Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Reflections of Power Distance on Organizational Silence in Sports Organizations

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 1, 256 - 294, 30.04.2023

Öz

This research was conducted to determine the power distance in sports organizations and the reflections of power distance on organizational silence. In the research, the phenomenology design from the qualitative research model was used. Purposive sampling method was used in the research. The study group of the research consisted of 14 amateur and professional trainers or athletes. A semi-structured interview form was used to determine the power distance in sports organizations and its reflections on organizational silence. Content and descriptive data analysis, which are frequently used in qualitative research methods, were used in the analysis of the data. It was determined that the majority of the participants participating in the research did not have good relations with people in the manager or coach position. It was determined that the people who stated that the communication was good were those who coached at the national team level. Some of the participants in the research stated that their opinions were taken during the decision-making process. If the decision maker has a more athletic background or because there are people who cannot be taken out of the team, various opinions have emerged, such as taking an opinion, acting according to the person (manly or protecting), not being open to criticism, displaying a dictatorial attitude and making the final decision by themselves. When the results of the research are evaluated in general, it is seen that there is a high power distance in individual and team sports. It has been determined that power distance is used in sports organizations regardless of the branch of the sport, which league it is in, amateur or professional. However, it is also among the results that the power distance used causes organizational silence on the participants.

Kaynakça

 • Acaray, A. ve Şevik, N. (2016). Kültürel boyutların örgütsel sessizliğe etkisi üzerine bir araştırma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34(4): 1-18.
 • Akyol, Ş. (2009). Örgüt kültüründe güç mesafesi ve liderlik ilişkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Akyürek, S. (2019). Türk silahlı kuvvetlerinde güç mesafesi ve iletişime etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Altay, H. (2004). Güç mesafesi, erkeklik-dişilik ve belirsizlikten kaçınma özellikleri ile başarı arasındaki ilişkilerin incelenmesine yönelik bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, C-9, S-1, 301-321.
 • Argyris, C. (1990). Overcoming organizational defenses: Facilitating organizational learning. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Arlı, D. (2013). İlkokul müdürlerinin örgütsel sessizlik ile ilgili görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 69-84.
 • Aşkun, B. Bakoğlu, R. ve Berber, A. (2009). Remaining Silent or not: ıs power distance a barrier for academicians. International Conference on Social Sciences, 10-13 September, Social Sciences Research Society, İzmir.
 • Atilla, G. ve Dirin, İ. (2018). Güç mesafesi- örgütsel sessizlik ilişkisi: Afganistan’daki Türk iş görenler örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research). Cilt: 11, Sayı: 59.
 • Atmaca, T. (2021). Öğretmenlerin örgütsel güç mesafesi ve örgütsel muhalefet algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Başkent University Journal of Education, 8(1), 11-27.
 • Aytekin, S. ve Selcen, S. A. (2017). Elif & Okan, Tarhan,‘Örgütsel sessizlik kültürel bir sonuç mudur?’. International Journal of Academic Value Studies, 5(2), 316-327.
 • Batmaz, G.(2019). Algılanan güç mesafesi ile iş yaşamında yalnızlık duygusu arasındaki ilişki ve bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı.
 • Bozkır, A. ve Sandıkçı, M.B. (2022). Örgütsel yabancılaşma ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişki: gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü üzerinde bir araştırma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 56, s. 190-205.
 • Börü, D. ve İslamoğlu, G. (2005). Power distance and trust. convivence in organizations and society. Quademi Di Psicologia Del Lavoro, Guerrini Studio, Milano, 12, 105.
 • Brockner, J., Ackerman, G., Greenberg, J., Gelfand, M. J., Francesco, A. M., Chen, Z. X., & Shapiro, D. (2001). Culture and procedural justice: The influence of power distance on reactions to voice. Journal of experimental social psychology, 37(4), 300-315.
 • Creswell, J. W. (2013). Research Design (S. B. Demir, Çev.). Ankara: Eğiten Kitap
 • Çakıcı, A. (2008). Örgütlerde sessiz kalınan konular, sessizliğin nedenleri ve algılanan sonuçları üzerine bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 117-134.
 • Çetin, Ş. ve Çakmakçı, C. (2012). Çalışan sesliliği ölçeğini Türkçeye uyarlama çalışması. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 22(2), 1-20.
