Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

1990 VE 2000 SENELERİ ARASINDA TV REKLAMLARINDA ERKEK KİMLİĞİNİN SUNUMU

Yıl 2018, Cilt 39, Sayı 39, 88 - 103, 28.09.2018
https://doi.org/10.17498/kdeniz.446351

Öz

Reklamcılık alanında toplumsal cinsiyet sunumu ele alınırken erkek kimliğinin nasıl temsil edildiğinin incelendiği bu çalışmada 1990 ve 2000 yılları arasındaki televizyon reklamlarının metinsel ve kurgusal bakış açısı tartışılmıştır. Bu bağlamda genel tarama modelinin uygulandığı literatür kısmında televizyon reklamcılığı, medya ve kimlik olguları kavramsal çerçevede araştırılmıştır. Analiz kısmında ise iki televizyon reklamı incelenerek erkek kimliğinin nasıl inşa edildiğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Kaynakça

  • ANTHONY, Vigorito (1998) “Marketing Masculanity:Gender Identity and Popular Magazines”, Sex Roles: A Journal of Research, July.APAK, Kubilay, Hasan - KASAP, Fevzi (2014) “Türk Televizyonlarındaki Gıda Reklamlarında Kadın Ve Erkek İmgesi Üzerine Bir İnceleme. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt 7 Sayı 34BERGER, Peter, Ludwig - LUCKMANN, Thomas (2008) Gerçekliğin Sosyal İnşâsı, Bir Bilgi Sosyolojisi İncelemesi, çev. Vefa Saygın Öğütle, İstanbul, Paradigma Yayınları.BİLGİN, Nuri (1994) Sosyal Bilimlerin Kavşağında Kimlik Sorunu , İzmir: Ege Yayıncılık. BİLGİN, Nuri (2000). İçerik Analizi,. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları: İzmir.BROWNE, Ken (2005) An Introduction to Sociology, Cambridge: Polity Press.BURTON, Graeme (1995). Görünenden Fazlası: Medya Analizlerine Giriş, Çev. N. Dinç, İstanbul: Alan Yayıncılık. CONNELL, Raewyn - WOOD, Julian (2005). Globalization and business masculinities. Men and Masculinities.DEANA, Rohlinger (2002) “Eroticizing Men: Cultural Influences on Advertising and MaleObjectification-1”, Sex Roles: A Journal of Research, February.DEMİR, Nesrin, Kula (2006) “Kültürel Değişimlerin Reklamlarda Kadın ve Erkek Rol-Modellerine Yansıması”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1.DÜNDAR, Özge, Zeybekoğlu (2012) “Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Televizyon Reklamlarına Yansıması” Ethos: Felsefe Ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar Ocak , 5(1), 121-136.ELDEN, Müge (2004) “Reklam Yazarlığı”, İletişim Yayınları, İstanbul, ERDOĞAN, İlker (2011). Medyada hegemonik erkek(lik) ve temsil İstanbul: Kalkedon Yayınları.HARWEY, David (1999). Postmodernliğin Durumu: Kültürel Değişimin Kökenleri. (Çev.: Sungur Savran). İstanbul: Metis.KARPAT, Kemal (1987) “Kimlik Sorusunun Türkiye’ deki Tarihi, Sosyal ve İdeolojik Gelişmesi ” Türk Aydını ve Kimlik Sorunu , İstanbul: Bağlam Yayınları.KAUFMAN, Gayle (1999) “The Portrayal of Men’s Family Roles in Television Commercials”, Sex Roles: A Journal of Research, Vol. 41.KOCABAŞ, Füsun - ELDEN Müge (2004) Reklamcılık- Kavramlar, Kararlar, Kurumlar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004.LULL, James (2001) Medya, İletişim ve Kültür, Ankara: Vadi Yayınları.MCCHESNEY, Robert (2003). Küresel İletişimin Politik Ekonomisi, Robert W. McChesney, Ellen Meiksins Wood vd. (Ed.), Kapitalizm ve Enformasyon Çağı, N S Çınga vd. (Çev.), Ankara: Epos Yayınları.MORA, Necla (2008) “Medya ve Kültürel Kimlik” Uluslararası İnsan Bilimleri Der. Cilt:5 Sayı:1NALÇAOĞLU, Halil (2003), “Medya ve toplum İlişkisini Anlamak Üzere Bir Çerçeve”, Sevda Alankuş (Der.), Medya ve Toplum, İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.OWENS, Timothy (2006). Self and Identity. Delamater, J. (der.). Handbook of Social Psychology içinde. New York: Springer, 205-232. ÖZDEMİR, Mehmet (2010) “Türkiye’deki Reklâmlarda Toplumsal Cinsiyet Ve Sunumu”. Milli Folklor Yıl 22 Sayı 88.ROLAND, Marchand (1986). Advertising the American Dream, University of California Pres, California, USA.SABUNCUOĞLU, Ayda (2006). “Televizyon Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet” Yüksek Lisans Tezi “Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Anabilim Dalı”.TAŞYÜREK, Nilay (2013). Reklam ve Reklamın Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması.TİMİSİ, Nilüfer (2004). “Reklamların Kadınlar Üzerindeki Etkileri:Reklamlarda Yer Alan Cinsellik Öğesi Oturumu”, “Reklamların İzleyiciler Üzerindeki Etkileri” Paneli, RTÜK Yayın No:10, 1.Baskı, Ankara.TURNER, John (2010). Towards a Cognitive Redefinition of Social Group. Tajfel, H. (der.). Social Identity and Intergroup Relations içinde. Cambridge: Cambridge University Press.UĞUR, İmran - ŞİMŞEK, Sedat (2004). “Kitle İletişim Araçlarındaki Reklamlarda Kadın ve Erkek Objelerin Kullanılması”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 11USLU, Zeynep, Karahan (2000). Televizyon ve Kadın. İstanbul: Alfa.VAROL, Sibel, Fügan (2014). Medyada Yer Alan Temsillerin Kimlik Edinme Sürecindeki Rolü International Journal Of Social Science Number: 26 , P. 301-313, Summer IIWILLIAMSON, Judith (2001). (çev. Ahmet Fethi) Reklamların Dili: Reklamlarda Anlam ve İdeoloji, Ütopya Yayınları. İstanbul.WOODWARD, Kathryn (1997). Concepts of Identity and Difference. Woodward, K.(der.). Identity and Difference içinde. Kathryn Woodward. Londra.YAVUZ, Şahinde (2007). Reklamları İzlediniz: Reklamların Farklı Okumalarına Dair Bir Çalışma. Ankara. Ütopya Yayınevi.YÜKSEL, Aysun (2006). “Otomobil Reklâmlarında Yerleşik Toplumsal Cinsiyet Kalıpları: Türkiyede Yayınlanan Televizyon Reklâmları Üzerine Bir Çalışma”, Konya: S.Ü. İletişim Fak. Yayınları, Ocak, C.4, Sayı.2.https://www.youtube.com/watch?v=GiN7UDSwZ9Q Erişim Tarihi: 17.02.2016 https://www.izlesene.com/video/renault-clio-vs-limuzin/8409079 Erişim Tarihi: 18.02.2016

