Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

THE EXAMINATION OF THE CLASSROOM TEACHERS’ ATTITUDES TOWARD ORGAN DONATION IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES (THE SAMPLE OF ARDAHAN CITY)

Yıl 2014, Sayı: 24, 52 - 63, 31.12.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.309391

Öz

The purpose of this study is to investigate attitutes of class teachers towards organ donation. Survey model was used in this descriptive study. To this end, organ donation attitute scale in conjunction with a set of demographic questions was applied to a total of 93 class teachers employed in Ardahan. Results obtained from the study revealed that class teachers take a possitive attitute about organ donation. When attitutes of teachers towards organ donation are considered with regards to demographic variances, no statistically important difference was found between the variances of sex and homeland of teachers and their attitutes towards organ donation, in contrast to a statistically meaningful difference between  the  variances  of  age,  service  time  and  source  of  knowledge  acquisition  and attitutes towards organ donation. The statistical difference found between age of teachers and their attitutes about organ donation bounds up with teachers under 25 years of age and those having ages of between 26 and 35 years, in spite of the difference determined for variances of service time and organ donation for teachers having period of service under 1 year or between 6 and 10 years. The statistical difference between source of knowledge acquisition and organ donation is, on the other hand, caused by teachers who keep up with press and visual media. According to results obtained, data regarding ages and service times of  teachers  are  in  good  agreement  and  the  possitive  attitutes  of  teachers  about organdonation is associated with visual media and press as mass communication.

Kaynakça

  • Aiken, L.R. (1985). Psychological Testing and Assessment. Boston: Allyn and Bacon,İnc., Fifth Ed. Akış, M. Katırcı, E. Uludağ, H.Y. Küçükkılıç, B. Gürbüz, T. Türker, Y. Kayacan, H. Öngel, K. ve Gül, H. (2008). Süleyman demirel üniversitesi personelinin organ-doku bağışı ve nakli hakkındaki bilgi ve tutumları. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg, 15(4), 28-33. Bölükbaş, N., Eyüpoğlu, A. ve Kurt, P. (2004). Organ bağışı hakkında üniversite öğrencilerinin düşünceleri. O.M.Ü. Tıp Dergisi, 21(2), 73-77. Conesa, C., Zambudio, R.A., Ramirez, P., Canteras, M., Rodriguez, M.M. & Parrilla, P. (2004). Socia-personal profile of teenagers opposed to organ donation. NephrologyDialysis Transplantation, 19, 1269-1275. Cürcani, M. ve Tan, M. (2010). Diyaliz hastalarının böbrek nakli konusundaki bilgi ve tutumları. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(4),59-64. Doğan, P. (2009). Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerinin organ bağışı konusundaki bilgi tutum ve davranışları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Afyan Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşirelik Anabilim Dalı. Edward, M.T., Essman, C. & Thornton, D. (2007). Assessing radical and ethnic difference in medical student knowledge, attitudes and behaviors regarding organ donation. Journalof the National Medical Association, 99(2), 131-137. Evans. J.H. (2003). Commodifying life? A pilot study ofoOpinions regarding financal incentives for organ donation. Journal of Health Politics, Policy and Low, 28(6), 1003- 1032. Kağıtçıbası, Ç. (1999). Yeni İnsan ve İnsanlar. 10.Baskı, İstanbul: Evrim Basım YayınDağıtım. Karasar, N. (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: 3A Araştırma ve Eğitim Danışmanlık Ltd. Kılıç, S., Koçak, N., Türker, T., Hayriye, G. ve Gülerik, D. (2010). Kız üniversite öğrencilerinin organ bağışı konusundaki tutumları ve bu tutumlarına etki eden faktörler. Gülhane Tıp Dergisi, 52, 36-40. Koçak, A., Aktaş, E.O., Şenol, E., Kaya, A. ve Bilgin, U.E. (2010). Ege üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin organ nakli ve bağışı hakkındaki bilgi düzeyi. Ege Tıp Dergisi, 49(3), 153-160. Naçar, M. Çetinkaya, F. Kanyılmaz, D. Tokgöz, B. ve Utas, C. (2001). Hekim adaylarının organ nakline bakış açıları. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 10(2) 123-128. Özer, N.Sarıtaş, S. ve Özlü, Z.K. (2010). Hemşirelik öğrencilerinin organ nakli ve bağışı konusundaki bilgi ve düşüncelerinin incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(2), 1-11. Özer Gök, F. Yavuz, A. Beydagı, K. D. Fidancıoglu, H. Akın, E. Sanlı, I. Tembela, H. Bozkurt, L. ve Urak, S. (2008). Pamukkale Üniversitesi Denizli Yüksek Okulu'nda öğrenim gören bir grup öğrencinin organ nakli ve bağışına yönelik görüşleri ve bilgi düzeylerine eğitimin etkisi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni,7(1), 39- 46. Öztürk, A. Altuntaş, Y. Özsan, M. ve Gündüz, E. (2009). Hemodiyaliz tedavisi olan kronik böbrek yetmezliği olgularının hastalıkları ve hemodiyaliz hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının incelenmesi. Erciyes Tıp Dergisi, 31(2), 119-125. Özdağ, N. (2001). Organ nakli ve bağışına toplumun bakışı. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 5(2), 46-55. Piccoli, G.B. Soragna, G. Putaggio, S. Mezza, E. Burdese, M. Vespertino, E. Bonetto, A. Jeantet, A. Segoloni, G.P. & Piccoli, G. (2006). Efficacy of an educational programme for secondary school students on opinions on renal transplantation and organ donation: a randomized controlled trial. Nephrology Dialysis Transplantation, 21, 499- 509. Şıpkın, S., Şen, B., Akan, S. ve Malak, A.T. (2010). Onsekiz Mart Üniversitesi Tıpfakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarının organbağışına bakış açılarının incelenmesi. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 11(1), 19-25. Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınları. Tüney, B. (2011). Kan bağışında bulunan bireylerin organ bağışına ilişkin bilgi ve düşünceleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hmeşirelik Anabilim Dalı. Üstündağ, H., Gül, A., Zengin, N., ve Aydın, M., (2007). Böbrek nakli yapılan hastalarda yaşam kalitesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2(6), 117-126. Üstüner, F. Uysal, A. ve Kaya, B. (2009). Giresun Üniversitesi Sağlık Yüksekokuluöğrencilerinin organ bağışı ve nakli hakkındaki bilgi, tutum ve düşünceleri. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 8(1), 1-8. Vicdan, K.A., Peker, S. ve Üçer, B. (2011). Akşehir Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin organ bağışı ile ilgili tutumlarının belirlenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 10(2), 175-180. Yaşar, M., Oğur, R., Uçar, M., Göçgeldi, E., Yaren, H., Faruk, T. ve Korkmaz, A. (2008).Bir sağlık meslek yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin tutumları ve tutumlarına etki eden faktörler, Genel Tıp Dergisi, 18(1), 33-37.

ОТНОШЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К ПОЖЕРТВОВАНИЮ ВНУТРЕННЫХ ОРГАНОВ

Yıl 2014, Sayı: 24, 52 - 63, 31.12.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.309391

Öz

В статье рассматривается отношение преподавателей начальных классов к повежртвованию внутренны органов. Наше исследование имеет описательный характер. В нём применены штриховые методы исследования. Было опрошено 93 преподавателей  начальных  классов  Ардаганской  области.  Наряду  с демографическими     вопросами     былли     применены     вопросы     в     отношении пожертвования внутренных органов. По итогам исследования было выявлено, что преподаватели начальных классов одобряют пожертвование внутренных органов. Не изменяется отношение педагогов к исследуемому вопросу относительно пола и месту жительства. Разница в позиции установлена среди педагогов разного возраста, рабочего стажа и информирования. Разнича в оношении к пожертвованию внутренных органов установлено между возрастными группами педагогов до 25 лет и 26-35 лет. По разному относятся к вопросу педагоги со рабочим стажем до 1- го года и со стажем 6-10 лет. Отличаются отношения и у педагогов имеющих разные источники информирования. Итоги исследования показывают, что на позицию педагогов в отношении к вопросу пожертвования внутренных органов большое влияние имеет медия и органы печати.

