Yıl 2019, Cilt , Sayı 43, Sayfalar 208 - 215 2019-09-25

TÜRKİYE’NİN ENERJİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI: BİR ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ

Şeref ÇETİNKAYA [1]


Enerji, uluslararası ilişkiler alanında son on yılın en önemli meselelerinden biri haline gelmiştir. Bu durum Türkiye için de söz konusudur. Özellikle enerji güvenliği konusu, Türkiye gibi enerji ihtiyacının büyük bölümünü ithalat yoluyla sağlayan ülkeleri yakından ilgilendirmektedir. Enerji güvenliğinin sağlanması konusunda yaşanabilecek sorunlar, ülkelerin makro-ekonomik dengelerini etkileyebilecek seviyeye ulaşabilir. Bu nedenle Türkiye, enerji güvenliğini sağlamak için çeşitli strateji ve politikalar üretmekte ve uygulamaktadır. Üretilen strateji ve politikaların başarısız olması durumunda yaşanacak gelişmeler ulusal güvenliği tehdit edecek boyutlara ulaşabilir. Bu çalışma, enerji güvenliği konusunun nasıl ulusal güvenlik meselesi haline dönüşebileceğini açıklamaya çalışmaktadır.

Enerji, Güvenlik, Enerji Güvenliği, Ulusal Güvenlik
 • Akbaş, F. ve Ürün, E. (2016). “Enerji Güvenliği: Bölgesel Enerji Merkezi Türkiye”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ICEBSS Özel Sayısı, Afyon, 103-113.
 • APERC (Asia Pacific Energy Research Centre). (2007). A Quest for Energy Security in the 21st Century, APERC Publishing (2007), Japonya.
 • Aydın, L. (2011). “Türkiye’nin Enerji Açığı Sorunu ve Çözüm Önerileri”, SDE Analiz, 2011, http://docplayer.biz.tr/12467607-Sde-analiz-turkiye-in-enerji-acigi-sorunu-ve-cozum-onerileri.html. (15.09.2018).
 • Bahgat, G. (2006). “Europe’s Energy Security: Challenges and Opportunities”, International Affairs, 82/5, 961-975.
 • Bayrak, M. ve Esen, Ö. (2014). “Türkiye’nin Enerji Açığı Sorunu ve Çözümüne Yönelik Arayışlar”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28/3, 139-158.
 • Buzan, B. (1983). People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations, University of North Carolina Press, ABD.
 • Cömert, S. (2002). “Jeopolitik ve Türkiye’nin Yer Aldığı Yeni Jeopolitik Ortam”, Jeopolitik Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 1, 15-24.
 • Demir, M. F. (2010). Enerji Oyunu, Ayrım Yayınları, İstanbul.
 • Dışkaya, S. K. (2017). “Türkiye’nin Enerji Güvenliğinde Yenilenebilir Enerji Etkisinin Politik Ekonomi Perspektifi”, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, 5/2, 129-150.
 • Elkind, J. (2010). “Energy Security, Call for a Broader Agenda”, Energy Security: Economics, Politics, Strategies, and Implications, (Ed: Carlos Pascual ve Jonathan Elkind), Brookings Institution Press, Brookings Institution Press, Washington D.C.
 • Esen, Ö. (2016). “Security of the Energy Supply in Turkey: Prospects, Challenges and Opportunities”, International Journal of Energy Economics and Policy, 6/2, 281-289.
 • Fisher-Vanden, K. vd. (2004). “What is Driving China’s Decline in Energy Intensity?”, Resource and Energy Economics, 26/1, 77-97.
 • Güneş, M. ve Arslan, T. (2018). “Enerji Bağımlılığında Avrupa Birliği, Rusya, Türkiye Üçgeni ve Doğu Akdeniz Alanı”, Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 4/7, 32-60.
 • Harp Akademileri Komutanlığı. (2002). Geçmişte ve 21. Yüzyılda Savaşlar: Stratejiler ve Stratejiler, Harp Akademileri Basımevi, İstanbul.
