İnceleme Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Carl Czerny Op.740 “The Art of Finger Dexterity” Etütlerinin İncelenmesi

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 3, 2141 - 2172, 21.12.2023

Öz

Piyano eğitiminde etüt çalışmaları hem günlük çalışmanın önemli bir parçası hem de bir tekniği en etkili öğrenme yöntemlerinden birisidir. Piyano eğitiminde etüt denilince akla gelen en önemli isimlerden birisi Carl Czerny ve etütleridir. Bu çalışmanın amacı Carl Czerny Op.740 “The Art of Finger Dexterity” etüt kitabını genel olarak inceleyerek “ustalık” seviyesinde sayılabilecek bu metodu tanıtmaktır. Bu sayede piyano öğrenci ve öğretmenlerinin Czerny’nin eserlerine olan ilgilerini arttırmak hedeflenmektedir Betimsel tarama modelinde desenlenen çalışmada veriler doküman incelemesi yöntemiyle toplanmıştır. Veri toplama sürecinde öncelikle Carl Czerny’nin hayatı, öğretmen kimliği ve etütleri ile ilgili bilgi toplamak için literatür taraması yapılmıştır. Bu aşamada konuyla ilgili ulaşılabilen tez, makale, basılı kaynaklar, konser videoları ve diğer materyaller detaylı olarak incelenmiştir. Daha sonra Op.740 metodundaki etütlerin her biri teknik, form ve müzikal yönden incelenmiş ve etütlerin tonalite, form, içerdiği teknik yapılar ve ölçü birimleri açısından dağılımı belirlenmiştir. İnceleme sonucunda ortaya çıkan verilere göre etütlerin büyük çoğunluğunun major tonda yazılmış olduğu, en çok “ABA” üç bölmeli şarkı formunun kullanılmış olduğu görülmektedir. Metot teknik yönden oldukça zengindir. Büyük oranda arpej hareketi kullanılmıştır. Ölçü birimleri bakımından incelendiğinde etütlerin büyük çoğunluğunun basit zamanlı ölçü yapısında yazıldığı görülmektedir.