Kaynakça

  • Aiken, L.R. (1985). Psychological Testing and Assessment. Boston: Allyn and Bacon,İnc., Fifth Ed. Akış, M. Katırcı, E. Uludağ, H.Y. Küçükkılıç, B. Gürbüz, T. Türker, Y. Kayacan, H. Öngel, K. ve Gül, H. (2008). Süleyman demirel üniversitesi personelinin organ-doku bağışı ve nakli hakkındaki bilgi ve tutumları. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg, 15(4), 28-33. Bölükbaş, N., Eyüpoğlu, A. ve Kurt, P. (2004). Organ bağışı hakkında üniversite öğrencilerinin düşünceleri. O.M.Ü. Tıp Dergisi, 21(2), 73-77. Conesa, C., Zambudio, R.A., Ramirez, P., Canteras, M., Rodriguez, M.M. & Parrilla, P. (2004). Socia-personal profile of teenagers opposed to organ donation. NephrologyDialysis Transplantation, 19, 1269-1275. Cürcani, M. ve Tan, M. (2010). Diyaliz hastalarının böbrek nakli konusundaki bilgi ve tutumları. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(4),59-64. Doğan, P. (2009). Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerinin organ bağışı konusundaki bilgi tutum ve davranışları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Afyan Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşirelik Anabilim Dalı. Edward, M.T., Essman, C. & Thornton, D. (2007). Assessing radical and ethnic difference in medical student knowledge, attitudes and behaviors regarding organ donation. Journalof the National Medical Association, 99(2), 131-137. Evans. J.H. (2003). Commodifying life? A pilot study ofoOpinions regarding financal incentives for organ donation. Journal of Health Politics, Policy and Low, 28(6), 1003- 1032. Kağıtçıbası, Ç. (1999). Yeni İnsan ve İnsanlar. 10.Baskı, İstanbul: Evrim Basım YayınDağıtım. Karasar, N. (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: 3A Araştırma ve Eğitim Danışmanlık Ltd. Kılıç, S., Koçak, N., Türker, T., Hayriye, G. ve Gülerik, D. (2010). Kız üniversite öğrencilerinin organ bağışı konusundaki tutumları ve bu tutumlarına etki eden faktörler. Gülhane Tıp Dergisi, 52, 36-40. Koçak, A., Aktaş, E.O., Şenol, E., Kaya, A. ve Bilgin, U.E. (2010). Ege üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin organ nakli ve bağışı hakkındaki bilgi düzeyi. Ege Tıp Dergisi, 49(3), 153-160. Naçar, M. Çetinkaya, F. Kanyılmaz, D. Tokgöz, B. ve Utas, C. (2001). Hekim adaylarının organ nakline bakış açıları. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 10(2) 123-128. Özer, N.Sarıtaş, S. ve Özlü, Z.K. (2010). Hemşirelik öğrencilerinin organ nakli ve bağışı konusundaki bilgi ve düşüncelerinin incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(2), 1-11. Özer Gök, F. Yavuz, A. Beydagı, K. D. Fidancıoglu, H. Akın, E. Sanlı, I. Tembela, H. Bozkurt, L. ve Urak, S. (2008). Pamukkale Üniversitesi Denizli Yüksek Okulu'nda öğrenim gören bir grup öğrencinin organ nakli ve bağışına yönelik görüşleri ve bilgi düzeylerine eğitimin etkisi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni,7(1), 39- 46. Öztürk, A. Altuntaş, Y. Özsan, M. ve Gündüz, E. (2009). Hemodiyaliz tedavisi olan kronik böbrek yetmezliği olgularının hastalıkları ve hemodiyaliz hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının incelenmesi. Erciyes Tıp Dergisi, 31(2), 119-125. Özdağ, N. (2001). Organ nakli ve bağışına toplumun bakışı. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 5(2), 46-55. Piccoli, G.B. Soragna, G. Putaggio, S. Mezza, E. Burdese, M. Vespertino, E. Bonetto, A. Jeantet, A. Segoloni, G.P. & Piccoli, G. (2006). Efficacy of an educational programme for secondary school students on opinions on renal transplantation and organ donation: a randomized controlled trial. Nephrology Dialysis Transplantation, 21, 499- 509. Şıpkın, S., Şen, B., Akan, S. ve Malak, A.T. (2010). Onsekiz Mart Üniversitesi Tıpfakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarının organbağışına bakış açılarının incelenmesi. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 11(1), 19-25. Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınları. Tüney, B. (2011). Kan bağışında bulunan bireylerin organ bağışına ilişkin bilgi ve düşünceleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hmeşirelik Anabilim Dalı. Üstündağ, H., Gül, A., Zengin, N., ve Aydın, M., (2007). Böbrek nakli yapılan hastalarda yaşam kalitesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2(6), 117-126. Üstüner, F. Uysal, A. ve Kaya, B. (2009). Giresun Üniversitesi Sağlık Yüksekokuluöğrencilerinin organ bağışı ve nakli hakkındaki bilgi, tutum ve düşünceleri. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 8(1), 1-8. Vicdan, K.A., Peker, S. ve Üçer, B. (2011). Akşehir Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin organ bağışı ile ilgili tutumlarının belirlenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 10(2), 175-180. Yaşar, M., Oğur, R., Uçar, M., Göçgeldi, E., Yaren, H., Faruk, T. ve Korkmaz, A. (2008).Bir sağlık meslek yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin tutumları ve tutumlarına etki eden faktörler, Genel Tıp Dergisi, 18(1), 33-37.

