Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Lise Öğrencilerinin Sonsuzluk Kavramına İlişkin Metaforları

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 2, 1108 - 1161, 31.08.2023

Öz

Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin sonsuzluk kavramı ile ilgili algılarını metafor aracılığı ile incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yönteminden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmaya 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında İç Anadolu Bölgesi’nde bir il merkezinde bir lisede öğrenim görmekte olan 111 (64 kız/47 erkek) öğrenci katılmıştır. Katılımcılar 12.sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Veriler lise öğrencilerinin “sonsuzluk… gibidir; çünkü…’’ cümlesini tamamlamaları ile elde edilmiştir ve içerik analizine göre değerlendirilmiştir. Öğrenciler 76 adet geçerli metafor üretmişlerdir. Metaforlar yedi kategori altında toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda sonsuzluk kavramını öğrencilerin en çok metafizik kavramlar ile ifade ettikleri görülmüştür. Genel olarak sonsuzluğun; duygular, eylemler, astrolojik kavramlar, doğa ve çevre ile ilgili kavramlar, canlılar ile ifade edildiği görülmüştür. Öğrencilerin sonsuzluğu soyut olarak algıladıkları, deneyim ve sezgilerine dayanarak sonsuzluğu yapılandırdıkları sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin sonsuzluğu ifade ederken matematiksel kavramları ve matematiği hiç kullanmamaları da dikkat çeken sonuçlar arasındadır. Cinsiyet açısından bakıldığında ise sonsuzluğa ilişkin oluşturulan metaforların kız öğrenciler tarafından daha çok duygular ve astrolojik kavramlarla, erkek öğrenciler tarafından ise daha çok metafizik kavramlarla açıklanmaya çalıştığı tespit edilmiştir. Ayrıca oluşturulan metaforların tamamının potansiyel sonsuzlukla ilgili olduğu ulaşılan bir başka sonuçtur. Sonsuzluk kavramının okul matematiğinde ayrıntılı bir şekilde ele alınması ve farklı sonsuzluk türlerinin günlük yaşamla ilişkilendirilmesi araştırma sonucunda önerilmektedir.

Kaynakça

  • Yıldırım, K., & Keşan, C. (2017). Ortaokul öğrencilerinin üç nokta ve sonsuzluk kavramına ilişkin görüşleri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 9(16), 47-69.
  • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi
  • Yob, I. M. (2003). “Thinking constructively with metaphors”. Studies in Philosophy and Education. 22(2) 127-138. https://doi.org/10.1023/a:1022289113443

High School Students' Metaphors Regarding the Concept of Infinity

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 2, 1108 - 1161, 31.08.2023

Öz

This study aimed to examine the perceptions of high school students about the concept of infinity through the metaphors they used. The study was designed to use the phenomenological method, one of the qualitative research techniques. A total of 111 (64 female/47 male) high school students studying at a high school in a city center in the Central Anatolia Region in the 2018-2019 academic year participated in the study. The participants were 12th-grade students. The data were obtained by high school students completing the sentence, “Infinity is like…, because…'', and were evaluated using content analysis. The students produced 76 valid metaphors. These were grouped into seven categories. The results of the study showed that students mostly expressed the concept of infinity using metaphysical concepts, followed by emotions, actions, astrological concepts, concepts related to nature and environment, and concepts related to living things. It was concluded that the students perceived infinity in an abstract manner and described it based on their own experiences and intuitions. It is also noteworthy that students did not use mathematical concepts, or mathematics at all, when defining infinity. In terms of gender, it was determined that the female students explained infinity mostly by metaphors about emotions and astrological concepts, while male students explained it with metaphysical concepts. Another result of the study was that all the metaphors produced were related to potential infinity. It is recommended that the concept of infinity be covered in detail in school mathematics and that different types of infinity be associated with daily life.

Kaynakça

  • Yıldırım, K., & Keşan, C. (2017). Ortaokul öğrencilerinin üç nokta ve sonsuzluk kavramına ilişkin görüşleri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 9(16), 47-69.
  • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi
  • Yob, I. M. (2003). “Thinking constructively with metaphors”. Studies in Philosophy and Education. 22(2) 127-138. https://doi.org/10.1023/a:1022289113443

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Şerife DEV
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KONYA
0000-0002-2680-4029
Türkiye


İbrahim ÇETİN
Necmettin Erbakan Üniversitesi
0000-0003-4807-3295
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 24 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Dev, Ş. & Çetin, İ. (2023). Lise Öğrencilerinin Sonsuzluk Kavramına İlişkin Metaforları . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (2) , 1108-1161 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/79667/1229109

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124