Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

5E Öğretim Modelinin Piyano Performansı Öz Yeterlik Algısına Etki Durumunun Araştırılması

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 3, 2116 - 2140, 21.12.2023

Öz

5E öğretim modelinin piyano performansı öz yeterlik algısını tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden ön test son test kontrol gruplu seçkisiz deneysel desen kullanılmış, gerçek deneysel desenler içerisinde yer alan bu model ile 6’sı deney 6’sı kontrol grubu olmak üzere toplam 12 öğrenci seçkisiz atama (random) ile belirlenmiştir. Veriler 5E öğrenme modeline dayalı hazırlanan sekiz haftalık etkinliklerin uygulama öncesi ve sonrası Gün (2014)’ün geliştirdiği “Piyano performansı öz yeterlik ölçeği” ile elde edilmiştir. Çalışmanın sonucuna göre iki grubun ön test puanları arasında anlamlı bir fark görülmezken, son test puanları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Sıra ortalamalarına göre deney grubunun, kontrol grubuna göre piyano performansı öz yeterlik algılarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda 5E modeline dayalı etkinliklerin öğrencilerin piyano performansı öz yeterlik algılarını artırmada etkili olduğunu sonucuna ulaşılmıştır. Müzik eğitimi veren kurumlarda 5E modeline dayalı öğretim etkinliklerinin planlanarak yaygınlaştırılması ve diğer çalgı alanlarına yönelik çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Kaynakça

 • Aksoy, G. & Gürbüz, F. (2013). Eğitimde yapılandırmacı yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(1), 41-61.
 • Akkurt, S. & Boratav, O. (2018). Neden sanat eğitimi? Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 1(1), 54-60.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman and Company.
 • Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, spss uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. (3. Baskı) Ankara: Pegem Akademi.
 • Campbell, M. A. (2000). The effects of the 5E learning cycle model on students‟ understanding of force & motion concepts. MS Thesis. University of Central Florida, Florida.
 • Erol, M. ve Avcı, D. (2016). Eyleme geçiren bir katalizör “Öz yeterlik algısı”: Üniversite öğrencileri üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(4), 711-723.
 • Ertürk, S. (1994). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan.
 • Fidan, N ve Erden, M. (1993). Eğitime giriş. Ankara: Meteksan.
 • Girgin, D. (2017). Müzik öğretmeni adaylarının çalgı performansı öz yeterlik inancı düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 613-624.
 • Gök, M. (2012). Müzik eğitiminde 5E modelinin akademik başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gün, E. (2014). Piyano performansı öz yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi ve uygulanması. Doktora Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
 • Kaleli, Y. S. (2018). Piyano eğitiminde 5e modeli ve öğrenme stillerine dayalı uygulamaların başarı, kalıcılık ve tutma etkisi. Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Kaya, Z. (2011). Koro eğitiminde yapılandırmacı yaklaşımın tutum, öz yeterlik algısı ve akademik başarıya etkisi. Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Parasız, G. (2009). Eğitim müziği eksenli keman öğretiminde kullanılmakta olan çağdaş Türk müziği eserlerinin tespitine yönelik bir çalışma. Sanat Dergisi, 19, 235 - 248.
 • San, İ. (2010). Sanat eğitimi kuramları. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Senemoğlu, N. (2005). Gelişim öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. Ankara: Gazi.
 • Sülükçü, Y. (2017). Dil ve edebiyat öğretimi- I özel öğretim yöntemleri. İstanbul: Asos.
 • Şeker, S. (2011). 9–11 yaş grubu çocuklarda orff schulwerk destekli keman eğitiminin keman dersine ilişkin tutum, öz yeterlik, öz güven ve keman çalma becerisi üzerindeki etkileri. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Şentürk, C. (2010). Yapılandırmacı yaklaşım ve 5E öğrenme döngüsü modeli. Erişim adresi: https://docplayer.biz.tr/22454450-Yapilandirmaci-yaklasim-ve-5e-ogrenme-dongusu-modeli.html.
 • Uçan, A. (2005). Müzik eğitimi temel kavramlar-ilkeler-yaklaşımlar ve türkiye’deki durum. Ankara: Evrensel Müzikevi.
 • Uzunoğlu Yegül, B. (2013). Yapılandırmacı yaklaşım temelli müzik öğretiminin öğretmen adaylarının ders öğretme-öğrenme süreçlerine etkisi. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Wilder, M. & Shuttleworth, P. (2005). Cell inquiry: a 5E learning cycle lesson. Science Activities Projects and Curriculum Ideas in STEM Classrooms, 41(4), 37-43.
 • Yıldırım, K. (2009). Kodaly yönteminin ilköğretim öğrencilerinin keman çalma becerisi, özyeterlik algısı ve keman çalmaya ilişkin tutumları üzerindeki etkisi. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Investigation of Effect of 5E Teaching Model on Piano Performance Self-Efficacy Perception