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ORGAN BAĞIŞI TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yıl 2014, Sayı: 24, 52 - 63, 31.12.2015
https://doi.org/10.17498/kdeniz.309391

Öz

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin organ bağışına yönelik tutumlarını incelemektir. Betimsel bir niteliğe sahip olan bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Bu amaçla Ardahan ilinde görev yapan 93 sınıf öğretmenine, bir grup demografik sorular ile birlikte organ bağışı tutum ölçeği uygulanmıştır. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin organ bağışı hakkında olumlu bir tutuma sahip oldukları sonucu elde edilmiştir. Öğretmenlerin organ bağışına yönelik tutumlarının demografik değişkenler açısından değişimi incelendiğinde ise, öğretmenlerin cinsiyet ve ailelerinin yaşadığı yer değişkenleri ile organ bağışı tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı sonucu elde edilirken, yaş, hizmet yılı ve bilgi edinme kaynağı değişkenleri ile organ bağışı tutumları arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin yaşları ile organ bağışı tutumları arasında bulunduğu tespit edilen istatistiki farkın ise 25 yaş altı öğretmenler ile 26-35 yaş aralığında yer alan öğretmenlerden kaynaklandığı, hizmet yılı değişkeni ile organ bağışı arasında bulunduğu tespit edilen istatistiki farkın ise 1 yılın altında ve 6-10 arasında hizmet süresine sahip öğretmenlerden kaynaklandığı, bilgi edinme kaynağı ile organ bağışı arasında bulunduğu tespit edilen istatistiki farkın ise yazılı basın ve görsel medyayı takip eden öğretmenlerden kaynaklandığı sonucu elde edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlara göre, öğretmenlerin yaşları ile hizmet yılına ait verilerin birbirini destekler nitelikte olduğu ve öğretmenlerin organ bağışı konusunda olumlu tutum sergilemelerinde kitle iletişim araçlarından görsel medya ve yazılı basının etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

