Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

An Evaluation of Inter-School Collaboration Practices in Turkey

Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 3, 2911 - 2933, 31.12.2022

Öz

Inter organizational networks are becoming crucisal for each kind of system. Networks comprise links among organizations that can be defined based on their purpose or type of interaction, such as partnerships, strategic alliances, coalitions, and cooperative/collaborative arrangements; and, in general, cnetworks an be viewed as a means of comprehending organizational structures. Inter-organizational study focuses on the connections between different institutions in particular. In Turkey, cooperation between all degrees and types of official and private, formal and non-formal education institutions affiliated to the Ministry of National Education is primarily carried out within the Directive on Education Boards and Divisions of the Ministry of National Education. In order to increase inter-schools collaboration in Turkey, various suggestions can be offered based on the realities of the country. In this respect, educational regions that are currently legally defined in our country can be transformed into a more functional and effective one, and social networks can be established inter-schools.

Kaynakça

 • Aslan, M., Cülha, A., & Nazlı, K. (2021). The examination of school-based management approach in the context of Turkish culture. E InternationalJournal of Pedandragogy (e-ijpa), 1(2), 22-40. Doi: https://trdoi.org/10.27579808/e-ijpa.32
 • Borgatti, S. P., Everett, M. G., & Johnson, J. C. (2018). Analyzing social networks. Los Angeles: SAGE.
 • Bursalıoğlu, Z. (2008). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem.
 • Çelikten, M., Ayyıldız, K., & Çelikten, YY (2019). Türk Eğitim Sisteminin Örgüt Yapısı: Denetim ve Merkezileşme. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 13(19), 2847-2866.
 • Çetin, Ş. (2019). Okul müdürlerinin karşılaştığı sorunlar: Nitel bir inceleme. Kastamonu Education Journal, 27(4), 1637-1648. doi:10.24106/kefdergi.3204
 • Cropper, S., Ebers, M., Huxham, C., & Ring, P. S. (Eds.). (2008). The Oxford handbook of inter-organizational relations. Oxford Handbooks.
 • Dağlı, A. (2007). Türk Eğitim Sistemine Yönelik Küreselleşme. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 1-13.
 • Daly, A. J., & Finnigan, K. S. (2012). Exploring the space between: Social networks, trust, and urban school district leaders. Journal of School Leadership, 22(3), 493-530.
 • Demirtaş, H., & Niyazi, Ö. (2014). Okul müdürlerinin bakış açısıyla okul müdürlüğü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 1-24.
 • Eurydice (2021). Retrieved from https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/turkey_en
 • Gulati, R., & Gargiulo, M. (1999). Örgütler arası ağlar nereden geliyor?. Amerikan Sosyoloji Dergisi, 104 (5), 1439-1493.
 • Hofstede, G. (1980). Kültürün sonuçları: İşle ilgili değerlerde uluslararası farklılıklar. ABD: SAGE.
 • Kadushin, C. (2012). Understanding social networks : Theories, concepts, and findings. Oxford University Press.
 • Keser, Z., & Gedikoğlu, T. (2008). Ortaöğretim okul müdürlerinin yetki ve sorumluluklarını kullanma derecelerinin belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2), 1-23.
 • Kilduff, M., & Tsai, W. (2003). Social network and organizations. UK: Sage.
 • Kondakçı, Y., & Sivri, H. (2014). Yüksek performanslı Türk ilköğretim okullarının göze çarpan özellikleri. Eğitim Yönetimi Dergisi, 52(2), 254-272.
 • Liou, Y. H., & Daly, A. J. (2020). Ağ bağlantılı uygulama için engeller ve fırsatlar: organizasyonlar arası bir STEM ekosisteminin sosyal ağ analizi. Eğitim Yönetimi Dergisi, 59(1), 94-115.
 • MEB. (2018). Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi (Ortaöğretim Genel Müdürlüğü). Erişim Adresi: http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1865.pdf
 • MEB. (2020). eTwinning Nedir?. Erişim Adresi: http://yegitek.meb.gov.tr/www/etwinning-nedir/icerik/3008 adresinden 23.10.2021 tarihinde alındı .
 • MEB. (2021). Milli Eğitim İstatistikleri: Örgün Eğitim 2020/'21. Erişim Adresi: https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_09/10141326_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2020_2021.pdf
 • Öğretmen Ağı. (2020). Öğretmen Ağı nedir? Erişim Adresi: https://www.ogretmenagi.org/ogretmen-agi-nedir adresinden 23.10.2021 tarihinde alındı
 • Ortaylı, İ. (2008). Türkiye teşkilat ve idare tarihi . Ankara: Cedit Neşriyat.
 • Özdemir, S. (1996). Okula dayalı yönetim. Eğitim Yönetimi, 2(3), 421-426.
 • Ricciardi, F. (2013). İş ağlarında inovasyon süreçleri: İnovasyon mükemmelliği için organizasyonlar arası ilişkileri yönetme . Springer Bilim ve İş Medyası.
 • Sezgin, F. (2014). Örgütsel yapı. S. Turan'da (Ed.) Eğitim yönetimi: Teori, araştırma ve uygulama (s. 43-96). Ankara: Pegem.
 • Sezgin, F., & Sönmez, E. (2017). Örgüt kültürü ve iklimi. İçinde S. Özdemir & N. Cemaloğlu (Ed.). Örgütsel davranış ve yönetim (ss. 179-226), Ankara: Pegem Akademi.
 • Sinnema, C., Hannah, D., Finnerty, A., & Daly, A. (2021). Uygulamada bir okullar arası işbirliği politikasının bir eylem teorisi açıklaması. Eğitimsel Değişim Dergisi, 1-28.
 • Şişman, M. (2007). Örgütler ve kültürler. Ankara: Pegem Akademi.
 • Taşar, H. H. (2018). Türkiye’de okul temelli yönetim konusunda yapılan araştırma sonuçlarının toplu değerlendirilmesi. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 7(21), 991-1003.
 • Thornton, T., Leahy, J. (2012). Changes in social capital and networks: A study of community-based environmental management through a school-centered research program. Journal of Science Education and Technology, (21), 167–182. https://doi.org/10.1007/s10956-011-9296-1
 • Turan, S., Yücel, C., Karataş, E., & Demirhan, G. (2010). Okul müdürlerinin yerinden yönetim hakkındaki görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 1-18.
 • Uğurlu, Z. (2013). Eğitim işlerinde çalışanlar ağbağ düzeneğindeki sergin işbirliğine etkinliği Sinop ili örneği [Doktora Tezi]. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Uluğ, F. (1998). Eğitim sisteminde değişime yapısal uyum sorunları. Kuram ve Uygulamada Eğitimi Yönetimi, (14), 153-166.
 • Wheeler, N., & Agruso, R. (June, 1996). Implementing school centered decision making. Summit on Education Nashville Tennessee. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED416195.pdf
 • Zardini, A., Ricciardi, F., Bullini Orlandi, L. ve Rossignoli, C. (2020). Girişimcilik seçenekleri için üreme alanı olarak iş ağları: organizasyonel çıkarımlar. Yönetim Bilimi İncelemesi , 14 (5), 1029-1046.