 • Çetinoğlu, T. ve Büber, R. (2012). Ostim organize sanayi bölgesinde girişimcilik açısından kültür ve kişilik özelliklerinin analizine yönelik bir alan araştırması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (33), 193-210.
 • Saglam, A. C., Yorulmaz, Y. I., Anasiz, B. T., Colak, I. ve Dumlu, N. N. (2018). Prediction of academic staffs’ organizational silence through their power distance perceptions. Üniversitepark Bülten, 7(2), 143.
 • Daniels, M.A, & Greguras, G. J. (2014). Exploring the nature of power distance. Journal of Management. 40(5).
 • Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). The Sage handbook of qualitative research (5th ed.). Sage publications.
 • Detert, J. R., & Burris, E. R. (2007). Leadership behavior and employee voice: Is the door really open? Academy of management journal, 50(4), 869-884.
 • Edmondson, A. C. (2003). Speaking up in the operating room: How team leaders promote learning in interdisciplinary action teams. Journal of management studies, 40(6), 1419-1452.
 • Erdoğan, Y., Yaman, E., Şentürk, Ö. ve Kalyoncu, E. (2008). Web tabanlı eğitimde güç mesafesi: Bilgi Üniversitesi örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(15), 115-137.
 • Ertaş, Ç. ve Umur, K. (2017). Otel çalışanlarının kültürel değerlerinin örgüt kültürüne etkisi. Journal Of Current Research On Business And Evonomics (joCReBE) ISSN:2547-9628. Volume: 7, Issue:2.
 • Ghosh, A. (2011). Power distance in organizational contexts- a review of collectivist cultures. The Indian Journal of Industrial Relations, 47(1), 89-101.
 • Goodboy, A., Chory, R., & Dunleavy, K. (2008). Organizational dissent as a function of organizational justice. Communication Research Reports, 25(4), 255-265. doi: 10.1080/08824090802440113.
 • Goodwin, J., & Goodwin, D. (1999). Ethical judgments across cultures: A comparison between business students from Malaysia and New Zealand. Journal of Business Ethics, 18, 267-281. http://doi.org/b3sgjs
 • Hofstede, G., & Bond, M. H. (1988). The Confucius connection: From cultural roots to economic growth. Organizational dynamics, 16(4), 5-21.
 • Hofstede, G. (2001). Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations. Sage publications.
 • Hoftede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Cultures and organizations: software of the mind: intercultural cooperation and its importance for survival. McGraw-Hill.
 • Holloway, I., & Wheeler, S. (1996). Qualitative research for nurses. Oxford: Blackwell Science Ltd.
 • Huang, X., Van De Vliert, E. & Van Der Vegt, G. (2005). Breakingthe slience culture: stimulation of participation and employee opinion with holding cross-nationally. Management And Organization Review. 1(3), 459-482.
 • Işık, M. Yalçınsoy, A. ve Bilen, A. (2017). Güç mesafesi ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik bir araştırma. Uluslararası Ekonomi Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, Diyarbakır.
 • Karabey, C. N. ve Alioğulları, Z. D. (2020). Etik Liderlik, Politik Beceri ve Güç Mesafesi Yöneliminin Çalışan Sesliliğine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(Özel Sayı), 37-56.
 • Kassing, J.W.(2000). Investigating the relationship between superior-subordinate relationship quality and employee dissent. Communication Research Reports. 17(1), 58-69.
 • Khatri, N. (2009). Consequences of power distance orientation in organizations. vision: The Journal Of Business Perspective. 13. 1, 1-9.
 • Knoll, M. & Van Dick, R. (2013). Do I hear the whistle? a first attempt to measure four forms of employee silence and their correlates. Journal of Business Ethics, 113(2): 349-362.
 • Korkmaz, E. (2017). Örgütsel bağlılık ve örgütsel sessizlik ilişkisinde güç mesafesinin düzenleyici etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
 • Koslowsky, M., Baharav, H. & Schwarzwald, J. (2011). Management style as a mediator of the power distance-ınfluence tactics relationship. International Journal of Conflict Management. 22, 264-277.
 • Kulualp, H. G. ve Çakmak, A. F. (2016). Örgütsel sessizlik türlerini etkileyen faktörlerin yapısal eşitlik modeli ile belirlenmesi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12 (1), ss: 123-146.
 • Lam, L. W. & Xu, A. J. (2019). Power imbalance and employee silence: The role of abusive leadership, power distance orientation, and perceived organisational politics. Applied Psychology, 68(3), 513-546.
 • Maxwell, J. A. (2008). Designing a qualitative study. The SAGE handbook of applied social research methods, 2, 214-253.
 • Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). Designing your study and selecting a sample. Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. New York: Sage Publications, Inc.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Sage publications.
 • Milliken, F. J., Morrison, E. W., & Hewlin, P. F. (2003). An exploratory study of employee silence: Issues that employees don’t communicate upward and why. Journal of Management Studies, 40, 1453-1476. http://doi.org/brg7dw
