PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirtilerinin İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 1, 27 - 41, 25.06.2020

Öz

Psikolojik belirtiler, bireyin ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve ruhsal hastalıkların teşhisine yarayan belirtiler olarak tanımlanır. Bu çalışmanın amacı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin psikolojik belirti düzeylerinin incelenmesidir. Araştırma betimsel bir çalışmadır. Bu kapsamda veriler 2019-2020 güz döneminde Ereğli Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 1404 öğrenciden toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak, geçerlik ve güvenirlik analizleri Şahin ve Durak 1994 tarafından yapılan Kısa Semptom Envanteri KSE kullanılmıştır. Öğrencilerin psikolojik belirtilerini belirleyebilmek için toplanan veriler frekans ve yüzde kullanılarak betimsel olarak analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; anksiyete boyutunda 262, depresyon boyutunda 503, olumsuz benlik boyutunda 259, somatizasyon boyutunda 222, hostilite boyutunda 437 ve genel belirti boyutunda ise 315 öğrencinin yüksek ve çok yüksek düzeyde psikolojik belirti yaşadığı görülmektedir. Kadın öğrencilerin yüksek ve çok yüksek düzeyde psikolojik belirti gösterme oranı erkek öğrencilerden daha yüksektir. Öğrenim görülen sınıf düzeyinde ise en yüksek psikolojik belirti gösteren grubun 2. sınıf öğrencileri olduğu tespit edilmiştir. Öğrenim görülen bölüm olarak ise, en yüksek ortalamaya sahip grubun Türkçe Öğretmenliği bölümünde okuyan öğrenciler olduğu bulunmuştur

Kaynakça

 • Allgöwer, A., Wardle, J. & Steptoe, A. (2001). Depressive symptoms, social support, and personal health behaviors in young men and women. Health psychology, 20(3), 223.
 • Alver, B., Dilekmen, M. & Ada, Ş. (2010). Üniversite öğrencilerinin bazı öznel algılamalarına göre psikolojik belirtileri. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(33).
 • Avcı, N. (2012). Üniversite öğrencilerinin mizah tarzlarının, psikolojik belirtiler ve ölüm kaygısı ile ilişkisi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
 • Başa, E. (2011). Üniversite öğrencilerinin problem çözme becerileri ile psikolojik belirtileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Y. Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Benk, A. (2006). Üniversite öğrencilerinde mükemmeliyetçi kişilik özelliğinin psikolojik belirtilerle ilişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Bostanci, M., Ozdel, O., Oguzhanoglu, N. K., Ozdel, L., Ergin, A., Ergin, N. & Karadag, F. (2005). Depressive symptomatology among university students in Denizli, Turkey: prevalence and sociodemographic correlates. Croat med J, 46(1), 96-100.
 • Deniz, M. E., Avşaroğlu, S. & Hamarta, E. (2004). Psikolojik danışma servisine başvuran üniversite öğrencilerinin psikolojik belirti düzeyleri. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 1-12.
 • Derogatis, L.R. (1992). The Brief Symptom Inventory- (BSI), Administration, scoring and proccedures manual-IL, Clinical Psychometric Research. Inc.: USA.
 • Doğan, O., Doğan, S., Çorapçıoğlu, A. & Çelik, G. (1994). Üniversite öğrencilerinde depresyon yaygınlığı ve bazı değişkenlerle ilişkisi. CÜ Tıp Fak. Dergisi, 16(2), 148-151.
 • Doğan, T. (2006). Üniversite öğrencilerinin iyilik halinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(30), 120-129.
 • Dyson, R. & Renk, K. (2006). Freshmen adaptation to university life: Depressive symptoms, stress, and coping. Journal of clinical psychology, 62(10), 1231-1244.
 • Karaşar, B. & Öğülmüş, S. (2016). Üniversite öğrencilerinde sosyal onay ihtiyacı ve psikolojik belirtilerin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (32), 97-121.
 • Kartal, A., Çetinkaya, B. & Turan, T. (2009). Sağlık yüksekokulu öğrencilerinde ruhsal belirtilerin taranması. TAF Preventive Medicine Bulletin, 8(2).
 • Kerimova, M. (2000). Lise öğrencilerinde görülen psikolojik belirtilerin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Öy, B. (1995). Çocuk ve ergenlerde depresyon epidemiyolojisi ve risk etkenleri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2(1), 40-42.
 • Özdemir, İ. (2013). Aile yanında yaşayan ve ailesinden ayrı yaşayan üniversite öğrencilerinin algılanan sosyal destek, stresle başa çıkma tarzları, kaygı düzeyleri ve psikolojik belirtiler açısından karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sapmaz, F. (2006). Üniversite öğrencilerinin uyumlu ve uyumsuz özelliklerinin psikolojik belirti düzeyleri açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Sarı, C. (2008). Ergenlerin psikolojik belirti düzeyleri ve uyumlarını yordayan bazı değişkenler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Savcı, M. (2013). Yatılı liselerde öğrenim gören gündüzlü ve yatılı öğrencilerin psikolojik belirtilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Steptoe, A. & Wardle, J. (2001). Health behaviour, risk awareness and emotional well-being in students from Eastern Europe and Western Europe. Social science and medicine, 53(12), 1621-1630.
 • Şahin, N. H. & Durak, A. (1994). Kısa semptom envanteri: Türk gençleri için uyarlanması. Türk Psikoloji Dergisi, 9(31), 44-56.
 • Taş, İ. (2018). Ergenlerde internet bağımlılığı ve psikolojik belirtilerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 31-41.
 • Yeşilyaprak, B. (2002). Üniversiteye devam eden ve etmeyen bir grup gencin psikolojik belirtiler açısından karşılaştırılması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(18).
 • Yurdakul, S. (1999). Ruhsal hastalıklar ve baş etme yolları. Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri.