Türkiye'de Okullar Arası İşbirliği Uygulamalarına İlişkin Bir Değerlendirme

Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 3, 2911 - 2933, 31.12.2022

Öz

Örgütler arası ağlar, her tür sistem için oldukça önemli bir hale gelmektedir. Ağlar; ortaklıklar, stratejik ittifaklar, koalisyonlar ve işbirliği/işbirliği düzenlemeleri gibi amaçlarına veya etkileşim türüne göre tanımlanabilen örgütler arasındaki bağlantıları içerir. Ayrıca genel olarak ağlar, örgüt yapılarını anlamanın bir aracı olarak görülebilir. Örgütler arası çalışma, özellikle farklı kurumlar arasındaki bağlantılara odaklanır. Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tüm derece ve türleri arasındaki işbirliği öncelikle Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi kapsamında yürütülmektedir. Türkiye’de okullar arasında iş birliğini artmak için ülkenin gerçeklerinden yola çıkarak çeşitli öneriler sunulabilir. Bu açıdan ülkemizde mevcutta yasal olarak tanımlanan eğitim bölgelerinin daha işlevsel ve etkili bir hale dönüştürülebilir ve okullar arasında sosyal ağlar kurulması sağlanabilir.

Kaynakça

 • Aslan, M., Cülha, A., & Nazlı, K. (2021). The examination of school-based management approach in the context of Turkish culture. E InternationalJournal of Pedandragogy (e-ijpa), 1(2), 22-40. Doi: https://trdoi.org/10.27579808/e-ijpa.32
 • Borgatti, S. P., Everett, M. G., & Johnson, J. C. (2018). Analyzing social networks. Los Angeles: SAGE.
 • Bursalıoğlu, Z. (2008). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem.
 • Çelikten, M., Ayyıldız, K., & Çelikten, YY (2019). Türk Eğitim Sisteminin Örgüt Yapısı: Denetim ve Merkezileşme. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 13(19), 2847-2866.
 • Çetin, Ş. (2019). Okul müdürlerinin karşılaştığı sorunlar: Nitel bir inceleme. Kastamonu Education Journal, 27(4), 1637-1648. doi:10.24106/kefdergi.3204
 • Cropper, S., Ebers, M., Huxham, C., & Ring, P. S. (Eds.). (2008). The Oxford handbook of inter-organizational relations. Oxford Handbooks.
 • Dağlı, A. (2007). Türk Eğitim Sistemine Yönelik Küreselleşme. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 1-13.
 • Daly, A. J., & Finnigan, K. S. (2012). Exploring the space between: Social networks, trust, and urban school district leaders. Journal of School Leadership, 22(3), 493-530.
 • Demirtaş, H., & Niyazi, Ö. (2014). Okul müdürlerinin bakış açısıyla okul müdürlüğü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 1-24.
 • Eurydice (2021). Retrieved from https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/turkey_en
 • Gulati, R., & Gargiulo, M. (1999). Örgütler arası ağlar nereden geliyor?. Amerikan Sosyoloji Dergisi, 104 (5), 1439-1493.
 • Hofstede, G. (1980). Kültürün sonuçları: İşle ilgili değerlerde uluslararası farklılıklar. ABD: SAGE.
 • Kadushin, C. (2012). Understanding social networks : Theories, concepts, and findings. Oxford University Press.
 • Keser, Z., & Gedikoğlu, T. (2008). Ortaöğretim okul müdürlerinin yetki ve sorumluluklarını kullanma derecelerinin belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2), 1-23.
 • Kilduff, M., & Tsai, W. (2003). Social network and organizations. UK: Sage.
 • Kondakçı, Y., & Sivri, H. (2014). Yüksek performanslı Türk ilköğretim okullarının göze çarpan özellikleri. Eğitim Yönetimi Dergisi, 52(2), 254-272.
 • Liou, Y. H., & Daly, A. J. (2020). Ağ bağlantılı uygulama için engeller ve fırsatlar: organizasyonlar arası bir STEM ekosisteminin sosyal ağ analizi. Eğitim Yönetimi Dergisi, 59(1), 94-115.