 • Morrison, E. W. (2014). Employee voice and silence. The Annual Review Of Organizational Psychology And Organizational Behavior, 1(1), 173-197.
 • Newman, K. L., & Nollen, S. D. (1996). Culture and congruence: The fit between management practices and national culture. Journal of International Business Studies, 27, 753-779. http:// doi.org/bwh66r
 • Ng, K. Y., Koh, C., Ang, S., Kennedy, J. C. & Chan, K.Y. (2011). Rating leniency and halo in multisource feedback ratings: Testing cultural assumptions of power distance and individualism–collectivism, Journal of Applied Psychology, 96 (5), 1033-1044.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative evaluation and research methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (Çev. Ed. M. Bütün ve S. B. Demir). Ankara: Pegem A.
 • Porter, L. W., Allen, R. W., & Angle, H. L. (1980). The politics of upward influence in the organization. In L. L. Cummings & B. M. Staw (Eds.), Research in organizational behavior (pp. 109-149). Greenwich, CT: JAI Press.
 • Rhee, J., Dedahanov, A., & Lee, D. (2014). Relationships among power distance, collectivism, punishment, and acquiescent, defensive, or prosocial silence. Social Behavior and Personality: An international journal, 42(5): 705-720.
 • Sarıbay, B. ve Kayalı, C.A. (2016). Çalışan sessizliğinin kültürel değerlerle olan ilişkisini belirlemeye yönelik İzmir ili kamu kuruluşlarında bir araştırma, Ege Akademik Bakış, 16(3): 531-540.
 • Sarıbay, B. ve Sarıbay, E. (2016). Çalışanların sessiz kaldığı konuların kültürel değerlerle olan ilişkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(46): 779-791.
 • Seale, C. (1999). Quality in qualitative research. Qualitative Inquiry, 5(4), 465-478.
 • Seymen, A. O. ve Korkmaz E. (2017). Örgütsel bağlılık ve örgütsel sessizlik ı̇li̇şki̇si̇nde güç mesafesinin düzenleyici̇ etkisi̇. Social Sciences Studies Journal (SSSJournal). Vol:3, Issue:8, pp.509-529.
 • Şen, Ö. (2019). Medya çalışanı kadınlarda güç mesafesi ve toplumsal cinsiyet rolleri açısından cam tavan engelleri. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Genel Gazetecilik Bilim Dalı.
 • Tan, W. & Chong, E. (2003). Power distance in Singapore construction organizations: ımplications for project managers. International Journal of Project Management. 21(7), 529-536.
 • Truong, T. D., Hallinger, P., & Sanga, K. (2017). Confucian values and school leadership in Vietnam: Exploring the influence of culture on principal decision making. Educational Management Administration & Leadership, 45(1), 77-100. https://doi.org/10.1177/1741143215607877
 • Tuna, Akbaş, A. (2020). Güç mesafesinin yenilikçi davranışlar üzerindeki etkisinde işgören performansının aracılık rolü üzerine bir araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi/ Journal Of Administrative Sciences. Cilt: 18, Sayı: 36. DOI: https://doi.org./10.35408/comuybd.688653.
 • Turan, S., Durceylan, B. ve Şişman, M. (2005). Üniversite yöneticilerinin benimsedikleri idari ve kültürel değerler. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,13, 181-202.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, Sayı: 24, ss 543- 560.
 • Uçar, Z. (2016). Örgütlerde yaşanan sessizlik olgusunun kişisel özellikler bağlamında araştırılması: nitel bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1): 311-342.
 • Van Dyne, L., Ang, S. & Botero, I. C. (2003). Conceptualizing employee silence and employee voice as multidimensional. Constructs. Journal Of Management Studies, 44(6), 1359-1392.
 • Wang, H. W., & Guan, B. (2018) The positive effect of authoritarian leadership on employee performance: The moderating role of power distance. Frontiers in Psychology, 9, (Article 357). https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00357
 • Yaman, E. & Irmak, Y. (2010). Yöneticiler ve öğretmenler arasındaki güç mesafesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 7.13, 164-172.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5. Baskı) Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • Yoo, A. (2014). The effect Hofstede’s cultural dimensions have on student-teacher relationships in the Korean context. Journal of International Education Research, 10(2), 171-178.
 • Yorulmaz, Y. İ. (2021). Öğretmenlerin örgütsel güç mesafesi algılarının incelenmesi: Eğitim örgütlerine yansımaları, yapısal nedenleri ve yapılaşması (Tez No. 10394876). Doktora Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.
 • Yorulmaz, Y. İ., Çolak, İ., Altınkurt, Y. ve Yılmaz, K. (2018). Örgütsel güç mesafesi ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Trakya Eğitim Dergisi, 8(4), 671-686. https://doi.org/10.24315/trkefd.411916
 • Yücel, E. B. & Koparan, E. (2010). Güç mesafesi ve cinsel taciz davranışları arasındaki ilişkinin yönünü belirlemeye yönelik görgül bir çalışma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2 (1) ,11-18.

