Diğer
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Predicting Science Achievement of Primary Scholl 4th Grade Students

Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 3, 2523 - 2551, 31.12.2022

Öz

The aim of this research is to investigate attitude, motivation, self-efficacy belief and teacher evaluation score the level of predicting the science achievement of primary school students. The study group of this research, in which the relational screening model was used, consists of 545 primary school 4th grade students and their classroom teachers studying in the central district of Kütahya. As a data collection tool, Science Attitude Scale (SAS), Motivation Scale for Learning Science (MSLS), Science Course Self-Efficacy Scale (SCSS), Teacher Evaluation Form and 2019- 2020 academic year fall term 1st and 2nd written science exam grades were used. Pearson Product Moments Correlation and Multiple Linear Regression Analysis were used in the analysis of the data. The findings showed positive significant correlations found to be between science achievement and all independent veriable and the predictive veriables included in the analysis together explained 48% of the total variance in science course achievement scores. In addition, it was found that motivation, self-efficacy beliefs and teacher evaluation score were significant predictors of science achievement.

Kaynakça

  • Demir, M. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının bilimsel süreç becerileriyle ilgili yeterliklerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Başarılarının Yordanması

Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 3, 2523 - 2551, 31.12.2022

Öz

Bu araştırmanın amacı tutum, motivasyon, öz yeterlik inancı ve öğretmen değerlendirme puanının ilkokul öğrencilerinin fen başarısını yordama düzeyini incelemektir. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmanın çalışma grubunu Kütahya il merkezinde öğrenim gören 545 ilkokul 4. sınıf öğrencisi ve onların sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Fen Bilimleri Tutum Ölçeği (FBTÖ), Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği (FÖYMÖ), Fen Bilimleri Dersi Öz Yeterlik Ölçeği (FBÖYÖ), Öğretmen Değerlendirme Formu ve 2019- 2020 eğitim-öğretim yılı güz dönemi fen bilimleri 1. ve 2. yazılı sınav notları kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson Momentler Çarpım Korelasyonu ve Çoklu Doğrusal Regresyon Analizinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular, fene yönelik başarı ile tüm değişkenler arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğunu ve analize dahil edilen yordayıcı değişkenlerin birlikte, fen başarısına ilişkin toplam varyansın %48’ini açıkladığını göstermiştir. Ayrıca motivasyon, öz yeterlik inancı ve öğretmen değerlendirme puanının fen başarının anlamlı yordayıcıları olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

  • Demir, M. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının bilimsel süreç becerileriyle ilgili yeterliklerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Özge ADA> (Sorumlu Yazar)
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6616-3011
Türkiye


Metin DEMİR>
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9223-7811
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 20 Mayıs 2022
Kabul Tarihi 14 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Ada, Ö. & Demir, M. (2022). İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Başarılarının Yordanması . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 23 (3) , 2523-2551 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/72994/1119385

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124