Kaynakça

 • Agay, D. (1981). Teaching piano. New York: Yorktown Music Pres.
 • Ahmetoğlu, F. (2020). Carl Czerny Op.299 piyano etütlerinin analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Eskişehir.
 • Basmacıoğlu, S. K. (2015). Sol el için piyano etütleri. Yayınlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi, Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Eskişehir.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cheng, S. C. (2006). The piano variations of Carl Czerny: A recording project. Unpublished PhD Thesis, University Of Maryland, School Of Music, Maryland.
 • Chou, C. J. (2012). Carl Czerny: An underappreciated piano composer and his variations brillantes Opus 14. Unpublished Master’s Thesis, California State University, Conservatory of Music, California.
 • Czerny, C. (1848). School of practical composition. London: R. Cocks & Co.
 • Çınar, G. (2004). Czerny Op.299 etütlerinin teknik analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ekici, H. (1998). Piyano eğitimine eğitim fakülteleri müzik eğitimi bölümlerinde başlayan öğrencilerin 1. yıl piyano öğretim etkinliklerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Elik, T. (2021). Carl Czerny Op.824 dört el piyano etütlerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu.
 • Eren, O. (2010). Clementi ve piyano tekniği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 241-253.
 • Ertem, A. & Şişman, Ö. A. (2021). C. Czerny Op. 299 17 numaralı etüdün teknik analizi. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(3), 2189-2215. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1650178
 • Eyüpoğlu, E. B. (2017). F. Chopin’in Op.10 no.2 kromatik etüdünün piyano tekniği üzerindeki etkileri. Konservatoryum, 4(2), 37-60. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/445390
 • Fath, A. (2017). The student as master presenting Carl Czerny’s etudes to supplement and resolve the technical and musical demands found in Beethoven’s sonatas. Unpublished Master’s Thesis, The Faculty of the Department of Music Northeastern Illinois University, Chicago.
 • Gray, P. M. (1977). The pedagogical concepts of Carl Czerny: An analytical study. Unpublished PhD Thesis, University of Cincinnati Conservatory of Music, Ohio.
 • Gültek, B. (2007). Piyano: Bir çalgının biyografisi. Ankara: Epilog Yayıncılık.
 • Kalkanoğlu, B. (2020). Carl Czerrny’nin Op.718 sol el etütlerinin analizi. Turkish Studies, 15(3), 1939-1950. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.42789
 • Kaptan, A. (2018). Piyanoya başlangıç aşamasında Carl Czerny’nin etütlerinin literatürdeki önemi. Turan-Sam Uluslararası Bilimsel Hakemlik Dergisi, 10(40). http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar-ilkeler-teknikler. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Korkmaz, O. (2021). Piyano eğitiminde başlangıçta kullanılan etütlerin teknik düzeyi açısından incelenmesi. İdil, 78, 220-231. doi: 10.7816/idil-10-78-05.
 • Kurtuldu, K. (2009). Czerny Op.299 30 numaralı etüde yönelik teknik ve biçimsel analiz. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 28-38. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/181701
 • Kıral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi. Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimsel Enstitüsü Dergisi, 15, 170-189. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1156348.
 • Larson, L. (2015). An underestimated master: A critical analaysis of Carl Czerny’s eleven piano sonatas and his contribution to the genre. Unpublished PhD Thesis, University of Nebraska, Musical Arts, Nebraska.
 • Lee, S. L. (2003). Czerny’s interpretation of Beethoven’s piano sonatas. Unpublished PhD Thesis, University of Wales Bangor, Galler.
 • Leffler, D. G. (1998). Czerny, Leschetizky, Vengerova : A genealogical study of piano pedagogy technique. Unpublished Master’s Thesis, San Joes State University, California.
 • Li, J. (2003). Rediscovering Carl Czerny as a composer and teacher. Unpublished PhD Thesis, University of Cincinnati, Conservatory of Music, Ohio.
 • Mete, M. (2004). Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalında piyano öğretiminde kullanılan Czerny Op.599 etütlerinin piyano eğitimi açısından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Oğan, F. D. (2013). Piyano öğretiminde Carl Czerny Op.599 ve Jean-Baptiste Duvernoy Op.176 metotlarında yer alan etütlerin klasik dönem sonatin icralarına etki durumu. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Öztürk, B. (2007). Carl Czerny’nin Op.299/19 numaralı etüdünün piyano eğitimine yönelik analizi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2), 241-258. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/77158.
 • Pamir, L. (1984). Çağdaş piyano eğitimi. İstanbul: Beyaz Köşk (Müzik Sarayı) Yayınları.
 • Poyrazoğlu, E. (2007). Carl Czerny’nin yaşamı ve Il Primo Maestro Di Pianoforte etütlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Eskişehir.
 • Sezen, H. (2021). Czerny’nin Op.849 30 Etudes De Mecanisme kitabının çalım teknikleri ve kazanımları açısından incelenmesi. İdil, 77, 18-38. doi: 10.7816/idil-10-77-02.
 • Sheets, R. K. (1987). The piano sonatas of Carl Czerny. Unpublished PhD Thesis, University Of Maryland, School Of Music, Maryland.
 • Shui, H. M. (2019). A rediscovered genius Carl Czerny and his F minor grand piano sonata Op.178: A critical analaysis and performance guide. Unpublished PhD Thesis, Arizona State University, Arizona.
 • Tang, T. (2020). The piano variations of Carl Czerny. Unpublished PhD Thesis, Arizona State University, Arizona.
 • Toptaş, B. & Çeşit, C (2014). Czerny Op.599 kitabında sol el eşlik yapılarının incelenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 9(2), 66-83. http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2014.9.2.D0149.
 • Umuzdaş, M. S. (2012). Carl Czerny opus 299 34 numaralı etüdün teknik ve armonik analizi. International Journal of Human Sciences, 9(2), 1569-1580. https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/2468
 • Vanoni, M. C. (2017). Technique and expression in Carl Czerny’s teaching: A critical Study of Czerny’s piano-forte school, Opus 500, demonstrating the direct relation between mechanical yeaching and expression in performance. Unpublished PhD Thesis, Boston University, College of Fine Arts, Boston.
 • Wiebe, J. H. (2006). Carl Czerny: Mass no.2 in C majör. A biedermeier composer in life and practice. Unpublished PhD Thesis, University of Alberta, Canada.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Nitel araştırma yöntemleri. (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Examination of Carl Czerny Op.740 “The Art of Finger Dexterity” Etudes

