Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Classroom Teachers' Situations of Data-Based Decision-Making and Views on Data-Based Decision-Making

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 3, 2512 - 2544, 21.12.2023

Öz

In this study, which aims to determine the educational decision-making status of primary school teachers, the factors they consider when making educational decisions, and their views on decision-making based on data, the case study design, which is one of the qualitative research methods, was applied. The study group of the research consists of 35 classroom teachers working in public schools affiliated to the Ministry of National Education in the 2022-2023 academic year. The data of the research were collected with a structured interview form prepared by the researcher. As a result of the content analysis carried out, it was determined that the subject that the participants had the most difficulty in making educational decisions was student behaviors. It was determined that the participants did not use an objective method based on data while making educational decisions, but rather received help from their colleagues. All of the classroom teachers participating in the research argue that collecting data and making decisions based on the data will be very useful when making an educational decision, but it has been seen that the participants cannot diversify the data collection process about the students and are limited to the information obtained from the parent interview and the school database. As a result of the research, it was concluded that classroom teachers should be informed more about pedagogical documentation as a method of data collection and decision making.

Kaynakça

 • Aksay, O. ve Ural, A. (2008). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Okulla İlgili Kararlara Katılımı. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 6(3), 433-460.
 • Briner, R. B., & Walshe, N. D. (2014). From Passively Received Wisdom To Actively Constructed Knowledge: Teaching Systematic Review
 • Skills As A Foundation Of Evidence-Based Management. Academy Of Management Learning & Education, 13(3), 415-432.
 • Celep, D. D. C. (2002). İlköğretim Okullarında Öğrenme Kültürü. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 31(31), 356-373.
 • Dunn, K. E., Airola, D. T., Lo, W. J., & Garrison, M. (2013). Becoming Data Driven: The 9influence Ofteachers’ Sense Of Efficacy On Concerns Related To Data-Driven Decision Making. The Journal Of Experimental Education, 81(2), 222-241.
 • Erdoğan, İ., 2008, Eğitim Ve Okul Yönetimi, Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Gibb, G.S. & Dyches, T.T. (2000). Guide To Writing Quality İndividualized Education Programs : What's Best For Students? Boston: Allyn And Bacon.
 • Güzelce, A. (2009). İlköğretim Okullarında Öğretmenlerin, Yöneticilerin Karar Alma Süreçlerine İlişkin Algı Ve Beklentileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi (YÖK Tez No: 250375 ), Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Karaca, N. (2001). İlköğretim Okullarında Öğretmenlerin Karara Katılım Düzeyleri (Marmaris İlçesi Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kargın, T. (2007). Eğitsel Değerlendirme Ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama Süreci. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 8(1) 1-13.
 • Kirk, A. S.; Gallagher, J.J.; Anastasiow, J.N. & Coleman, R.M.(2006). Educating Exceptional Children. (12th Ed). Boston: Houghton Mifflin.
 • Lewis, P. S.; Goodman, S. H. & Fandt P. M. (2004). Management Challenges İn The 21st Century.St.Paul: West Publishing Company.
 • Özdemir S., Cemaloğlu N. (2000). Eğitimde Örgütsel Yenileşme Ve Karara Katılma. Milli Eğitim Dergisi, Sayı:146.
 • Patton, M.Q. (1987). How To Use Qualitative Methods İn Evaluation. Newbury Park, Sage.
 • Pfeffer, J., & Sutton, R. I. (2006). Evidence-Based Management. Harvard Business Review, 84(1), 1-13.
 • Reynolds, K. A., Triant, J. H., & Reeves, T. D. (2019). Patterns İn How Pre-Service Elementary Teachersformulate Evidence-Based Claims About Student Cognition. Journal Of Education For Teaching, 45(2), 140-154. DOI: 10.1080/02607476.2018.1548170
 • Sağır, C. (2006). Karar Verme Sürecini Etkileyen Faktörler Ve Karar Verme Sürecinde Etiğin Önemi: Uygulamalı Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Trakya Edirne Üniversitesi, Edirne.
 • Schildkamp, K., Poortman, C., Luyten, H., & Ebbeler, J. (2017). Factors Promoting And Hindering Data-Based Decision Making İn Schools. School Effectiveness And School Improvement, 28(2), 242-258. DOI:10.1080/09243453.2016.1256901
 • Schildkamp, K., Poortman, C. L., & Handelzalts, A. (2016). Data Teams For School İmprovement. School Effectiveness And School Improvement, 27(2), 228-254. DOI:10.1080/09243453.2015.1056192
 • Smylie, M. A. (1992). Teacher Participation İn School Decision Making: Assessing Willingness To Participate. Educational Evaluation And Policy Analysis, 14, 53-67.
 • Tabak, Şahin Ve Yavuz Tabak (2020). Okul Yöneticilerinin Karar Alma Yaklaşımları: Veriye Dayalı Karar Almaya Geçiş. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 24(3), 713-725.
 • Taylor, L. R. (1997 ). Assessment Of Exceptioanl Students: Educatioanl And Psychological Procedures. (4th Ed.).Boston: Allyn And Bacon.
 • Taymaz, H. (2003). Okul Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Tort-Martorell, X., Grima, P., & Marco, L. (2011). Management By Facts: The Common Ground Between Total Quality Management And Evidence-Based Management. Total Quality Management & Business Excellence, 22(6), 599-618.
 • Tosun, K. (1992). İşletme Yönetimi. Ankara: Savaş Yayıncılık.

