vilayet-i Gürcistan” dated 1595. According to this Recordings, in the south region of Posof Sanjak there were: 1 Rabati Castle, 47 villages, 29 hamlets. There were totally 441 households and all of them were inhabited in villages. In the south region the main production was: wheat, barley, rye. Besides, piggy, sheep and also apiculture was developed in the region. At the end of our study, texts in modern Turkish transcript from Old Turkish (Ottoman) and written in Arabic alphabet of Guney Region in Posof District have been presented. 

РАЙОН ГЮНЕЙ (СОЛНЕЧНОЕ МЕСТО) В САНДЖАКЕ ПОЦХОВ В ПРОВИНЦИИ ЧИЛДИР В КОНЦЕ XVI ВЕКА

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 28, 108 - 150, 08.01.2016
https://doi.org/10.17498/kdeniz.56796

Öz

Сегодня Поцхов является административным подразделением провинции Ардаган. Он расположен на пути из Анатолии в Грузию и на Кавказ. Поцхов и его предместья был средой проживания персов, римлян, византийцев, омейядов, сельджуков, ильханидов, каракоинцев, аккуюнлу, тимуридов, Самцхийских Атабегов и Османской цивилизаций. Он стал частью Османской империи после битвы при Чилдире 9 августа, 1578 года. В этом исследовании мы определили и оценили социально-экономическую структуру региона Гюней (Солнечное место) Поцховский Санджак провинции Чилдир согласно летописи Османского государства: ''Пространный реестр Гюрджистанского вилайета'' датированной 1595 годом. 

Согласно этой летописи, в регионе Гюней Поцховского Санджака было: 1 Крепость Рабат, 47 деревень, 29 хуторов. Располагалось 441 полноценных домашних хозяйств, и все они находились в деревнях. В южном регионе основное производство было: пшеница, ячмень, рожь. Кроме того, имелось свиноводство, овцеводство, а также в регионе развивалось пчеловодство. 

В конце нашего исследования, представлены тексты в современной турецкой транскрипции со старо-турецкого (Османского) языка, написанных арабским алфавитом региона Гюней Поцховского санджака. 

XVI. YÜZYIL SONLARINDA ÇILDIR EYÂLETİ POSOF SANCAĞI’NIN GÜNEY NAHİYESİ

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 28, 108 - 150, 08.01.2016
https://doi.org/10.17498/kdeniz.56796

Öz

Posof, günümüzde Ardahan iline bağlı bir ilçe olup, Anadolu’yu Gürcistan’a ve oradan da Kafkaslara bağlayan yol güzergahında bulunmaktadır. Posof ve çevresi tarihen Pers, Roma, Bizans, Emevi, Selçuklu, İlhanlı, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Timur, Samtskhe Atabeyleri ve Osmanlı medeniyetlerinin yerleşim alanı olmuştur. Bu bölge, 9 Ağustos 1578 Çıldır Savaşı sonrasında Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Çalışmamızda, 1595 tarihli ‘‘Defter-i Mufassal Vilayet-i Gürcistan’’ tahrir defterine göre Çıldır Eyâleti Posof Sancağı Güney Nahiyesi’nin sosyal ve ekonomik yapısı ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Buna göre Posof Sancağı Güney Nahiyesi'nde 1 Rabat Kale, 47 köy, 29 mezra yer almaktadır. 

Nahiyede toplam 441 hane bulunmakta ve nüfusun tümü köylerde yaşamaktadır. Güney Nahiyesi'nde ağırlıklı olarak buğday, arpa, çavdar üretimi yapılmaktadır. Ayrıca nahiyede koyunculuk, domuzculuk ve arıcılık da gelişmişti. 

Çalışmamızın sonunda Posof Sancağı Güney Nahiyesi’nin Arap harfleriyle yazılmış Eski Türkçe (Osmanlıca) metninin günümüz Türkçesinde transkripti verilmiştir. 

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Iasha Bekadze Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 8 Ocak 2016
Gönderilme Tarihi 8 Ocak 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 28

Kaynak Göster

APA Bekadze, I. (2016). XVI. YÜZYIL SONLARINDA ÇILDIR EYÂLETİ POSOF SANCAĞI’NIN GÜNEY NAHİYESİ . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , 1 (28) , 108-150 . DOI: 10.17498/kdeniz.56796