Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of Social Studies Teacher Candidates’ Attitude Levels Towards Mathematics

Yıl 2022, Cilt: 23 Sayı: 2, 2153 - 2192, 31.08.2022

Öz

The main purpose of this study is to investigate social studies teacher candidates’ attitude levels towards mathematics. The survey model was employed in the research. The sample of the research consist of 398 social studies teacher candidates studying at different state universities in Turkey. The "Mathematics Attitude Scale" developed by Duatepe and Çilesiz (1999) was used as data collection tool. AMOS 21 and Jamovi 2 softwares were used to analyze data. Descriptive statistics was used to examine social studies teacher candidates’ attitude levels towards mathematics, and one way ANOVA was utilized to identify whether there was a significant difference between variables. As a result of the study, it was found that the social studies teacher candidates’ attitudes towards mathematics are low. Furthermore, scores of the teacher candidates showed low level at the interest and love, fear and trust, and pleasure subdimensions of Mathematics Attitude Scale. On the other hand, it was determined that the level of attitude towards profession and importance which is subdimension of the scale was high. Furthermore, it was concluded that the attitudes of social studies teacher candidates towards mathematics did not differ significantly in terms of educational status of the mother, whereas differed significantly in terms of educational status of the father. Finally, it was revealed that the attitudes of social studies teacher candidates towards mathematics differed significantly in terms of love of the mathematics teacher variable.