Spor Örgütlerinde Güç Mesafesinin Örgütsel Sessizliğe Yansımaları

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 1, 256 - 294, 30.04.2023

Öz

Bu araştırma spor örgütlerindeki güç mesafesini ve güç mesafesinin örgütsel sessizliğe yansımalarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma modelinden olgubilim (fenemoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu amatör ve profesyonel olarak antrenörlük ya da sporcu olan 14 kişi oluşturmuştur. Spor örgütlerindeki güç mesafesini ve güç mesafesinin örgütsel sessizliğe yansımalarını belirlemek için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde nitel araştırma yöntemlerinde çok sık kullanılan içerik ve betimsel veri analizi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan katılımcıların büyük bir çoğunluğunun yönetici ya da antrenör pozisyonundaki kişilerle ilişkilerinin iyi olmadığı belirlenmiştir. Araştırmaya katılanlardan bazıları karar verme sürecinde fikrinin alındığını belirtmiştir. Karar verici kişinin sporcu geçmişi daha fazla ise veya takımdan çıkarılmasının göze alınamayacağı kişiler olduğu için fikir alındığını, kişiye göre tavır sergilendiğini (adamcılık ya da kollamacılık), eleştiriye açık olunmaması, diktatör tavır sergilenmesi ve son kararı kendilerinin vermesi gibi çeşitli görüşler ortaya çıkmıştır. Yapılan araştırmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde bireysel ve takım sporlarında yüksek güç mesafesinin varlığının söz konusu olduğu görülmektedir. Güç mesafesinin sporun branşı, hangi ligde yer aldığı, amatör ya da profesyonel olması fark etmeksizin spor örgütlerinde kullanıldığı belirlenmiştir. Bununla birlikte, kullanılan güç mesafesinin katılımcılar üzerinde örgütsel sessizliğe yol açtığı da ortaya çıkan sonuçlar içerisindedir