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 3, 2141 - 2172, 21.12.2023

Öz

In piano education, etude studies are both an important part of daily work and one of the most effective learning methods of a technique. Carl Czerny and his etudes are one of the most important names that come to mind when it comes to etudes in piano education. The aim of this study is to examine the study book of Carl Czerny Op.740 “The Art of Finger Dexterity” in general and to introduce this method, which can be considered at the level of “mastery”. In this way, it is aimed to increase the interest of piano students and teachers in Czerny's works. In the study, which was designed in descriptive scanning model, the data were collected by document review method. In the data collection process, first of all, a literature review was conducted to collect information about Carl Czerny's life, teacher identity and studies. At this stage, thesis, articles, printed sources, concert videos and other materials that can be accessed on the subject were examined in detail. Then, each of the etudes in the Op.740 method was examined in terms of technique, form and musicality, and the distribution of the etudes in terms of tonality, form, technical structures and measurement units was determined. According to the data obtained as a result of the examination, it is seen that the majority of the etudes were written in the major tone, and the "ABA" three-part song form was mostly used. The method is technically very rich. A large amount of arpeggio movement is used. When examined in terms of time signatures, it is seen that most of the studies are written in simple time signatures.

Kaynakça

 • Agay, D. (1981). Teaching piano. New York: Yorktown Music Pres.
 • Ahmetoğlu, F. (2020). Carl Czerny Op.299 piyano etütlerinin analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Eskişehir.
 • Basmacıoğlu, S. K. (2015). Sol el için piyano etütleri. Yayınlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi, Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Eskişehir.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cheng, S. C. (2006). The piano variations of Carl Czerny: A recording project. Unpublished PhD Thesis, University Of Maryland, School Of Music, Maryland.
 • Chou, C. J. (2012). Carl Czerny: An underappreciated piano composer and his variations brillantes Opus 14. Unpublished Master’s Thesis, California State University, Conservatory of Music, California.
 • Czerny, C. (1848). School of practical composition. London: R. Cocks & Co.
 • Çınar, G. (2004). Czerny Op.299 etütlerinin teknik analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ekici, H. (1998). Piyano eğitimine eğitim fakülteleri müzik eğitimi bölümlerinde başlayan öğrencilerin 1. yıl piyano öğretim etkinliklerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Elik, T. (2021). Carl Czerny Op.824 dört el piyano etütlerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu.
 • Eren, O. (2010). Clementi ve piyano tekniği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 241-253.
 • Ertem, A. & Şişman, Ö. A. (2021). C. Czerny Op. 299 17 numaralı etüdün teknik analizi. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(3), 2189-2215. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1650178
 • Eyüpoğlu, E. B. (2017). F. Chopin’in Op.10 no.2 kromatik etüdünün piyano tekniği üzerindeki etkileri. Konservatoryum, 4(2), 37-60. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/445390
 • Fath, A. (2017). The student as master presenting Carl Czerny’s etudes to supplement and resolve the technical and musical demands found in Beethoven’s sonatas. Unpublished Master’s Thesis, The Faculty of the Department of Music Northeastern Illinois University, Chicago.
 • Gray, P. M. (1977). The pedagogical concepts of Carl Czerny: An analytical study. Unpublished PhD Thesis, University of Cincinnati Conservatory of Music, Ohio.
 • Gültek, B. (2007). Piyano: Bir çalgının biyografisi. Ankara: Epilog Yayıncılık.
 • Kalkanoğlu, B. (2020). Carl Czerrny’nin Op.718 sol el etütlerinin analizi. Turkish Studies, 15(3), 1939-1950. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.42789