Kaynakça

 • Aladağ, E. & Şahinkaya, N. (2013). Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni adaylarının sosyal bilgiler ve matematik derslerinin ilişkilendirilmesine yönelik görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 157-176.
 • Alkan, V. (2010). Matematikten nefret ediyorum! Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 189-199.
 • Alpar, R. (2016). Uygulamalı istatistik ve geçerlik-güvenirlik. Detay Yayıncılık.
 • Altun, M. (2006). Matematik öğretiminde gelişmeler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 223-238.
 • Arık Karamık, G. & Akhan, N. E. (2020). Improving the attitudes of preservice social studies teachers towads mathematics through the use of the creative drama method. Sakarya University Journal of Education, 10(1), 1-28.
 • Atalmış, E. H. (2019). Tarama araştırmaları. S. Şen & İ. Yıldırım (Ed.). Eğitimde araştırma yöntemleri içinde (ss. 97-116). Nobel Yayıncılık.
 • Bekdemir, M. & Başıbüyük, A. (2011). Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenliği programı öğrencilerinin matematik başarı ve kaygı düzeylerinin coğrafya başarısını yordaması. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 459-477.
 • Bousalis, R. & Furner, J. M. (2020). Linking middle school mathematics and social studies through immigration issues. Middle School Journal, 51(1), 19-28.
 • Bozkurt, S. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde sınav kaygısı, matematik kaygısı, genel başarı ve matematik başarısı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö E., Karadenıiz, Ş. & Demiral, F. (20129. Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Ş. Büyüköztürk (2018). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Pegem Akademi.
 • Doll, W. J., Xia, W. & Torkzadeh, G. (1994). A confirmatory factor analysis of the end-user computing satisfaction instrument. MIS Quarterly, 18(4), 453-461.
 • Duatepe, A. & Çilesiz, Ş. (1999). Matematik tutum ölçeği geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(16), 45-52.
 • Dunn, T. J., Baguley, T. & Brunsden, V. (2014). From alpha to omega: A practical solution to the pervasive problem of internal consistency estimation. British Journal of Psychology, 105, 399-412. doi :10.1111/bjop.12046.
 • Dursun, Ş. & Bindak, R. (2011). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin matematik kaygılarının incelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 35(1), 18-21.
 • Dursun, Ş. & Dede, Y. (2004). Öğrencilerin matematikte başarısını etkileyen faktörler matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2),217-230.
 • Feibt, M., Hennings, A., Heil, J., Moosbrugger, H., Kelava, A., Stolpner, I., Kieser, M. & Rauch, G. (2019). Refining scores based on patient reported outcomes – statistical and medical perspectives. BMC Medical Research Methodology, 19(167), 1-9. doi: 10.1186/s12874-019-0806-9.
 • Hacıömeroğlu, G. (2017). Reciprocal relationships between mathematics anxiety and attitude towards mathematics ın elementary students. Acta Didactica Napocensia, 10(3), 59-68.
 • Hayes, A. F. & Coutts, J. J. (2020). Use omega rather than Cronbach’s Alpha for estimating reliability. But… Communication Methods and Measures, 14(1), 1-24. doi: DOI: 10.1080/19312458.2020.1718629.
 • Işık, A., Çiltaş, A. & Bekdemir, M. (2008). Matematik eğitiminin gerekliliği ve önemi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 174-184.
 • İbrahimoğlu, Z. (Aralık, 2017). Sosyal bilgiler öğretmeni olmak: Neden ve nasıl. International Teacher Education and Accreditation Congress’te sunulan bildiri. İstanbul, Türkiye.
 • Karagöz, Y. (2017). SPSS ve AMOS uygulamalı nitel-nicel-karma bilimsel araştırma yöntemleri ve yayın etiği. Nobel Yayıncılık.
 • Kargar, M., Tarmizi, R. A., & Bayat, S. (2010). Relationship between mathematical thinking, mathematics anxiety and mathematics attitudes among university students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 8, 537-542.
 • Kılıç Akbıyık, Z. (2019). Üniversiteye girişte sosyal bilgiler öğretmenliği tercih nedenleri: Karşılaştırmalı bir inceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • McGee, E. O. & Hosterler, A. L. (2014). Historicizing mathematics and mathematizing social studies for social justice: A call for integration. Equity & Excellence in Education, 47(2), 208-229.
 • MEB (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=354 adresinden edinilmiştir.
 • METK (1973). Milli Eğitim Temel Kanunu. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf adresinden edinilmiştir. Nasibov, F. & Kaçar, A. (2005). Matematik ve matematik eğitimi hakkında. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 339-346.
 • Orçan, F. (2018). Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi. İlk hangisi kullanılmalı? Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 9(4), 413-421.
 • Özen, Y. & Gül, A. (2007). Sosyal ve eğitim bilimleri araştırmalarında evren-örneklem sorunu. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 191-199.
 • Özturan Sağırlı, M., Çakmak, Z., Baş, F., Okur, M. & Bekdemir, M. (2015). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının matematiğe ilişkin bakış açıları. Ege Eğitim Dergisi, 16(1), 199-223.
 • Öztürk, C. (2012). Sosyal Bilgiler: toplumsal yaşama disiplinlerarası bir bakış. C. Öztürk (Ed.). Sosyal Bilgiler öğretimi: demokratik vatandaşlık eğitimi içinde (s. 2-30). Ankara: Pegem Akademi.
 • Şahin, F. Y. (2000). Matematik kaygısı. Eğitim Araştırmaları, 1(2), 75-79.
 • Thompson, T. (2006). Teaching for social mathematics: Exploring the collaborative roles of social studies and mathematics educators. Social Studies Research and Practice, 1(2), 268-283.
 • Toluk Uçar, Z., Pişkin, M., Akkaş, E., & Taşçı, D. (2010). İlköğretim öğrencilerinin matematik, matematik öğretmenleri ve matematikçiler hakkındaki inançları. Eğitim ve Bilim, 35(155), 131-144.
 • Tutak, T. & Güder, Y. (2014). Matematiksel modellemenin tanımı, kapsamı ve önemi. Turkish Journal of Educational Studies, 1(1), 173-190.
 • Yayla, Ö. & Bangir-Alpan, G. (2019). Öğrencilerin matematikte zorlanma nedenlerine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. JRES, 6(2), 401-425.
 • Yenilmez, K. & Özabacı, N. Ş. (2003). Yatılı öğretmen okulu öğrencilerinin matematik ile ilgili tutumları ve matematik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 132-146.
 • Yıldırım, M. (2019) Örneklem ve örnekleme yöntemleri. S. Şen & İ. Yıldırım (Ed.). Eğitimde araştırma yöntemleri içinde (ss. 61-92). Nobel Yayıncılık.
 • YÖK (2022a). YÖK Atlas. https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.php?b=10192 adresinden 21.02.2022 tarihinde edinilmiştir. YÖK (2022b). YÖK Atlas TYT-AYT net sihirbazı. https://yokatlas.yok.gov.tr/netler-tablo.php?b=10192 adresinden 21.02.2022 tarihinde edinilmiştir.

