Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Eğitim Fakültesindeki Öğretim Elemanlarının Teknoloji Entegrasyon Süresinin Eş Merkezli Halka Modeline Göre Değerlendirilmesi

Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 2, 1639 - 1690, 31.08.2022

Öz

Bu çalışmanın amacı eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının eş merkezli halka modeline göre eğitimde teknoloji kullanma durumlarını değerlendirmektir. Araştırmada yükseköğretimde görev yapan öğretim elemanlarının teknoloji kullanma durumları doğal ortamlarında ayrı ayrı birer durum çalışması olarak incelenmiş; nitel araştırma teknikleri kullanılarak desenlenmiştir. Bu doğrultuda doküman inceleme, bilgi formu, yarı-yapılandırılmış mülakat, gözlem yöntemleri bir arada kullanılmıştır. Araştırmada katılımcılar, eğitim fakültesinde görev yapan farklı branşlardaki beş öğretim elemanıdır. Elde edilen sonuçlara göre, öğretim elemanlarının bilgisayar, projeksiyon, akıllı tahta ve internet gibi araçları öğretim, iletişim ve ölçme gibi farklı amaçlar için kullandığı belirlenmiştir. Ayrıca öğretim elemanları teknolojinin yerinde ve doğru kullanıldığında öğrenen için ilgi çekici olduğu, konu ve kavramlara görsellik kazandırdığı ve zor şekillerin anlaşılmasını kolaylaştırdığını düşünmektedir. Öğretim elemanları teknoloji kullanım sırasında, bu teknolojilerin öğretmen adaylarının ilgisini çekememesi, pedagojik olarak duyduğu kaygılar ve ders süresinin kısıtlı olmasından dolayı kaygı duymaktadır. Bunun yanı sıra teknoloji entegrasyonu sürecinde kullanılan mevcut donanımının eksik ve yetersiz kaldığı, alt yapı ve teknik personel konusunda şartların iyileştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Öğretim elemanlarından bazılarının ise lisans ve lisansüstü seviyede benzer dersler almasına ve teknolojiye yönelik benzer çalışmalar yapmasına rağmen, derslerine teknolojiyi yansıtmadığı da görülmüştür. Teknoloji entegrasyonunu eğitim-öğretim ortamında etkili, verimli bir şekilde gerçekleştirmek adına üniversiteler yeni teknolojiler ve talepler doğrultusunda yapılandırılmalıdır.

Kaynakça

 • Adıgüzel, A. (2010). İlköğretim okullarında öğretim teknolojilerinin durumu ve sınıf öğretmenlerinin bu teknolojiyi kullanma düzeyleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 1-17.
 • Akdağ, M. ve Tok, H. (2008). Geleneksel öğretim ile powerpoint sunum destekli öğretimin öğrenci erişisine etkisi. Eğitim ve Bilim, 33(147), 26-34.
 • Akgün, F. (2017). Investigation of instructional technology acceptance and individual innovativeness of academicians. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 8(3), 291-322.
 • Akkoç, H. (2012). Bilgisayar destekli ölçme-değerlendirme araçlarının matematik öğretimine entegrasyonuna yönelik hizmet öncesi eğitim uygulamaları ve matematik öğretmen adaylarının gelişimi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 99-114.
 • Aktay, S., ve Keskin, T. (2016). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(3), 27-44.
 • Almekhlafi , A. G., & Almeqdadi, F. A. (2010). Teachers’ Perceptions of Technology Integration in the United Arab Emirates School Classrooms. Journal of Educational Technology & Society, 13(1), 165-175.
 • Bartsch ve Cobern (2003). Effectiveness of powerpoint presentations in lectures. Computers & Education, 41, 77-86
 • Bebell, D., Russell, M., & O’dwyer, L. (2004). Measuring teachers technology uses: Why multiple measures are more revealing. Journal of Research on Technology in Education, 37(1), 45–63.
