Yıl 2019, Cilt , Sayı 43, Sayfalar 131 - 144 2019-09-25

2016 HOLLANDA-TÜRKİYE SİYASİ KRİZİNE HÜRRİYET VE HOLLANDA BASINININ ÖNEMLİ GAZETESİ ALGEMEEN DAGBLAD’IN BAKIŞININ KARŞILAŞTIRILMASI

İsmail Cem FERİDUNOĞLU [1]


Haber, artık günümüzde hemen herkesi ilgilendiren bir kavramdır. Medya ise bu anlamda önemli bir söylem oluşturma alanıdır. Medyanın görevi, haber söyleminin içinde yer alan olaylar ve gerçekleri sözde yaratarak, canlandırmaktadır. Böylece söylem, kaynak ve hedef arasında kurulan bir diyalogdur. Medya, herhangi bir eylem ya da söyleme nereden bakıldığının ortaya konulması açısından önemlidir. Zira medya siyasi ve sosyal olayların yorumlanarak insanların zihnine yerleşmesinde birincil derecede etkilidir. Mart 2017’de yaşanan Hollanda-Türkiye krizinde de basının bakış açısı oldukça önemlidir. 21 Ocak tarihinde TBMM tarafından kabul edilen ve 16 Nisan’da halkoyuna sunulacak olan Anayasa değişikliği çerçevesinde Türk Bakanların Avrupa’da yaşayan vatandaşlara yönelik mitingler düzenlemek istemeleri ve bu mitinglerin ilk olarak Almanya’da daha sonra da Hollanda’da iptal edilmesi krizin başlangıç noktasını oluşturmuştur. Almanya ile başlayan sorun, 15 Mart 2017 yapılacak genel seçiminin arifesinde olan Hollanda ile derinleşmiş ve karşılıklı suçlayıcı açıklamalarla diplomatik kriz boyutuna gelmiştir.

İlk olarak 2 Mart günü Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’nın Gaggenau şehrinde ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin de Köln’de yapacağı konuşmalara yasak getirilmiştir. Bunun ardından karşılıklı sert söylemler sonucu, iki ülke arasındaki gerilim tırmanmıştır.

 Bu bağlamda Türk Medyası’ndan Hürriyet Gazetesi ile Hollanda Basını’ndan Algemeen Dagblad gazeteleri incelenmiş, kriz olgusu medya aracılığıyla değerlendirilmiştir. Çalışmada yöntem olarak içerik ve söylem analizi uygulanmıştır.

Basın, Haber, Hollanda-Türkiye Krizi, Hürriyet Gazetesi
 • ASLAN, K. (2002). Haberin Yol Haritası, İstanbul: Anahtar Yayınları.
 • ATABEK, N. & UZTUĞ, F. (1998). Haberlerde Çerçeveleme ve Öne Çıkarma. Kurgu Dergisi, 15, 96-105.
 • ATABEK, N. (1998). Medya gündeminin oluşumu. Kurgu Dergisi, 15, 20-32.
 • BBC TÜRKÇE. (2017). Hollanda- Türkiye krizi: 5 soruda Viyana Konvansiyonu. http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-39253973 Erişim tarihi: 26.10.2018.
 • BÜLBÜL, R. (2001). Haberin Anatomisi ve Temel Yaklaşımlar, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • ÇOBAN, M. (2009). Egemen Söylemin Yeniden Üretilmesinde Haber Çerçeveleme: Kanal D ve STV Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • DEMİROĞLU, H. (2012). Kriz Haberciliği Bağlamında Domuz Grubu Haberlerindeki Panik Unsurlarının İncelenmesi Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • DEVRAN, Y. (2010). Haber, Söylem, İdeoloji, İstanbul: Başlık Kitaplar.
 • DURSUN, Ç. (2004). “Haberde Gerçekliğin İnşa Edilmesi Ne Demektir?” Haber, Hakikat ve İktidar İlişkisi içinde (Der. Ç. Dursun) Ankara: Elips Yayınları.
 • FİSKE, J. (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş, (Çev. S. İrvan) Ankara: Ark Yayınları.
 • FOUCAULT, M. (1999). Bilginin Arkeolojisi, İstanbul: Birey Yayıncılık.
 • Genç, A. ve Uyguç, Ü. (1998). Radyo ve Televizyon Haberciliği, İstanbul: Avcıol Basım Yayın.
 • GİRGİN, A. (2005) Haber Yazmak, İstanbul: Der Yayınları.
 • GÜNAY, V.D. (2013). Söylem Çözümlemesi, İstanbul: Papatya Yayıncılık.
 • https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2017/03/14/yasak-nazi-diplomasi-11-soruda-hollanda-krizi/ Erişim tarihi: 25.11.2018.
 • İÇEL, K. (2005). Kitle Haberleşme Hukuku, İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • İRVAN, S. (2008). “Gündem Belirleme Yaklaşımının Genel Bir Değerlendirmesi” (Ed. C. Yaşın), Gündem Belirleme ve Kuram Araştırmaları, Ankara: Yargı Yayınevi.
 • KEANE, J. (2010). Medya ve Demokrasi, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • MATELSKİ, M. (2000). TV Haberciliğinde Etik, (Çev. B.Ö. Düzgören), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • MEYER, T. (2014). Medya Demokrasisi, İstanbul: Köprü Kitapları.
 • ÖĞÜLMÜŞ, S. (1991). İçerik Çözümlemesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 24 (1), 213-220.
 • ÖZDEMİR, S. (1998). Medya Emperyalizmi ve Küreselleşme, İstanbul: Timaş Yayınları.
 • ÖZEK, Ç. (1999). Basın Özgürlüğünden Bilgilenme Hakkına, İstanbul: Alfa Basım Yayın.
 • SDAM (Strateji Düşünce ve Analiz Merkezi). (2017). “Hollanda Krizi Üzerinden Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri” http://www.stratejidusunce.org/Detay/Haber/1031/hollanda-krizi-uzerinden-turkiyeavrupa-birligi-iliskileri.aspx Erişim tarihi: 27.10.2018.
 • SÖZEN, E. (2014). Söylem, Belirsizlik, Mücadele, Bilgi/Güç ve Refleksivite. Ankara: Birleşik Yayınları.
 • ŞENÖZ, C. (2005). Metinbilim ve Türkçe, İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • TOKGÖZ, O. (2010). Temel Gazetecilik. Ankara: İmge Kitabevi.
 • VAN DİJK, T.A. (2003). Söylem ve İdeoloji, (Çev. B. Çoban ve Z. Özarslan), İstanbul: Su Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8453-4178
Yazar: İsmail Cem FERİDUNOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, TİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 15 Mart 2019
Kabul Tarihi : 29 Ağustos 2019
Yayımlanma Tarihi : 25 Eylül 2019

APA Feri̇dunoğlu, İ . (2019). 2016 HOLLANDA-TÜRKİYE SİYASİ KRİZİNE HÜRRİYET VE HOLLANDA BASINININ ÖNEMLİ GAZETESİ ALGEMEEN DAGBLAD’IN BAKIŞININ KARŞILAŞTIRILMASI . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , (43) , 131-144 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kdeniz/issue/48671/540287