Kaynakça

 • Acaray, A. ve Şevik, N. (2016). Kültürel boyutların örgütsel sessizliğe etkisi üzerine bir araştırma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34(4): 1-18.
 • Akyol, Ş. (2009). Örgüt kültüründe güç mesafesi ve liderlik ilişkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Akyürek, S. (2019). Türk silahlı kuvvetlerinde güç mesafesi ve iletişime etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Altay, H. (2004). Güç mesafesi, erkeklik-dişilik ve belirsizlikten kaçınma özellikleri ile başarı arasındaki ilişkilerin incelenmesine yönelik bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, C-9, S-1, 301-321.
 • Argyris, C. (1990). Overcoming organizational defenses: Facilitating organizational learning. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Arlı, D. (2013). İlkokul müdürlerinin örgütsel sessizlik ile ilgili görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 69-84.
 • Aşkun, B. Bakoğlu, R. ve Berber, A. (2009). Remaining Silent or not: ıs power distance a barrier for academicians. International Conference on Social Sciences, 10-13 September, Social Sciences Research Society, İzmir.
 • Atilla, G. ve Dirin, İ. (2018). Güç mesafesi- örgütsel sessizlik ilişkisi: Afganistan’daki Türk iş görenler örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research). Cilt: 11, Sayı: 59.
 • Atmaca, T. (2021). Öğretmenlerin örgütsel güç mesafesi ve örgütsel muhalefet algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Başkent University Journal of Education, 8(1), 11-27.
 • Aytekin, S. ve Selcen, S. A. (2017). Elif & Okan, Tarhan,‘Örgütsel sessizlik kültürel bir sonuç mudur?’. International Journal of Academic Value Studies, 5(2), 316-327.
 • Batmaz, G.(2019). Algılanan güç mesafesi ile iş yaşamında yalnızlık duygusu arasındaki ilişki ve bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı.
 • Bozkır, A. ve Sandıkçı, M.B. (2022). Örgütsel yabancılaşma ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişki: gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü üzerinde bir araştırma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 56, s. 190-205.
 • Börü, D. ve İslamoğlu, G. (2005). Power distance and trust. convivence in organizations and society. Quademi Di Psicologia Del Lavoro, Guerrini Studio, Milano, 12, 105.
 • Brockner, J., Ackerman, G., Greenberg, J., Gelfand, M. J., Francesco, A. M., Chen, Z. X., & Shapiro, D. (2001). Culture and procedural justice: The influence of power distance on reactions to voice. Journal of experimental social psychology, 37(4), 300-315.
 • Creswell, J. W. (2013). Research Design (S. B. Demir, Çev.). Ankara: Eğiten Kitap
 • Çakıcı, A. (2008). Örgütlerde sessiz kalınan konular, sessizliğin nedenleri ve algılanan sonuçları üzerine bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 117-134.
 • Çetin, Ş. ve Çakmakçı, C. (2012). Çalışan sesliliği ölçeğini Türkçeye uyarlama çalışması. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 22(2), 1-20.
 • Çetinoğlu, T. ve Büber, R. (2012). Ostim organize sanayi bölgesinde girişimcilik açısından kültür ve kişilik özelliklerinin analizine yönelik bir alan araştırması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (33), 193-210.
 • Saglam, A. C., Yorulmaz, Y. I., Anasiz, B. T., Colak, I. ve Dumlu, N. N. (2018). Prediction of academic staffs’ organizational silence through their power distance perceptions. Üniversitepark Bülten, 7(2), 143.
 • Daniels, M.A, & Greguras, G. J. (2014). Exploring the nature of power distance. Journal of Management. 40(5).
 • Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). The Sage handbook of qualitative research (5th ed.). Sage publications.
 • Detert, J. R., & Burris, E. R. (2007). Leadership behavior and employee voice: Is the door really open? Academy of management journal, 50(4), 869-884.
 • Edmondson, A. C. (2003). Speaking up in the operating room: How team leaders promote learning in interdisciplinary action teams. Journal of management studies, 40(6), 1419-1452.
 • Erdoğan, Y., Yaman, E., Şentürk, Ö. ve Kalyoncu, E. (2008). Web tabanlı eğitimde güç mesafesi: Bilgi Üniversitesi örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(15), 115-137.
 • Ertaş, Ç. ve Umur, K. (2017). Otel çalışanlarının kültürel değerlerinin örgüt kültürüne etkisi. Journal Of Current Research On Business And Evonomics (joCReBE) ISSN:2547-9628. Volume: 7, Issue:2.
 • Ghosh, A. (2011). Power distance in organizational contexts- a review of collectivist cultures. The Indian Journal of Industrial Relations, 47(1), 89-101.
