Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Acil Uzaktan Eğitim Sürecinin İlkokuma Yazma Öğretimine Yansımaları: Birinci Sınıf Öğretmen ve Veli Deneyimleri

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 1, 142 - 209, 30.04.2023

Öz

Bu çalışmanın amacı, Covid-19 salgın döneminde acil uzaktan eğitim sürecinin ilk okuma yazma öğretimine yansımalarını birinci sınıf öğretmen ve velilerinin deneyim ve görüşleri çerçevesinde incelemektir. Nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilen çalışmada veriler, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklemesi kullanılarak toplanmıştır. Çalışma grubu, Türkiye’nin farklı illerinde kamu ilkokullarında ve özel ilkokullarda görev yapan 16 birinci sınıf öğretmeni ve 9 birinci sınıf velisinden oluşmaktadır. Öğretmenlerin ve velilerin görüşlerini almak için araştırmacılar tarafından hazırlanan iki farklı yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, acil uzaktan eğitim sürecine ilişkin “faydalar”, “güçlükler” ve “çözüm yolları” şeklinde üç farklı temaya ulaşılmıştır. Birinci sınıf öğretmenleri ve velileri acil uzaktan eğitim ortamının ilkokuma yazma öğretimi sürecine sağladığı faydaları; teknoloji ve eğitim portalları aracılığıyla çeşitli olanaklara ulaşmaları ve öğretmen ile veli arasındaki iletişimi güçlendirmesi olarak belirtmişlerdir. Bu süreçte yaşanan güçlükler ise faydalara göre daha fazla olup acil uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin psikolojik açıdan olumsuz etkilenmesi, teknoloji ve eğitim portallarından kaynaklanan sorunlar yaşanması, okuma ve yazma sürecinde güçlüklerin ortaya çıkması ve öğretmen-veli-öğrenci iletişiminin olumsuz etkilenmesidir. Birinci sınıf öğretmenlerinin ve velilerinin sorunların giderilmesinde kullandıkları çözüm yolları ise okuma yazma başarısı ile motivasyonu artırmaya ve internet yetersizliği sorununu gidermeye yöneliktir.

