Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Investigating the Relationship Between Teachers’ Educational Philosophy Beliefs and Teaching-Learning Approaches

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 3, 1681 - 1716, 21.12.2023

Öz

Educational philosophies and teaching-learning conceptions adopted by teachers are among the most important factors affecting their classroom practices. For this reason, in this study, teachers' levels of educational philosophy, their levels of teaching-learning understanding, the relationship between these two variables and to what extent educational philosophies predict teaching-learning conceptions were examined. A correlational survey model was employed in the research. The sample of the study consists of teachers working in primary schools, secondary schools and high schools affiliated with the Ministry of Education in the 2022-2023 academic year. To collect data, a 40-item scale prepared by Ekiz (2005) to measure teachers' tendency in educational philosophies and the "Teaching and Learning Conceptions Scale" adapted to Turkish by Aypay (2011) were used in the study. As a result of the research, it was seen that the teachers adopted the philosophy of progressivism at the highest level. This philosophy is followed by reconstructionism, perennialism and essentialism, respectively. It was determined that the teachers adopted the constructivist approach at a high level and the traditional approach at a moderate level. In the study, relations were found between the preferred educational philosophy and the teaching-learning approach at different levels and directions. According to the research findings, educational philosophies are a strong predictor of teaching-learning conceptions.

Kaynakça

 • Abalı-Öztürk, Y., & Bilgen, Z. (2018). Temel eğitim öğretmen adayları tarafından benimsenen eğitim felsefeleri: Çanakkale ili örneği. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), 99-124. http://dx.doi.org/10.29329/mjer.2018.172.6
 • Akman, Ş., Özdemir, E., & Koca, Ş. (2021). Kayseri milli eğitim istatistikleri örgün eğitim 2020 - 2021 öğretim yılı. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü / Strateji Geliştirme Şubesi (İstatistik).
 • Akpınar, B. (2020). Program geliştirmenin felsesi temelleri. B. Oral, & T. Yazar içinde, Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme (s. 43-82). Pegem Akademi.
 • Alt, D. (2018). Science teachers' conceptions of teaching and learning, ICT efficacy, ICT professional development and ICT practices enacted in their classrooms. Teaching and Teacher Education, 73, 141-150. https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.03.020
 • Altınkurt, Y., Yılmaz, K., & Oğuz, A. (2012). İlköğretim ve ortaöğretim okulu öğretmenlerinin eğitim inançları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 1-19. https://doi.org/10.7822/egt174
 • Aslan, S. (2017). Sınıf öğretmenlerinin eğitim inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(4), 1453-1468.

Öğretmenlerin Eğitim Felsefesi İnançları İle Öğretme-Öğrenme Anlayışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 3, 1681 - 1716, 21.12.2023

Öz

Öğretmenlerin benimsedikleri eğitim felsefeleri ve öğretme-öğrenme yaklaşımları, sınıf içi uygulamalarını etkileyen en önemli faktörler arasındadır. Bu sebeple bu çalışmada öğretmenlerin eğitim felsefesi düzeyleri, öğretme-öğrenme anlayışları düzeyleri, bu iki değişken arasındaki ilişki ve eğitim felsefelerinin öğretme-öğrenme anlayışını ne düzeyde yordadığı incelenmiştir. Araştırmada korelasyonel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2022-2023 eğitim-öğretim yılında MEB’e bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırma verilerini toplamak için Ekiz (2005) tarafından öğretmenlerin eğitim felsefesi inançlarını ölçmeye yönelik hazırlanan 40 maddelik ölçek ve Aypay (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Öğretme ve Öğrenme Anlayışları Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin ilerlemecilik felsefesini en yüksek düzeyde benimsedikleri görülmüştür. Bu felsefeyi sırasıyla yeniden kurmacılık, daimicilik ve esasicilik takip etmektedir. Öğretmenlerin yapılandırmacı yaklaşımı yüksek düzeyde, geleneksel yaklaşımı ise orta düzeyde benimsedikleri saptanmıştır. Çalışmada tercih edilen eğitim felsefesi ile öğretme-öğrenme anlayışı arasında değişik düzey ve yönlerde ilişkiler bulunmuştur. Araştırma bulgularına göre eğitim felsefeleri öğretme anlayışının güçlü bir yordayıcısıdır.

Kaynakça

 • Abalı-Öztürk, Y., & Bilgen, Z. (2018). Temel eğitim öğretmen adayları tarafından benimsenen eğitim felsefeleri: Çanakkale ili örneği. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), 99-124. http://dx.doi.org/10.29329/mjer.2018.172.6
 • Akman, Ş., Özdemir, E., & Koca, Ş. (2021). Kayseri milli eğitim istatistikleri örgün eğitim 2020 - 2021 öğretim yılı. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü / Strateji Geliştirme Şubesi (İstatistik).
 • Akpınar, B. (2020). Program geliştirmenin felsesi temelleri. B. Oral, & T. Yazar içinde, Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme (s. 43-82). Pegem Akademi.
 • Alt, D. (2018). Science teachers' conceptions of teaching and learning, ICT efficacy, ICT professional development and ICT practices enacted in their classrooms. Teaching and Teacher Education, 73, 141-150. https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.03.020
 • Altınkurt, Y., Yılmaz, K., & Oğuz, A. (2012). İlköğretim ve ortaöğretim okulu öğretmenlerinin eğitim inançları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 1-19. https://doi.org/10.7822/egt174
 • Aslan, S. (2017). Sınıf öğretmenlerinin eğitim inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(4), 1453-1468.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

G. Candan HAMURCU 0000-0001-6828-4538

Nazlı ALTUNCU Bu kişi benim 0009-0003-0283-3110

Erken Görünüm Tarihi 23 Ekim 2023
Yayımlanma Tarihi 21 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 24 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA HAMURCU, G. C., & ALTUNCU, N. (2023). Investigating the Relationship Between Teachers’ Educational Philosophy Beliefs and Teaching-Learning Approaches. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 1681-1716. https://doi.org/10.29299/kefad.1275803

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124