 • Goodboy, A., Chory, R., & Dunleavy, K. (2008). Organizational dissent as a function of organizational justice. Communication Research Reports, 25(4), 255-265. doi: 10.1080/08824090802440113.
 • Goodwin, J., & Goodwin, D. (1999). Ethical judgments across cultures: A comparison between business students from Malaysia and New Zealand. Journal of Business Ethics, 18, 267-281. http://doi.org/b3sgjs
 • Hofstede, G., & Bond, M. H. (1988). The Confucius connection: From cultural roots to economic growth. Organizational dynamics, 16(4), 5-21.
 • Hofstede, G. (2001). Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations. Sage publications.
 • Hoftede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Cultures and organizations: software of the mind: intercultural cooperation and its importance for survival. McGraw-Hill.
 • Holloway, I., & Wheeler, S. (1996). Qualitative research for nurses. Oxford: Blackwell Science Ltd.
 • Huang, X., Van De Vliert, E. & Van Der Vegt, G. (2005). Breakingthe slience culture: stimulation of participation and employee opinion with holding cross-nationally. Management And Organization Review. 1(3), 459-482.
 • Işık, M. Yalçınsoy, A. ve Bilen, A. (2017). Güç mesafesi ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik bir araştırma. Uluslararası Ekonomi Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, Diyarbakır.
 • Karabey, C. N. ve Alioğulları, Z. D. (2020). Etik Liderlik, Politik Beceri ve Güç Mesafesi Yöneliminin Çalışan Sesliliğine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(Özel Sayı), 37-56.
 • Kassing, J.W.(2000). Investigating the relationship between superior-subordinate relationship quality and employee dissent. Communication Research Reports. 17(1), 58-69.
 • Khatri, N. (2009). Consequences of power distance orientation in organizations. vision: The Journal Of Business Perspective. 13. 1, 1-9.
 • Knoll, M. & Van Dick, R. (2013). Do I hear the whistle? a first attempt to measure four forms of employee silence and their correlates. Journal of Business Ethics, 113(2): 349-362.
 • Korkmaz, E. (2017). Örgütsel bağlılık ve örgütsel sessizlik ilişkisinde güç mesafesinin düzenleyici etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
 • Koslowsky, M., Baharav, H. & Schwarzwald, J. (2011). Management style as a mediator of the power distance-ınfluence tactics relationship. International Journal of Conflict Management. 22, 264-277.
 • Kulualp, H. G. ve Çakmak, A. F. (2016). Örgütsel sessizlik türlerini etkileyen faktörlerin yapısal eşitlik modeli ile belirlenmesi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12 (1), ss: 123-146.
 • Lam, L. W. & Xu, A. J. (2019). Power imbalance and employee silence: The role of abusive leadership, power distance orientation, and perceived organisational politics. Applied Psychology, 68(3), 513-546.
 • Maxwell, J. A. (2008). Designing a qualitative study. The SAGE handbook of applied social research methods, 2, 214-253.
 • Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). Designing your study and selecting a sample. Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. New York: Sage Publications, Inc.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Sage publications.
 • Milliken, F. J., Morrison, E. W., & Hewlin, P. F. (2003). An exploratory study of employee silence: Issues that employees don’t communicate upward and why. Journal of Management Studies, 40, 1453-1476. http://doi.org/brg7dw
 • Morrison, E. W. (2014). Employee voice and silence. The Annual Review Of Organizational Psychology And Organizational Behavior, 1(1), 173-197.
 • Newman, K. L., & Nollen, S. D. (1996). Culture and congruence: The fit between management practices and national culture. Journal of International Business Studies, 27, 753-779. http:// doi.org/bwh66r
 • Ng, K. Y., Koh, C., Ang, S., Kennedy, J. C. & Chan, K.Y. (2011). Rating leniency and halo in multisource feedback ratings: Testing cultural assumptions of power distance and individualism–collectivism, Journal of Applied Psychology, 96 (5), 1033-1044.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative evaluation and research methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (Çev. Ed. M. Bütün ve S. B. Demir). Ankara: Pegem A.
 • Porter, L. W., Allen, R. W., & Angle, H. L. (1980). The politics of upward influence in the organization. In L. L. Cummings & B. M. Staw (Eds.), Research in organizational behavior (pp. 109-149). Greenwich, CT: JAI Press.
