Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Konya Bilim Merkezine Yapılan Bir Sanal Gezintinin Bilimsel Etkisi Hakkında Öğretmen Görüşleri

Yıl 2021, Cilt: 22 Sayı: 3, 1925 - 1983, 31.12.2021

Öz

Müzeler, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, bilim merkezleri gibi geleneksel okul dışı öğrenme ortamlarının yanı sıra internet tabanlı sanal gezinti sayfaları da birer okul dışı öğrenme ortamıdır. Bu çalışmada Konya Bilim Merkezine gerçekleştirilen bir sanal gezintiye ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yaklaşımı kapsamında durum çalışması yöntemi ile yürütülen bu çalışmanın örneklemini daha önce en az bir okul dışı öğrenme ortamını ziyaret etmiş fen bilimleri ve sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri, öğretmenlerin gezi sürecinde kullandıkları çalışma kâğıtları ve yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Toplanan veriler için içerik analizi, NVivo 9 programı yardımıyla yapılmış ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin ülkemizde yer alan bilim merkezleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları, sanal bilim merkezi uygulamasını genel olarak ilk defa duydukları tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenler Konya Bilim Merkezi Sanal Gezintisi (KBMSG) maliyet ve resmi işlem gerektirmemesi, her zaman ve her yerden erişim imkânı sağlaması açısından avantajlı bulduklarını, KBMSG’yi derslerinde uygulayabileceklerini ve bu gezintiyi yaptırırken çalışma kâğıdından yararlanabileceklerini ifade etmişlerdir. Çalışma sonunda, KBMSG uygulamasının derslerde kullanılabileceği sonucuna varılmış ve araştırma sonuçlarına dayalı gerekli önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Aydın, M. (2019). Nitel veri analizi. İçinde Özmen H. & Karamustafaoğlu O. (Ed.), Eğitimde araştırma yöntemleri (ss. 461-482). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Bakioğlu, B. & Karamustafaoğlu, O. (2014). Okul dışı ortamlarda fen eğitimi: Diyaliz merkezine teknik bir gezi. Turkish Journal of Teacher Education, 3(2), 15-26.
 • Bakioğlu, B. & Karamustafaoğlu, O. (2016). Impact of science lessons carried out in out-of-school environments on students’ attitudes. Participatory Educational Research, III Special Issue, 108-114.
 • Bakioğlu, B. & Karamustafaoğlu, O. (2020). Okul dışı öğrenme ortamlarının öğretim sürecinde kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 5(1), 80-94.
 • Bilici, S. C. (2019). Örnekleme yöntemleri. İçinde Özmen H. & Karamustafaoğlu O. (Ed.), Eğitimde araştırma yöntemleri (ss. 56-80). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Bozdoğan, A. E. (2019). Bilim Merkezleri. İçinde Şen, A. İ. (Ed.), Okul dışı öğrenme ortamları (ss. 47-68). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Duman, H. & Karademir, E. (2020). Okul dışı öğrenme aracı olarak fen bilimleri dersinde bilim radyosu kullanımı: Ortaokul öğrencilerinin görüşleri. Anadolu Öğretmen Dergisi, 4(1), 61-74. doi: 10.35346/aod.725821.
 • Eguz, S. (2020). Availability of virtual museum applications in courses based on the views of classroom teachers. Cypriot Journal of Educational Science. 15(2), 194–207. https://doi.org/10.18844/cjes.v15i2.4501.
 • Ertaş, H., Şen, A.İ. & Parmasızoğlu, A. (2011). Okul dışı bilimsel etkinliklerin 9. sınıf öğrencilerinin enerji konusunu günlük hayatla ilişkilendirme düzeyine etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 5(2), 178-198.
 • Ertuğrul, A. & Karamustafaoğlu, O. (2020). Okul dışı öğrenme ortamlarına yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşleri: Kayseri bilim merkezi. Social Sciences Research Journal, 9(2), 107-116.
 • Eshach, H. (2007). Bridging in-school and out-of-school learning: Formal, non-formal and informal education. Journal of Science Education and Technology, 16(2), 171-190. doi: 10.1007/s10956-006-9027-1.
 • Hakverdi Can, M. (2013). İlköğretim öğrencilerinin bilim merkezindeki davranışlarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 38(168). 347-361.
 • Hin L.T.W & Subramaniam R. (2003). Virtual science centers: Web-based environments for promotion of nonformal science education. In. Aggarwal, A. K. (Ed.), Web-based education: Learning from experience (pp. 308-329). London, UK: IRM Press.
 • Kaleli Yılmaz, G. (2019). Özel durum çalışması yöntemi. İçinde Özmen H. & Karamustafaoğlu O. (Ed.), Eğitimde araştırma yöntemleri (ss. 252-273). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Karamustafaoğlu, O. & Ermiş, M. (2020). Biyoteknoloji konusunun okul dışı fen ortamında öğretimine yönelik öğrenci görüşleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Eğitim Dergisi, 5(1), 92-114.
 • Kaya, R. & Okumuş, O. (2018). Sanal müzelerin tarih derslerinde kullanımının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Turkish History Education Journal (TUHED), 7(1), 113 – 153.
 • Merriam, S.B. (1988). Case Study Research in Education: A Qualitative Approach. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Miles, M. B., & A. M. Huberman. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2018a). Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu. Erişim Adresi: http://2023vizyonu.meb.gov.tr/. 1 Mart 2021 tarihinde.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2018b). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı. Ankara: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Öner, G. & Öztürk, M. (2019). Okul dışı öğrenme ve öğretim mekânları olarak bilim merkezleri: sosyal bilgiler öğretmen adaylarının deneyimi [Özel sayı]. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20. doi: 10.17494/ogusbd.
 • Özcan, H., Demirel, R. & Ergül, S. (2019). Ortaokul öğrencilerinin konya bilim merkezine yönelik görüşlerinin incelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(42). doi: 10.31795/baunsobed.659285.
 • Sontay, G., Tutar, M. & Karamustafaoğlu, O. (2016). Okul dışı öğrenme ortamları ile fen öğretimi hakkında öğrenci görüşleri: Planetaryum gezisi. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi (İAD), 1(1), 1-24.
 • Straus, L. & Terenzini, P. (2007). The effects of student’s in- and out-of-class experienceson their analytical and groupskills: A study of engineering education. Resaerch in Higher Education, 48(8), 967-992. doi: 10.1007/s11162-007-9057-4.
 • Sungur T. & Bülbül, H. (2019). Sınıf öğretmeni adaylarının sanal müze uygulamalarına yönelik görüşleri. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 652-666.
 • Şen, A. İ. (2019). Okul Dışı Öğrenme Nedir? içinde Şen A. İ. (Ed.), Okul dışı öğrenme ortamları (ss. 1-20). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Şimşek Laçin, C. (2011). Okul dışı öğrenme ortamları ve fen eğitimi. İçinde Şimşek Laçin C. (Ed.), Fen eğitiminde okul dışı öğrenme ortamları (ss. 1-23). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Yıldırım, T. & Tahiroğlu, M. (2012). Sanal ortamda gerçekleştirilen müze gezilerinin ilköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(39), 104 – 114.
 • Zeren Özer, D. & Güngör, S. N. (2019). Bilim merkezlerinin öğrencilerin motivasyonu ve fen bilimleri akademik başarısı üzerine etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (51), 288-314. doi: 10.21764/ maeuefd.346818.

