Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

MELODIES FLOWING THROUGH OUR CULTURAL VEINS

Yıl 2014, Sayı: 24, 43 - 51, 31.12.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.309388

Öz

In this study, musical properties of Azerbaijani and Ozbek (particularly Harezmi) legends are examined. In particular, the ancient, composed and rich art of minstrels (ashıks) and  bachis  are  focused  on.  The  relationship  between  two  types  of  art  and  legendary melodies are analysed.

Art produced by folk minstrels dates back to the ancient roots of Turks. Minstrelship art based on recitation in poetic style is accepted as cretaive minstrelsy. Minstrels and bachis used to feed the souls of our ancestors and shape spiritual philosophy by singing songs, giving voice to love of motherland, conveying sacred spiritual richness, showing philantrophy, keeping true to human nature and exhibiting life philosophy, which is the main essence of art.

Kaynakça

  • Абулғозихон “Шажарайи турк” Т., “Чўлпон”, 1992 й., 9. Абулғозихон “Шажарйи тарокима” Т., “Чўлпон”, 1995 й. Дервиш Али «Музыкальный трактат». 1948 г. Гос.Муз.Издат. (в переводе А.Семенова) Жуманиёзов Р. “Қадимий Хоразм тарихи”. Урганч, 1993 й., 27. Mulla Bekjon Rahmon og’li, Muhammad Yusuf devonzoda “Xorazm musiqiy tarixchasi”. T.,“Mumtoz so’z”, 2014 y., 39. Матёқубов Б. “Достон наволари”. Т., 2009 й. Рўзимбоев С. “Хоразм достонлари”. Т., “ФАН”, 1985 й., 22. Тахмасиб М.Г. «Азарбайджанские народные дастаны». А.Д.Д., Баку, 1965 г. Фитрат А. «Ўзбек классик музикаси ва унинг тарихи». Т., “ФАН”, 1993 й.

ДУШЕВНЫЕ МЕЛОДИИ РОДСТВЕННЫХ СЕРДЕЦ

Yıl 2014, Sayı: 24, 43 - 51, 31.12.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.309388

Öz

В данной статье автор исследует музыкальные особенности азербайджанских и узбекских, в частности, хорезмских дастанов (эпических сказаний), древнее, богатое, сложное искусство ашугов и бахши, взаимосвязь их творчества в целом и определенных дастанных мелодий.

Искусство народных сказителей и певцов корнями уходит в глубокое прошлое тюркских народов. Певцы и сказители, творчество которых сформировалось на принципах поэтической импровизации, являются народными творцами.

Исполняя песни, воспевая любовь к Родине, священные духовные ценности, общечеловеческую любовь, верность, демонстрируя жизненную философию, как основную суть искусства, бахши и ашики давали подпитку душам наших предков и формировали философию высокой духовности.

Kaynakça

  • Абулғозихон “Шажарайи турк” Т., “Чўлпон”, 1992 й., 9. Абулғозихон “Шажарйи тарокима” Т., “Чўлпон”, 1995 й. Дервиш Али «Музыкальный трактат». 1948 г. Гос.Муз.Издат. (в переводе А.Семенова) Жуманиёзов Р. “Қадимий Хоразм тарихи”. Урганч, 1993 й., 27. Mulla Bekjon Rahmon og’li, Muhammad Yusuf devonzoda “Xorazm musiqiy tarixchasi”. T.,“Mumtoz so’z”, 2014 y., 39. Матёқубов Б. “Достон наволари”. Т., 2009 й. Рўзимбоев С. “Хоразм достонлари”. Т., “ФАН”, 1985 й., 22. Тахмасиб М.Г. «Азарбайджанские народные дастаны». А.Д.Д., Баку, 1965 г. Фитрат А. «Ўзбек классик музикаси ва унинг тарихи». Т., “ФАН”, 1993 й.

KÜLTÜREL DAMARLARIMIZDAN AKAN MELODİLER

Yıl 2014, Sayı: 24, 43 - 51, 31.12.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.309388

Öz

Makalede Azeri ve Özbek (Özellikle Harezm) destanların musiki özellikleri incelenmiştir. Makalede ayrıca aşıkların ve bahşilerin kadim, bileşik ve zengin sanatı tetkik edilmiştir. Her iki sanat arasındaki bağlantı ve destansal melodiler üzerinde durulmuştur.

Halk ozanların sanatı Türklerin çok eski köklerine dayanır. Poetik tarzında olan irticalen söylemeye dayalı ozan sanatı yaratıcı ozan olarak kabul edilmiştir.

Ozanlar ve Bahşılar Türkü söyleyerek, vatan sevgisine terennüm ederek, kutsal ruhani zenginlikleri taşıyarak, insan perverlik göstererek, sadık kalarak, sanatın asıl anlamı olarak hayat felsefesini sergileyerek dedelerimizin ruhlarını besliyorlardı ve üstün ruhani felsefeye şekil veriyorlardı.

Kaynakça

  • Абулғозихон “Шажарайи турк” Т., “Чўлпон”, 1992 й., 9. Абулғозихон “Шажарйи тарокима” Т., “Чўлпон”, 1995 й. Дервиш Али «Музыкальный трактат». 1948 г. Гос.Муз.Издат. (в переводе А.Семенова) Жуманиёзов Р. “Қадимий Хоразм тарихи”. Урганч, 1993 й., 27. Mulla Bekjon Rahmon og’li, Muhammad Yusuf devonzoda “Xorazm musiqiy tarixchasi”. T.,“Mumtoz so’z”, 2014 y., 39. Матёқубов Б. “Достон наволари”. Т., 2009 й. Рўзимбоев С. “Хоразм достонлари”. Т., “ФАН”, 1985 й., 22. Тахмасиб М.Г. «Азарбайджанские народные дастаны». А.Д.Д., Баку, 1965 г. Фитрат А. «Ўзбек классик музикаси ва унинг тарихи». Т., “ФАН”, 1993 й.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Rusça
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Botır Matyakubov Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2015
Gönderilme Tarihi 27 Nisan 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Sayı: 24

Kaynak Göster

APA Matyakubov, B. (2015). ДУШЕВНЫЕ МЕЛОДИИ РОДСТВЕННЫХ СЕРДЕЦ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 24(24), 43-51. https://doi.org/10.17498/kdeniz.309388