Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

An Action Research On the Use of Creative Drama Method in Teaching Rules

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 3, 2173 - 2206, 21.12.2023

Öz

Teaching rules at schools is among the objectives of both the curricula and the hidden curriculum. Schools have a structure that both reflects the society and contributes to the shaping of the society. In this sense, teaching rules at schools is directly associated with the society’s displaying a behavior that complies with rules. In addition, there also exists a direct relationship between the behavior of obeying rules and teaching rules in the society. In teaching rules, there is a need for methods and techniques that will contribute to students’ adopting, questioning, and understanding the necessity of rules. One of these methods is creative drama. In this context it was aimed in the study to reveal how creative drama method contributed to the solution of the determined problems regarding the behavior of obeying rules. The study group of the research, which was designed according to action research design, one of the qualitative research methods, was determined with a typical case sampling technique. Accordingly, the study group consisted of 32 4th grade students attending a state school. The study data were collected through researcher’s diary, semi-structured teacher and student interview forms, and validity committee voice recordings, which were used as supplementary data. In the analysis of the data obtained, content analysis technique was used. As a result of the research, it was determined that the use of creative drama method in teaching rules contributed to knowing the rules, understanding the relationship between rules and rights, and solving the problem of compliance with social order. In this sense, it was that the use of creative drama method was quite functional in teaching rules.

Kaynakça

  • Adıgüzel, Ö. (2015). Eğitimde yaratıcı drama (7. baskı). Pegem Akademi Yayıncılık Arabacı, İ. B. (2005). Öğretme-öğrenme sürecine öğrencilerin katılımı ve sınıfta demokrasi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 316, 21-27.

Kuralların Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılmasına Yönelik Bir Eylem Araştırması

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 3, 2173 - 2206, 21.12.2023

Öz

Okullarda kuralların öğretimi hem öğretim programlarının hem de örtük programın amaçları arasındadır. Okullar hem toplumun yansıması hem de toplumu şekillendirmesine katkı sağlayan bir yapıya sahiptir. Bu bakımdan kuralların okullarda öğretilmesi toplumun kurallara uyma davranışı göstermesiyle bire bir ilişkilidir. Ayrıca toplumda kurallara uyma davranışı ve kural öğretiminin arasında da doğrudan ilişki bulunmaktadır. Kuralların öğretiminde öğrencilerin kuralları benimsemesine, sorgulamasına ve gerekliliğini anlamasına katkı sağlayacak yöntem ve tekniklere ihtiyaç vardır. Bu yöntemlerden biri ise yaratıcı dramadır. Bu bağlamda araştırmada yaratıcı drama yönteminin kurallara uyma davranışına yönelik belirlenen sorunların çözümüne nasıl katkı sağladığının ortaya konulması amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması desenine göre tasarlanan araştırmanın çalışma grubu tipik durum örneklem tekniği ile belirlenmiştir. Buna göre araştırmanın çalışma grubunu bir devlet okulundaki 32 ilkokul 4. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veriler araştırmacı günlüğü, yarı yapılandırılmış öğretmen ve öğrenci görüşme formları ile destek veri olarak yararlanılan geçerlilik komitesi ses kayıtları ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre kuralların öğretimde yaratıcı drama yönteminin kullanılması kuralları bilme, kural ile hak ilişkisini anlama ve toplumsal düzene uyum sorun olanlarının çözülmesine katkı sağladığı saptanmıştır. Bu bakımdan kuralların öğretimde yaratıcı drama yönteminin kullanımın oldukça işlevsel olduğu gözlemlenmiştir.

Kaynakça

  • Adıgüzel, Ö. (2015). Eğitimde yaratıcı drama (7. baskı). Pegem Akademi Yayıncılık Arabacı, İ. B. (2005). Öğretme-öğrenme sürecine öğrencilerin katılımı ve sınıfta demokrasi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 316, 21-27.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sınıf Eğitimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Tuğba DÖNMEZ 0000-0002-5360-9835

Murat BAŞ 0000-0003-3616-769X

Erken Görünüm Tarihi 11 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 21 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 11 Ekim 2023
Kabul Tarihi 7 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 24 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA DÖNMEZ, T., & BAŞ, M. (2023). Kuralların Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılmasına Yönelik Bir Eylem Araştırması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 2173-2206.

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124