Yıl 2017, Cilt 25 , Sayı 2, Sayfalar 459 - 478 2017-03-15

OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ KRİZE MÜDAHALEDE KULLANDIKLARI BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ
Coping Strategies School Counselors Use in Crisis Intervention: Izmir City Sample

Bahar METE-OTLU [1] , Ferda AYSAN [2]


Bu çalışma, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan psikolojik danışmanların krize müdahalede kullandıkları başa çıkma stratejilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Oranlı örnekleme yönteminin kullanıldığı araştırmada, örneklemi İzmir’deki okullarda görev yapmakta olan toplam 320 okul psikolojik danışman oluşturmuştur. Elde edilen bulgularda, okul psikolojik danışmanlarının okullarda yaşanan kriz durumlarında kullandıkları başa çıkma stratejilerinin, meslekteki çalışma süresi, lisansüstü eğitim alıp almama, “psikososyal okul projesi”ne  ve  “okullarda şiddetin önlenmesi semineri”ne katılıp katılmama, çalıştıkları okulun resmi veya özel olması durumuna ve mezun oldukları lisans programına göre, anlamlı düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir.

The purpose of this study is to investigate the coping strategies used by the school counselors

in crisis situations. The sample of the study consisted of a total of 320 school counselors who

are working in the elementary schools and high schools, located in the city of Izmir. They

results showed that, school counselors’ coping strategies differed significantly according

to “experience they had in working as counselors”, “level of education”, “participation in

psychosocial school project”, and “participation in programs for prevention of violence at

schools”, “the type of schools (public or private) they worked in” and “the type of programs

the school counselors graduated from”.

 • Akhan, A. (2009). Velilerin Özel İlköğretim Okullarından Beklentileri ve Beklentilerinin Karşılanma Düzeyleri (İstanbul Avrupa Yakası Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Aksoy, H. H. ve Aksoy, N. (2003). Okullarda Krize Müdahale Planlaması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36 (1–2), 37–49.
 • Allen, M., & Ashbaker, B. Y. (2004). Strengthening schools: Involving paraprofessionals in crisis prevention and intervention. Intervention in School and Clinic, 39 (3), 139–146.
 • Allen, M., Jerome, A., White, A., Marston, S., Lamb, S., Pope, D., & Rawlins, C. (2002). The preparation of school psychologists for crisis intervention. Psychology in the Schools, 39, 427-439.
 • Aslan, G. (2007). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne Kayıtlı Doktora Öğrencilerinin Lisansüstü Öğretime İlişkin Sorunları. Milli Eğitim, 174, 250-269.
 • Bıçak, A. (2006). Resmi İlköğretim Okulu Rehber Öğretmenlerinin Görevlerini Gerçekleştirme Düzeyine İlişkin Bir Çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Bigante, T. V. (2005). School counselors perceptions of the importance and need for appropriate training regarding preparedness to deal with specific crisis situatıons in schools. Unpublished Doctoral Dissertation, School of Education, Duquesne University.
 • Bischof, N. L. (2006). School psyclology and crisis intervention: A survey of school psychologists’ involvement and training. Unpublished Doctoral Dissertation, Indiana University of Pennsylvania.
 • Bozkurt-Bostancı, A. (2004). Türkiye’deki Resmi ve Özel İlköğretim Okullarında Öğretmen Performans Yönetimi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Brock, S. E. (1999). School crisis intervention mutual aid: A county level response plan. In A. S. Canter & S. A. Carroll (Eds.), Crisis prevention and response: A collection of NASP resources (pp. 91-94). Bethesda, MD: National Association of School Psychologists.
 • Brock, S. E. (2002). Crisis theory: A foundation for the comprehensive crisis prevention and intervention team. In S. E. Brock, P. J. Lazarus, & S. R. Jimerson (Eds.), Best practices in school crisis prevention and intervention (pp 5–18) Bedhesta MD: National Assocation of School Psyhologists.
 • Brown, S.D., & Lent, R. W. (Eds.) (2000). Handbook of counseling psyhology (3rd. ed.). New York: John Wiley.
 • Büyükcan, Y. (2008). İlköğretim Okullarındaki Hizmet İçi Eğitim Seminerlerinin Öğretmenlere Yararlılığı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Caplan, G. (1964). Principles of preventive psychiatry. New York: Basic Books.
 • Düzkantar-Uysal, A. ve Batu, S. (2010). Zihin Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans Yapan Öğrencilerin Yüksek Lisans Eğitimi Sürecine İlişkin Görüşleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2), 227–248.
 • Fonseca, T. A. (2008). Professional school counselor perception of preparedness in stabilizing a student in specific crisis situations: A random sample of American School Counselor Association members. Unpublished Doctoral Dissertation, The Faculty of Mississippi State University.
 • Genç, M. (2006). Eğitim Örgütlerinde Öğretmenlerin Değişime Karşı Gösterdiği Direnç. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Greenstone, J. L., & Leviton, S. C. (1993). Elements of crisis intervention: Crises and how to respond to them. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Co.
 • Gündüz, B. ve Çelikkaleli, Ö. (2009). Okul Psikolojik Danışmanlarında Mesleki Yetkinlik İnancı. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5( 1), 119-133.
 • İkiz, F. E. (2010). Psikolojik Danışmanların Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,11 (2), 25-43.
 • Henderson-Ditchfield, W. (2010). Have we learned from Columbine: Exploring the preparation of school counselors response to school violence and crises. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Redlands, California.
 • Jaksec, C. M., (2007). Toward successful crisis intervention 9 key issues. Corwin Press.
 • James, R. K., & Gilliland, B. E. (2013). Crisis Intervention Strategies (7th ed.) Pacific Grove. CA: Brooks/Cole.
 • Janosik, E. H. (1986). Crisis counseling: A contemporary approach. Monterey, CA: Jones and Bartlett.
 • Kınalı, G. (2000). Resmi ve Özel Okullardaki Rehber Öğretmenlerin İş Tatminleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Lazzara, K. C. (1999). Crisis and the schools: A survey of current response. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Kansas.
 • Mathai, M. C. (2002). Surveying school counselors via the internet regarding their experiences and training needs in crisis intervention. Unpublished Doctoral Dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University.
 • Mete-Otlu, B. (2009). Okul Psikolojik Danışmanlarının “Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planı (2006–2011+)”na İlişkin Görüşleri. E-Journal of New World Sciences Academy, 4 (3), 1017-1025.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2002). Psikososyal Okul Projesi (2002/2011 nolu MEB genelgesi) [Online]: http://www.egitimmevzuat.com/index.php/201007312146/2003-ve-Oncesi/pskososyal-okul-projes-200211-nolu-meb-genelgesi.html adresinden 12.01.2016 tarihinde indirilmiştir.
 • Morrison, J. Q. (2007). Social validity of the critical incident stress management model for school-based crisis intervention. Psychology in the Schools, 44 (8), 765–777.
 • Murphy, M.L. (2004). Crisis intervention training for students in school counselor preparation programs. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Florida.
 • Nazlı, S. (2007). Psikolojik Danışmanların Değişen Rollerini Algılayışları. BAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (18), 1-17.
 • Nickerson, A. B. & Zhe, E. J. (2004). Crisis prevention and intervention: A survey of school psychologists. Psychology in the Schools, 41, 777–788.
 • Özkara, Y. (2002). Özel İlkögretim Okullarının Veli Beklentilerini Karşılama Düzeyi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Pitcher, G., & Poland, S. (1992). Crisis intervention in the schools. New York: Guilford Press.
 • Poland, S., Pitcher, G., & Lazarus, P. J. (2002). Best practices in crisis intervention. In A. Thomas & J. Grimes (Eds.), Best practices in school psychology (3rd ed., pp. 445-458). Bethesda, MD: National Association of School Psychologists.
 • Sayıl, I. (1992). Olağanüstü Koşullarda Krize Müdahalenin Yeri ve Önemi. Kriz Dergisi, 1 (1), 4–7.
 • Sayıl, I. (2000). Sayıl, I. (ed), Kriz ve Krize Müdahale. (Birinci Baskı). Ankara: Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları.
 • Seadler, K. (1999). Death-related crisis intervention, grief counseling, grief consultation, and death education: A national survey of the role of school psychologists. Unpublished Doctoral Dissertation, Indiana University of Pennsylvania.
 • Sezer, E. (2006). Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Devlet Okullarında Çalışan Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitime İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (İstanbul İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Sinan, L. (2008). Resmi ve Özel İlköğretim Okulları II. Kademe Branş Öğretmenlerinin İş Doyumu Düzeylerinin Karşılaştırılması (Sarıyer İlçesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tabasso E. F. (2001). Crisis intervention: A needs assessment for school psyclologists. Unpublished Doctoral Dissertation, Temple University.
 • Uslu, M. ve Arı, R. (2005). Psikolojik Danışmanların Danışma Becerisi Düzeylerinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 509-519.
 • Wachter, C. A. (2006). Crisis in the schools: Crisis, crisis intervention, and school counselor burn out. ACES Research Grant. Association for Counselor Education and Supervision.
 • Witt, J.C, Elliott, S.N, & Martens, B.K. (1984). Acceptability of behavioral interventions used in classrooms: The influence of amount of teacher time, severity of behavior problem, and type of intervention. Behavioral Disorders, 9, 95-104.
 • Yaka, B. (2005). Psikolojik Danışmanların Temel Psikolojik Danışma Becerilerine İlişkin Yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Bahar METE-OTLU

