Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Üç Aşamalı Ekolojik Ayak İzi Tanı Testinin Türkçe’ye Uyarlanması

Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 2, 1588 - 1638, 31.08.2022

Öz

Araştırmanın amacı Liampa vd. (2019) tarafından geliştirilen üç aşamalı ekolojik ayak izi bilgi testinin Türkçe’ye uyarlanması ve lise öğrencilerinin ekoloik ayak izi ile ilgili kavramsal anlayışlarının tespit edilmesidir. Toplam 42 maddeden oluşan ölçek araştırmacılar tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Maddeler daha sonra üç uzman tarafından incelenerek tekrar Türkçe çevirilier yapılmıştır. Araştırmacılar bir araya gelerek, çevirileri karşılaştırmış ve çevirisinde farklılık olan maddeler belirlenip, uzman ekiple bir araya gelerek görüşmeler yapılıp ortak bir karara varılmıştır. Ardından, bir dil uzmanı tarafından maddelerin tekrar İngilizceye çevirisi sağlanmıştır. Ölçeğin pilot çalışması yapılarak, madde analizinde yer alan sonuçlara göre maddelerin bir kısmında düzeltme yapılmıştır. Yapılan düzeltmede, uzmanların görüşleri tekrar alınmış ve ölçek ana çalışma için son haline getirilmiştir. İçerik bilgisi ile gerekçe bölümünde yer alan 30 sorunun KR-20 değeri 0.77 bulunmuştur. Madde analizinde ortalama madde güçlük indeksi 0.58, ortalama ayırt edicilik değeri 0.38 çıkmıştır. Öğrencilerin verdikleri cevaplarla ilgili kendilerinden ne kadar emin olduklarını ölçen 12 madde için Cronbach alpha değeri 0.85 bulunmuştur. Ana çalışmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin çoğu içerik bilgisi alanında yer alan sorulara doğru yanıt verse de, gerekçe alanındaki soruların pek çoğuna doğru yanıt verememişlerdir. Öğrencilerin çoğunluğu da verdikleri yanıttan emindir. Bu da, öğrencilerin ekolojik ayak izi ile ilgili kavram yanılgıları olabileceğini ortaya koymaktadır.