 • Bingimlas, K. (2009). Barriers to the Successful ıntegration of ıct in teaching and learning environments: A review of the literature. Eurasia journal of mathematics. Science and Technology Education, 5(3), 235-245.
 • Bosch, T. E. (2009). Using online social networking for teaching and learning: Facebook use at the University of Cape Town. Communicatio: South African Journal for Communication Theory and Research, 35(2), 185-200.
 • Chand, V.S., Deshmukh, K.S., & Shukla, A. (2020). Why does technology integration fail? Teacher beliefs and content developer assumptions in an Indian initiative. Education Tech Research Dev.,1-22, https://doi.org/10.1007/s11423-020-09760-x
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2000). Research methods in education (5th Ed.). London, UK: Taylor and Francis, Inc
 • Collier, S., Weingburgh, M. H., & Rivera, M. (2004). Infusing technology skills into a teacher education program: Change in students knowledge about and use of technology. Journal of Technology and Teacher Education, 12(3), 447-468.
 • Creswell J.W. (2013). Editörler: Bütün M. ve Demir S.B., Nitel araştırma yöntemleri-beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni, Siyasal Kitabevi, Ankara
 • Çağıltay, K., Yıldırım, S., Aslan, İ., Gök, A., Gürel, G., Karakuş, T., ve diğ. (2007). Öğretim teknolojilerinin üniversitede kullanımına yönelik alışkanlıklar ve beklentiler: Betimleyici bir çalışma. Akademik Bilişim 07-Ix. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 31 Ocak-2 Şubat 2007 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Çakır, R. ve Yıldırım, S. (2009). What do computer teachers think about the factors affecting technology integration in schools. İlköğretim Online, 8(3), 952-964.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (Genişletilmiş 3. Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Çuhadar, C. (2011). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ve öğretmen öz-yeterlik algılarının incelenmesi. 11.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, 25-27 Mayıs, İstanbul, Türkiye.
 • Demir, S., ve Bozkurt, A. (2011). Primary mathematics teachers’ views about their competencies concerning the integration of technology. Elementary Education Online, 10(3), 850-860.
 • Demiraslan, Y. ve Usluel, Y. K. (2006). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonunun etkinlik kuramı’na göre incelenmesi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 23, 38-49.
 • Doron, E., & Spektor-Levy, O. (2018). Transformations in teachers’ views in one-toone classes-Longitudinal case studies. Tech Know Learn. 24, 437-460.
 • Elliott, S., & Gordon, M. (2006). Using power point to promote constructivist learning. Educational Technology, 46 (4), 34-38.
 • Er, E., & Kim, C. (2017). Episode-centered guidelines for teacher belief change toward technology integration. Education Tech Research Dev, 65, 1041-1065.
 • Eroğlu, M. A. (2009). Innovation of Turkish language learning and teaching for foreigner. 1st International Conferance on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (s.180-189). (FLTAL’11), 5-7 May 2011, Sarajevo.
 • Ertmer, P., Addison, P., Lane, M., Ross, E., & Woods, D. (1999) Examining teachers beliefs about the role of technology in the elementary classroom. Journal of Research on Computing in Education, 32 (1), 54-72.
 • Farjon, D., Smith, A.,& Voogt, J. (2019). Technology integration of pre-service teachers explained by attitudes and beliefs, competency, access, and experience. Computer and Education,130, 81-93.
 • Fu, J. S. (2013). ICT in education: A critical literature review and it’s implications. International Journal of Educationand Development using ICT, 9(1), 112.
 • Göktaş, Y., Yıldırım, Z., ve Yıldırım, S. (2008). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim fakültelerindeki durumu: Dekanların görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33(149), 30-50.
 • Gülbahar, Y. (2016). E-Değerlendirme. In K. Çağıltay ve Y. Göktaş (Eds.), Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teorileri, Araştırmalar, Eğilimler (2 ed., pp. 655-666). Ankara: Pegem Akademi.
 • Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. ve Madran, O. (2010). Sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımı. XV. Türkiye'de İnternet Konferansı. İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Inan, F. A., & Lowther, D. L. (2010). Factors affecting technology integration in K-12 classrooms: A path model. Educational Technology Research & Development, 58(2), 137-154
 • Hew, K. F., & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning: current knowledge gaps and recommendations for future research. Educational Technology Research and Development, 55(3), 223-252.
 • Hsu, P.S. (2016, January 16). Examining Current Beliefs, Practices and Barriers About Technology Integration: A Case Study. Tech Trends, 60(1), 30-40.
 • Jones, B. (2020). The experiences of elementary teachers regarding technology ıntegration in the classroom. Unpublished doctoral dissertation, Walden University, Minnesota.
 • Jones, M., & Dexter, S. (2018). Teacher perspectives on technology ıntegration professional development: formal, ınformal, and ındependent learning activities. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 27(1), 83-102.
 • Karadağ, R ve Bayrak, Ö. (Ed.). (2013). Türkçenin eğitimi [Özel sayı]. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11).
 • Kaya, G. ve Koçak Usluel, Y. (2011). Öğrenme-öğretme süreçlerinde BİT entegrasyonunu etkileyen faktörlere yönelik içerik analizi. Buca Faculty of Education Journal, (31),48-67.
 • Keleş, E., ve Turan-Güntepe, E.(2018). Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının teknolojiyi öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonu. Sakarya University Journal of Education, 8(3), 142-157.
 • Keller, J., Ehman, H. L., & Bonk, J. C., (2002). Professional development that increases technology ıntegration by K-12 teachers: influence of the TICKIT program. Paper presented at the American Educational Research Association (AERA) Annual Convention, Chicago, IL.
 • Kutlu, M., Schreglmann, S. ve Cinisli, N. A. (2018). Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin özel eğitimde yardımcı teknolojilerin kullanımına ilişkin görüşleri. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 1540-1569.
 • Liu, F., Ritzhaupt, A. D., Dawson, K., & Barron, A. E. (2017). Explaining technology integration in K-12 classrooms: A multilevel path analysis model. Education Tech Research Dev, 65, 795-813.
 • Madge, C., Meek, J., Wellens, J., & Hooley, T. (2009). Facebook, social integration and informal learning at university:It is more for socialising and talking to friends about work than for actually doing work. Learning, Media and Technology, 34(2), 141-155.
 • Mazman, S. G. ve Usluel, Y. K. (2011). Gender differences in using social networks. Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(2),133-139.
 • Mishra, P. & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A new framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.
 • Munoz, C. L. & Towner, T. L. (2009). Opening Facebook: How to Use Facebook in the College Classroom. Paper presented at 2009 Society for Information Technology and Teacher Education conference in Charleston, South Carolina.
 • Niess, M. L., Ronau, R. N., Shafer, K. G., Driskell, S. O., Harper, S. R., Johnston, C., et al. (2009). Mathematics teacher TPACK standards and development model. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 4-24.
 • Rabah, J. (2015). Benefits and challenges of ınformation and communication technologies (ICT) integration in québec english schools. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 14(2), 24-31.
 • Roblyer, M.D. (2006). Integrating educational technology into teaching. (5th. ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Merrill Prentice Hall.
 • Sadi, S., Tosun, C., Demirel, T., Arpacık, Ö., Topu, F. B., Taşlıbeyaz, E., ve diğ. (2008). Öğretim teknolojilerinin öğretmen eğitiminde kullanimi: Öğretmen elemanlarinin görüşleri. International Educational Technology Conference, (s. 1026-1030). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Sadi, S., Şekerci, A. R., Kurban, B., Topu, F. B., Demirel, T., Tosun, C., ve diğ. (2010). Öğretmen eğitiminde teknolojinin etkin kullanımı: Öğretim elemanları ve öğretmen adaylarının görüşleri. International Journal of Informatics Technologies, 1(3), 43-49.