Kaynakça

 • Akdemir, Ö. (2011). Yükseköğretimimizde uzaktan eğitim. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(2), 69-71.
 • Aliyyah, R. R., Rachmadtullah, R., Samsudin, A., Syaodih, E., Nurtanto, M., & Tambunan, A. R. S. (2020). The perceptions of primary school teachers of online learning during the COVID-19 pandemic period: A case study in Indonesia. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 7(2), 90-109.
 • Altıparmak, M. (2011). E-öğrenme ve uzaktan eğitimde açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemleri. XIII. Akademik Bilişim Konferansı’nda sunulmuş bildiri, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Altuğ, A. & Kumral, O. (2021). Uzaktan eğitim yoluyla ilkokuma yazma becerisinin kazandırılması: Veli gözünden yaşananlar ve değerlendirmeler. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi,10(4). 7-18.
 • Altunkaynak, M. & Çağımlar, Z. (2020). Sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma öğretiminde eğitim teknolojilerini kullanma ve eğitsel olarak faydalanma durumları. Milli Eğitim Dergisi, 49(226), 93-122.
 • Arçay-Koyuncu, D. (2022). Uzaktan eğitim sürecinde ilk okuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlara ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Tezsiz Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Arslan, K., Görgülü-Arı, A., & Hayır-Kanat, M. (2021). Covid-19 Pandemi sürecinde verilen uzaktan eğitim hakkında veli görüşleri. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, (57), 192-206.
 • Atik, H. & Avcı, F. (2021). Uzaktan eğitim sürecinde ilk okuma-yazma öğretiminde eğitim teknolojilerini kullanan 1. sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları zorluklar ve çözüm önerileri. International Journal of Contemporary Educational Studies, 7(2), 2458-9373.
 • Avcı, F. & Akdeniz, E. C. (2021). Koronavirüs (Covid-19) salgını ve uzaktan eğitim sürecinde karşılaşılan sorunlar konusunda öğretmenlerin değerlendirmeleri. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, 3(4), 117-154. https://dergipark.org.tr/tr/pub/usbed/issue/61198/910183 sayfasından erişilmiştir.
 • Babayiğit, Ö. & Gültekin, M. (2019). İlk okuma yazma öğretiminde oyunla öğretim yöntemi uygulamaları. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 9(2), 450-483. https://doi.org/10.18039/ajesi.577376
 • Bayburtlu, Y. S. (2020). Covid-19 pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde öğretmen görüşlerine göre Türkçe eğitimi. Turkish Studies, 15(4), 131-151.
 • Bıyıklı, C. & Özgür, A. O. (2021). Öğretmenlerin COVID-19 pandemi dönemindeki senkron uzaktan eğitim sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerileri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd),7(1), 110-147.
 • Bielinski, J., Brown, R., & Wagner, K. (2020). COVID slide: Research on learning loss & recommendations to close the gap. Minneapolis, MN: Illuminate Education. https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/5196620/covid-19-slide-whitepaper.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: Bir metafor analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1-23.
 • Cooper, H., Nye, B., Charlton, K., Lindsay, J. & Greathouse, S. (1996). The effects of summer vacation on achievement test scores: A narrative and meta-analytic review. Review of Educational Research, 66, 227–268. doi: 10.3102/00346543066003227.
 • Cluver, L., Lachman, J.M., Sherr, L., Wessels, I., Krug, E., Rakotomalala, S., ... & McDonald, K. (2020). Parenting in a time of COVID-19. Elsevier Public Health Emergency Collection. doi:10.1016/S0140-6736(20)30736-4.
 • Çiçek, İ., Tanhan, A., & Tanriverdi, S. (2020). COVID-19 ve eğitim. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 1091-1104. https://doi.org/10.37669/milliegitim.787736
 • Çilek, A., Uçan, A. & Ermiş, M. (2021). Pandemi sürecinde sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. TURAN: Stratejik Araştırmalar Merkezi, 13(49), 308-323. doi: 10.15189/1308-8041.
 • Ekici-Calın, T. (2019). Sınıf öğretmenlerinin ilkokuma-yazma öğretimine ilişkin görüşleri (Yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Erbaş, Y. H. (2021). Covid-19 salgını döneminde eğitim: İlkokuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(2), 360-380.
 • Erol, M., & Erol, A. (2020). Koronavirüs pandemisi sürecinde ebeveynleri gözünden ilkokul öğrencileri. Milli Eğitim Dergisi, Salgın Sürecinde Türkiye'de ve Dünyada Eğitim, 49(1) 529-551. https://doi.org/10.37669/milliegitim.766194
 • Fauzi, I. & Khusuma, I. H. S. (2020). Teachers’ elementary school in online learning of COVID-19 pandemic conditions. Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan, 5(1), 58-70. doi: 10.25217/ji.v5i1.914
 • Garbe, A., Ogurlu, U., Logan, N. & Cook, P. (2020). Parents’ experiences with remote education during COVID-19 school closures. American Journal of Qualitative Research, 4(3), 45-65. doi: 10.29333/ajqr/8471.