Kaynakça

 • Arslan, H. O., Cigdemoglu, C., & Moseley, C. (2012). A three-tier diagnostic test to assess pre-service teachers’ misconceptions about global warming, greenhouse effect, ozone layer depletion, and acid rain. International Journal of Science Education, 34(11), 1667–1686.
 • Artvinli, A.; Aydın, R., Terzi, İ. (2019). Pre-Service Teacher Education at Ecological Footprint Awareness: Level of Classroom Teacher Candidates. Osmangazi Journal of Educational Research, 6(1), 1-24.
 • Brody, S. D., & Ryu, H. (2006). Measuring the educational impacts of a graduate course on sustainable development. Environmental Education Research,12 (2), 179–199.
 • Brooks, G. P., & Johanson, G. A. (2003). Test Analysis Program. Applied Psychological Measurement, 27(4), 303-304. Caleon, I., & Subramaniam, R. (2010). Development and application of a three-tier diagnostic test to assess secondary students’ understanding of waves. International Journal of Science Education, 32(7), 939–961.
 • Chase, C.I., (1999). Contemporary assessment for educators. New York: Longman
 • Collins, A., Galli, A., Patrizi, N., Pulselli, F. M. (2018). Learning and teaching sustainability: The contribution of EcologicalFootprint calculators. Journal of Cleaner Production, 174, 1000-1010.
 • Crocker, L. & Algina, J. (1986). Introduction to Classical and Modern Test Theory. New York: CBS College Publishing
 • Çetin-Dindar, A., & Geban, Ö. (2011). Development of a three-tier test to assess high school students’ understanding of acids and bases. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15 (2011), 600–604
 • Çiğdemoğlu, C., & Arslan, H. Ö. (2017). Atmosfer ile ilgili çevre Problemleri Konularında Kavram Yanılgılarını Tespit Eden Üç Aşamalı Tanı Testinin Türkçeye Uyarlanması. Yüzüncü yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 671-699.
 • Demirer, T. & Şaşmaz-Ören, F. (2020). 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Çevresel Vatandaşlık ve Ekolojik Ayak İzi Kavramlarına İlişkin Düşünceleri: Kelime İlişkilendirme Örneği. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 603-642.
 • Ebel, R. L., & Frisbie, D. A. (1986).Essentials of educational measurement (4th ed). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall
 • Erkuş, A. (2006). Sınıf öğretmenleri için ölçme ve değerlendirme: Kavramlar ve uygulamalar. Ankara: Ekinoks Yayınları.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
 • Gottlieb, D., Vigoda-Gadot, E., Haim, A., & Kissinger, M. (2012). The ecological footprint as an educational tool for sustainability: a case study analysis in an Israeli public high school. International Journal of Educational Development, 32 (1), 193–200
 • Gottlieb, D., Kissinger, M., Vigoda-Gadot, E., & Haim, A. (2012). Analyzing the ecological footprint at the institutional scale – The case of an Israeli high-school. Ecological Indicators, 18, 91-97.
 • Hasan, S., Bagayoko, D. & Kelley, E. L. (1999). Misconceptions and the certainty of response index (CRI). Physics Education, 34 (5), 294-299.
 • Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2014. Climate change 2014 synthesis report. http://www.ipcc.ch/pdf/assessmentreport/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf. Erişim tarihi 15.01.2021.
 • Keleş, Ö. (2011). Öğrenme Halkası Modelinin Öğrencilerin Ekolojik Ayak İzlerini Azaltmasına Etkisi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (3), 1143 -1160.
 • Kılıç, D., & Sağlam, N. (2009). Development of a two-tier diagnostic test concerning genetics concepts: the study of validity and reliability. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2685–2686. doi:10.1016/j. sbspro.2009.01.474
 • Kırbulut, Z. D., & Geban, Ö. (2014). Using Three-Tier Diagnostic Test to Assess Students’ Misconceptions of States of Matter. EURASIA J Math Sci Tech Ed.,10 (5), 509-521
 • Liampa, V. L., Malandrakis, G. N., Papadopoulou, P. & Pnevmatikos, D. (2019). Development and evaluation of a three-tier diagnostic test to assess undergraduate primary teachers’ understanding of ecological footprint. Research in Science Education, 49(3), 711-716.
 • Lundeberg, M. A., Fox, P. W., Brown, A. C., & Elbedour, S. (2000). Cultural influences on confidence: country and gender. Journal of Educational Psychology, 92(1), 152–159.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Ortaöğretim Biyoloji Dersi Öğretim Programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Özden, B., & Yenice, N. (2017). Developing Three-Tier Conceptual Understanding Test Towards “Force And Energy” Unit. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11, (2), 432-463.
 • Pesman, H. & Eryilmaz, A. (2010). Development of a three-tier test to assess misconceptions about simple electric circuits. The Journal of Educational Research, 103(3), 208-222. doi: 10.1080/00220670903383002
 • Stankov, L., & Crawford, J. D. (1997). Self-confidence and performance on tests of cognitive abilities. Intelligence, 25(2), 93–109
 • Tekin, H., (1996). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları
 • Wolff, L. A. (2020). Sustainability Education in Risks and Crises: Lessons from Covid-19. Sustainability,12, 5205,
 • World Commission on Environment and Development (WCED). (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our common future. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf. Erişim Tarihi: 05.06.2017
 • WWF (2012). Türkiye’nin ekolojik ayak izi raporu. https://wwftr.awsassets.panda.org/downloads/turkiyenin_ekolojik_ayak_izi_raporu.pdf?1412/turkiyeninekolojikayakizibilancosu. Erişim tarihi: 25.03.2021
 • WWF-Türkiye (2020). Doğanın yok oluşu ve pandemilerin yükselişi. İnsanların ve gezegenin sağlığını korumak. https://wwftr.awsassets.panda.org/downloads/doann_yok_oluu_ve_pandemilerin_yukselii_25_04_20.pdf?9920/Doganin-Yok-Olusu-ve-Pandemilerin-Yukselisi . Erişim tarihi: 29.03.2021
 • Yen, C., Yao, T., & Mintzes, J. J. (2007). Taiwanese students’ alternative conceptions of animal biodiversity. International Journal of Science Education, 29(4), 535–553. doi:10.1080/09500690601073418