Investigation of the Psychological Symptoms of University Students

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 1, 27 - 41, 25.06.2020

Öz

Psychological symptoms are defined as symptoms that adversely affect the mental health of the individual and are used to diagnose mental illnesses. The aim of this study is to investigate the psychological symptom levels of students studying in Eregli Faculty of Education at Zonguldak Bulent Ecevit University. The research was designed with survey model. In this context, data were collected from 1404 students in the fall semester of 2019-2020. The Brief Symptom Inventory BSI , whose validity and reliability analyzes were performed by Şahin and Durak 1994 , were used as data collection tools. Data collected were analyzed descriptively using frequency and percentage in order to determine the psychological symptoms of the students. According to findings; It was seen that students had 262 in anxiety, 503 in depression, 259 in negative selfdimension, 222 in somatization dimension, 437 in hostility dimension, and 315 in general symptom dimension. Female students had a high and very high level of psychological symptoms than male students. It was determined that the group with the highest psychological symptom was 2nd year students. As the department, the highest average group was found to be students studying in the Turkish Language Teaching Department

Kaynakça

 • Allgöwer, A., Wardle, J. & Steptoe, A. (2001). Depressive symptoms, social support, and personal health behaviors in young men and women. Health psychology, 20(3), 223.
 • Alver, B., Dilekmen, M. & Ada, Ş. (2010). Üniversite öğrencilerinin bazı öznel algılamalarına göre psikolojik belirtileri. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(33).
 • Avcı, N. (2012). Üniversite öğrencilerinin mizah tarzlarının, psikolojik belirtiler ve ölüm kaygısı ile ilişkisi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
 • Başa, E. (2011). Üniversite öğrencilerinin problem çözme becerileri ile psikolojik belirtileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Y. Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Benk, A. (2006). Üniversite öğrencilerinde mükemmeliyetçi kişilik özelliğinin psikolojik belirtilerle ilişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Bostanci, M., Ozdel, O., Oguzhanoglu, N. K., Ozdel, L., Ergin, A., Ergin, N. & Karadag, F. (2005). Depressive symptomatology among university students in Denizli, Turkey: prevalence and sociodemographic correlates. Croat med J, 46(1), 96-100.
 • Deniz, M. E., Avşaroğlu, S. & Hamarta, E. (2004). Psikolojik danışma servisine başvuran üniversite öğrencilerinin psikolojik belirti düzeyleri. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 1-12.
 • Derogatis, L.R. (1992). The Brief Symptom Inventory- (BSI), Administration, scoring and proccedures manual-IL, Clinical Psychometric Research. Inc.: USA.
 • Doğan, O., Doğan, S., Çorapçıoğlu, A. & Çelik, G. (1994). Üniversite öğrencilerinde depresyon yaygınlığı ve bazı değişkenlerle ilişkisi. CÜ Tıp Fak. Dergisi, 16(2), 148-151.
 • Doğan, T. (2006). Üniversite öğrencilerinin iyilik halinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(30), 120-129.
 • Dyson, R. & Renk, K. (2006). Freshmen adaptation to university life: Depressive symptoms, stress, and coping. Journal of clinical psychology, 62(10), 1231-1244.
 • Karaşar, B. & Öğülmüş, S. (2016). Üniversite öğrencilerinde sosyal onay ihtiyacı ve psikolojik belirtilerin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (32), 97-121.
 • Kartal, A., Çetinkaya, B. & Turan, T. (2009). Sağlık yüksekokulu öğrencilerinde ruhsal belirtilerin taranması. TAF Preventive Medicine Bulletin, 8(2).
 • Kerimova, M. (2000). Lise öğrencilerinde görülen psikolojik belirtilerin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Öy, B. (1995). Çocuk ve ergenlerde depresyon epidemiyolojisi ve risk etkenleri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2(1), 40-42.
 • Özdemir, İ. (2013). Aile yanında yaşayan ve ailesinden ayrı yaşayan üniversite öğrencilerinin algılanan sosyal destek, stresle başa çıkma tarzları, kaygı düzeyleri ve psikolojik belirtiler açısından karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sapmaz, F. (2006). Üniversite öğrencilerinin uyumlu ve uyumsuz özelliklerinin psikolojik belirti düzeyleri açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Sarı, C. (2008). Ergenlerin psikolojik belirti düzeyleri ve uyumlarını yordayan bazı değişkenler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Savcı, M. (2013). Yatılı liselerde öğrenim gören gündüzlü ve yatılı öğrencilerin psikolojik belirtilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Steptoe, A. & Wardle, J. (2001). Health behaviour, risk awareness and emotional well-being in students from Eastern Europe and Western Europe. Social science and medicine, 53(12), 1621-1630.
 • Şahin, N. H. & Durak, A. (1994). Kısa semptom envanteri: Türk gençleri için uyarlanması. Türk Psikoloji Dergisi, 9(31), 44-56.
 • Taş, İ. (2018). Ergenlerde internet bağımlılığı ve psikolojik belirtilerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 31-41.
 • Yeşilyaprak, B. (2002). Üniversiteye devam eden ve etmeyen bir grup gencin psikolojik belirtiler açısından karşılaştırılması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(18).
 • Yurdakul, S. (1999). Ruhsal hastalıklar ve baş etme yolları. Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Okan BİLGİN Bu kişi benim
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi


Murat İNCE Bu kişi benim
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi


Özgür Murat ÇOLAKOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi

Yayınlanma Tarihi 25 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Bilgin, O. , İnce, M. & Çolakoğlu, Ö. M. (2020). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirtilerinin İncelenmesi . Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi , 8 (1) , 27-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kebd/issue/67224/1049151