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik Tutum Düzeylerinin İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt: 23 Sayı: 2, 2153 - 2192, 31.08.2022

Öz

Araştırmanın temel amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının matematiğe yönelik tutum düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Türkiye’deki farklı devlet üniversitelerinde öğrenim gören 398 sosyal bilgiler öğretmen adayı araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Duatepe ve Çilesiz (1999) tarafından geliştirilen “Matematik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın verileri AMOS 21 ve Jamovi 2 paket programları ile analiz edilmiştir. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının matematiğe yönelik tutum düzeylerini incelemek için betimsel istatistiki bilgilerden yararlanılmış, ele alınan değişkenler arasında anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek için ise tek yönlü ANOVA uygulanmıştır. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretmen adaylarının matematiğe yönelik tutum düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca öğretmen adaylarının “Matematik Tutum Ölçeği”nin ilgi ve sevgi, korku ve güven ile zevk alt boyutlarından aldıkları puanların da düşük düzeyde olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Meslek ve önem alt boyutuna ilişkin tutum düzeylerinin ise yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının matematiğe yönelik tutum düzeylerinin anne eğitim duruma göre anlamlı olarak farklılaşmadığı, ancak baba eğitim duruma göre anlamlı olarak farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak sosyal bilgiler öğretmen adaylarının matematiğe yönelik tutum düzeylerinin matematik öğretmenini sevme durumu değişkenine göre de anlamlı olarak farklılaştığı görülmüştür.