 • Kaptan, A. (2018). Piyanoya başlangıç aşamasında Carl Czerny’nin etütlerinin literatürdeki önemi. Turan-Sam Uluslararası Bilimsel Hakemlik Dergisi, 10(40). http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar-ilkeler-teknikler. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Korkmaz, O. (2021). Piyano eğitiminde başlangıçta kullanılan etütlerin teknik düzeyi açısından incelenmesi. İdil, 78, 220-231. doi: 10.7816/idil-10-78-05.
 • Kurtuldu, K. (2009). Czerny Op.299 30 numaralı etüde yönelik teknik ve biçimsel analiz. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 28-38. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/181701
 • Kıral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi. Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimsel Enstitüsü Dergisi, 15, 170-189. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1156348.
 • Larson, L. (2015). An underestimated master: A critical analaysis of Carl Czerny’s eleven piano sonatas and his contribution to the genre. Unpublished PhD Thesis, University of Nebraska, Musical Arts, Nebraska.
 • Lee, S. L. (2003). Czerny’s interpretation of Beethoven’s piano sonatas. Unpublished PhD Thesis, University of Wales Bangor, Galler.
 • Leffler, D. G. (1998). Czerny, Leschetizky, Vengerova : A genealogical study of piano pedagogy technique. Unpublished Master’s Thesis, San Joes State University, California.
 • Li, J. (2003). Rediscovering Carl Czerny as a composer and teacher. Unpublished PhD Thesis, University of Cincinnati, Conservatory of Music, Ohio.
 • Mete, M. (2004). Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalında piyano öğretiminde kullanılan Czerny Op.599 etütlerinin piyano eğitimi açısından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Oğan, F. D. (2013). Piyano öğretiminde Carl Czerny Op.599 ve Jean-Baptiste Duvernoy Op.176 metotlarında yer alan etütlerin klasik dönem sonatin icralarına etki durumu. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Öztürk, B. (2007). Carl Czerny’nin Op.299/19 numaralı etüdünün piyano eğitimine yönelik analizi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2), 241-258. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/77158.
 • Pamir, L. (1984). Çağdaş piyano eğitimi. İstanbul: Beyaz Köşk (Müzik Sarayı) Yayınları.
 • Poyrazoğlu, E. (2007). Carl Czerny’nin yaşamı ve Il Primo Maestro Di Pianoforte etütlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Eskişehir.
 • Sezen, H. (2021). Czerny’nin Op.849 30 Etudes De Mecanisme kitabının çalım teknikleri ve kazanımları açısından incelenmesi. İdil, 77, 18-38. doi: 10.7816/idil-10-77-02.
 • Sheets, R. K. (1987). The piano sonatas of Carl Czerny. Unpublished PhD Thesis, University Of Maryland, School Of Music, Maryland.
 • Shui, H. M. (2019). A rediscovered genius Carl Czerny and his F minor grand piano sonata Op.178: A critical analaysis and performance guide. Unpublished PhD Thesis, Arizona State University, Arizona.
 • Tang, T. (2020). The piano variations of Carl Czerny. Unpublished PhD Thesis, Arizona State University, Arizona.
 • Toptaş, B. & Çeşit, C (2014). Czerny Op.599 kitabında sol el eşlik yapılarının incelenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 9(2), 66-83. http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2014.9.2.D0149.
 • Umuzdaş, M. S. (2012). Carl Czerny opus 299 34 numaralı etüdün teknik ve armonik analizi. International Journal of Human Sciences, 9(2), 1569-1580. https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/2468
 • Vanoni, M. C. (2017). Technique and expression in Carl Czerny’s teaching: A critical Study of Czerny’s piano-forte school, Opus 500, demonstrating the direct relation between mechanical yeaching and expression in performance. Unpublished PhD Thesis, Boston University, College of Fine Arts, Boston.
 • Wiebe, J. H. (2006). Carl Czerny: Mass no.2 in C majör. A biedermeier composer in life and practice. Unpublished PhD Thesis, University of Alberta, Canada.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Nitel araştırma yöntemleri. (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm İnceleme Makalesi
Yazarlar

Onur BOZBEY 0000-0001-5770-4007

Elif GÜVEN 0000-0001-7699-9904

Erken Görünüm Tarihi 11 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 21 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 24 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA BOZBEY, O., & GÜVEN, E. (2023). Carl Czerny Op.740 “The Art of Finger Dexterity” Etütlerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 2141-2172.

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124