Sınıf Öğretmenlerinin Veriye Dayalı Karar Alma Durumları ve Veriye Dayalı Karar Alma İle İlgili Görüşleri

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 3, 2512 - 2544, 21.12.2023

Öz

Sınıf öğretmenlerinin eğitsel karar alma durumları, eğitsel karar alırken dikkate aldığı unsurlar ve veriye dayalı karar almaya yönelik görüşlerinin belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması deseni uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2022- 2023 eğitim- öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okullarda görev yapan 35 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Gerçekleştirilen içerik analizi sonucunda katılımcıların eğitsel karar alırken en çok zorlandıkları konu başlığının öğrenci davranışları olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların eğitsel karar alırken veriye dayalı objektif bir yöntem kullanmadıkları daha çok meslektaşlarından yardım aldıkları belirlenmiştir. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin tamamı eğitsel bir karar alınırken veri toplamanın ve verilere dayanarak karar almanın çok faydalı olacağını savunmaktadır ancak katılımcıların öğrenciler ile ilgili veri toplama sürecini çeşitlendiremedikleri, sadece veli görüşmesi ve okul veri tabanından elde edilen bilgilerle sınırlı kaldıkları görülmüştür. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin veri toplama ve karar verme yöntemi olarak pedagojik dokümantasyon konusunda daha çok bilgilendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Aksay, O. ve Ural, A. (2008). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Okulla İlgili Kararlara Katılımı. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 6(3), 433-460.
 • Briner, R. B., & Walshe, N. D. (2014). From Passively Received Wisdom To Actively Constructed Knowledge: Teaching Systematic Review
 • Skills As A Foundation Of Evidence-Based Management. Academy Of Management Learning & Education, 13(3), 415-432.
 • Celep, D. D. C. (2002). İlköğretim Okullarında Öğrenme Kültürü. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 31(31), 356-373.
 • Dunn, K. E., Airola, D. T., Lo, W. J., & Garrison, M. (2013). Becoming Data Driven: The 9influence Ofteachers’ Sense Of Efficacy On Concerns Related To Data-Driven Decision Making. The Journal Of Experimental Education, 81(2), 222-241.
 • Erdoğan, İ., 2008, Eğitim Ve Okul Yönetimi, Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Gibb, G.S. & Dyches, T.T. (2000). Guide To Writing Quality İndividualized Education Programs : What's Best For Students? Boston: Allyn And Bacon.
 • Güzelce, A. (2009). İlköğretim Okullarında Öğretmenlerin, Yöneticilerin Karar Alma Süreçlerine İlişkin Algı Ve Beklentileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi (YÖK Tez No: 250375 ), Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Karaca, N. (2001). İlköğretim Okullarında Öğretmenlerin Karara Katılım Düzeyleri (Marmaris İlçesi Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kargın, T. (2007). Eğitsel Değerlendirme Ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama Süreci. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 8(1) 1-13.
 • Kirk, A. S.; Gallagher, J.J.; Anastasiow, J.N. & Coleman, R.M.(2006). Educating Exceptional Children. (12th Ed). Boston: Houghton Mifflin.
 • Lewis, P. S.; Goodman, S. H. & Fandt P. M. (2004). Management Challenges İn The 21st Century.St.Paul: West Publishing Company.
 • Özdemir S., Cemaloğlu N. (2000). Eğitimde Örgütsel Yenileşme Ve Karara Katılma. Milli Eğitim Dergisi, Sayı:146.
 • Patton, M.Q. (1987). How To Use Qualitative Methods İn Evaluation. Newbury Park, Sage.
 • Pfeffer, J., & Sutton, R. I. (2006). Evidence-Based Management. Harvard Business Review, 84(1), 1-13.
 • Reynolds, K. A., Triant, J. H., & Reeves, T. D. (2019). Patterns İn How Pre-Service Elementary Teachersformulate Evidence-Based Claims About Student Cognition. Journal Of Education For Teaching, 45(2), 140-154. DOI: 10.1080/02607476.2018.1548170
 • Sağır, C. (2006). Karar Verme Sürecini Etkileyen Faktörler Ve Karar Verme Sürecinde Etiğin Önemi: Uygulamalı Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Trakya Edirne Üniversitesi, Edirne.
 • Schildkamp, K., Poortman, C., Luyten, H., & Ebbeler, J. (2017). Factors Promoting And Hindering Data-Based Decision Making İn Schools. School Effectiveness And School Improvement, 28(2), 242-258. DOI:10.1080/09243453.2016.1256901
 • Schildkamp, K., Poortman, C. L., & Handelzalts, A. (2016). Data Teams For School İmprovement. School Effectiveness And School Improvement, 27(2), 228-254. DOI:10.1080/09243453.2015.1056192
 • Smylie, M. A. (1992). Teacher Participation İn School Decision Making: Assessing Willingness To Participate. Educational Evaluation And Policy Analysis, 14, 53-67.
 • Tabak, Şahin Ve Yavuz Tabak (2020). Okul Yöneticilerinin Karar Alma Yaklaşımları: Veriye Dayalı Karar Almaya Geçiş. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 24(3), 713-725.
 • Taylor, L. R. (1997 ). Assessment Of Exceptioanl Students: Educatioanl And Psychological Procedures. (4th Ed.).Boston: Allyn And Bacon.
 • Taymaz, H. (2003). Okul Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Tort-Martorell, X., Grima, P., & Marco, L. (2011). Management By Facts: The Common Ground Between Total Quality Management And Evidence-Based Management. Total Quality Management & Business Excellence, 22(6), 599-618.
 • Tosun, K. (1992). İşletme Yönetimi. Ankara: Savaş Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Seval ÇİĞDEMİR 0000-0002-5024-8579

Yayımlanma Tarihi 21 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 24 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA ÇİĞDEMİR, S. (2023). Sınıf Öğretmenlerinin Veriye Dayalı Karar Alma Durumları ve Veriye Dayalı Karar Alma İle İlgili Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 2512-2544.

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124