 • MEB. (2018). Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi (Ortaöğretim Genel Müdürlüğü). Erişim Adresi: http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1865.pdf
 • MEB. (2020). eTwinning Nedir?. Erişim Adresi: http://yegitek.meb.gov.tr/www/etwinning-nedir/icerik/3008 adresinden 23.10.2021 tarihinde alındı .
 • MEB. (2021). Milli Eğitim İstatistikleri: Örgün Eğitim 2020/'21. Erişim Adresi: https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_09/10141326_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2020_2021.pdf
 • Öğretmen Ağı. (2020). Öğretmen Ağı nedir? Erişim Adresi: https://www.ogretmenagi.org/ogretmen-agi-nedir adresinden 23.10.2021 tarihinde alındı
 • Ortaylı, İ. (2008). Türkiye teşkilat ve idare tarihi . Ankara: Cedit Neşriyat.
 • Özdemir, S. (1996). Okula dayalı yönetim. Eğitim Yönetimi, 2(3), 421-426.
 • Ricciardi, F. (2013). İş ağlarında inovasyon süreçleri: İnovasyon mükemmelliği için organizasyonlar arası ilişkileri yönetme . Springer Bilim ve İş Medyası.
 • Sezgin, F. (2014). Örgütsel yapı. S. Turan'da (Ed.) Eğitim yönetimi: Teori, araştırma ve uygulama (s. 43-96). Ankara: Pegem.
 • Sezgin, F., & Sönmez, E. (2017). Örgüt kültürü ve iklimi. İçinde S. Özdemir & N. Cemaloğlu (Ed.). Örgütsel davranış ve yönetim (ss. 179-226), Ankara: Pegem Akademi.
 • Sinnema, C., Hannah, D., Finnerty, A., & Daly, A. (2021). Uygulamada bir okullar arası işbirliği politikasının bir eylem teorisi açıklaması. Eğitimsel Değişim Dergisi, 1-28.
 • Şişman, M. (2007). Örgütler ve kültürler. Ankara: Pegem Akademi.
 • Taşar, H. H. (2018). Türkiye’de okul temelli yönetim konusunda yapılan araştırma sonuçlarının toplu değerlendirilmesi. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 7(21), 991-1003.
 • Thornton, T., Leahy, J. (2012). Changes in social capital and networks: A study of community-based environmental management through a school-centered research program. Journal of Science Education and Technology, (21), 167–182. https://doi.org/10.1007/s10956-011-9296-1
 • Turan, S., Yücel, C., Karataş, E., & Demirhan, G. (2010). Okul müdürlerinin yerinden yönetim hakkındaki görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 1-18.
 • Uğurlu, Z. (2013). Eğitim işlerinde çalışanlar ağbağ düzeneğindeki sergin işbirliğine etkinliği Sinop ili örneği [Doktora Tezi]. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Uluğ, F. (1998). Eğitim sisteminde değişime yapısal uyum sorunları. Kuram ve Uygulamada Eğitimi Yönetimi, (14), 153-166.
 • Wheeler, N., & Agruso, R. (June, 1996). Implementing school centered decision making. Summit on Education Nashville Tennessee. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED416195.pdf
 • Zardini, A., Ricciardi, F., Bullini Orlandi, L. ve Rossignoli, C. (2020). Girişimcilik seçenekleri için üreme alanı olarak iş ağları: organizasyonel çıkarımlar. Yönetim Bilimi İncelemesi , 14 (5), 1029-1046.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Emre SÖNMEZ> (Sorumlu Yazar)
Gazi Üniversitesi
0000-0002-2853-7956
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 20 Mayıs 2022
Kabul Tarihi 30 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Sönmez, E. (2022). Türkiye'de Okullar Arası İşbirliği Uygulamalarına İlişkin Bir Değerlendirme . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 23 (3) , 2911-2933 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/72994/1119219

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124