 • Rhee, J., Dedahanov, A., & Lee, D. (2014). Relationships among power distance, collectivism, punishment, and acquiescent, defensive, or prosocial silence. Social Behavior and Personality: An international journal, 42(5): 705-720.
 • Sarıbay, B. ve Kayalı, C.A. (2016). Çalışan sessizliğinin kültürel değerlerle olan ilişkisini belirlemeye yönelik İzmir ili kamu kuruluşlarında bir araştırma, Ege Akademik Bakış, 16(3): 531-540.
 • Sarıbay, B. ve Sarıbay, E. (2016). Çalışanların sessiz kaldığı konuların kültürel değerlerle olan ilişkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(46): 779-791.
 • Seale, C. (1999). Quality in qualitative research. Qualitative Inquiry, 5(4), 465-478.
 • Seymen, A. O. ve Korkmaz E. (2017). Örgütsel bağlılık ve örgütsel sessizlik ı̇li̇şki̇si̇nde güç mesafesinin düzenleyici̇ etkisi̇. Social Sciences Studies Journal (SSSJournal). Vol:3, Issue:8, pp.509-529.
 • Şen, Ö. (2019). Medya çalışanı kadınlarda güç mesafesi ve toplumsal cinsiyet rolleri açısından cam tavan engelleri. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Genel Gazetecilik Bilim Dalı.
 • Tan, W. & Chong, E. (2003). Power distance in Singapore construction organizations: ımplications for project managers. International Journal of Project Management. 21(7), 529-536.
 • Truong, T. D., Hallinger, P., & Sanga, K. (2017). Confucian values and school leadership in Vietnam: Exploring the influence of culture on principal decision making. Educational Management Administration & Leadership, 45(1), 77-100. https://doi.org/10.1177/1741143215607877
 • Tuna, Akbaş, A. (2020). Güç mesafesinin yenilikçi davranışlar üzerindeki etkisinde işgören performansının aracılık rolü üzerine bir araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi/ Journal Of Administrative Sciences. Cilt: 18, Sayı: 36. DOI: https://doi.org./10.35408/comuybd.688653.
 • Turan, S., Durceylan, B. ve Şişman, M. (2005). Üniversite yöneticilerinin benimsedikleri idari ve kültürel değerler. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,13, 181-202.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, Sayı: 24, ss 543- 560.
 • Uçar, Z. (2016). Örgütlerde yaşanan sessizlik olgusunun kişisel özellikler bağlamında araştırılması: nitel bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1): 311-342.
 • Van Dyne, L., Ang, S. & Botero, I. C. (2003). Conceptualizing employee silence and employee voice as multidimensional. Constructs. Journal Of Management Studies, 44(6), 1359-1392.
 • Wang, H. W., & Guan, B. (2018) The positive effect of authoritarian leadership on employee performance: The moderating role of power distance. Frontiers in Psychology, 9, (Article 357). https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00357
 • Yaman, E. & Irmak, Y. (2010). Yöneticiler ve öğretmenler arasındaki güç mesafesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 7.13, 164-172.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5. Baskı) Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • Yoo, A. (2014). The effect Hofstede’s cultural dimensions have on student-teacher relationships in the Korean context. Journal of International Education Research, 10(2), 171-178.
 • Yorulmaz, Y. İ. (2021). Öğretmenlerin örgütsel güç mesafesi algılarının incelenmesi: Eğitim örgütlerine yansımaları, yapısal nedenleri ve yapılaşması (Tez No. 10394876). Doktora Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.
 • Yorulmaz, Y. İ., Çolak, İ., Altınkurt, Y. ve Yılmaz, K. (2018). Örgütsel güç mesafesi ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Trakya Eğitim Dergisi, 8(4), 671-686. https://doi.org/10.24315/trkefd.411916
 • Yücel, E. B. & Koparan, E. (2010). Güç mesafesi ve cinsel taciz davranışları arasındaki ilişkinin yönünü belirlemeye yönelik görgül bir çalışma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2 (1) ,11-18.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Sistemleri (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Murat ŞAKAR
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9853-5879
Türkiye


Aysel KIZILKAYA NAMLI
Fırat University
0000-0001-7980-421X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2023
Gönderilme Tarihi 7 Temmuz 2022
Kabul Tarihi 27 Şubat 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 24 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Şakar, M. & Kızılkaya Namlı, A. (2023). Spor Örgütlerinde Güç Mesafesinin Örgütsel Sessizliğe Yansımaları . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (1) , 256-294 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/77061/1142213

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124