Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

BAŞBAKANLIK CUMHURİYET ARŞİVİNDE BULUNAN DENİZCİLİKLE İLGİLİ BELGELER (1939-1945)

Yıl 2014, Sayı: 24, 11 - 42, 31.12.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.309387

Öz

İkinci Dünya Savaşı, yalnızca 20. yüzyılın değil, dünya tarihinin gördüğü en yıkıcı savaşlardan birisidir. Milyonlarca insanın ölmesine, milyonlarcasının da sakat kalmasına veya göç etmesine neden olan bu savaşta; Türkiye tarafsız kalmış fakat savaşın siyasî, ekonomik ve psikolojik etkilerinden tam olarak kurtulamamıştır. Savaşın sınırlarına dayandığı Türkiye, 1939-1945 yılları arasında hem askerî hem de sivil birtakım önlemler almaya ve çeşitli alanlarda düzenlemeler yapmaya çalışmıştır. İşte bu alanlardan birisi de, denizcilik olmuştur. Bu çalışmada; Başbakanlık Cumhuriyet Arşivinde, 1939-1945 yılları arasında denizcilikle ilgili belgeler gözden geçirilecek ve çeşitli değerlendirmelere tabii tutulacaktır.

Kaynakça

  • AKALIN, Cüneyt, Soğuk Savaş ABD ve Türkiye -1, İstanbul 2003. ARMAOĞLU, Fahir, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995), İstanbul 2004. ARTUÇ, İbrahim, II.Dünya Savaşı, C.I., İstanbul 2003. BARRACCLOUGH, Geoffrey, Dünya Tarihi Atlası, (Çev.Zeki Okar), İstanbul 1980. CLARK, Alan, BarbarossaThe Russian GermanConflict 1941-1945,London 2001. COLLIER, Paul, The Second World War:TheMediterranian 1940-1945, Oxford 2003. DAVIES, Peter, France andthe Second World War, London 2001. FRANÇOIS, Dominique, Normandy, Minneapolis 2013. HART, Liddell, II.Dünya Savaşı Tarihi, (Çev.Kerim Bağrıaçık), C.II, İstanbul 2002. NURİMAND, Bahman, Hür Dünyanın Diktatörlüğü İran, Ankara 1968. OLIVE, Michael – Robert EDWARDS, Rommel’sDesertWarriors 1941-1942, Mechanicsburg 2012. RIBARD, Andre, İnsanlığın Tarihi, İstanbul 1983. ROBERTS, John Morris, Avrupa Tarihi, (Çev.FethiAytuna), İstanbul 2010. ROYAL INSTITUTE OF AFFAIRS, Chronologyand Index of the Second World War 1938-1945, Reading 1975. SAFA, Peyami, “İki Eylül Arasında”, Cumhuriyet, nu:5498, 1 Eylül 1939, s.5. SANDER, Oral, Siyasi Tarih 1918-1994, Ankara 2003. TUĞLACI, Pars, Bulgaristan ve Türk-Bulgar İlişkileri, İstanbul 1984. UÇAROL, Rifat, Siyasi Tarih, İstanbul 1995. WIJERS, Hans, Eastern Front Combat,Mechanicsburg, 2008. C. İnternet Kaynakları http://tr.wikipedia.org/wiki/Alman-Sovyet_Saldirmazlık_Paktı http://en.wikipedia.org/wiki/Occupation_of_the_Baltic_states http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II#Western_Europe http://en.wikipedia.org/wiki/Attack_on_Pearl_Harbor http://tr.wikipedia.org/wiki/II.Dünya Savaşı Kronolojisi. http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt http://en.wikipedia.org/wiki/Hitler http://en.wikipedia.org/wiki/World_war_2

THE DOCUMENTS İN RELATED TO MARİTİME İN PRİME MİNİSTRY REPUBLİC ARCHİVE (1939-1945)

Yıl 2014, Sayı: 24, 11 - 42, 31.12.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.309387

Öz

World War II is not only the war of twentieth century but also one of the most devastating wars in world history. In this war which caus eddying, hurting or migrating of millions of people, Turkey remained neutral but did not get rid of the political, economical and psychological effects of war completely. Turkey pressed upon with war, tried to make some pre catuti on sragulations on both military and civilare as between 1939-1945. One of theseareaswasmaritime. In this study, documents related tomari time in Prime Ministry Republic Archive 1939-1945, will be reviewed and exposed to a variety of assesments.