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 3, 2116 - 2140, 21.12.2023

Öz

In this study, which was carried out to determine the perception of piano performance self-efficacy of the 5E teaching model, a random experimental design with pretest posttest control group, which is one of the quantitative research methods, was used. students were determined by random assignment. The data were obtained with the "Piano performance self-efficacy scale" developed by Gün (2014) before and after the implementation of the eight-week activities prepared based on the 5E learning model. According to the results of the study, while there was no significant difference between the pre-test scores of the two groups, there was a significant difference between the post-test scores. According to the mean rank, it was determined that the experimental group had higher piano performance self-efficacy perceptions than the control group. As a result of the study, it was concluded that activities based on the 5E model were effective in increasing students' piano performance self-efficacy perceptions. It is recommended to plan and expand teaching activities based on the 5E model in music education institutions and to conduct studies on other instrument fields.

Kaynakça

 • Aksoy, G. & Gürbüz, F. (2013). Eğitimde yapılandırmacı yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(1), 41-61.
 • Akkurt, S. & Boratav, O. (2018). Neden sanat eğitimi? Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 1(1), 54-60.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman and Company.
 • Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, spss uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. (3. Baskı) Ankara: Pegem Akademi.
 • Campbell, M. A. (2000). The effects of the 5E learning cycle model on students‟ understanding of force & motion concepts. MS Thesis. University of Central Florida, Florida.
 • Erol, M. ve Avcı, D. (2016). Eyleme geçiren bir katalizör “Öz yeterlik algısı”: Üniversite öğrencileri üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(4), 711-723.
 • Ertürk, S. (1994). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan.
 • Fidan, N ve Erden, M. (1993). Eğitime giriş. Ankara: Meteksan.
 • Girgin, D. (2017). Müzik öğretmeni adaylarının çalgı performansı öz yeterlik inancı düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 613-624.
 • Gök, M. (2012). Müzik eğitiminde 5E modelinin akademik başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gün, E. (2014). Piyano performansı öz yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi ve uygulanması. Doktora Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
 • Kaleli, Y. S. (2018). Piyano eğitiminde 5e modeli ve öğrenme stillerine dayalı uygulamaların başarı, kalıcılık ve tutma etkisi. Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Kaya, Z. (2011). Koro eğitiminde yapılandırmacı yaklaşımın tutum, öz yeterlik algısı ve akademik başarıya etkisi. Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Parasız, G. (2009). Eğitim müziği eksenli keman öğretiminde kullanılmakta olan çağdaş Türk müziği eserlerinin tespitine yönelik bir çalışma. Sanat Dergisi, 19, 235 - 248.
 • San, İ. (2010). Sanat eğitimi kuramları. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Senemoğlu, N. (2005). Gelişim öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. Ankara: Gazi.
 • Sülükçü, Y. (2017). Dil ve edebiyat öğretimi- I özel öğretim yöntemleri. İstanbul: Asos.
 • Şeker, S. (2011). 9–11 yaş grubu çocuklarda orff schulwerk destekli keman eğitiminin keman dersine ilişkin tutum, öz yeterlik, öz güven ve keman çalma becerisi üzerindeki etkileri. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Şentürk, C. (2010). Yapılandırmacı yaklaşım ve 5E öğrenme döngüsü modeli. Erişim adresi: https://docplayer.biz.tr/22454450-Yapilandirmaci-yaklasim-ve-5e-ogrenme-dongusu-modeli.html.
 • Uçan, A. (2005). Müzik eğitimi temel kavramlar-ilkeler-yaklaşımlar ve türkiye’deki durum. Ankara: Evrensel Müzikevi.
 • Uzunoğlu Yegül, B. (2013). Yapılandırmacı yaklaşım temelli müzik öğretiminin öğretmen adaylarının ders öğretme-öğrenme süreçlerine etkisi. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Wilder, M. & Shuttleworth, P. (2005). Cell inquiry: a 5E learning cycle lesson. Science Activities Projects and Curriculum Ideas in STEM Classrooms, 41(4), 37-43.
 • Yıldırım, K. (2009). Kodaly yönteminin ilköğretim öğrencilerinin keman çalma becerisi, özyeterlik algısı ve keman çalmaya ilişkin tutumları üzerindeki etkisi. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Sinan TÜFEKCİ 0000-0002-7635-9189

Sadık ÖZÇELİK 0000-0001-6243-9957

Erken Görünüm Tarihi 11 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 21 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 24 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA TÜFEKCİ, S., & ÖZÇELİK, S. (2023). 5E Öğretim Modelinin Piyano Performansı Öz Yeterlik Algısına Etki Durumunun Araştırılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 2116-2140.

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124