Kaynakça

 • Aladağ, E. & Şahinkaya, N. (2013). Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni adaylarının sosyal bilgiler ve matematik derslerinin ilişkilendirilmesine yönelik görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 157-176.
 • Alkan, V. (2010). Matematikten nefret ediyorum! Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 189-199.
 • Alpar, R. (2016). Uygulamalı istatistik ve geçerlik-güvenirlik. Detay Yayıncılık.
 • Altun, M. (2006). Matematik öğretiminde gelişmeler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 223-238.
 • Arık Karamık, G. & Akhan, N. E. (2020). Improving the attitudes of preservice social studies teachers towads mathematics through the use of the creative drama method. Sakarya University Journal of Education, 10(1), 1-28.
 • Atalmış, E. H. (2019). Tarama araştırmaları. S. Şen & İ. Yıldırım (Ed.). Eğitimde araştırma yöntemleri içinde (ss. 97-116). Nobel Yayıncılık.
 • Bekdemir, M. & Başıbüyük, A. (2011). Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenliği programı öğrencilerinin matematik başarı ve kaygı düzeylerinin coğrafya başarısını yordaması. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 459-477.
 • Bousalis, R. & Furner, J. M. (2020). Linking middle school mathematics and social studies through immigration issues. Middle School Journal, 51(1), 19-28.
 • Bozkurt, S. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde sınav kaygısı, matematik kaygısı, genel başarı ve matematik başarısı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö E., Karadenıiz, Ş. & Demiral, F. (20129. Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Ş. Büyüköztürk (2018). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Pegem Akademi.
 • Doll, W. J., Xia, W. & Torkzadeh, G. (1994). A confirmatory factor analysis of the end-user computing satisfaction instrument. MIS Quarterly, 18(4), 453-461.
 • Duatepe, A. & Çilesiz, Ş. (1999). Matematik tutum ölçeği geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(16), 45-52.
 • Dunn, T. J., Baguley, T. & Brunsden, V. (2014). From alpha to omega: A practical solution to the pervasive problem of internal consistency estimation. British Journal of Psychology, 105, 399-412. doi :10.1111/bjop.12046.
 • Dursun, Ş. & Bindak, R. (2011). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin matematik kaygılarının incelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 35(1), 18-21.
 • Dursun, Ş. & Dede, Y. (2004). Öğrencilerin matematikte başarısını etkileyen faktörler matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2),217-230.
 • Feibt, M., Hennings, A., Heil, J., Moosbrugger, H., Kelava, A., Stolpner, I., Kieser, M. & Rauch, G. (2019). Refining scores based on patient reported outcomes – statistical and medical perspectives. BMC Medical Research Methodology, 19(167), 1-9. doi: 10.1186/s12874-019-0806-9.
 • Hacıömeroğlu, G. (2017). Reciprocal relationships between mathematics anxiety and attitude towards mathematics ın elementary students. Acta Didactica Napocensia, 10(3), 59-68.
 • Hayes, A. F. & Coutts, J. J. (2020). Use omega rather than Cronbach’s Alpha for estimating reliability. But… Communication Methods and Measures, 14(1), 1-24. doi: DOI: 10.1080/19312458.2020.1718629.
 • Işık, A., Çiltaş, A. & Bekdemir, M. (2008). Matematik eğitiminin gerekliliği ve önemi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 174-184.
 • İbrahimoğlu, Z. (Aralık, 2017). Sosyal bilgiler öğretmeni olmak: Neden ve nasıl. International Teacher Education and Accreditation Congress’te sunulan bildiri. İstanbul, Türkiye.
 • Karagöz, Y. (2017). SPSS ve AMOS uygulamalı nitel-nicel-karma bilimsel araştırma yöntemleri ve yayın etiği. Nobel Yayıncılık.
 • Kargar, M., Tarmizi, R. A., & Bayat, S. (2010). Relationship between mathematical thinking, mathematics anxiety and mathematics attitudes among university students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 8, 537-542.
 • Kılıç Akbıyık, Z. (2019). Üniversiteye girişte sosyal bilgiler öğretmenliği tercih nedenleri: Karşılaştırmalı bir inceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • McGee, E. O. & Hosterler, A. L. (2014). Historicizing mathematics and mathematizing social studies for social justice: A call for integration. Equity & Excellence in Education, 47(2), 208-229.
 • MEB (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=354 adresinden edinilmiştir.
 • METK (1973). Milli Eğitim Temel Kanunu. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf adresinden edinilmiştir. Nasibov, F. & Kaçar, A. (2005). Matematik ve matematik eğitimi hakkında. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 339-346.
 • Orçan, F. (2018). Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi. İlk hangisi kullanılmalı? Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 9(4), 413-421.
 • Özen, Y. & Gül, A. (2007). Sosyal ve eğitim bilimleri araştırmalarında evren-örneklem sorunu. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 191-199.
 • Özturan Sağırlı, M., Çakmak, Z., Baş, F., Okur, M. & Bekdemir, M. (2015). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının matematiğe ilişkin bakış açıları. Ege Eğitim Dergisi, 16(1), 199-223.
 • Öztürk, C. (2012). Sosyal Bilgiler: toplumsal yaşama disiplinlerarası bir bakış. C. Öztürk (Ed.). Sosyal Bilgiler öğretimi: demokratik vatandaşlık eğitimi içinde (s. 2-30). Ankara: Pegem Akademi.
 • Şahin, F. Y. (2000). Matematik kaygısı. Eğitim Araştırmaları, 1(2), 75-79.
 • Thompson, T. (2006). Teaching for social mathematics: Exploring the collaborative roles of social studies and mathematics educators. Social Studies Research and Practice, 1(2), 268-283.
 • Toluk Uçar, Z., Pişkin, M., Akkaş, E., & Taşçı, D. (2010). İlköğretim öğrencilerinin matematik, matematik öğretmenleri ve matematikçiler hakkındaki inançları. Eğitim ve Bilim, 35(155), 131-144.
 • Tutak, T. & Güder, Y. (2014). Matematiksel modellemenin tanımı, kapsamı ve önemi. Turkish Journal of Educational Studies, 1(1), 173-190.
 • Yayla, Ö. & Bangir-Alpan, G. (2019). Öğrencilerin matematikte zorlanma nedenlerine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. JRES, 6(2), 401-425.
 • Yenilmez, K. & Özabacı, N. Ş. (2003). Yatılı öğretmen okulu öğrencilerinin matematik ile ilgili tutumları ve matematik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 132-146.
 • Yıldırım, M. (2019) Örneklem ve örnekleme yöntemleri. S. Şen & İ. Yıldırım (Ed.). Eğitimde araştırma yöntemleri içinde (ss. 61-92). Nobel Yayıncılık.
 • YÖK (2022a). YÖK Atlas. https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.php?b=10192 adresinden 21.02.2022 tarihinde edinilmiştir. YÖK (2022b). YÖK Atlas TYT-AYT net sihirbazı. https://yokatlas.yok.gov.tr/netler-tablo.php?b=10192 adresinden 21.02.2022 tarihinde edinilmiştir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Önder ERYILMAZ
AMASYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-4962-889X
Türkiye


Çağrı DEMİRTAŞ
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7268-6545
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 23 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
ERYILMAZ, Ö., & DEMİRTAŞ, Ç. (2022). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik Tutum Düzeylerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 2153-2192. https://doi.org/10.29299/kefad.1119171

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124