 • Geçgel, H., Kana, F. & Eren, D. (2020). Türkçe eğitiminde dijital yetkinlik kavramının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(3), 886-904. doi: 10.16916/aded.742352
 • Gören, S. C., Gök, F. S, Yalçın, M. T., Göregen, F. & Çalışkan, M. (2020). Uzaktan eğitimin değerlendirilmesi: Ankara Örneği. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 69-94.
 • Günbaş, N. & Gözüküçük, M. (2020). Views of elementary school children’s parents about distance education during the Covid-19 pandemic. Sakarya University Journal of Education, 10(3), 686-716. doi: 10.19126/suje.789705
 • Gürbüz, E. & Yılmaz, M. (2021). Pandemi döneminde ilk okuma yazma öğretimi sürecinde karşılaşılan sorunlara ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri, Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 7(40),1088-1094.
 • İşman, A. (2011). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Kantos, Z. (2020). Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim ile ilgili düşünceleri, 8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 67-81, Elazığ: Asos.
 • Kargın, T. & Karataş, A. (2021). Sınıf öğretmenlerinin gözünden küresel salgın sürecinde uzaktan eğitim aracılığıyla ilk okuma yazma öğretimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(4), 1264-1284.
 • Kesik, C. & Baş, Ö. (2021). Sınıf öğretmenlerinin perspektifinden EBA ve eğitim portalları ile ilk okuma ve yazma öğretimi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 11(1), 93-115. https://doi.org/10.17943/etku.769901
 • Kırmızı, F. & Büyükdağ, G. S. (2022). Öğretmen görüşlerine göre COVID-19 salgını sürecinde uzaktan eğitimde ilk okuma yazma eğitimi sorunları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 385-413. DOI: 10.17679/inuefd.958090
 • Koç, E. S. (2020). İlkokul öğretim programlarının covid-19 sonrası yaygınlaşan uzaktan eğitime uygunluğunun incelenmesi. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal, 7(1), 24-36.
 • Kong, Q. (2020). Practical exploration of home study guidance for students during the Covid-19 pandemic: A case study of Hangzhou Liuxia Elementary School in Zhejiang province, China. Science Insights Education Frontiers, 5(2), 557–561. https://doi.org/10.15354/sief.20.rp026
 • Kuhfeld, M., Soland, J., Tarasawa, B., Johnson, A., Ruzek, E. & Liu, J. (2020). Projecting the potential impacts of COVID-19 school closures on academic achievement. Educational Researcher, 49(8), 549-565. doi:10.26300/CDRV-YW05. Mutlu, H., Yılmaz, E., Güner, B., Doğanay, G. & Yılmaz, D. (2020). Veli algısına göre pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinin niteliği. Konya: Palet.
 • Özcan, A. F. & Saydam, E. N. (2021). İlkokul birinci sınıf öğretmenlerinin Covid 19 salgın sürecinde ilk okuma yazma öğretimine yönelik algıları. Journal of Individual Differences in Education, 3(2), 62-86.
 • Rizaldi, D. R. & Fatimah, Z. (2020). How the distance learning can be a solution during the Covid-19 Pandemic. International Journal of Asian Education, 1(3), 117-124.
 • Rundle, A.G., Park, Y., Herbstman, J.B., Kinsey, E.W. & Wang, Y.C. (2020). COVID-19–related school closings and risk of weight gain among children. Obesity, 28, 1008–1009, doi:10.1002/oby.22813.
 • Saygı, H. (2021). Covid-19 pandemi uzaktan eğitim sürecinde sınıf öğretmenlerinin karşılaştığı sorunlar. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(2), 109-129.
 • Şenel-Çoruhlu, T. & Uzun, A. (2021). Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde karşılaştıkları problemlerin tespit edilmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 61-79. DOI: 10.17539/amauefd.1024195
 • Uğur-Göçmez, A. & Ünal, E. (2021). Dijital eğitim sürecinde ilk okuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunların öğretmen görüşleri doğrultusunda incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(3), 936-955.
 • UNICEF [United Nations Children's Fund]. (2020). UNICEF and Microsoft launch global learning platform to help address COVID-19 education crisis. https://www.unicef.org/press-releases/unicef-and-microsoft-launch-global-learning-platform-help-address-covid-19-education sayfasından erişilmiştir.
 • Viner, R.M., Russell, S.J., Croker, H., Packer, J., Ward, J., Stansfield, C., ... & Booy, R. (2020). School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: A rapid systematic review. The Lancet Child & Adolescent Health, 4, 397–404, doi:10.1016/S2352-4642(20)30095-X.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yılmaz, E., Mutlu, H., Güner, B., Doğanay, G. & Yılmaz, D. (2020). Veli algısına göre pandemi dönemi: Uzaktan eğitim sürecinin niteliği. Konya: Şelale.
 • Yılmaz, İ., Yılmaz, E., & Savaş, B.(2021). İlkokul 1. sınıf öğretmenlerinin pandemi döneminde yüz yüze eğitime ilişkin görüşleri. Journal of Interdisciplinary Educational Research, 5(9);38-50.
 • Wang, G., Zhang, Y., Zhao, J., Zhang, J. & Jiang, F. (2020). Mitigate the effects of home confinement on children during the COVID-19 outbreak. The Lancet, 395, 945–947, doi:10.1016/S0140-6736(20)30547-X