Adaptation of a Three-Tier Ecological Footprint Diagnostic Test to Turkish

Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 2, 1588 - 1638, 31.08.2022

Öz

The aim of this study is to adapt the three-tier ecological footprint diagnostic test developed by Liampa et al. (2019) to Turkish, and to determine the conceptual understanding of high school students about ecologogical footprint. The instrument, including 42 items in total, was translated into Turkish by the researchers. Then, the items were examined by three experts and translted into Turkish. The reaearchers came together to compare the translations and determine the differences in translations. Then, experts and reserachers came together to discuss these differences and reached a consensus. Subsequently, the items were translated back to English by a linguist. By conducting a pilot study, some items were improved regarding the item test analysis. During the improvement, expert opinions were taken again, and items were finalized for the main study. KR-20 value of questions in content and reasoning tiers was 0.77. According to the item analysis, the avearage item difficulty index was 0.58, and the average discrimination index was 0.38. The Cronbach alpha value was 0.85 for 12 items measuring how confident students were about their answers.The results of the main study revealed that although most of the students gave correct answers to the questions in the content tier, they could not answer most of the questions in the reasoning tier. The majority of students were confident about their answers. Based on this result, students may have misconceptions about the ecological footprint.

Kaynakça

 • Arslan, H. O., Cigdemoglu, C., & Moseley, C. (2012). A three-tier diagnostic test to assess pre-service teachers’ misconceptions about global warming, greenhouse effect, ozone layer depletion, and acid rain. International Journal of Science Education, 34(11), 1667–1686.
 • Artvinli, A.; Aydın, R., Terzi, İ. (2019). Pre-Service Teacher Education at Ecological Footprint Awareness: Level of Classroom Teacher Candidates. Osmangazi Journal of Educational Research, 6(1), 1-24.
 • Brody, S. D., & Ryu, H. (2006). Measuring the educational impacts of a graduate course on sustainable development. Environmental Education Research,12 (2), 179–199.
 • Brooks, G. P., & Johanson, G. A. (2003). Test Analysis Program. Applied Psychological Measurement, 27(4), 303-304. Caleon, I., & Subramaniam, R. (2010). Development and application of a three-tier diagnostic test to assess secondary students’ understanding of waves. International Journal of Science Education, 32(7), 939–961.
 • Chase, C.I., (1999). Contemporary assessment for educators. New York: Longman
 • Collins, A., Galli, A., Patrizi, N., Pulselli, F. M. (2018). Learning and teaching sustainability: The contribution of EcologicalFootprint calculators. Journal of Cleaner Production, 174, 1000-1010.
 • Crocker, L. & Algina, J. (1986). Introduction to Classical and Modern Test Theory. New York: CBS College Publishing
 • Çetin-Dindar, A., & Geban, Ö. (2011). Development of a three-tier test to assess high school students’ understanding of acids and bases. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15 (2011), 600–604
 • Çiğdemoğlu, C., & Arslan, H. Ö. (2017). Atmosfer ile ilgili çevre Problemleri Konularında Kavram Yanılgılarını Tespit Eden Üç Aşamalı Tanı Testinin Türkçeye Uyarlanması. Yüzüncü yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 671-699.
 • Demirer, T. & Şaşmaz-Ören, F. (2020). 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Çevresel Vatandaşlık ve Ekolojik Ayak İzi Kavramlarına İlişkin Düşünceleri: Kelime İlişkilendirme Örneği. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 603-642.
 • Ebel, R. L., & Frisbie, D. A. (1986).Essentials of educational measurement (4th ed). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall
 • Erkuş, A. (2006). Sınıf öğretmenleri için ölçme ve değerlendirme: Kavramlar ve uygulamalar. Ankara: Ekinoks Yayınları.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
 • Gottlieb, D., Vigoda-Gadot, E., Haim, A., & Kissinger, M. (2012). The ecological footprint as an educational tool for sustainability: a case study analysis in an Israeli public high school. International Journal of Educational Development, 32 (1), 193–200