 • Samancıoğlu, M. ve Summak, M. S. (2014). Öğretmenlerin derslerde teknoloji kullanımlarını etkileyen faktörler: Kişisel bilgisayar kullanımı ve öğretim yaklaşımları. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2), 195-207.
 • Suess, P. A. (2007). The experıence of technology ıntegration by teacher educators ın higher education. University of Missouri - St. Louıs. Doctor of Philosopy. University of Missouri – Columbia.
 • Şendurur, P. ve Arslan, S. (2017). Eğitimde teknoloji entegrasyonunu etkileyen faktörlerdeki değişim. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (43), 25-50.
 • Taşkin, N. ve Çakmak, E. K. (2017). Öğrenci merkezli öğrenme ortamlarında oyunlaştırmanın alternatif değerlendirme amaçlı kullanımı. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(3), 1227-1248.
 • Toledo, C. (2005). A five-stage model of computer technology integration into teacher education curriculum. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 5(2),177–191.
 • Tondeur, J., Valcke, M., & Van Braak, J. (2008). A multidimensional approach to determinants of computer use in primary education: Teacher and school characteristics. Journal of Computer Assisted Learning, 24(6), 494-506.
 • Tondeur, J., Hermans, R., Van Braak, J., & Valcke, M. (2008). Exploring the link between teachers’ educational belief profiles and different types of computer use in the classroom. Computers in Human Behavior, 24. 2541-2553.
 • Topu, F. (2010). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin okullarındaki rolleri, beklentiler ve karşılaşılan problemler: Erzurum ili örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Turan, A. H. ve Çolakoğlu, B. E. (2011). Yükseköğrenimde öğretim elemanlarının teknoloji kabulü ve kullanımı: Adnan Menderes Üniversitesinde ampirik bir değerlendirme. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(1), 106-121.
 • Türel, Y. K. (2012). Teachers’ negative attitudes towards interactive whiteboard use: Needs and problems. Elementary Education Online, 11(2), 423-439.
 • Usluel, Y. K., Mumcu, F. K., ve Demiraslan, Y. (2007). Öğrenme-öğretme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojileri: Öğretmenlerin entegrasyon süreci ve engelleriyle ilgili görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(32), 164-178.
 • Usluel, Y. K. ve Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretim elemanlarının bilgi teknolojilerini kullanmada karşılaştıkları engeller, çözüm önerileri ve öz-yeterlik algıları. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(6), 143-157.
 • Usta, İ. (2018). Öğretmen yetiştirme lisans programlarındaki değişim ve açık ve uzaktan öğrenme dersine yönelik öneriler. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 4(4), 58-68.
 • Uzun, S.,Paliç, G. ve Akdeniz, A. R. (2014). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin profesyonel öğretmenliğe ilişkin algıları. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 127-143.
 • Vanderlinde, R., & Van Braak, J. (2010). The e-capacity of primary schools: development of a conceptual model and scale construction from a school improvement perspective. Computers and Education, 55(2). 541-553.
 • Wang, Q. (2008). A generic model for guiding the ıntegration of ICT ınto teaching and learning. Innovations in Education and Teaching International, 45(3), 411-419. Wang, Q., & Woo, H. L. (2007). Systematic Planning for ICT integration i n topic learning. Educational Technology and Society, 10 (1), 148-156. Yetik, S., Akyüz, H. İ. ve Bardakcı, S. (2020) Eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının güncel teknolojilere ilişkin farkındalıkları ve yararlanma durumları. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 164-192.
 • Yılmaz, M. (2005). İlköğretim 7. sınıflarda simetri konusunun öğretimde eğitim teknolojilerinin başarı ve tutuma etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yiğit, Y. G., Zayim, N. ve Yıldırım, S. (2002). Yükseköğretimde öğretim ve idari amaçlı teknoloji kullanımı: Bir durum saptaması. Eğitim ve Bilim, 27(124), 42-51.
 • Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods (3rd. Ed.). Beverley Hills, Ca: Sage Publications.