Yazar: Ferda AYSAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Mart 2017

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi309196, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {459 - 478}, doi = {}, title = {OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ KRİZE MÜDAHALEDE KULLANDIKLARI BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {METE-OTLU, Bahar and AYSAN, Ferda} }
APA METE-OTLU, B , AYSAN, F . (2017). OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ KRİZE MÜDAHALEDE KULLANDIKLARI BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ. Kastamonu Eğitim Dergisi , 25 (2) , 459-478 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/29416/309196
MLA METE-OTLU, B , AYSAN, F . "OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ KRİZE MÜDAHALEDE KULLANDIKLARI BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017 ): 459-478 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/29416/309196>
Chicago METE-OTLU, B , AYSAN, F . "OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ KRİZE MÜDAHALEDE KULLANDIKLARI BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017 ): 459-478
RIS TY - JOUR T1 - OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ KRİZE MÜDAHALEDE KULLANDIKLARI BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ AU - Bahar METE-OTLU , Ferda AYSAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 459 EP - 478 VL - 25 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ KRİZE MÜDAHALEDE KULLANDIKLARI BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ %A Bahar METE-OTLU , Ferda AYSAN %T OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ KRİZE MÜDAHALEDE KULLANDIKLARI BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 2 %R %U
ISNAD METE-OTLU, Bahar , AYSAN, Ferda . "OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ KRİZE MÜDAHALEDE KULLANDIKLARI BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 2 (Mart 2017): 459-478 .
AMA METE-OTLU B , AYSAN F . OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ KRİZE MÜDAHALEDE KULLANDIKLARI BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(2): 459-478.
Vancouver METE-OTLU B , AYSAN F . OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ KRİZE MÜDAHALEDE KULLANDIKLARI BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(2): 478-459.