Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Piyano Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Yönelik Öğrenci Görüşleri

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 1, 547 - 569, 30.04.2023

Öz

Bu çalışmanın amacı piyano eğitiminde artırılmış gerçekliğe dayalı uygulamaların öğrenme üzerine etkisini öğrencilerin görüşleri açısından incelemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasının kullanıldığı bu çalışmada legato, staccato ve non- legato çalım tekniklerine yönelik 8 haftalık uygulama yapılmıştır. Çalışma grubu 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi müzik bölümü 2. sınıf piyano öğrencilerinden rastgele yolla belirlenmiş 12 kişiden oluşmuştur. Öğretim etkinliklerinin uygulama sonucunda deney grubu öğrencileri ile açık uçlu standartlaştırılmış görüşme türü kullanılarak elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrenciler artırılmış gerçekliğe dayalı etkinliklerin uygulamasında piyanoda daha kontrollü olduklarını, el koordinasyonunu daha rahat sağladıklarını, görüntü ve ses desteği ile konuları çok iyi anladıklarını ve uyguladıklarını, konuya ilişkin farkındalıklarının arttığını, yapılan çalışmalar sonucunda piyano çalma hâkimiyetlerinin geliştiğini belirtmişlerdir. Bu sonuçlar doğrultusunda artırılmış gerçekliğe dayalı uygulamaların piyano öğretiminde olumlu etkileri olduğundan diğer çalgı derslerinde de kullanılmasına yönelik çalışmaların yapılması önerilmiştir.

Kaynakça

 • Alkan, C. (1974). Eğitim teknolojisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 7(1), 339-344. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000000403.
 • Altınpulluk, H., & Kesim, M. (2015). Geçmişten günümüze artırılmış gerçeklik uygulamalarında gerçekleşen paradigma değişimleri. Akademik Bilişim 2015 Konferans’ında sunulmuş bildiri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/272164083.
 • Azuma, R. T. (1997). A Survey of Augmented Reality. In Presence: Teleoperators and Virtual Environments 6(4). 355-385.
 • Berryman, D. R. (2012). Augmented reality: A review. Medical Reference Services Quarterly, 31(2), 212-218. https://doi.org/10.1080/02763869.2012.670604.
 • Büyükalan Filiz, S. (2017). Eğitimle ilgili temel kavramlar. M. Çağatay Özdemir (Ed.), Eğitim bilimine giriş içinde (s. 3-4). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Chow, J., Feng, H., Amor, R., & Wünsche, B. (2013, January-February). Music education using augmented reallity with a head mounted display. Proceeding of the Fourteenth Australasian User Interface Conference, Adelaide, Australia.
 • Das, S., Glickman, S., Hsiao, Y. F., & Lee, B. (2017). Music everywhere – augmented reality piano ımprovisation learning system. Entertainment Technology Center Carnegie Mellon University Pittsburgh, Pennsylvania, USA, 511-512. Retrieved from https://www.nime.org/proceedings/2017/nime2017_paper0104.pdf.
 • Doganyigit, S., & Islim, O. F. (2021). Virtual reality in vocal training: A case study. Music Education Research, 23(3), 391-401.
 • Fidan. N. (2012). Okulda öğrenme ve öğretme (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Güçlü, H. (2021). Müzik Eğitiminde artırılmış gerçeklik teknolojisi ve örnek uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Hackl, D. & Anthes, C. (2017, November). Holokeys – an augmented reality application for learning the piano. Proceedings of the 10th Forum Media Technology and 3rd All Around Audio Symposium, St. Pölten, Austria.
 • İşman, A. (2011). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Jamal, İ. M. (2022). Artırılmış gerçeklik ile piyano öğretimi mobil uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Samsun.
 • Li, L. (2018). Application of augmented reality technology in piano teaching system design. Educational Sciences: Theory and Practice, 18(5), 1712-1721.
 • Milgram, P., & Kishino, F. (1994). A taxonomy of mixed reality visual displays. IEICE Transactions on Infırmation and Systems, 77(12), 1321-1329.
 • Özarslan, Y. (2011, Eylül). Öğrenen içerik etkileşiminin genişletilmiş gerçeklik ile zenginleştirilmesi. 5. International Computer & Instructional Technologies Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Ruismaki, H. & Junoven, A., (2009). The new horizons for music technology in music education. The Change of Music Education, 2, 98-104.
 • Somyürek, S. (2014). Öğrenme sürecinde z kuşağının dikkatini çekme: Artırılmış gerçeklik. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 4(1), 63-80.
 • Tecimer Kasap, B. (2007). Piyano derslerinde teknolojinin kullanılması. Orkestra Dergisi, 385, 36-40.
 • Yalçınkaya, T. (2002). İlköğretimde eğitim araçlarının önemi ve kolay bulunabilecek malzemelerle geliştirilebilecek örnekler. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, 400-403.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2009). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yücetoker, İ. (2009). Müzik eğitimi anabilim dalı piyano öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin mevcut piyano eğitiminin durumuna ilişkin görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Student Opinions on Augmented Reality Applications in Piano Education