 • Zehra, K, ve Yılayaz, Ö. (2013). Öğretmen eğitimine teknoloji entegrasyonu modelleri ve teknolojik pedagojik alan bilgisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(8), 57-83.

Evaluation of Technology Integration Process in The Faculty of Education by Concentric Circles Model

Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 2, 1639 - 1690, 31.08.2022

Öz

The first aim of this research is that evaluate the sıtuatıon of usıng technologıes ın educatıon accordıng to concentric circles model of the instructors. In this research, the technology usage of the instructors working in higher education were examined as a case study in their natural environment and designed using qualitative research techniques. Document analysis, information form, semi-structured interview, observation methods were used in the collection of research data. Participants were five instructors working in different faculties. According to the results, it was determined that the instructors used tools such as computer, projection, smart board and internet for different purposes such as teaching, communication and measurement. In addition, instructors think that technology is interesting for the learner when used correctly and appropriately, it provides visuality to subjects and concepts and facilitates understanding of difficult forms. The instructors are worried that these technologies cannot attract the prospective teachers' interest during the use of technology, that they have pedagogical concerns and that the duration of the lesson is limited. In addition, it was concluded that the existing equipment used in the technology integration process was incomplete and inadequate and the conditions for infrastructure and technical personnel should be improved. Although some of the instructors took similar courses at undergraduate and graduate levels and carried out similar studies on technology, it was also observed that they did not reflect technology in their courses. Universities should be structured in accordance with new technologies and demands in order to implement technology integration effectively and efficiently in the education and training environment.

Kaynakça

 • Adıgüzel, A. (2010). İlköğretim okullarında öğretim teknolojilerinin durumu ve sınıf öğretmenlerinin bu teknolojiyi kullanma düzeyleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 1-17.
 • Akdağ, M. ve Tok, H. (2008). Geleneksel öğretim ile powerpoint sunum destekli öğretimin öğrenci erişisine etkisi. Eğitim ve Bilim, 33(147), 26-34.
 • Akgün, F. (2017). Investigation of instructional technology acceptance and individual innovativeness of academicians. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 8(3), 291-322.
 • Akkoç, H. (2012). Bilgisayar destekli ölçme-değerlendirme araçlarının matematik öğretimine entegrasyonuna yönelik hizmet öncesi eğitim uygulamaları ve matematik öğretmen adaylarının gelişimi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 99-114.
 • Aktay, S., ve Keskin, T. (2016). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(3), 27-44.
 • Almekhlafi , A. G., & Almeqdadi, F. A. (2010). Teachers’ Perceptions of Technology Integration in the United Arab Emirates School Classrooms. Journal of Educational Technology & Society, 13(1), 165-175.
 • Bartsch ve Cobern (2003). Effectiveness of powerpoint presentations in lectures. Computers & Education, 41, 77-86
 • Bebell, D., Russell, M., & O’dwyer, L. (2004). Measuring teachers technology uses: Why multiple measures are more revealing. Journal of Research on Technology in Education, 37(1), 45–63.
 • Bingimlas, K. (2009). Barriers to the Successful ıntegration of ıct in teaching and learning environments: A review of the literature. Eurasia journal of mathematics. Science and Technology Education, 5(3), 235-245.
 • Bosch, T. E. (2009). Using online social networking for teaching and learning: Facebook use at the University of Cape Town. Communicatio: South African Journal for Communication Theory and Research, 35(2), 185-200.
 • Chand, V.S., Deshmukh, K.S., & Shukla, A. (2020). Why does technology integration fail? Teacher beliefs and content developer assumptions in an Indian initiative. Education Tech Research Dev.,1-22, https://doi.org/10.1007/s11423-020-09760-x
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2000). Research methods in education (5th Ed.). London, UK: Taylor and Francis, Inc
 • Collier, S., Weingburgh, M. H., & Rivera, M. (2004). Infusing technology skills into a teacher education program: Change in students knowledge about and use of technology. Journal of Technology and Teacher Education, 12(3), 447-468.