Teachers’ Views Regarding the Scientific Effect of a Virtual Tour to Konya Science Center

Yıl 2021, Cilt: 22 Sayı: 3, 1925 - 1983, 31.12.2021

Öz

In addition to traditional out-of-school learning environments such as museums, zoos, botanical gardens and science centers, internet-based virtual tour pages are also out-of-school learning environments. In this study, it was aimed to examine the teachers' views on a virtual tour to Konya Science Center. The sample of this study, which is carried out with the case study method under qualitative research approach, consists of science and classroom teachers who have visited at least one out-of-school learning environment. The data of the study were obtained through worksheets and semi-structured interviews that teachers used during the virtual tour. Content analysis for the collected data was made with the help of NVivo 9 program and the obtained findings were interpreted. As a result of the research, it was determined that the teachers did not have sufficient information about the science centers in our country, and they heard the virtual science center application for the first time in general. In addition, teachers stated that they find Konya Science Center Virtual Tour (KSCVT) advantageous in terms of not requiring cost and official procedures, providing access from anywhere and anytime, and that they can apply the KSCVT in their lessons and benefit from the worksheet while doing this tour. At the end of the study, it was concluded that the KSCVT application could be used in the lessons and necessary suggestions were made based on the research results.

Kaynakça

 • Aydın, M. (2019). Nitel veri analizi. İçinde Özmen H. & Karamustafaoğlu O. (Ed.), Eğitimde araştırma yöntemleri (ss. 461-482). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Bakioğlu, B. & Karamustafaoğlu, O. (2014). Okul dışı ortamlarda fen eğitimi: Diyaliz merkezine teknik bir gezi. Turkish Journal of Teacher Education, 3(2), 15-26.
 • Bakioğlu, B. & Karamustafaoğlu, O. (2016). Impact of science lessons carried out in out-of-school environments on students’ attitudes. Participatory Educational Research, III Special Issue, 108-114.
 • Bakioğlu, B. & Karamustafaoğlu, O. (2020). Okul dışı öğrenme ortamlarının öğretim sürecinde kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 5(1), 80-94.
 • Bilici, S. C. (2019). Örnekleme yöntemleri. İçinde Özmen H. & Karamustafaoğlu O. (Ed.), Eğitimde araştırma yöntemleri (ss. 56-80). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Bozdoğan, A. E. (2019). Bilim Merkezleri. İçinde Şen, A. İ. (Ed.), Okul dışı öğrenme ortamları (ss. 47-68). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Duman, H. & Karademir, E. (2020). Okul dışı öğrenme aracı olarak fen bilimleri dersinde bilim radyosu kullanımı: Ortaokul öğrencilerinin görüşleri. Anadolu Öğretmen Dergisi, 4(1), 61-74. doi: 10.35346/aod.725821.
 • Eguz, S. (2020). Availability of virtual museum applications in courses based on the views of classroom teachers. Cypriot Journal of Educational Science. 15(2), 194–207. https://doi.org/10.18844/cjes.v15i2.4501.
 • Ertaş, H., Şen, A.İ. & Parmasızoğlu, A. (2011). Okul dışı bilimsel etkinliklerin 9. sınıf öğrencilerinin enerji konusunu günlük hayatla ilişkilendirme düzeyine etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 5(2), 178-198.
 • Ertuğrul, A. & Karamustafaoğlu, O. (2020). Okul dışı öğrenme ortamlarına yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşleri: Kayseri bilim merkezi. Social Sciences Research Journal, 9(2), 107-116.
 • Eshach, H. (2007). Bridging in-school and out-of-school learning: Formal, non-formal and informal education. Journal of Science Education and Technology, 16(2), 171-190. doi: 10.1007/s10956-006-9027-1.