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 1, 547 - 569, 30.04.2023

Öz

The study aims to examine the effects of augmented reality-based practice on learning the piano through an analysis of student opinions. A qualitative case study was used in which an 8-week training was given to teach students legato, staccato, and non-legato playing techniques. The study group consisted of 12 randomly selected 2nd-grade piano students from the music department of Kırşehir Ahi Evran University Neşet Ertaş Faculty of Fine Arts during the fall semester of the 2021–2022 academic year. As a result of implementing the teaching exercises, data were collected through open-ended standardized interviews with the study group and analyzed using the content analysis method. The students stated that they were more controlled on the piano while applying augmented reality-based exercises and more comfortable with hand coordination; they also understood and applied the lesson topics well through visual and audial support, their awareness of the subject improved, and their piano playing skills developed. In line with these results, since augmented reality-based applications have positive effects on piano teaching, it is recommended that studies should be carried out to use them in lessons for another instrument.

Kaynakça

 • Alkan, C. (1974). Eğitim teknolojisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 7(1), 339-344. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000000403.
 • Altınpulluk, H., & Kesim, M. (2015). Geçmişten günümüze artırılmış gerçeklik uygulamalarında gerçekleşen paradigma değişimleri. Akademik Bilişim 2015 Konferans’ında sunulmuş bildiri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/272164083.
 • Azuma, R. T. (1997). A Survey of Augmented Reality. In Presence: Teleoperators and Virtual Environments 6(4). 355-385.
 • Berryman, D. R. (2012). Augmented reality: A review. Medical Reference Services Quarterly, 31(2), 212-218. https://doi.org/10.1080/02763869.2012.670604.
 • Büyükalan Filiz, S. (2017). Eğitimle ilgili temel kavramlar. M. Çağatay Özdemir (Ed.), Eğitim bilimine giriş içinde (s. 3-4). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Chow, J., Feng, H., Amor, R., & Wünsche, B. (2013, January-February). Music education using augmented reallity with a head mounted display. Proceeding of the Fourteenth Australasian User Interface Conference, Adelaide, Australia.
 • Das, S., Glickman, S., Hsiao, Y. F., & Lee, B. (2017). Music everywhere – augmented reality piano ımprovisation learning system. Entertainment Technology Center Carnegie Mellon University Pittsburgh, Pennsylvania, USA, 511-512. Retrieved from https://www.nime.org/proceedings/2017/nime2017_paper0104.pdf.
 • Doganyigit, S., & Islim, O. F. (2021). Virtual reality in vocal training: A case study. Music Education Research, 23(3), 391-401.
 • Fidan. N. (2012). Okulda öğrenme ve öğretme (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Güçlü, H. (2021). Müzik Eğitiminde artırılmış gerçeklik teknolojisi ve örnek uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Hackl, D. & Anthes, C. (2017, November). Holokeys – an augmented reality application for learning the piano. Proceedings of the 10th Forum Media Technology and 3rd All Around Audio Symposium, St. Pölten, Austria.
 • İşman, A. (2011). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Jamal, İ. M. (2022). Artırılmış gerçeklik ile piyano öğretimi mobil uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Samsun.
 • Li, L. (2018). Application of augmented reality technology in piano teaching system design. Educational Sciences: Theory and Practice, 18(5), 1712-1721.
 • Milgram, P., & Kishino, F. (1994). A taxonomy of mixed reality visual displays. IEICE Transactions on Infırmation and Systems, 77(12), 1321-1329.
 • Özarslan, Y. (2011, Eylül). Öğrenen içerik etkileşiminin genişletilmiş gerçeklik ile zenginleştirilmesi. 5. International Computer & Instructional Technologies Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Ruismaki, H. & Junoven, A., (2009). The new horizons for music technology in music education. The Change of Music Education, 2, 98-104.
 • Somyürek, S. (2014). Öğrenme sürecinde z kuşağının dikkatini çekme: Artırılmış gerçeklik. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 4(1), 63-80.
 • Tecimer Kasap, B. (2007). Piyano derslerinde teknolojinin kullanılması. Orkestra Dergisi, 385, 36-40.
 • Yalçınkaya, T. (2002). İlköğretimde eğitim araçlarının önemi ve kolay bulunabilecek malzemelerle geliştirilebilecek örnekler. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, 400-403.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2009). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yücetoker, İ. (2009). Müzik eğitimi anabilim dalı piyano öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin mevcut piyano eğitiminin durumuna ilişkin görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Kenan Tüfekci 0000-0002-3036-6375

Sadık Özçelik 0000-0001-6243-9957

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 24 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Tüfekci, K., & Özçelik, S. (2023). Piyano Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Yönelik Öğrenci Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 547-569. https://doi.org/10.29299/kefad.1164019

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124