 • Creswell J.W. (2013). Editörler: Bütün M. ve Demir S.B., Nitel araştırma yöntemleri-beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni, Siyasal Kitabevi, Ankara
 • Çağıltay, K., Yıldırım, S., Aslan, İ., Gök, A., Gürel, G., Karakuş, T., ve diğ. (2007). Öğretim teknolojilerinin üniversitede kullanımına yönelik alışkanlıklar ve beklentiler: Betimleyici bir çalışma. Akademik Bilişim 07-Ix. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 31 Ocak-2 Şubat 2007 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Çakır, R. ve Yıldırım, S. (2009). What do computer teachers think about the factors affecting technology integration in schools. İlköğretim Online, 8(3), 952-964.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (Genişletilmiş 3. Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Çuhadar, C. (2011). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ve öğretmen öz-yeterlik algılarının incelenmesi. 11.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, 25-27 Mayıs, İstanbul, Türkiye.
 • Demir, S., ve Bozkurt, A. (2011). Primary mathematics teachers’ views about their competencies concerning the integration of technology. Elementary Education Online, 10(3), 850-860.
 • Demiraslan, Y. ve Usluel, Y. K. (2006). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonunun etkinlik kuramı’na göre incelenmesi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 23, 38-49.
 • Doron, E., & Spektor-Levy, O. (2018). Transformations in teachers’ views in one-toone classes-Longitudinal case studies. Tech Know Learn. 24, 437-460.
 • Elliott, S., & Gordon, M. (2006). Using power point to promote constructivist learning. Educational Technology, 46 (4), 34-38.
 • Er, E., & Kim, C. (2017). Episode-centered guidelines for teacher belief change toward technology integration. Education Tech Research Dev, 65, 1041-1065.
 • Eroğlu, M. A. (2009). Innovation of Turkish language learning and teaching for foreigner. 1st International Conferance on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (s.180-189). (FLTAL’11), 5-7 May 2011, Sarajevo.
 • Ertmer, P., Addison, P., Lane, M., Ross, E., & Woods, D. (1999) Examining teachers beliefs about the role of technology in the elementary classroom. Journal of Research on Computing in Education, 32 (1), 54-72.
 • Farjon, D., Smith, A.,& Voogt, J. (2019). Technology integration of pre-service teachers explained by attitudes and beliefs, competency, access, and experience. Computer and Education,130, 81-93.
 • Fu, J. S. (2013). ICT in education: A critical literature review and it’s implications. International Journal of Educationand Development using ICT, 9(1), 112.
 • Göktaş, Y., Yıldırım, Z., ve Yıldırım, S. (2008). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim fakültelerindeki durumu: Dekanların görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33(149), 30-50.
 • Gülbahar, Y. (2016). E-Değerlendirme. In K. Çağıltay ve Y. Göktaş (Eds.), Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teorileri, Araştırmalar, Eğilimler (2 ed., pp. 655-666). Ankara: Pegem Akademi.
 • Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. ve Madran, O. (2010). Sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımı. XV. Türkiye'de İnternet Konferansı. İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Inan, F. A., & Lowther, D. L. (2010). Factors affecting technology integration in K-12 classrooms: A path model. Educational Technology Research & Development, 58(2), 137-154
 • Hew, K. F., & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning: current knowledge gaps and recommendations for future research. Educational Technology Research and Development, 55(3), 223-252.
 • Hsu, P.S. (2016, January 16). Examining Current Beliefs, Practices and Barriers About Technology Integration: A Case Study. Tech Trends, 60(1), 30-40.
 • Jones, B. (2020). The experiences of elementary teachers regarding technology ıntegration in the classroom. Unpublished doctoral dissertation, Walden University, Minnesota.
 • Jones, M., & Dexter, S. (2018). Teacher perspectives on technology ıntegration professional development: formal, ınformal, and ındependent learning activities. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 27(1), 83-102.