 • Hakverdi Can, M. (2013). İlköğretim öğrencilerinin bilim merkezindeki davranışlarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 38(168). 347-361.
 • Hin L.T.W & Subramaniam R. (2003). Virtual science centers: Web-based environments for promotion of nonformal science education. In. Aggarwal, A. K. (Ed.), Web-based education: Learning from experience (pp. 308-329). London, UK: IRM Press.
 • Kaleli Yılmaz, G. (2019). Özel durum çalışması yöntemi. İçinde Özmen H. & Karamustafaoğlu O. (Ed.), Eğitimde araştırma yöntemleri (ss. 252-273). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Karamustafaoğlu, O. & Ermiş, M. (2020). Biyoteknoloji konusunun okul dışı fen ortamında öğretimine yönelik öğrenci görüşleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Eğitim Dergisi, 5(1), 92-114.
 • Kaya, R. & Okumuş, O. (2018). Sanal müzelerin tarih derslerinde kullanımının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Turkish History Education Journal (TUHED), 7(1), 113 – 153.
 • Merriam, S.B. (1988). Case Study Research in Education: A Qualitative Approach. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Miles, M. B., & A. M. Huberman. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2018a). Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu. Erişim Adresi: http://2023vizyonu.meb.gov.tr/. 1 Mart 2021 tarihinde.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2018b). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı. Ankara: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Öner, G. & Öztürk, M. (2019). Okul dışı öğrenme ve öğretim mekânları olarak bilim merkezleri: sosyal bilgiler öğretmen adaylarının deneyimi [Özel sayı]. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20. doi: 10.17494/ogusbd.
 • Özcan, H., Demirel, R. & Ergül, S. (2019). Ortaokul öğrencilerinin konya bilim merkezine yönelik görüşlerinin incelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(42). doi: 10.31795/baunsobed.659285.
 • Sontay, G., Tutar, M. & Karamustafaoğlu, O. (2016). Okul dışı öğrenme ortamları ile fen öğretimi hakkında öğrenci görüşleri: Planetaryum gezisi. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi (İAD), 1(1), 1-24.
 • Straus, L. & Terenzini, P. (2007). The effects of student’s in- and out-of-class experienceson their analytical and groupskills: A study of engineering education. Resaerch in Higher Education, 48(8), 967-992. doi: 10.1007/s11162-007-9057-4.
 • Sungur T. & Bülbül, H. (2019). Sınıf öğretmeni adaylarının sanal müze uygulamalarına yönelik görüşleri. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 652-666.
 • Şen, A. İ. (2019). Okul Dışı Öğrenme Nedir? içinde Şen A. İ. (Ed.), Okul dışı öğrenme ortamları (ss. 1-20). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Şimşek Laçin, C. (2011). Okul dışı öğrenme ortamları ve fen eğitimi. İçinde Şimşek Laçin C. (Ed.), Fen eğitiminde okul dışı öğrenme ortamları (ss. 1-23). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Yıldırım, T. & Tahiroğlu, M. (2012). Sanal ortamda gerçekleştirilen müze gezilerinin ilköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(39), 104 – 114.
 • Zeren Özer, D. & Güngör, S. N. (2019). Bilim merkezlerinin öğrencilerin motivasyonu ve fen bilimleri akademik başarısı üzerine etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (51), 288-314. doi: 10.21764/ maeuefd.346818.
Toplam 29 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Hüseyin Yolcu 0000-0002-5914-0329

Orhan Karamustafaoğlu 0000-0002-2542-0998

Erken Görünüm Tarihi 21 Eylül 2021
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 22 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Yolcu, H., & Karamustafaoğlu, O. (2021). Konya Bilim Merkezine Yapılan Bir Sanal Gezintinin Bilimsel Etkisi Hakkında Öğretmen Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 1925-1983. https://doi.org/10.29299/kefad.936252

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124