Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Preferences Of Instructors Who Teach Turkish To Foreigners To Use Measurement And Evaluation Tools

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 1, 754 - 780, 30.04.2023

Öz

In this study, the preferences of the instructors who teach Turkish to foreigners to use measurement and evaluation tools were investigated. In the research, in which case study, one of the qualitative research methods, has been used, the opinions of ten instructors who teach Turkish to foreigners have been consulted. The obtained data were analyzed in the Maxqda program according to the descriptive analysis technique. In the research, it was determined that the instructors mostly preferred written exams, questions with matching items and performance assignments; and it has been seen that this is due to the fact that it provides students with the opportunity to use original and various languages. In addition, it has been determined that they prefer to use short-answer and multiple-choice exams, self-assessment form, word association and concept maps tools, since they provide more opportunity to ask questions and are easily applicable in crowded classrooms. However, it has been determined that the instructors do not prefer to use group assessment, peer assessment, attitude scale and structured grid tools, which are among the alternative assessment and assessment tools, and the reason for this is characterized as low reliability, questionable objectivity and taking time to prepare.

Kaynakça

  • Büyüköztürk, Ş. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
  • Chapelle, C. A., Kremmel, B., & Brindley, G. (2019). Assessment. In An introduction to applied linguistics (pp. 294-316). Routledge.
  • Chapman, C. & King, R. (2012). Differentiated assessment strategies: one tool doesn’t fit all. thousand oak, ca: corwin. Concil of Europe. (2020). Common european framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment. www.coe.int/lang-cefr
  • Çerçi, A. (2018). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde konuşma becerisini ölçme değerlendirmede karşılaşılan sorunlar üzerine yabancılara Türkçe öğretenlerin görüşleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Özel Sayısı), 31, 3-16.

Yabancılara Türkçe Öğreten Öğretim Elemanlarının Ölçme ve Değerlendirme Araçlarını Kullanma Tercihleri

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 1, 754 - 780, 30.04.2023

Öz

Eğitimde ölçme ve değerlendirme, öğretim sürecinin niteliğini ve niceliğini bildirmenin yanı sıra sonraki öğretim aşaması için öğreticiye ve öğrenciye yol göstermektedir. Bu çalışmada da yabancılara Türkçe öğreten okutmanların ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanma tercihleri araştırılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasının kullanıldığı araştırmada, yabancılara Türkçe öğreten on öğretim elemanının görüşüne başvurulmuştur. Elde edilen veriler, betimsel analiz tekniğine göre Maxqda programında analiz edilmiştir. Araştırmada, öğretim elemanlarının en çok yazılı sınavları, eşleştirme maddeli soruları ve performans ödevlerini tercih ettikleri; bunun da öğrencilere, özgün ve çeşitli dil kullanma olanağı sağlamasına bağlı olarak ortaya çıktığı görülmüştür. Bunun yanı sıra daha çok soru sorma fırsatı vermesi ve kalabalık sınıflarda rahatça uygulanabilir olması nedeniyle kısa cevaplı ve çoktan seçmeli maddeli sınavlar ile öz değerlendirme formu, kelime ilişkilendirme ve kavram haritaları araçlarını kullanmayı tercih ettikleri tespit edilmiştir. Ancak öğretim elemanlarının, alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarından grup değerlendirme, akran değerlendirme, tutum ölçeği ve yapılandırılmış grid araçlarını kullanmayı tercih etmedikleri, bunun nedeni olarak da güvenirliğinin düşük, objektifliği tartışılır ve hazırlanmasının zaman aldığı şeklinde nitelendirildiği tespit edilmiştir.

Kaynakça

  • Büyüköztürk, Ş. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
  • Chapelle, C. A., Kremmel, B., & Brindley, G. (2019). Assessment. In An introduction to applied linguistics (pp. 294-316). Routledge.
  • Chapman, C. & King, R. (2012). Differentiated assessment strategies: one tool doesn’t fit all. thousand oak, ca: corwin. Concil of Europe. (2020). Common european framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment. www.coe.int/lang-cefr
  • Çerçi, A. (2018). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde konuşma becerisini ölçme değerlendirmede karşılaşılan sorunlar üzerine yabancılara Türkçe öğretenlerin görüşleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Özel Sayısı), 31, 3-16.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Sistemleri (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Kübra ŞENGÜL
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0307-9805
Türkiye


Beyzanur DURMUŞ ÖZ
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0002-2352-3192
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2023
Gönderilme Tarihi 25 Ağustos 2022
Kabul Tarihi 14 Mart 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 24 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Şengül, K. & Durmuş Öz, B. (2023). Yabancılara Türkçe Öğreten Öğretim Elemanlarının Ölçme ve Değerlendirme Araçlarını Kullanma Tercihleri . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (1) , 754-780 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/77061/1166778

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124