 • Karadağ, R ve Bayrak, Ö. (Ed.). (2013). Türkçenin eğitimi [Özel sayı]. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11).
 • Kaya, G. ve Koçak Usluel, Y. (2011). Öğrenme-öğretme süreçlerinde BİT entegrasyonunu etkileyen faktörlere yönelik içerik analizi. Buca Faculty of Education Journal, (31),48-67.
 • Keleş, E., ve Turan-Güntepe, E.(2018). Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının teknolojiyi öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonu. Sakarya University Journal of Education, 8(3), 142-157.
 • Keller, J., Ehman, H. L., & Bonk, J. C., (2002). Professional development that increases technology ıntegration by K-12 teachers: influence of the TICKIT program. Paper presented at the American Educational Research Association (AERA) Annual Convention, Chicago, IL.
 • Kutlu, M., Schreglmann, S. ve Cinisli, N. A. (2018). Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin özel eğitimde yardımcı teknolojilerin kullanımına ilişkin görüşleri. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 1540-1569.
 • Liu, F., Ritzhaupt, A. D., Dawson, K., & Barron, A. E. (2017). Explaining technology integration in K-12 classrooms: A multilevel path analysis model. Education Tech Research Dev, 65, 795-813.
 • Madge, C., Meek, J., Wellens, J., & Hooley, T. (2009). Facebook, social integration and informal learning at university:It is more for socialising and talking to friends about work than for actually doing work. Learning, Media and Technology, 34(2), 141-155.
 • Mazman, S. G. ve Usluel, Y. K. (2011). Gender differences in using social networks. Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(2),133-139.
 • Mishra, P. & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A new framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.
 • Munoz, C. L. & Towner, T. L. (2009). Opening Facebook: How to Use Facebook in the College Classroom. Paper presented at 2009 Society for Information Technology and Teacher Education conference in Charleston, South Carolina.
 • Niess, M. L., Ronau, R. N., Shafer, K. G., Driskell, S. O., Harper, S. R., Johnston, C., et al. (2009). Mathematics teacher TPACK standards and development model. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 4-24.
 • Rabah, J. (2015). Benefits and challenges of ınformation and communication technologies (ICT) integration in québec english schools. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 14(2), 24-31.
 • Roblyer, M.D. (2006). Integrating educational technology into teaching. (5th. ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Merrill Prentice Hall.
 • Sadi, S., Tosun, C., Demirel, T., Arpacık, Ö., Topu, F. B., Taşlıbeyaz, E., ve diğ. (2008). Öğretim teknolojilerinin öğretmen eğitiminde kullanimi: Öğretmen elemanlarinin görüşleri. International Educational Technology Conference, (s. 1026-1030). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Sadi, S., Şekerci, A. R., Kurban, B., Topu, F. B., Demirel, T., Tosun, C., ve diğ. (2010). Öğretmen eğitiminde teknolojinin etkin kullanımı: Öğretim elemanları ve öğretmen adaylarının görüşleri. International Journal of Informatics Technologies, 1(3), 43-49.
 • Samancıoğlu, M. ve Summak, M. S. (2014). Öğretmenlerin derslerde teknoloji kullanımlarını etkileyen faktörler: Kişisel bilgisayar kullanımı ve öğretim yaklaşımları. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2), 195-207.
 • Suess, P. A. (2007). The experıence of technology ıntegration by teacher educators ın higher education. University of Missouri - St. Louıs. Doctor of Philosopy. University of Missouri – Columbia.
 • Şendurur, P. ve Arslan, S. (2017). Eğitimde teknoloji entegrasyonunu etkileyen faktörlerdeki değişim. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (43), 25-50.
 • Taşkin, N. ve Çakmak, E. K. (2017). Öğrenci merkezli öğrenme ortamlarında oyunlaştırmanın alternatif değerlendirme amaçlı kullanımı. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(3), 1227-1248.
