Yıl 2015, Cilt 23 , Sayı 1, Sayfalar 87 - 104 2015-01-15

UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ SINAVA YÖNELİK TUTUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE LEVEL OF DISTANCE EDUCATION STUDENTS’ ATTITUDE TOWARDS ONLINE EXAM

Mustafa SIRAKAYA [1] , Didem ALSANCAK SIRAKAYA [2] , Ebru KILIÇ ÇAKMAK [3]


Bu çalışmanın amacı uzaktan eğitim öğrencilerinin çevrimiçi sınava yönelik tutum düzeylerinin belirlenmesidir. Çalışmanın katılımcılarını bir devlet üniversitesinin Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu’nda farklı programlarda öğrenim gören 661 önlisans öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve araştırmacılar tarafından geliştirilen çevrimiçi sınava yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında uzaktan eğitim öğrencilerinin çevrimiçi sınava yönelik tutum düzeyleri incelenmiştir. Ayrıca öğrencilerin tutum düzeylerinin cinsiyet, internet kullanım süresi ve internet kullanma becerisi açısından farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, bağımsız iki örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda uzaktan eğitim öğrencilerinin çevrimiçi sınava yönelik tutumlarının orta düzeyin üzerinde olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin çevrimiçi sınava yönelik tutum puanlarının cinsiyete, internet kullanım süresine ve internet kullanma becerisine göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.
The aim of this study is to determine distance education students’ attitude towards online exams. The sample of study is 661 distance education students from different department in Distance Education College in a state university. A data collection instrument, personal information form and Online Exam Attitude Scale which was developed by researcher were used. In this study, level of distance education students’ attitude towards online exam is examined. Additionally attitude towards online exam levels were examined in terms of gender, internet usage time and skill of internet use. In data analysis, descriptive statistics, t-test and ANOVA were used. According to the results of the study, there were significant differences between students’ attitude towards online exam in terms of gender, frequency of internet usage and skill of internet use
 • Altun, T. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Trabzon İli Örneği. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2(1), 69-86
 • Anastasi, A. (1982). Psychological testing. London: Macmillan
 • Anderson, H. M., Cain, J. ve Bird, E. (2005). Online course evaluations: Review of literature and a pilot study. American Journal of Pharmaceutical Education, 69(1), 34-43.
 • Angus S.D. ve Watson J. (2009) Does regular online testing enhance student learning in the numerical sci- ences? Robust evidence from a large data set. British Journal of Educational Technology, 40, 255–272.
 • Bacanak, A. (2008). Fen ve Teknoloji Dersi Performans Değerlendirme Formlarına Yönelik Oluş- turulan Web Tabanlı Programın Etkililiğinin Araştırılması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kara- deniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yön- temleri (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Çetin, O. ve Günay, Y. (2010). Fen Eğitiminde Web Tabanlı Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(38), 19-34
 • Deniz, L. (2000). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Yaşantıları Ve Bilgisayar Tutumları, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,12, 135-166
 • Dermo, J. (2009). E-Assessment and the student learning experience:A survey of student percepti- ons of e-assessment, British Journal of Educational Technology, 40 (2)
 • Domino, G. ve Domino, M. L. (2006). Psychological testing: an introduction. Cambridge: Camb- ridge University Press.
 • Donovan, J. Mader, C. ve Shinsky, J. (2007). Online vs. Traditional Course Evaluation Formats: Student Perceptions. Journal of Interactive Online Learning, 6(3), 158-180
 • Erdoğan, Y. (2005). Web Tabanlı Yükseköğretimin Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Tutumları Doğ- rultusunda Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Gök, B. ve Erdoğan, T. (2008). Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnternet’in Eğitimsel Amaçlar İçin Kullanımına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi, 8th International Educational Technology Conference, 6-9 May, Anadolu University, Eskişehir
 • Gül, E. ve Doğan, Ç. (2011). Online Değerlendirme Güvenilir midir?, 5th International Computer & Ins- tructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011, Fırat University, Elazığ, Turkey
 • Gülbahar, Y. (2013). E-değerlendirme., K. Çağıltay, Y. Göktaş. (Edt.). Öğretim Teknolojilerinin Te- melleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler, 651-663. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
 • Gürgan, U. ve Er, K. O. (2008). Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımına ve Araştırmaya Yö- nelik Tutumları Arasındaki İlişkilerin Çeşitli Değişkenler Açısından Belirlenmesi. 17. Eğitim Bilimleri Kongresi, 1-3 Eylül 2008, Sakarya Üniversitesi
 • Hewson, C. (2012). Can Online Course-Based Assessment Methods Be Fair and Equitable? Rela- tionships between Students’ Preferences and Performance Within Online and Offline Assess- ments. Journal of Computer Assisted Learning, 28(5), 488–498
 • Jordan S. ve Mitchell T. (2009) e-Assessment for learning? The potential of short-answer free-text questions with tailored feedback.British Journal of Educational Technology, 40, 371–385
 • Kavas G. (2009). Video Destekli Web Tabanlı Akran Değerlendirme Sisteminin Mikroöğretim Uy- gulamaları Üzerine Etkileri: Bilgisayar Öğretmenliği Adayları Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul
 • Koçak,Ş., Yenilmez, E. D. ve Yenilmez, E. (2006). Çevrimiçi Sınav Sistemlerinin Öğrenmeye Olan Etkileri Üzerine Bir Çalışma: Öğrenci Görüşleri, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Der- gisi, 6(2), 171-189
 • Kol, S. (2010). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının İnternete Yönelik Tutumlarının Farklı Değiş- kenlere Göre İncelenmesi, International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 11-13 November, Antalya
 • Köse S. Savran Gencer, A. ve Gezer, K. (2007). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayar ve İn- ternet Kullanımına Yönelik Tutumları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 44-54
 • Kuhtman, M. (2004). Review of online student ratings of instruction. College and University Jour- nal, 80(1), 64-67.
 • Küçükahmet, L. (1997). Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ankara: Gazi Büro Yayınevi
 • Leg, S. M. ve Buhr, D. C. (1992). Computerized adaptive testing with different groups. Educational Measurement, 1(2), 23–28.
 • Liu M., Papathanasiou E. ve Yung-Wei H. (2001) Exploring the use of multimedia examination formats in undergraduate teaching: results from the Şelding testing.Computers in Human Be- havior, 17, 225–248.
 • Marriot, P. (2009). Students’ Evaluation of The Use of Online Summative Assessment on an Undergradua- te Financial Accounting Module, British Journal of Educational Technology, 40 (2), 237–254.
 • Saban, A., Özer, H. İ. ve Tümer, A. E. (2010). Çevrimiçi ders materyalleri ve çevrimiçi sınav sistemi ile ilgili öğrenci görüşleri. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(4), 2238-2244.
 • Sargın, N. (2013). Üniversite Öğrencilerinin İnternete Yönelik Tutumları ve Problemli İnternet Kul- lanımları, Turkish Journal of Education, 2(2), 44-53
 • Schmidt, F., Urry, V. ve Gugel, J. (1978). Computer assisted tailored testing: Examinee reactions and evaluations. Educational and Psychological Measurement, 38, 265-273.
 • Semerci, Ç. ve Bektaş, C. (2005). İnternet temelli ölçmelerin geçerliğini sağlamada yeni yaklaşım- lar, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(1)
 • Simonson, M., Smaldino, S., Albright, M. ve Zvacek, S. (2003). Teaching and Learning at a Distan- ce: Foundations of Distance Education (2nd ed.) Upper Saddle River, NJ:Merrill Prentice Hall.
 • Tümer, A. E., Şahin, İ. ve Aktürk, A. O. (2008). Online Sınav Sistemi ve Bu Sistem İle İlgili Öğrenci Gö- rüşleri, 8th International Educational Technology Conference, 6-9 May, Anadolu University, Eskişehir
 • Wang, T. H. (2008). Web-based quiz-game-like formative assessment: Development and evaluati- on. Computers & Education, 51 , 1247–1263.
 • Wen, M.L. ve Tsai, C. (2006). University students’ perceptions of and attitudes toward (online) peer assessment, Higher Education, 51,27-44
 • Yağcı, M. Ekiz, H. ve Gelbal, S. (2011). Çevrimiçi sınav ortamlarının öğrencilerin akademik ba- şarılarına etkisi, 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011, Fırat University, Elazığ, Turkey
Diğer ID JA43FC34VK
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mustafa SIRAKAYA
Kurum: KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, MUCUR MESLEK YÜKSEKOKULU, BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Yazar: Didem ALSANCAK SIRAKAYA
Kurum: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Yazar: Ebru KILIÇ ÇAKMAK
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 15 Temmuz 2016
Kabul Tarihi : 1 Mart 2021
Yayımlanma Tarihi : 15 Ocak 2015