  • Aiken, L.R. (1985). Psychological Testing and Assessment. Boston: Allyn and Bacon,İnc., Fifth Ed. Akış, M. Katırcı, E. Uludağ, H.Y. Küçükkılıç, B. Gürbüz, T. Türker, Y. Kayacan, H. Öngel, K. ve Gül, H. (2008). Süleyman demirel üniversitesi personelinin organ-doku bağışı ve nakli hakkındaki bilgi ve tutumları. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg, 15(4), 28-33. Bölükbaş, N., Eyüpoğlu, A. ve Kurt, P. (2004). Organ bağışı hakkında üniversite öğrencilerinin düşünceleri. O.M.Ü. Tıp Dergisi, 21(2), 73-77. Conesa, C., Zambudio, R.A., Ramirez, P., Canteras, M., Rodriguez, M.M. & Parrilla, P. (2004). Socia-personal profile of teenagers opposed to organ donation. NephrologyDialysis Transplantation, 19, 1269-1275. Cürcani, M. ve Tan, M. (2010). Diyaliz hastalarının böbrek nakli konusundaki bilgi ve tutumları. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(4),59-64. Doğan, P. (2009). Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerinin organ bağışı konusundaki bilgi tutum ve davranışları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Afyan Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşirelik Anabilim Dalı. Edward, M.T., Essman, C. & Thornton, D. (2007). Assessing radical and ethnic difference in medical student knowledge, attitudes and behaviors regarding organ donation. Journalof the National Medical Association, 99(2), 131-137. Evans. J.H. (2003). Commodifying life? A pilot study ofoOpinions regarding financal incentives for organ donation. Journal of Health Politics, Policy and Low, 28(6), 1003- 1032. Kağıtçıbası, Ç. (1999). Yeni İnsan ve İnsanlar. 10.Baskı, İstanbul: Evrim Basım YayınDağıtım. Karasar, N. (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: 3A Araştırma ve Eğitim Danışmanlık Ltd. Kılıç, S., Koçak, N., Türker, T., Hayriye, G. ve Gülerik, D. (2010). Kız üniversite öğrencilerinin organ bağışı konusundaki tutumları ve bu tutumlarına etki eden faktörler. Gülhane Tıp Dergisi, 52, 36-40. Koçak, A., Aktaş, E.O., Şenol, E., Kaya, A. ve Bilgin, U.E. (2010). Ege üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin organ nakli ve bağışı hakkındaki bilgi düzeyi. Ege Tıp Dergisi, 49(3), 153-160. Naçar, M. Çetinkaya, F. Kanyılmaz, D. Tokgöz, B. ve Utas, C. (2001). Hekim adaylarının organ nakline bakış açıları. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 10(2) 123-128. Özer, N.Sarıtaş, S. ve Özlü, Z.K. (2010). Hemşirelik öğrencilerinin organ nakli ve bağışı konusundaki bilgi ve düşüncelerinin incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(2), 1-11. Özer Gök, F. Yavuz, A. Beydagı, K. D. Fidancıoglu, H. Akın, E. Sanlı, I. Tembela, H. Bozkurt, L. ve Urak, S. (2008). Pamukkale Üniversitesi Denizli Yüksek Okulu'nda öğrenim gören bir grup öğrencinin organ nakli ve bağışına yönelik görüşleri ve bilgi düzeylerine eğitimin etkisi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni,7(1), 39- 46. Öztürk, A. Altuntaş, Y. Özsan, M. ve Gündüz, E. (2009). Hemodiyaliz tedavisi olan kronik böbrek yetmezliği olgularının hastalıkları ve hemodiyaliz hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının incelenmesi. Erciyes Tıp Dergisi, 31(2), 119-125. Özdağ, N. (2001). Organ nakli ve bağışına toplumun bakışı. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 5(2), 46-55. Piccoli, G.B. Soragna, G. Putaggio, S. Mezza, E. Burdese, M. Vespertino, E. Bonetto, A. Jeantet, A. Segoloni, G.P. & Piccoli, G. (2006). Efficacy of an educational programme for secondary school students on opinions on renal transplantation and organ donation: a randomized controlled trial. Nephrology Dialysis Transplantation, 21, 499- 509. Şıpkın, S., Şen, B., Akan, S. ve Malak, A.T. (2010). Onsekiz Mart Üniversitesi Tıpfakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarının organbağışına bakış açılarının incelenmesi. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 11(1), 19-25. Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınları. Tüney, B. (2011). Kan bağışında bulunan bireylerin organ bağışına ilişkin bilgi ve düşünceleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hmeşirelik Anabilim Dalı. Üstündağ, H., Gül, A., Zengin, N., ve Aydın, M., (2007). Böbrek nakli yapılan hastalarda yaşam kalitesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2(6), 117-126. Üstüner, F. Uysal, A. ve Kaya, B. (2009). Giresun Üniversitesi Sağlık Yüksekokuluöğrencilerinin organ bağışı ve nakli hakkındaki bilgi, tutum ve düşünceleri. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 8(1), 1-8. Vicdan, K.A., Peker, S. ve Üçer, B. (2011). Akşehir Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin organ bağışı ile ilgili tutumlarının belirlenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 10(2), 175-180. Yaşar, M., Oğur, R., Uçar, M., Göçgeldi, E., Yaren, H., Faruk, T. ve Korkmaz, A. (2008).Bir sağlık meslek yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin tutumları ve tutumlarına etki eden faktörler, Genel Tıp Dergisi, 18(1), 33-37.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Alptürk Akçöltekin Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2015
Gönderilme Tarihi 27 Nisan 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Sayı: 24

Kaynak Göster

APA Akçöltekin, A. (2015). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ORGAN BAĞIŞI TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 24(24), 52-63. https://doi.org/10.17498/kdeniz.309391