Yıl 2015, Cilt 23 , Sayı 4, Sayfalar 1481 - 1494 2015-12-15

LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
AN ANALYSIS OF THE ANXIETY OF EXAM OBSERVED IN THE SENIOR HIGH SCHOOL STUDENTSAND THE AFFECTING FACTORS

Havva KAÇAN SOFTA [1] , Gülşen ULAŞ KARAAHMETOĞLU [2] , Fatma ÇABUK [3]


Bu çalışmanın amacı, lise son sınıf öğrencilerinin kuruntu ve duyuşsal kaygı düzeylerini ve kaygı düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Bu çalışma, 2012 yılında Kastamonu İli Göl Anadolu Öğretmen lisesi son sınıfta okuyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 113 öğrenci örneklemi oluşturmuştur. Verilerin toplanması için araştırmacılar tarafından oluşturulan Öğrencileri Tanımlayıcı Kişisel Bilgi Formu ile Sınav Kaygı Envanteri, sınıflarda araştırmacılar tarafından uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi için t testi, Tek yönlü (Oneway) Anova testi ve farklılığa neden olan grubun tespitinde Tukey testi kullanılmıştır. Öğrencilerin %56.6’sı (n=17) 17, % 43,4 (n=49) 18 yaşında, %53,1 (n=60) kız, %46,9(n=53) erkektir.% 86,7 (n=98) orta sosyoekonomik düzeye sahip, % 84,1(n=95) koruyucu aile yaklaşımına sahiptir. Araştırma grubunda Toplam kaygı ortalaması 39,708 ± 9,967; Kuruntu alt boyutu ortalaması 14,513 ± 4,014; Duyuşsal alt boyutu ortalaması 25,195 ± 6,613; olarak bulunmuştur.
The aim of this study is to define the level of delusions and emotional anxiety of the senior high school students as well as the affecting factors. The sampling of this study was constituted by 113 senior students of Göl Anatolian Teacher Training School who consented to take part in the study. Student Personal Information Form and Exam Anxiety Inventory are implemented to gather the data in the class by the researchers. As for the evaluation of the data, t Test and Oneway Anova Test are applied whereas Tukey Test is used to determine the group displaying difference.56.6 % of students are 17 (n=17), 43,4 (n=49) are 18 years old, 53,1 % (n=60) are girls, 46,9 % (n=53) are boys.86,7 % (n=98) are of moderate socio-economic levels,84,1 % (n=95) have foster families. In the research group, the average level of anxiety has been found in total as 39,708 ± 9,967; average level of delusion subscales as14,513 ± 4,014 and average of emotional subscales is as25,195 ± 6,613.
 • Alyaprak, İ. (2006).Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerde sınav kaygısını etkileyen faktörlerin incelenmesi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Altınkurt, Y. (2008).Öğrenci devamsızlıklarının nedenleri ve devamsızlığın akademik başarıya olan etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20:129-142.
 • Başarır, D.(1990). Ortaokul son sınıf öğrencilerinde sınav kaygısı, durumlukkaygısı, akademik ba- şarı ve sınav başarısı arasındaki ilişkiler.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniver- sitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Baltaş, A.(2007). Stres altında ezilmeden öğrenmede vesınavlarda üstün başarı. Remzi Kitabevi, 17. Basım. İstanbul.
 • Bilge, A., Pektaş, İ.(2004). Öğrencilerin sosyo-kültürel özellikleri, durumluk/sürekli anksiyete düzeyleri ve başa çıkma becerilerinin incelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi.20 (1): 47–55.
 • Bozkurt, N.(1998). Lise öğrencilerinin okul başarısızlıklarının altında yatan, depresyonla ilişkili otoma- tik düşünme kalıpları. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir.
 • Çakmak,H.G.(2007). Sınav kaygısı ümraniyeilçesifarklı tür liselerde okuyan lise son sınıfı öğrencileri üzerinde bir araştırma, eğitim yönetimi ve denetimi Yüksek Lisans Programı, İstanbul.
 • Ceylan, A.,Özen, Ş., Palancı, Y., Saka, G., Aydın, Y.E., Kıvrak, Y., Tangolar, Ö.(2003). Lise son sınıflarda anksiyete-depresyon düzeyleri ve zararlı alışkanlıklar: Mardin ça- lışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 4(3): 144–150
 • Cüceloğlu, D.(2005).İnsan Ve Davranışı(Psikolojinin Temel Kavramları). İstanbul, Remzi Kitabevi.
 • Dawson R.H.(2001).Effects of Test AnxietyandEvaluateThreat on StudentsAchievemen- tandMotivation, Journal of EducationalResearch, 94(5), 284-290.
 • Ergene T, Yıldırım İ. (2004).Üniversite adaylarınındepresyon düzeyleri. Psikiyatri Psikoloji vePsikofarmakoloji Dergisi, 12 (2): 91–100.
 • Genç, M.(2013).İlköğretim öğrencilerinin sınıf ve cinsiyete göre sınav kaygı düzeylerinin belirlenmesi,Sosyal Bilimler Dergisi, 1:11.
 • Gençdoğan, B. (2006). Lise öğrencilerinin sınav kaygısı ile boyuneğicilik düzeyleri ve sosyal destek algısı arasındaki ilişkiler, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1); 153-164.
 • Günay, O.,Öncel, ÜN., Erdağan, Ü., ve arkadaşları.(2008). Lise Son Sınıf Öğrencilerinde Durum- luluk ve Sürekli Anksiyete Düzeyini Etkileyen Faktörler, Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(2)77-85.
 • Gökçedağ, S. (2001).Lise Öğrencilerinin okul başarısı ve kaygı düzeyiüzerinde anne- baba tutum- larının etkilerinin belirlenip karşılaştırılması.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Dokuz Eylül Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı.
 • Soylu, Ö. (2002).Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerinailelerinden sosyal destek algılayıp -al- gılamama durumlarına göre psikolojikbelirtiler yönünden karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Spıelberger C. (1972).TheoryandResearch in Anxiety.NewYork,AcademicPress.
 • Şahin, H., Günay, T., Batı, H.(2006).İzmir ili bornova ilçesi lise son sınıf öğrencilerindeüniversiteye giriş sınavı kaygısı, Sted Dergisi,15:6:107-112.
 • Özbaş, A.A.,Sayın, A.,Çoşar, B.(2012).Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerde sınav öncesi anksiyete düzeyi ile erken dönem uyumsuz şema ilişkilerinin incelenmesi,Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 1; 81-89.
 • Öner, N. (1990). Sınav kaygısı envanteri el kitabı. İstanbul: Yükseköğretimde Rehberliği Yayma Vakfı Yayını No:1.
 • Öner, N., Le Compte, A.(1998).Süreksiz Durumluluk/Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, (2. Basım).
 • Ök, M.(1990). 13-15 yaş gurubu orta öğretim öğrencilerinde kaygıdüzeyi,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Kayapınar, E. (2006). Ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı (oks)’na hazırla- nan ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kaygı düzeylerinin incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniver- sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Afyon.
 • Kısa, S.(1996). İzmir il merkezinde dershaneye devam eden lise son sınıf öğrencilerinin sınav kaygılarıyla ana-baba tutumları arasındaki ilişki, Yüksek lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Kuzgun, Y.(1972). Ana baba tutumlarının kendini gerçekleştirme düzeyine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi.
 • Yılmaz, M., Ocakçı AF. (2010).Bir Kız Öğrenci Yurdunda Kalan Üniversite Öğrencilerinin Anksi- yete Düzeylerinin Belirlenmesi.
 • Yıldız, H.Y. (2007). Sınav kaygısı anne baba tutumları ve mükemmeliyetçilik arasındaki ilişkinin incelenmesi,Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Ankara.
Diğer ID JA42UM32GG
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Havva KAÇAN SOFTA
Kurum: Kastamonu Üniversitesi, Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu, Kastamonu, Türkiye