 • Hasanov, A. (2012). Jeopolitik, (Çev. A. Ağaoğlu), Babıali Kültür Yayıncılık, İstanbul.
 • Kalkan,D. (2015). Soğuk Savaş Dönemi Sonrası Türk Dış Politikasında Enerji Güvenliği ve Azerbaycan. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Koçaslan, G. (2014). “International Energy Security Indicators and Turkey’s Energy Security Risk Score”, International Journal of Energy Economics and Policy, 4/4, 735-743.
 • Löschel, A. Moslener, U. ve Rübbelke, D. T. G. (2010). “Indicators of Energy Security in Industrialised Countries”, Energy Policy, 28/4, 1665-1671.
 • Önk, Ö. (2010). Avrupa Birliği’nin Enerji Arz Güvenliği ve Türkiye’nin Rolü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı, Ankara.
 • Özev, M. H: (2017). Küresel Denklemde Türkiye’nin Enerji Güvenliği, SETA Yayınları, Yayın No: 89, İstanbul.
 • Pascual C. Ve Zambetakis, E. (2010). “The Geopolitics of Energy: From Security to Survival”, Energy Security: Economics, Politics, Strategies, and Implications, (Edt: Carlos Pascual ve Jonathan Elkind), Bölüm 1, Brookings Institution Press, Washington D.C.
 • Peker, H. S: (2014). Türkiye’nin Enerji Arz Güvenliği ve Ölçülmesi: Türkiye’nin Enerji Arz Güvenliği Endeksine Yönelik Bir Uygulama. Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı. Konya.
 • Resmi Gazete. (2007). Sayı 26510, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070502-2.htm. (20.05.2018).
 • Selçuk, I. Ş. (2010). Küresel Isınma, Türkiye’nin Enerji Güvenliği ve Geleceğe Yönelik Enerji Politikaları, Ankara Barosu Yayınları, Ankara.
 • Sovacool, B. K. ve Mukherjee, I. (2011). “Conceptualizing and Measuring Energy Security: A Synthesized Approach", Energy, 36, 5343-5355.
 • T.C. Ekonomi Bakanlığı. (2016). Girdi Tedarik Stratejisi Eylem Planı: 2017-2019, https://ticaret.gov.tr/data/5b92345f13b876136466595a/gites_raporu.pdf, (20.05.2018).
 • T:C. Kalkınma Bakanlığı. (2014). Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018, Enerji Güvenliği ve Verimliliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara.
 • Toprak, N. G. (2018). "Türkiye'nin Enerji Güvenliği ve Karadeniz", Karadeniz Jeopolitiği, (Ed. Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Volkan Tatar, Burak Şakir Şeker), Beta, İstanbul.
 • Türkyılmaz, O. (2015). “Enerji ile İlgili Temel Referans Belgelerine Yönelik Bir Değerlendirme ve Çözümleme Çalışması”, Mühendis ve Makina, 56/665, 1-44.
 • Yalçın, H. B. (2017). Ulusal Güvenlik Stratejisi: ABD-İngiltere-Fransa-Rusya–Çin, SETA Yayınları, İstanbul.
 • Yılmaz, S. (2008). Güç ve Politika, Alfa Basım Yayım, İstanbul.
 • Yüce, Ç. K. (2006). Kafkasya ve Orta Asya Enerji Kaynakları Üzerinde Mücadele, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6446-2322
Yazar: Şeref ÇETİNKAYA (Sorumlu Yazar)
Kurum: İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 11 Haziran 2019
Kabul Tarihi : 6 Eylül 2019
Yayımlanma Tarihi : 25 Eylül 2019

APA Çeti̇nkaya, Ş . (2019). TÜRKİYE’NİN ENERJİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI: BİR ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , (43) , 208-215 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kdeniz/issue/48671/575446