Kaynakça

  • AKALIN, Cüneyt, Soğuk Savaş ABD ve Türkiye -1, İstanbul 2003. ARMAOĞLU, Fahir, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995), İstanbul 2004. ARTUÇ, İbrahim, II.Dünya Savaşı, C.I., İstanbul 2003. BARRACCLOUGH, Geoffrey, Dünya Tarihi Atlası, (Çev.Zeki Okar), İstanbul 1980. CLARK, Alan, BarbarossaThe Russian GermanConflict 1941-1945,London 2001. COLLIER, Paul, The Second World War:TheMediterranian 1940-1945, Oxford 2003. DAVIES, Peter, France andthe Second World War, London 2001. FRANÇOIS, Dominique, Normandy, Minneapolis 2013. HART, Liddell, II.Dünya Savaşı Tarihi, (Çev.Kerim Bağrıaçık), C.II, İstanbul 2002. NURİMAND, Bahman, Hür Dünyanın Diktatörlüğü İran, Ankara 1968. OLIVE, Michael – Robert EDWARDS, Rommel’sDesertWarriors 1941-1942, Mechanicsburg 2012. RIBARD, Andre, İnsanlığın Tarihi, İstanbul 1983. ROBERTS, John Morris, Avrupa Tarihi, (Çev.FethiAytuna), İstanbul 2010. ROYAL INSTITUTE OF AFFAIRS, Chronologyand Index of the Second World War 1938-1945, Reading 1975. SAFA, Peyami, “İki Eylül Arasında”, Cumhuriyet, nu:5498, 1 Eylül 1939, s.5. SANDER, Oral, Siyasi Tarih 1918-1994, Ankara 2003. TUĞLACI, Pars, Bulgaristan ve Türk-Bulgar İlişkileri, İstanbul 1984. UÇAROL, Rifat, Siyasi Tarih, İstanbul 1995. WIJERS, Hans, Eastern Front Combat,Mechanicsburg, 2008. C. İnternet Kaynakları http://tr.wikipedia.org/wiki/Alman-Sovyet_Saldirmazlık_Paktı http://en.wikipedia.org/wiki/Occupation_of_the_Baltic_states http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II#Western_Europe http://en.wikipedia.org/wiki/Attack_on_Pearl_Harbor http://tr.wikipedia.org/wiki/II.Dünya Savaşı Kronolojisi. http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt http://en.wikipedia.org/wiki/Hitler http://en.wikipedia.org/wiki/World_war_2

ДОКУМЕНТЫ СВЯЗАННЫЕ С МОРЕХОДСТВОМ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО АРХИВА ПРЕМЬЕР МИНИСТРА (1939 - 1945)

Yıl 2014, Sayı: 24, 11 - 42, 31.12.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.309387

Öz

Второя мировая война является самой сокрушающе войной не только 20-го века, но и во всей истории человечества. В этой войне, который стал причиной смерти милионов  людей,  их  искалечения,  эмиграций,  Турция  сохранила  нейтралитет. 

Однако, не обошлось без экономических и психологических воздействий. Граничив с воюющими сторонами Турция в 1939-1945 гг. была вынуждена принимать некоторые меры безопасности в военной и гражданской сфере. Одним из этих сфер стало мореходство. В данной статье рассмотрены документы 1939-1945 гг. из Государственного республиканского архива премьер министра.

Kaynakça

  • AKALIN, Cüneyt, Soğuk Savaş ABD ve Türkiye -1, İstanbul 2003. ARMAOĞLU, Fahir, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995), İstanbul 2004. ARTUÇ, İbrahim, II.Dünya Savaşı, C.I., İstanbul 2003. BARRACCLOUGH, Geoffrey, Dünya Tarihi Atlası, (Çev.Zeki Okar), İstanbul 1980. CLARK, Alan, BarbarossaThe Russian GermanConflict 1941-1945,London 2001. COLLIER, Paul, The Second World War:TheMediterranian 1940-1945, Oxford 2003. DAVIES, Peter, France andthe Second World War, London 2001. FRANÇOIS, Dominique, Normandy, Minneapolis 2013. HART, Liddell, II.Dünya Savaşı Tarihi, (Çev.Kerim Bağrıaçık), C.II, İstanbul 2002. NURİMAND, Bahman, Hür Dünyanın Diktatörlüğü İran, Ankara 1968. OLIVE, Michael – Robert EDWARDS, Rommel’sDesertWarriors 1941-1942, Mechanicsburg 2012. RIBARD, Andre, İnsanlığın Tarihi, İstanbul 1983. ROBERTS, John Morris, Avrupa Tarihi, (Çev.FethiAytuna), İstanbul 2010. ROYAL INSTITUTE OF AFFAIRS, Chronologyand Index of the Second World War 1938-1945, Reading 1975. SAFA, Peyami, “İki Eylül Arasında”, Cumhuriyet, nu:5498, 1 Eylül 1939, s.5. SANDER, Oral, Siyasi Tarih 1918-1994, Ankara 2003. TUĞLACI, Pars, Bulgaristan ve Türk-Bulgar İlişkileri, İstanbul 1984. UÇAROL, Rifat, Siyasi Tarih, İstanbul 1995. WIJERS, Hans, Eastern Front Combat,Mechanicsburg, 2008. C. İnternet Kaynakları http://tr.wikipedia.org/wiki/Alman-Sovyet_Saldirmazlık_Paktı http://en.wikipedia.org/wiki/Occupation_of_the_Baltic_states http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II#Western_Europe http://en.wikipedia.org/wiki/Attack_on_Pearl_Harbor http://tr.wikipedia.org/wiki/II.Dünya Savaşı Kronolojisi. http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt http://en.wikipedia.org/wiki/Hitler http://en.wikipedia.org/wiki/World_war_2
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Çağatay Benhür

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2015
Gönderilme Tarihi 27 Nisan 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Sayı: 24

Kaynak Göster

APA Benhür, Ç. (2015). BAŞBAKANLIK CUMHURİYET ARŞİVİNDE BULUNAN DENİZCİLİKLE İLGİLİ BELGELER (1939-1945). Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 24(24), 11-42. https://doi.org/10.17498/kdeniz.309387