Bibtex @ { kefdergi241466, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {87 - 104}, doi = {}, title = {UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ SINAVA YÖNELİK TUTUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Sırakaya, Mustafa and Alsancak Sırakaya, Didem and Kılıç Çakmak, Ebru} }
APA Sırakaya, M , Alsancak Sırakaya, D , Kılıç Çakmak, E . (2015). UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ SINAVA YÖNELİK TUTUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ . Kastamonu Eğitim Dergisi , 23 (1) , 87-104 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/22600/241466
MLA Sırakaya, M , Alsancak Sırakaya, D , Kılıç Çakmak, E . "UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ SINAVA YÖNELİK TUTUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ" . Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015 ): 87-104 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/22600/241466>
Chicago Sırakaya, M , Alsancak Sırakaya, D , Kılıç Çakmak, E . "UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ SINAVA YÖNELİK TUTUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015 ): 87-104
RIS TY - JOUR T1 - UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ SINAVA YÖNELİK TUTUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ AU - Mustafa Sırakaya , Didem Alsancak Sırakaya , Ebru Kılıç Çakmak Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 104 VL - 23 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ SINAVA YÖNELİK TUTUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ %A Mustafa Sırakaya , Didem Alsancak Sırakaya , Ebru Kılıç Çakmak %T UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ SINAVA YÖNELİK TUTUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 1 %R %U
ISNAD Sırakaya, Mustafa , Alsancak Sırakaya, Didem , Kılıç Çakmak, Ebru . "UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ SINAVA YÖNELİK TUTUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 1 (Ocak 2015): 87-104 .
AMA Sırakaya M , Alsancak Sırakaya D , Kılıç Çakmak E . UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ SINAVA YÖNELİK TUTUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(1): 87-104.
Vancouver Sırakaya M , Alsancak Sırakaya D , Kılıç Çakmak E . UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ SINAVA YÖNELİK TUTUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(1): 87-104.
IEEE M. Sırakaya , D. Alsancak Sırakaya ve E. Kılıç Çakmak , "UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ SINAVA YÖNELİK TUTUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ", Kastamonu Eğitim Dergisi, c. 23, sayı. 1, ss. 87-104, Oca. 2015