Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yabancı Dil Öğretiminde Dijital Hikâye Anlatımının (DHA) Akademik Başarıya Etkisi

Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 2, 994 - 1035, 30.08.2021

Öz

Bu çalışmada Dijital Hikâye Anlatımının (DHA) Ortaokul 6. sınıf seviyesinde yabancı dil dersindeki (İngilizce) akademik başarıyı ne düzeyde etkilediğini belirlemek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda nicel araştırma yöntemlerinden deneysel araştırma modeli, araştırma deseni olarak ise öntest sontest gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında İç Anadolu Bölgesinde bir devlet okulunda 6. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak altı adet “Dijital Hikâye” ve “Yabancı Dil Başarı Testi” kullanılmıştır. 12 hafta devam eden öğretim sürecinde deney grubunda İngilizce derslerinde dijital hikâyeler kullanılarak DHA yöntemi ile ders işlenmiş, hikâyelerin derste işlenmesinden sonra hikâyelerle ilgili etkinlikler yapılmıştır. Kontrol grubunda ise mevcut öğretim yöntem ve teknikleri ile öğretim yapılmıştır. Çalışma gruplarına öğretim sürecinin başında öntest; sonunda ise sontest uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler araştırma amaçları doğrultusunda bilgisayar ortamında uygun bir istatistik programı kullanılarak Mann Whitney U ve Wilcoxon İşaretli Sıralar testi ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler ve değerlendirmeler sonucunda, DHA’nın Ortaokul 6. sınıf seviyesinde yabancı dil dersindeki akademik başarıyı olumlu etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

  • Abdelmageed, M. & El-Naggar, Z. (2018). Digital storytelling enhances students' speaking skills at Zewail University of Science and Technology in Egypt. In E. Langran & J. Borup (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 278-287). Washington, D.C., United States: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Retrieved from https://www.learntechlib.org/primary/p/182537/. on the 23.04.2019

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Murat ÇOKYAMAN (Sorumlu Yazar)
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9682-5036
Türkiye


Mustafa ÇELEBİ Bu kişi benim
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0325-7528
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Ağustos 2021
Başvuru Tarihi 16 Haziran 2020
Kabul Tarihi 22 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Çokyaman, M. & Çelebi, M. (2021). Yabancı Dil Öğretiminde Dijital Hikâye Anlatımının (DHA) Akademik Başarıya Etkisi . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (2) , 994-1035 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/62829/993465

19122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124