Reflections of Emergency Distance Education Process on First Literacy Teaching: Experiences of First Grade Teachers and Parents

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 1, 142 - 209, 30.04.2023

Öz

The aim of this study is to examine the reflections of the emergency distance education process on the first literacy teaching during the Covid-19 pandemic, within the framework of the experiences and opinions of first grade teachers and parents. In the study carried out with the qualitative research method, the data were collected using criterion sampling, one of the purposive sampling methods. The study group consists of 16 first grade teachers working in public and private primary schools in different provinces of Turkey and 9 parents of first graders. Two different semi-structured interview forms prepared by the researchers were used to obtain the opinions of teachers and parents. Content analysis technique was used to analysis of the data obtained. As a result of the study, three different themes were reached as “benefits”, “difficulties” and “solutions” regarding the emergency distance education process. First grade teachers and parents stated that the benefits of the emergency distance education environment to the process of teaching literacy were access to various opportunities through technology and educational portals and strengthening the communication between teachers and parents. The difficulties experienced in this process are more than the benefits and include the negative psychological effects on students, problems arising from technology and educational portals, difficulties in the reading and writing processes, and negative effects on teacher-parent-student communication. The solutions used by first grade teachers and parents to overcome the problems are to increase literacy achievement and motivation and eliminating the problem of internet insufficiency.