 • Gottlieb, D., Kissinger, M., Vigoda-Gadot, E., & Haim, A. (2012). Analyzing the ecological footprint at the institutional scale – The case of an Israeli high-school. Ecological Indicators, 18, 91-97.
 • Hasan, S., Bagayoko, D. & Kelley, E. L. (1999). Misconceptions and the certainty of response index (CRI). Physics Education, 34 (5), 294-299.
 • Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2014. Climate change 2014 synthesis report. http://www.ipcc.ch/pdf/assessmentreport/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf. Erişim tarihi 15.01.2021.
 • Keleş, Ö. (2011). Öğrenme Halkası Modelinin Öğrencilerin Ekolojik Ayak İzlerini Azaltmasına Etkisi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (3), 1143 -1160.
 • Kılıç, D., & Sağlam, N. (2009). Development of a two-tier diagnostic test concerning genetics concepts: the study of validity and reliability. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2685–2686. doi:10.1016/j. sbspro.2009.01.474
 • Kırbulut, Z. D., & Geban, Ö. (2014). Using Three-Tier Diagnostic Test to Assess Students’ Misconceptions of States of Matter. EURASIA J Math Sci Tech Ed.,10 (5), 509-521
 • Liampa, V. L., Malandrakis, G. N., Papadopoulou, P. & Pnevmatikos, D. (2019). Development and evaluation of a three-tier diagnostic test to assess undergraduate primary teachers’ understanding of ecological footprint. Research in Science Education, 49(3), 711-716.
 • Lundeberg, M. A., Fox, P. W., Brown, A. C., & Elbedour, S. (2000). Cultural influences on confidence: country and gender. Journal of Educational Psychology, 92(1), 152–159.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Ortaöğretim Biyoloji Dersi Öğretim Programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Özden, B., & Yenice, N. (2017). Developing Three-Tier Conceptual Understanding Test Towards “Force And Energy” Unit. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11, (2), 432-463.
 • Pesman, H. & Eryilmaz, A. (2010). Development of a three-tier test to assess misconceptions about simple electric circuits. The Journal of Educational Research, 103(3), 208-222. doi: 10.1080/00220670903383002
 • Stankov, L., & Crawford, J. D. (1997). Self-confidence and performance on tests of cognitive abilities. Intelligence, 25(2), 93–109
 • Tekin, H., (1996). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları
 • Wolff, L. A. (2020). Sustainability Education in Risks and Crises: Lessons from Covid-19. Sustainability,12, 5205,
 • World Commission on Environment and Development (WCED). (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our common future. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf. Erişim Tarihi: 05.06.2017
 • WWF (2012). Türkiye’nin ekolojik ayak izi raporu. https://wwftr.awsassets.panda.org/downloads/turkiyenin_ekolojik_ayak_izi_raporu.pdf?1412/turkiyeninekolojikayakizibilancosu. Erişim tarihi: 25.03.2021
 • WWF-Türkiye (2020). Doğanın yok oluşu ve pandemilerin yükselişi. İnsanların ve gezegenin sağlığını korumak. https://wwftr.awsassets.panda.org/downloads/doann_yok_oluu_ve_pandemilerin_yukselii_25_04_20.pdf?9920/Doganin-Yok-Olusu-ve-Pandemilerin-Yukselisi . Erişim tarihi: 29.03.2021
 • Yen, C., Yao, T., & Mintzes, J. J. (2007). Taiwanese students’ alternative conceptions of animal biodiversity. International Journal of Science Education, 29(4), 535–553. doi:10.1080/09500690601073418

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Birgül ÇAKIR YILDIRIM> (Sorumlu Yazar)
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-7714-8044
Türkiye


Güliz KARAARSLAN SEMİZ>
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-2717-9998
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2022
Başvuru Tarihi 5 Ağustos 2021
Kabul Tarihi 12 Ağustos 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Çakır Yıldırım, B. & Karaarslan Semiz, G. (2022). Üç Aşamalı Ekolojik Ayak İzi Tanı Testinin Türkçe’ye Uyarlanması . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 23 (2) , 1588-1638 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/72605/979056

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124