Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Examination of Student Satisfaction with the Faculty of Education within the Scope of Quality Services in Higher Education

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 3, 1889 - 1922, 21.12.2023

Öz

Quality services assurance in higher education is the systematic monitoring and evaluation of different aspects of an institution in order to meet quality standards. In this context, the satisfaction of the students examined depends on the fulfillment of the needs, expectations and demands of the services they receive on the basis of the institution. The aim of the research is to determine the student satisfaction of the education faculty within the scope of quality services in higher education. The research was based on descriptive research and relational survey model. The data were obtained from 275 pre-service teachers studying at the education faculty of a state university. The scale used in the research consisted of 6 sub-dimensions, 45 statements and statistical analysis was performed. The total satisfaction of the education faculty students was determined to be above the average and at a high level. Differences were found according to gender and department variables. On the basis of gender, the level of "satisfaction with social and cultural activities" was higher in male students, the level of "satisfaction with the monitoring, evaluation and quality management of education" was higher in female students, and it was at the same level in other dimensions. On the basis of departments, the level of satisfaction of the students in the Pre-School Education and Classroom Education Departments was found to be higher than the students in other departments.

Kaynakça

 • Abili, K., Thani, F.N., & Afarinandehbin, M. (2012). Measuring university service quality by means of SERVQUAL method. Asian Journal on Quality, 13(3), 204-211.
 • Altbach, P.G., Reisberg, L., & Rumbley, L.E. (2009). Trends in global higher education: Tracking an academic revolution. UNESCO.
 • Altaş, D. (2006). Üniversite öğrencileri memnuniyet araştırması. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(1), 439-458.
 • Araújo, J. A. R., Cruz Gurgel, J., Silva, W. V., Deretti, S., Dalazen, L. L., & Veiga, C. P. (2016). Quality evaluation in post-graduate diploma courses from the students’ perspective: An exploratory study in Brazil, The International Journal of Management Education, 14(3), 454-465.
 • Avcı, K. (2019). Sağlıkta kalite yönetimi ve akreditasyon. (Ed. U. Beylik & K. Avcı) Kalite ve Akreditasyona Teorik Bir Bakış. (1. Baskı). 1-17. Gazi Kitabevi.
 • Aygün, M.S. (2014). Hizmet kalitesinin öğrenci memnuniyeti üzerindeki etkisi: Bitlis Eren Üniversitesi örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
 • Bayrak, B. (2007). Yükseköğretim kurumlarından beklenen hizmet kalitesi ve hizmet kalitesinin algılanmasına yönelik bir araştırma [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Marmara Üniversitesi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. U., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Cevher, E. (2015). Yükseköğretimde hizmet kalitesi ve kalite algısının belirlenmesine yönelik bir araştırma. Journal of International Social Research, 8(39).
 • Chang, R. I. (1993). Total quality management goes nowhere. Training and Development, 23-29.
 • Crosby, P. B. (1992). Completeness: Quality for the 21st century. Ed Conroy.
 • Kalfa, V. R., & Çakır, E. (2020). Öğrencilerin okudukları bölümlerinden duydukları memnuniyeti etkileyen faktörlerin sıralı lojistik regresyon analizi ile belirlenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(5), 1413-1424.

Yükseköğretimde Kalite Hizmetleri Kapsamında Eğitim Fakültesi Öğrenci Memnuniyetlerinin İncelenmesi

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 3, 1889 - 1922, 21.12.2023

Öz

Yükseköğretimde kalite hizmetleri güvencesi, kalite standartlarının karşılanması amacıyla bir kurumun farklı yönlerini sistematik olarak izlemek ve değerlendirmektir. Bu kapsamda incelenen öğrencilerin memnuniyet doyumları ise öğrencilerin kurum bazında aldıkları hizmetlerin ihtiyaç, beklenti ve talepleri gidermesine bağlı bulunmaktadır. Araştırmanın amacı, eğitim fakültesi öğrenci memnuniyet doyumunun yükseköğretimde kalite hizmetleri kapsamında belirlenmesidir. Araştırmada betimsel araştırma ve ilişkisel tarama modeli esas alınmıştır. Veriler bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenimlerini sürdüren 275 öğretmen adayından elde edilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçek 6 alt boyut, 45 ifadeden oluşmuş ve istatiksel analizler ile çözümleme yapılmıştır. Eğitim fakültesi öğrencilerinin toplam memnuniyet doyumu ortalamanın üstünde ve yüksek düzeyde belirlenmiştir. Cinsiyet ve bölüm değişkenlerine göre farklılıklar bulunmuştur. Cinsiyet bazında “sosyal ve kültürel faaliyetlerden memnuniyet” düzeyi erkek öğrencilerde, “eğitim- öğretimin izlenmesi, değerlendirilmesi ve kalite yönetiminden memnuniyet” düzeyi kadın öğrencilerde daha yüksek oranda belirlenmiş, diğer boyutlarda aynı düzeyde gerçekleşmiştir. Bölüm bazında ise Okul Öncesi Eğitimi ve Sınıf Eğitimi Bölümlerindeki öğrencilerin memnuniyet düzeyi diğer bölümlerdeki öğrencilere kıyasla daha yüksek düzeyde tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Abili, K., Thani, F.N., & Afarinandehbin, M. (2012). Measuring university service quality by means of SERVQUAL method. Asian Journal on Quality, 13(3), 204-211.
 • Altbach, P.G., Reisberg, L., & Rumbley, L.E. (2009). Trends in global higher education: Tracking an academic revolution. UNESCO.
 • Altaş, D. (2006). Üniversite öğrencileri memnuniyet araştırması. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(1), 439-458.
 • Araújo, J. A. R., Cruz Gurgel, J., Silva, W. V., Deretti, S., Dalazen, L. L., & Veiga, C. P. (2016). Quality evaluation in post-graduate diploma courses from the students’ perspective: An exploratory study in Brazil, The International Journal of Management Education, 14(3), 454-465.
 • Avcı, K. (2019). Sağlıkta kalite yönetimi ve akreditasyon. (Ed. U. Beylik & K. Avcı) Kalite ve Akreditasyona Teorik Bir Bakış. (1. Baskı). 1-17. Gazi Kitabevi.
 • Aygün, M.S. (2014). Hizmet kalitesinin öğrenci memnuniyeti üzerindeki etkisi: Bitlis Eren Üniversitesi örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
 • Bayrak, B. (2007). Yükseköğretim kurumlarından beklenen hizmet kalitesi ve hizmet kalitesinin algılanmasına yönelik bir araştırma [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Marmara Üniversitesi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. U., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Cevher, E. (2015). Yükseköğretimde hizmet kalitesi ve kalite algısının belirlenmesine yönelik bir araştırma. Journal of International Social Research, 8(39).
 • Chang, R. I. (1993). Total quality management goes nowhere. Training and Development, 23-29.
 • Crosby, P. B. (1992). Completeness: Quality for the 21st century. Ed Conroy.
 • Kalfa, V. R., & Çakır, E. (2020). Öğrencilerin okudukları bölümlerinden duydukları memnuniyeti etkileyen faktörlerin sıralı lojistik regresyon analizi ile belirlenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(5), 1413-1424.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Fatma Hümeyra YÜCEL 0000-0002-5991-6502

Erken Görünüm Tarihi 28 Ekim 2023
Yayımlanma Tarihi 21 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 24 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA YÜCEL, F. H. (2023). Yükseköğretimde Kalite Hizmetleri Kapsamında Eğitim Fakültesi Öğrenci Memnuniyetlerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 1889-1922. https://doi.org/10.29299/kefad.1220733

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124