Kaynakça

 • Akdemir, Ö. (2011). Yükseköğretimimizde uzaktan eğitim. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(2), 69-71.
 • Aliyyah, R. R., Rachmadtullah, R., Samsudin, A., Syaodih, E., Nurtanto, M., & Tambunan, A. R. S. (2020). The perceptions of primary school teachers of online learning during the COVID-19 pandemic period: A case study in Indonesia. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 7(2), 90-109.
 • Altıparmak, M. (2011). E-öğrenme ve uzaktan eğitimde açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemleri. XIII. Akademik Bilişim Konferansı’nda sunulmuş bildiri, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Altuğ, A. & Kumral, O. (2021). Uzaktan eğitim yoluyla ilkokuma yazma becerisinin kazandırılması: Veli gözünden yaşananlar ve değerlendirmeler. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi,10(4). 7-18.
 • Altunkaynak, M. & Çağımlar, Z. (2020). Sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma öğretiminde eğitim teknolojilerini kullanma ve eğitsel olarak faydalanma durumları. Milli Eğitim Dergisi, 49(226), 93-122.
 • Arçay-Koyuncu, D. (2022). Uzaktan eğitim sürecinde ilk okuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlara ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Tezsiz Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Arslan, K., Görgülü-Arı, A., & Hayır-Kanat, M. (2021). Covid-19 Pandemi sürecinde verilen uzaktan eğitim hakkında veli görüşleri. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, (57), 192-206.
 • Atik, H. & Avcı, F. (2021). Uzaktan eğitim sürecinde ilk okuma-yazma öğretiminde eğitim teknolojilerini kullanan 1. sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları zorluklar ve çözüm önerileri. International Journal of Contemporary Educational Studies, 7(2), 2458-9373.
 • Avcı, F. & Akdeniz, E. C. (2021). Koronavirüs (Covid-19) salgını ve uzaktan eğitim sürecinde karşılaşılan sorunlar konusunda öğretmenlerin değerlendirmeleri. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, 3(4), 117-154. https://dergipark.org.tr/tr/pub/usbed/issue/61198/910183 sayfasından erişilmiştir.
 • Babayiğit, Ö. & Gültekin, M. (2019). İlk okuma yazma öğretiminde oyunla öğretim yöntemi uygulamaları. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 9(2), 450-483. https://doi.org/10.18039/ajesi.577376
 • Bayburtlu, Y. S. (2020). Covid-19 pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde öğretmen görüşlerine göre Türkçe eğitimi. Turkish Studies, 15(4), 131-151.
 • Bıyıklı, C. & Özgür, A. O. (2021). Öğretmenlerin COVID-19 pandemi dönemindeki senkron uzaktan eğitim sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerileri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd),7(1), 110-147.
 • Bielinski, J., Brown, R., & Wagner, K. (2020). COVID slide: Research on learning loss & recommendations to close the gap. Minneapolis, MN: Illuminate Education. https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/5196620/covid-19-slide-whitepaper.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: Bir metafor analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1-23.
 • Cooper, H., Nye, B., Charlton, K., Lindsay, J. & Greathouse, S. (1996). The effects of summer vacation on achievement test scores: A narrative and meta-analytic review. Review of Educational Research, 66, 227–268. doi: 10.3102/00346543066003227.
 • Cluver, L., Lachman, J.M., Sherr, L., Wessels, I., Krug, E., Rakotomalala, S., ... & McDonald, K. (2020). Parenting in a time of COVID-19. Elsevier Public Health Emergency Collection. doi:10.1016/S0140-6736(20)30736-4.
 • Çiçek, İ., Tanhan, A., & Tanriverdi, S. (2020). COVID-19 ve eğitim. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 1091-1104. https://doi.org/10.37669/milliegitim.787736
 • Çilek, A., Uçan, A. & Ermiş, M. (2021). Pandemi sürecinde sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. TURAN: Stratejik Araştırmalar Merkezi, 13(49), 308-323. doi: 10.15189/1308-8041.
 • Ekici-Calın, T. (2019). Sınıf öğretmenlerinin ilkokuma-yazma öğretimine ilişkin görüşleri (Yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Erbaş, Y. H. (2021). Covid-19 salgını döneminde eğitim: İlkokuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(2), 360-380.
 • Erol, M., & Erol, A. (2020). Koronavirüs pandemisi sürecinde ebeveynleri gözünden ilkokul öğrencileri. Milli Eğitim Dergisi, Salgın Sürecinde Türkiye'de ve Dünyada Eğitim, 49(1) 529-551. https://doi.org/10.37669/milliegitim.766194
 • Fauzi, I. & Khusuma, I. H. S. (2020). Teachers’ elementary school in online learning of COVID-19 pandemic conditions. Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan, 5(1), 58-70. doi: 10.25217/ji.v5i1.914
 • Garbe, A., Ogurlu, U., Logan, N. & Cook, P. (2020). Parents’ experiences with remote education during COVID-19 school closures. American Journal of Qualitative Research, 4(3), 45-65. doi: 10.29333/ajqr/8471.
 • Geçgel, H., Kana, F. & Eren, D. (2020). Türkçe eğitiminde dijital yetkinlik kavramının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(3), 886-904. doi: 10.16916/aded.742352
 • Gören, S. C., Gök, F. S, Yalçın, M. T., Göregen, F. & Çalışkan, M. (2020). Uzaktan eğitimin değerlendirilmesi: Ankara Örneği. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 69-94.