PRESENTATİON OF MEN'S IDENTITY İN TELEVİSİON ADVERTİSEMENTS AT BETWEEN 1990 - 2000 YEARS

Yıl 2018, Cilt 39, Sayı 39, 88 - 103, 28.09.2018
https://doi.org/10.17498/kdeniz.446351

Öz

At this study to investigate of how being represented by male identity while handle gender presentation at advertising field which to have discussed textual and fictive  viewpoint of television advertisements between years 1990 and 2000. İn this regard at literature part is implemented of general screening model which is surveyed within notional frame to television advertising, media and identity facts. As examine two television advertisement in analysis section that is intended be how is established of male identity.

Kaynakça

  • ANTHONY, Vigorito (1998) “Marketing Masculanity:Gender Identity and Popular Magazines”, Sex Roles: A Journal of Research, July.APAK, Kubilay, Hasan - KASAP, Fevzi (2014) “Türk Televizyonlarındaki Gıda Reklamlarında Kadın Ve Erkek İmgesi Üzerine Bir İnceleme. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt 7 Sayı 34BERGER, Peter, Ludwig - LUCKMANN, Thomas (2008) Gerçekliğin Sosyal İnşâsı, Bir Bilgi Sosyolojisi İncelemesi, çev. Vefa Saygın Öğütle, İstanbul, Paradigma Yayınları.BİLGİN, Nuri (1994) Sosyal Bilimlerin Kavşağında Kimlik Sorunu , İzmir: Ege Yayıncılık. BİLGİN, Nuri (2000). İçerik Analizi,. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları: İzmir.BROWNE, Ken (2005) An Introduction to Sociology, Cambridge: Polity Press.BURTON, Graeme (1995). Görünenden Fazlası: Medya Analizlerine Giriş, Çev. N. Dinç, İstanbul: Alan Yayıncılık. CONNELL, Raewyn - WOOD, Julian (2005). Globalization and business masculinities. Men and Masculinities.DEANA, Rohlinger (2002) “Eroticizing Men: Cultural Influences on Advertising and MaleObjectification-1”, Sex Roles: A Journal of Research, February.DEMİR, Nesrin, Kula (2006) “Kültürel Değişimlerin Reklamlarda Kadın ve Erkek Rol-Modellerine Yansıması”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1.DÜNDAR, Özge, Zeybekoğlu (2012) “Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Televizyon Reklamlarına Yansıması” Ethos: Felsefe Ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar Ocak , 5(1), 121-136.ELDEN, Müge (2004) “Reklam Yazarlığı”, İletişim Yayınları, İstanbul, ERDOĞAN, İlker (2011). Medyada hegemonik erkek(lik) ve temsil İstanbul: Kalkedon Yayınları.HARWEY, David (1999). Postmodernliğin Durumu: Kültürel Değişimin Kökenleri. (Çev.: Sungur Savran). İstanbul: Metis.KARPAT, Kemal (1987) “Kimlik Sorusunun Türkiye’ deki Tarihi, Sosyal ve İdeolojik Gelişmesi ” Türk Aydını ve Kimlik Sorunu , İstanbul: Bağlam Yayınları.KAUFMAN, Gayle (1999) “The Portrayal of Men’s Family Roles in Television Commercials”, Sex Roles: A Journal of Research, Vol. 41.KOCABAŞ, Füsun - ELDEN Müge (2004) Reklamcılık- Kavramlar, Kararlar, Kurumlar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004.LULL, James (2001) Medya, İletişim ve Kültür, Ankara: Vadi Yayınları.MCCHESNEY, Robert (2003). Küresel İletişimin Politik Ekonomisi, Robert W. McChesney, Ellen Meiksins