Yıl 2015, Cilt 23 , Sayı 4, Sayfalar 1511 - 1534 2015-12-15

5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SORUMLULUK DEĞERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR PERFORMANS GÖREVİ UYGULAMASI
A Performance Task Implementation To Improve The Responsibility Value Of 5th Graders

Vedat AKTEPE [1]


Bu araştırma ile sosyal bilgiler dersinde 5.sınıf öğrencilerine “Sorumluluk” konusunda verilen performans görevlerinin, öğrencilerin tutum ve düşüncelerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nicel ve nitel araştırma modellerinden faydalanmak suretiyle “karma yöntem” kullanılmıştır. Deney grubu 21, kontrol gurubu ise 20 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın nicel verileri, sorumluluk ölçeği ile, nitel verileri ise duygu ve düşüncelerimiz formu kullanılarak elde edilmiştir. Nicel verilerin analizinde t testinden, nitel verilerin analizinde ise betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Nicel verilerin analizi sonucunda deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür [t(53)=6.744, p>.05]. Deney grubu öğrencilerinin “Sorumluluk” performans görevi süresince, ailedeki, okuldaki ve toplumdaki sorumluluklarıyla ilgili olumlu tutum ve davranışlar ortaya koydukları, verilen görevleri yaptıkları, performans görevi sonrasında da sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecekleri söylenebilir.
This study is aimed at identifying the impact of performance tasks on responsibility assigned to 5th grade students attending Social Sciences course. The current study applied a “mixed approach” integrating both qualitative and quantitative methods. The experimental group consisted of 21 students, while the control group included 20 participants. The qualitative data of the research were obtained through responsibility scale while the quantitative data were gathered through attitudes and perceptions form. Quantitative data were analyzed through t test, whereas qualitative ones, descriptive analysis method used, were analyzed through the content analysis of the data. Analysis of quantitative data suggested that there is a significant difference in favor of experimental group [t(53)=6.744, p>.05]. The results also revealed that the students in experimental group, throughout their “responsibility” performance tasks, they have demonstrated positive attitudes and behaviors about their responsibilities in their families, schools and society and that they will continue to do so in the aftermath of their performance tasks. The findings were discussed in line with the existing literature and suggestions were made for further research.
 • Airasian, P. W., & Russell, M. K. (2008). Classroom Assessment (6thed). McGraw-Hill Higher Education, New York.
 • Akçakanat, T. (2009). İnsan kaynakları yönetiminde performans değerlendirme: ısparta il emniyet müdürlüğünde bir uygulama. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversi- tesi, Isparta.
 • Akı, E. ve Demirbilek, T. (2010): Performans değerlendirme sistemi ve performans düşüklüğü ne- deniyle iş sözleşmesinin feshi. Sosyo Ekonomi, 1, 80-96.
 • Aktepe, V. (2010). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde “yardımseverlik” değerinin etkinlik temelli öğretimi ve öğrencilerin tutumlarına etkisi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Aladağ, S. (2009). İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde değer eğitimi yaklaşımlarının öğrencilerin sorumluluk değerini kazanma düzeyine etkisi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Aldakhılallah, A. K. & D. H. Parante (2002). Redesigning a square peg: Total quality management performance appraisals. Total Quality Management, 13(1), 39-51.
 • Arı, A. (2010). Öğretmenlere göre proje ve performans görevlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(34), 34-55.
 • Arslan, Z. (2009). İlköğretim ıı. kademe türkçe dersi performans görevlerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Arweck, E. & Eleanor, N. (2003). Values education: The development and classroomuse of an edu- cational programme. British Educational Reearch Journal, 30(2), 245-260.
 • Bal, P.A. (2012). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersi performans görevi hazırlama sürecine ilişkin görüşleri ve yaşadıkları sorunlar. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(1), 11-23.
 • Ballantyne, R. & Packer, J. (2002). “Nature-based excursions: School students”perspections of le- arning in natural environments. International Research in Geographical and Environmental Education, 11(3), 218-231.
 • Bandura, A. & Schunk, D. (1981). Cultivating competence, self-efficacy, and intrinsic interest thro- ugh proximal self-motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 41, 586-598.
 • Brownell, K., Colletti, G., Ersner-Hershfield, R., Hershfield, S. M. & Wilson, T. (1977). Self-control in school children: Stringency and leniency in self-determined and externally imposed perfor- mance standards. Behavior Therapy, 8, 442-455.
 • Cheek, C. J. M. (1992). Building more stately mansions: The impact of teachers and literature on the de- velopment of the students values. Unpuslished doctoral thesis, Texas A & M University, Texax, U.S.A.
 • Coombs-Richardson, R. & Tolson H. (2005). A comparison of values rankings for selected ameri- can and australian teachers. Journal of Research in International Education, 4, 263-277.
 • Coşkun, G. (2007). Performansa dayalı durum belirlemenin öğrencilerin matematik dersindeki öz yeterlik al- gısına, tutumuna ve başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Coşkun, E.,Gelen, İ. Ve Kan, M.O. (2009). Türkçe derslerindeki performans ödevleri konusunda öğretmen ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilim- ler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 22-55.
 • Çubukçu, Z., Eker Özenbaş, D., Çetintaş, N., Satı, D. ve Yazlık şeker, Ü. (2012). Yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli gözünde öğretmenin sahip olması gereken değerler. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(1), 25-38.
 • Dilmaç, B. Ve Ekşi, H. (2007). Değerler eğitiminde temel tartışmalar ve temel yaklaşımlar. İlk Öğretmen Eğitimci Dergisi, 14, 21-29.
 • Ekşi, H. (2003). Temel insani değerlerin kazandırılmasında bir yaklaşım: karakter eğitimi program- ları. Değerler Eğitimi Dergisi, 1 (1), 79-96.
 • Flowers, B. Nancy. Mabry, N. Kemp (2001). A new team approach to teaching responsible behavi- our. Georgia Southern College, Statesboro, Georgia.
 • Gelbal, S. ve Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki ye- terlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.
 • Golzar, A. F. (2006). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerine yönelik sorumluluk ölçeğinin geliştirilmesi ve sorumluluk düzeylerinin cinsiyet denetim odağı ve akademik başarıya göre incelenmesi. Yayın- lanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Gömleksiz, M.N., Sinan, A.T. ve Demir, S. (2010). İlköğretim türkçe dersi proje ve performans görevle- rinin gerçekleştirilme sürecine yönelik öğrenci görüşleri (Malatya ili örneği). Turkish Studies Inter- national Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5(3), 1320-1349.
 • Kutlu, Ö. & Doğan, C. D. (2007, Eylül). İlköğretim öğretmenlerin yeni değerlendirme yöntemlerine yönelik tutumlarını etkileyen faktörler. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulan bildiri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • Lan, G., Gowing, M., Mcmahon, S., Rieger, F., Ve Kıng, N.(2008). A study of the relationship between personal values and moral reasoning of undergraduate business students. Journal of Business Ethics, 78, 121–139.
 • Lickona, T. (1993). The return of charecter education. Education Leadership, 51, 6-11.
 • MEB (2009). Proje ve performans görevleri. MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü Genelgesi, No: 2009/37
 • Perry, A.D. & Wilkenfeld, B.S.(2006). Using an agenda setting model to help students develop & exercise participatory skills and values. Journal of Political Science Education, 2(3), 303-312.
 • Schappe, J. F. (2005). Early childhood assessment: A correlational study of the relationships among student per- formance, student feelings and teacher perceptions. Early Childhood Education Journal, 33(3), 187-193.
 • Slater, T. (1993). Classroom assessment techniques: Performance assesssment. www.wcer.wisc. edu/archive adlı internet sitesinden 15.05.2011 tarihinde edinilmiştir.
 • Smith, M. J. (2001). Culture and tennessee value-added assessment data utilization in two elemen- tary schools. Unpublished Doctoral Dissertation, Tennessee State University, USA.
 • Tahiroğlu, M. (2013). İlkokul sosyal bilgiler dersinde yardımseverlik değerinin geliştirilmesine yönelik performans görevi uygulaması. Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3), 1843-1862.
 • TDK. (2009). Büyük türkçe sözlük. 26.11.2012 tarihinde http://tdkterim.gov.tr/bts/internet sayfasın- dan elde edilmiştir.
 • UNESCO. (2005). Learning to do: Values for Learning and working together in a globalized world L. R. Quisumbing & J. Leo (Eds.), An approach to teaching and learning values (pp. 23-32). Bonn, Germany: Author. Retrieved from http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/user_up- load/pubs/ Learning ToDo.pdf
 • Uzunoğlu, M., Öztürk, P., Bülbül, E. ve Küçükaydın, Z. (2013). Fen ve teknoloji dersinde per- formans görevinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(1), 1495-1509
 • Yaman, E. (2012). Değerler Eğitimi, Ankara: Akçay Yayınları.
 • Yan Z. & Lianghuo, F. (2006, April). The effects of using performance assessment tasks on singapo- re students’ learning of mathematics. Paper Presented American Educational Research Associ- ation (AERA). San Francisco, California, USA.
 • Yıldırım, K. (2009); Values education experiences of turkish class teachers: a phenomonological approach. Eurasian Journal of Educational Research, 35, 165-184.
 • Yontar ,A. ve Yurtal, F. (2009). Sorumluluk kazandırmada öğretmenler tarafından kullanılan yaptı- rımların incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 34(153), 144-156.
Diğer ID JA42UR52NC
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Vedat AKTEPE
Kurum: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2015