 • Günbaş, N. & Gözüküçük, M. (2020). Views of elementary school children’s parents about distance education during the Covid-19 pandemic. Sakarya University Journal of Education, 10(3), 686-716. doi: 10.19126/suje.789705
 • Gürbüz, E. & Yılmaz, M. (2021). Pandemi döneminde ilk okuma yazma öğretimi sürecinde karşılaşılan sorunlara ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri, Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 7(40),1088-1094.
 • İşman, A. (2011). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Kantos, Z. (2020). Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim ile ilgili düşünceleri, 8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 67-81, Elazığ: Asos.
 • Kargın, T. & Karataş, A. (2021). Sınıf öğretmenlerinin gözünden küresel salgın sürecinde uzaktan eğitim aracılığıyla ilk okuma yazma öğretimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(4), 1264-1284.
 • Kesik, C. & Baş, Ö. (2021). Sınıf öğretmenlerinin perspektifinden EBA ve eğitim portalları ile ilk okuma ve yazma öğretimi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 11(1), 93-115. https://doi.org/10.17943/etku.769901
 • Kırmızı, F. & Büyükdağ, G. S. (2022). Öğretmen görüşlerine göre COVID-19 salgını sürecinde uzaktan eğitimde ilk okuma yazma eğitimi sorunları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 385-413. DOI: 10.17679/inuefd.958090
 • Koç, E. S. (2020). İlkokul öğretim programlarının covid-19 sonrası yaygınlaşan uzaktan eğitime uygunluğunun incelenmesi. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal, 7(1), 24-36.
 • Kong, Q. (2020). Practical exploration of home study guidance for students during the Covid-19 pandemic: A case study of Hangzhou Liuxia Elementary School in Zhejiang province, China. Science Insights Education Frontiers, 5(2), 557–561. https://doi.org/10.15354/sief.20.rp026
 • Kuhfeld, M., Soland, J., Tarasawa, B., Johnson, A., Ruzek, E. & Liu, J. (2020). Projecting the potential impacts of COVID-19 school closures on academic achievement. Educational Researcher, 49(8), 549-565. doi:10.26300/CDRV-YW05. Mutlu, H., Yılmaz, E., Güner, B., Doğanay, G. & Yılmaz, D. (2020). Veli algısına göre pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinin niteliği. Konya: Palet.
 • Özcan, A. F. & Saydam, E. N. (2021). İlkokul birinci sınıf öğretmenlerinin Covid 19 salgın sürecinde ilk okuma yazma öğretimine yönelik algıları. Journal of Individual Differences in Education, 3(2), 62-86.
 • Rizaldi, D. R. & Fatimah, Z. (2020). How the distance learning can be a solution during the Covid-19 Pandemic. International Journal of Asian Education, 1(3), 117-124.
 • Rundle, A.G., Park, Y., Herbstman, J.B., Kinsey, E.W. & Wang, Y.C. (2020). COVID-19–related school closings and risk of weight gain among children. Obesity, 28, 1008–1009, doi:10.1002/oby.22813.
 • Saygı, H. (2021). Covid-19 pandemi uzaktan eğitim sürecinde sınıf öğretmenlerinin karşılaştığı sorunlar. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(2), 109-129.
 • Şenel-Çoruhlu, T. & Uzun, A. (2021). Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde karşılaştıkları problemlerin tespit edilmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 61-79. DOI: 10.17539/amauefd.1024195
 • Uğur-Göçmez, A. & Ünal, E. (2021). Dijital eğitim sürecinde ilk okuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunların öğretmen görüşleri doğrultusunda incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(3), 936-955.
 • UNICEF [United Nations Children's Fund]. (2020). UNICEF and Microsoft launch global learning platform to help address COVID-19 education crisis. https://www.unicef.org/press-releases/unicef-and-microsoft-launch-global-learning-platform-help-address-covid-19-education sayfasından erişilmiştir.
 • Viner, R.M., Russell, S.J., Croker, H., Packer, J., Ward, J., Stansfield, C., ... & Booy, R. (2020). School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: A rapid systematic review. The Lancet Child & Adolescent Health, 4, 397–404, doi:10.1016/S2352-4642(20)30095-X.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yılmaz, E., Mutlu, H., Güner, B., Doğanay, G. & Yılmaz, D. (2020). Veli algısına göre pandemi dönemi: Uzaktan eğitim sürecinin niteliği. Konya: Şelale.
 • Yılmaz, İ., Yılmaz, E., & Savaş, B.(2021). İlkokul 1. sınıf öğretmenlerinin pandemi döneminde yüz yüze eğitime ilişkin görüşleri. Journal of Interdisciplinary Educational Research, 5(9);38-50.
 • Wang, G., Zhang, Y., Zhao, J., Zhang, J. & Jiang, F. (2020). Mitigate the effects of home confinement on children during the COVID-19 outbreak. The Lancet, 395, 945–947, doi:10.1016/S0140-6736(20)30547-X
Toplam 47 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Nurhan Aktaş 0000-0003-0264-5120

Ülkü Çoban Sural 0000-0002-9766-2443

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 24 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Aktaş, N., & Çoban Sural, Ü. (2023). Acil Uzaktan Eğitim Sürecinin İlkokuma Yazma Öğretimine Yansımaları: Birinci Sınıf Öğretmen ve Veli Deneyimleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 142-209. https://doi.org/10.29299/kefad.1160758

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124