Wood vd. (Ed.), Kapitalizm ve Enformasyon Çağı, N S Çınga vd. (Çev.), Ankara: Epos Yayınları.MORA, Necla (2008) “Medya ve Kültürel Kimlik” Uluslararası İnsan Bilimleri Der. Cilt:5 Sayı:1NALÇAOĞLU, Halil (2003), “Medya ve toplum İlişkisini Anlamak Üzere Bir Çerçeve”, Sevda Alankuş (Der.), Medya ve Toplum, İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.OWENS, Timothy (2006). Self and Identity. Delamater, J. (der.). Handbook of Social Psychology içinde. New York: Springer, 205-232. ÖZDEMİR, Mehmet (2010) “Türkiye’deki Reklâmlarda Toplumsal Cinsiyet Ve Sunumu”. Milli Folklor Yıl 22 Sayı 88.ROLAND, Marchand (1986). Advertising the American Dream, University of California Pres, California, USA.SABUNCUOĞLU, Ayda (2006). “Televizyon Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet” Yüksek Lisans Tezi “Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Anabilim Dalı”.TAŞYÜREK, Nilay (2013). Reklam ve Reklamın Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması.TİMİSİ, Nilüfer (2004). “Reklamların Kadınlar Üzerindeki Etkileri:Reklamlarda Yer Alan Cinsellik Öğesi Oturumu”, “Reklamların İzleyiciler Üzerindeki Etkileri” Paneli, RTÜK Yayın No:10, 1.Baskı, Ankara.TURNER, John (2010). Towards a Cognitive Redefinition of Social Group. Tajfel, H. (der.). Social Identity and Intergroup Relations içinde. Cambridge: Cambridge University Press.UĞUR, İmran - ŞİMŞEK, Sedat (2004). “Kitle İletişim Araçlarındaki Reklamlarda Kadın ve Erkek Objelerin Kullanılması”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 11USLU, Zeynep, Karahan (2000). Televizyon ve Kadın. İstanbul: Alfa.VAROL, Sibel, Fügan (2014). Medyada Yer Alan Temsillerin Kimlik Edinme Sürecindeki Rolü International Journal Of Social Science Number: 26 , P. 301-313, Summer IIWILLIAMSON, Judith (2001). (çev. Ahmet Fethi) Reklamların Dili: Reklamlarda Anlam ve İdeoloji, Ütopya Yayınları. İstanbul.WOODWARD, Kathryn (1997). Concepts of Identity and Difference. Woodward, K.(der.). Identity and Difference içinde. Kathryn Woodward. Londra.YAVUZ, Şahinde (2007). Reklamları İzlediniz: Reklamların Farklı Okumalarına Dair Bir Çalışma. Ankara. Ütopya Yayınevi.YÜKSEL, Aysun (2006). “Otomobil Reklâmlarında Yerleşik Toplumsal Cinsiyet Kalıpları: Türkiyede Yayınlanan Televizyon Reklâmları Üzerine Bir Çalışma”, Konya: S.Ü. İletişim Fak. Yayınları, Ocak, C.4, Sayı.2.https://www.youtube.com/watch?v=GiN7UDSwZ9Q Erişim Tarihi: 17.02.2016 https://www.izlesene.com/video/renault-clio-vs-limuzin/8409079 Erişim Tarihi: 18.02.2016

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hakan YÜKSEL> (Sorumlu Yazar)
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-4560-6685
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Eylül 2018
Başvuru Tarihi 20 Temmuz 2018
Kabul Tarihi 14 Ağustos 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 39, Sayı 39

Kaynak Göster

APA Yüksel, H. (2018). 1990 VE 2000 SENELERİ ARASINDA TV REKLAMLARINDA ERKEK KİMLİĞİNİN SUNUMU . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , 39 (39) , 88-103 . DOI: 10.17498/kdeniz.446351