Yazar: Gülşen ULAŞ KARAAHMETOĞLU
Kurum: Kastamonu Üniversitesi, Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu, Kastamonu, Türkiye

Yazar: Fatma ÇABUK
Kurum: Kastamonu Üniversitesi, Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu, Kastamonu, Türkiye

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2015

Bibtex @ { kefdergi241359, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {1481 - 1494}, doi = {}, title = {LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {SOFTA, Havva KAÇAN and KARAAHMETOĞLU, Gülşen ULAŞ and ÇABUK, Fatma} }
APA SOFTA, H , KARAAHMETOĞLU, G , ÇABUK, F . (2015). LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ. Kastamonu Eğitim Dergisi , 23 (4) , 1481-1494 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/22597/241359
MLA SOFTA, H , KARAAHMETOĞLU, G , ÇABUK, F . "LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015 ): 1481-1494 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/22597/241359>
Chicago SOFTA, H , KARAAHMETOĞLU, G , ÇABUK, F . "LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015 ): 1481-1494
RIS TY - JOUR T1 - LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ AU - Havva KAÇAN SOFTA , Gülşen ULAŞ KARAAHMETOĞLU , Fatma ÇABUK Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1481 EP - 1494 VL - 23 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ %A Havva KAÇAN SOFTA , Gülşen ULAŞ KARAAHMETOĞLU , Fatma ÇABUK %T LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 4 %R %U
ISNAD SOFTA, Havva KAÇAN , KARAAHMETOĞLU, Gülşen ULAŞ , ÇABUK, Fatma . "LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 4 (Aralık 2015): 1481-1494 .
AMA SOFTA H , KARAAHMETOĞLU G , ÇABUK F . LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(4): 1481-1494.
Vancouver SOFTA H , KARAAHMETOĞLU G , ÇABUK F . LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(4): 1494-1481.