 • Toledo, C. (2005). A five-stage model of computer technology integration into teacher education curriculum. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 5(2),177–191.
 • Tondeur, J., Valcke, M., & Van Braak, J. (2008). A multidimensional approach to determinants of computer use in primary education: Teacher and school characteristics. Journal of Computer Assisted Learning, 24(6), 494-506.
 • Tondeur, J., Hermans, R., Van Braak, J., & Valcke, M. (2008). Exploring the link between teachers’ educational belief profiles and different types of computer use in the classroom. Computers in Human Behavior, 24. 2541-2553.
 • Topu, F. (2010). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin okullarındaki rolleri, beklentiler ve karşılaşılan problemler: Erzurum ili örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Turan, A. H. ve Çolakoğlu, B. E. (2011). Yükseköğrenimde öğretim elemanlarının teknoloji kabulü ve kullanımı: Adnan Menderes Üniversitesinde ampirik bir değerlendirme. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(1), 106-121.
 • Türel, Y. K. (2012). Teachers’ negative attitudes towards interactive whiteboard use: Needs and problems. Elementary Education Online, 11(2), 423-439.
 • Usluel, Y. K., Mumcu, F. K., ve Demiraslan, Y. (2007). Öğrenme-öğretme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojileri: Öğretmenlerin entegrasyon süreci ve engelleriyle ilgili görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(32), 164-178.
 • Usluel, Y. K. ve Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretim elemanlarının bilgi teknolojilerini kullanmada karşılaştıkları engeller, çözüm önerileri ve öz-yeterlik algıları. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(6), 143-157.
 • Usta, İ. (2018). Öğretmen yetiştirme lisans programlarındaki değişim ve açık ve uzaktan öğrenme dersine yönelik öneriler. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 4(4), 58-68.
 • Uzun, S.,Paliç, G. ve Akdeniz, A. R. (2014). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin profesyonel öğretmenliğe ilişkin algıları. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 127-143.
 • Vanderlinde, R., & Van Braak, J. (2010). The e-capacity of primary schools: development of a conceptual model and scale construction from a school improvement perspective. Computers and Education, 55(2). 541-553.
 • Wang, Q. (2008). A generic model for guiding the ıntegration of ICT ınto teaching and learning. Innovations in Education and Teaching International, 45(3), 411-419. Wang, Q., & Woo, H. L. (2007). Systematic Planning for ICT integration i n topic learning. Educational Technology and Society, 10 (1), 148-156. Yetik, S., Akyüz, H. İ. ve Bardakcı, S. (2020) Eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının güncel teknolojilere ilişkin farkındalıkları ve yararlanma durumları. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 164-192.
 • Yılmaz, M. (2005). İlköğretim 7. sınıflarda simetri konusunun öğretimde eğitim teknolojilerinin başarı ve tutuma etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yiğit, Y. G., Zayim, N. ve Yıldırım, S. (2002). Yükseköğretimde öğretim ve idari amaçlı teknoloji kullanımı: Bir durum saptaması. Eğitim ve Bilim, 27(124), 42-51.
 • Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods (3rd. Ed.). Beverley Hills, Ca: Sage Publications.
 • Zehra, K, ve Yılayaz, Ö. (2013). Öğretmen eğitimine teknoloji entegrasyonu modelleri ve teknolojik pedagojik alan bilgisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(8), 57-83.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ebru TURAN GÜNTEPE> (Sorumlu Yazar)
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-4858-2180
Türkiye


Esra KELES>
Trabzon Üniversitesi
0000-0002-8924-1657
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2022
Başvuru Tarihi 18 Ocak 2021
Kabul Tarihi 30 Ağustos 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Turan Güntepe, E. & Keles, E. (2022). Eğitim Fakültesindeki Öğretim Elemanlarının Teknoloji Entegrasyon Süresinin Eş Merkezli Halka Modeline Göre Değerlendirilmesi . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 23 (2) , 1639-1690 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/72605/863503

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124