Bibtex @ { kefdergi241363, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {1511 - 1534}, doi = {}, title = {5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SORUMLULUK DEĞERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR PERFORMANS GÖREVİ UYGULAMASI}, key = {cite}, author = {AKTEPE, Vedat} }
APA AKTEPE, V . (2015). 5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SORUMLULUK DEĞERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR PERFORMANS GÖREVİ UYGULAMASI. Kastamonu Eğitim Dergisi , 23 (4) , 1511-1534 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/22597/241363
MLA AKTEPE, V . "5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SORUMLULUK DEĞERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR PERFORMANS GÖREVİ UYGULAMASI". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015 ): 1511-1534 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/22597/241363>
Chicago AKTEPE, V . "5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SORUMLULUK DEĞERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR PERFORMANS GÖREVİ UYGULAMASI". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015 ): 1511-1534
RIS TY - JOUR T1 - 5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SORUMLULUK DEĞERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR PERFORMANS GÖREVİ UYGULAMASI AU - Vedat AKTEPE Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1511 EP - 1534 VL - 23 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi 5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SORUMLULUK DEĞERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR PERFORMANS GÖREVİ UYGULAMASI %A Vedat AKTEPE %T 5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SORUMLULUK DEĞERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR PERFORMANS GÖREVİ UYGULAMASI %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 4 %R %U
ISNAD AKTEPE, Vedat . "5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SORUMLULUK DEĞERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR PERFORMANS GÖREVİ UYGULAMASI". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 4 (Aralık 2015): 1511-1534 .
AMA AKTEPE V . 5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SORUMLULUK DEĞERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR PERFORMANS GÖREVİ UYGULAMASI. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(4): 1511-1534.
Vancouver AKTEPE V . 5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SORUMLULUK DEĞERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR PERFORMANS GÖREVİ UYGULAMASI. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(4): 1534-1511.