Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Okul Öncesi Çocukları İçin Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği Geliştirme Çalışması

Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 2, 1071 - 1099, 30.08.2021

Öz

Son yıllardaki gelişmeler, bilişsel becerilere odaklı eğitim yaklaşımlarının gerekliliğini göstermektedir. Bilgi edinme sürecinin önemli bir bileşeni olan bilimsel süreç becerilerinin kendiliğinden kazanılmadığı bilinmektedir. Bu nedenle, bu faaliyetleri destekleyecek eğitim modellerinin yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte çocukların bilimsel süreç becerileri seviyelerini ölçebilmek için ölçme araçlarına ihtiyaç vardır. Bu araştırmanın temel amacı okul öncesi çocukların bilimsel süreç becerilerini tespit edebilecek bir ölçek oluşturmaktır. İlk aşamada bilimsel süreç becerileri ölçeği için gerekli madde havuzu oluşturulmuştur. Bunun için literatürden ve uzman görüşlerinden yararlanılmıştır. Daha sonra pilot çalışma yapılmış ve ilgili maddelere gözden geçirilmiştir. Tekrar uzman görüş alınarak maddelere son hali verilmiştir. Ölçek, 371 okul öncesi çocuğundan toplanan verilerin açımlayıcı faktör analizinden elde edilen sonuçlarına göre son halini almıştır. Yapılan geçerlilik ve güvenirlilik sonuçlarından elde edilen bulgulara göre, 3 boyutlu 26 sorudan oluşan bir ölçek elde edilmiştir. Ölçek; ilişki kurma, tahmin ve ölçme alt boyutlarından oluşmaktadır. Ayırt edicilik indekslerine göre madde toplam korelasyonlarının 0,30’dan büyük olduğu görülmektedir. Faktör 1 için madde toplam korelasyonlarının en yüksek ,599; faktör 2 için en yüksek ,590; faktör 3 için en yüksek ,698 olduğu görülmektedir. Bu çalışma sonucuna göre elde edilen bilimsel süreç becerileri ölçeğinin, okul öncesi çocuklarının temel bilimsel süreç becerilerini ölçmek için kullanılabileceği görülmektedir.

Kaynakça

  • Miles, E. (2010). In-Service Elementary Teachers’ Familiarity, Interest, Conceptual Knowledge And Performance On Science Process Skills. Southern Illinois University Carbondale. Https://Doi.Org/10.30707/Jste53.2mumba
  • Padilla, M. (2010). Inquiry, Process Skills, And Thinking İn Science. Science And Children, 48(2), 8.
  • Piaget, J. (1970). Piaget’s Theory. New York: Wiley.

Scientific Process Skills Scale Development For Preschool Children

Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 2, 1071 - 1099, 30.08.2021

Öz

Recent developments show the necessity of educational approaches focused on cognitive skills. It is known that scientific process skills, which are an important component of the process of acquiring knowledge, are not acquired automatically. With the spread of educational models to support these activities, measurement tools are needed to measure the scientific process skills of children. The main purpose of this research is to create a scale that can determine the scientific process skills of preschool children. In the first step for the scientific process skills scale was created for the question pool. In the first stage, a pool of questions was created for the scientific process skills scale. For this, the literature and expert opinions were used. Then a pilot study was conducted and the relevant questions were reviewed. The final form of the questions was determined by taking expert opinion again. The scale was finalized according to the results obtained from the exploratory factor analysis of the data collected from 371 preschool children. According to the findings obtained from the validity and reliability results, a 3-dimensional scale with 26 questions was obtained. Scale; It consists of correlation, prediction and measurement sub-dimensions. According to the discrimination indices, it is seen that the item total correlations are greater than 0.30. The highest item-total correlations for factor 1 is 599; highest for factor 2, 590; for factor 3, it appears to be the highest, 698. According to the results of this study, it is seen that the scientific process skills scale can be used to measure the basic scientific process skills of preschool children.

Kaynakça

  • Miles, E. (2010). In-Service Elementary Teachers’ Familiarity, Interest, Conceptual Knowledge And Performance On Science Process Skills. Southern Illinois University Carbondale. Https://Doi.Org/10.30707/Jste53.2mumba
  • Padilla, M. (2010). Inquiry, Process Skills, And Thinking İn Science. Science And Children, 48(2), 8.
  • Piaget, J. (1970). Piaget’s Theory. New York: Wiley.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Şule KAVAK (Sorumlu Yazar)
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2753-3977
Türkiye


Ebru DERETARLA GÜL
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ, OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. (TAM BURSLU)
0000-0002-6241-8109
Türkiye

Destekleyen Kurum Çukurova Üniversitesi BAP Fonu
Proje Numarası Proje No SDK-2018-10900
Yayımlanma Tarihi 30 Ağustos 2021
Başvuru Tarihi 8 Ekim 2020
Kabul Tarihi 30 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kavak, Ş. & Deretarla Gül, E. (2021). Okul Öncesi Çocukları İçin Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği Geliştirme Çalışması . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (2) , 1071-1099 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/62829/807517

19122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124